Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 83 от 9.X

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд


РЕШИ:


Избира Красимир Красимиров Влахов за съдия в Конституционния съд на Република България.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.