Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 5.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.)

Обн. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2022г., доп. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Създава се Консултативен съвет за Европейската зелена сделка, наричан по-нататък "Съвета", като колективен консултативен орган към Министерския съвет.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със:

1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Европейска зелена сделка" (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;

2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатичната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда;

3. консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни анализи и модели по отношение на целите на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и промените в законодателството, свързани с пакета "Подготвени за цел 55", съвместно със заинтересованите страни;

4. взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и прилагане на решенията, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност към климатичните изменения;

5. актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на Европейската комисия за зелената сделка;

6. иницииране и постигане целите на реформите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г.) (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове.

(2) Членове на Съвета са:

1. заместник министър-председателите, както и министрите на финансите, на околната среда и водите, на икономиката и индустрията, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на транспорта и съобщенията, на земеделието, на външните работи, на здравеопазването, на иновациите и растежа, на вътрешните работи, на електронното управление и на туризма; когато съответният министър е и заместник министър-председател, той участва в състава на Съвета с право на един глас;

2. представител на президента на Република България;

3. по един представител на парламентарно представените политически партии и/или коалиции;

4. по един представител на национално представителните организации на работодателите;

5. по един представител на национално представителните организации на работниците и служителите;

6. председателят на Българската академия на науките;

7. председателят на Националния статистически институт;

8. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

9. представител на Института за устойчив преход и развитие;

10. представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на висшите училища;

11. по един представител от секторите на възобновяемата енергия, от природозащитни организации, от научноизследователски центрове и от аналитични организации и/или институти, които да са с опит и експертиза в областта на декарбонизацията.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2023 г., в сила от 30.08.2023 г.) Председател на Съвета е определен с решение на Министерския съвет заместник министър-председател или министър, а заместник-председател - министърът на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката.

(4) Поименният състав на Съвета се утвърждава със заповед на министър-председателя.

Чл. 4. (1) Председателят може да кани на заседание на Съвета представители на други публични институции, частни организации и заинтересовани страни.

(2) За осигуряване работата на Съвета може да бъде изисквана информация или становища от компетентни държавни органи, органи на местното самоуправление, синдикални и работодателски организации, неправителствени организации, професионални организации или от отделни експерти, които имат отношение по въпросите, които се обсъждат.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г.) Организационно-техническата работа на Съвета се осигурява от дирекция "Координация на политики и концесии" в администрацията на Министерския съвет.

Чл. 6. (Отм., нов - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) (1) Към Съвета се създават ресорни комисии:

1. Комисия за енергиен преход;

2. Комисия за устойчива мобилност;

3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност;

4. Комисия за таксономията и устойчивите финанси;

5. Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика;

6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, които са базирани на природата;

7. Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени;

8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г.) Комисия за представяне и обсъждане на националните преговорни позиции по законодателния пакет на ЕК "Подготвени за цел 55".

(2) Комисиите по ал. 1 подпомагат експертно Съвета, като:

1. обсъждат модели, анализи и проекти на решения, които са свързани със зелената сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност;

2. инициират и координират изпълнението на реформите, които са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост;

3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г.) разглеждат и оценяват различни сценарии за постепенното преустановяване на използването на въглища до 2038 г., включително разглеждат сценарий за ускорено постепенно извеждане от употреба на въглищата не по-рано от 2030 г. и оценяват дали това е възможно, като публикуват сценариите и отправят препоръки към правителството и Народното събрание, във връзка с приемането на Пътна карта за неутралност по отношение на климата.

(3) Съставът и дейността на ресорните комисии по ал. 1 се определят с Правилника за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка.

(4) Членовете на Съвета могат по право да се включват в работата на ресорните комисии лично или чрез свои представители.


Чл. 7. (Отм., нов - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Министерският съвет приема Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка съгласно приложението.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.)

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 във връзка с чл. 21 и чл. 22, ал. 3 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2022 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от 4 ноември 2022 г., с изключение на § 2 и 10, които влизат в сила от датата на обнародването на това постановление.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 30 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2023 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на приемането му от Министерския съвет.

Приложение към чл. 7


(Ново - ДВ, бр. 41 от 2022 г. доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2023 г., в сила от 30.08.2023 г.)


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА


(Отделен като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките