Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 18 от 1.III

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

В сила от 01.03.2024 г.
Приета с ПМС № 31 от 23.02.2024 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.

Раздел I.
Такси по Закона за измерванията (ЗИ) за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване и за одобряване на идентификационен знак на производители на бутилки

Чл. 1. За оправомощаване на лица по чл. 47, ал. 1 от ЗИ за извършване на проверка на средства за измерване се събират следните такси:

1. за преглед на документи - 900 лв.;

2. за проверка на място - 700 лв.;

3. за издаване на заповед за оправомощаване - 1000 лв.;

4. за изменение на заповед за оправомощаване - 320 лв.

Чл. 2. За одобряване на идентификационен знак на производителите на бутилки по чл. 67, ал. 1 от ЗИ се събира такса 310 лв.

Раздел II.
Такси по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за дейности по техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност (СПО) и за издаване на разрешения за оценяване на съответствието

Чл. 3. За извършване на технически прегледи с изпитване или без изпитване на съоръжения с повишена опасност се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на съоръженията с повишена опасност

Такса (в лв.)

технически преглед без изпитване

технически преглед с изпитване

1.

Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

 

 

1.1.

С паропроизводство до 6 t/h включително

190

250

1.2.

С паропроизводство над 6 t/h до 18 t/h включително

250

330

1.3.

С паропроизводство над 18 t/h

700

960

2.

Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

 

 

2.1.

С топлинна мощност до 5 MW включително

190

250

2.2.

С топлинна мощност над 5 MW

300

430

3.

Стационарни метални съдове, работещи под налягане:

 

 

3.1.

С работен обем до 10 m3 включително

170

220

3.2.

С работен обем над 10 m3

210

330

4.

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода

150

190

5.

Газови съоръжения и инсталации за природен газ:

 

 

5.1.

Преносни газопроводи и отклоненията им (за 1 km и за част от него)

50

70

5.2.

Газорегулиращи станции, газоизмервателни станции или газорегулиращи и газоизмервателни станции

190

270

5.3.

Разпределителни газопроводи и отклоненията им (за 1 km и за част от него)

50

70

5.4.

Газорегулаторен и измервателен пункт, газорегулаторно и измервателно табло, газорегулаторен пункт или газорегулаторно табло, газоизмервателно табло или газоизмервателен пункт с изходящо налягане над 100 mbar

60

100

5.5.

Газорегулаторен и измервателен пункт, газорегулаторно и измервателно табло, газорегулаторен пункт или газорегулаторно табло, газоизмервателно табло или газоизмервателен пункт с изходящо налягане до 100 mbar включително

50

70

5.6.

Промишлени газопроводи (за 1 km и за част от него)

50

70

5.7.

Промишлени газови инсталации или горивни уредби

140

190

6.

Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове:

 

 

6.1.

Газопроводи

50

70

6.2.

Газови инсталации или горивни уредби

140

190

7.

Повдигателни съоръжения:

 

 

7.1.

Кранове - мостови и козлови

140

180

7.2.

Кранове - кулови

190

260

7.3.

Кранове - стрелови, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита

150

190

7.4.

Портални и полупортални кранове

180

210

7.5.

Стелажни, мостови щабелни и други видове кранове

120

150

7.6.

Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари

 

110

8.

Асансьори:

 

 

8.1.

Асансьори до 10 спирки включително

 

110

8.2.

Асансьори с повече от 10 спирки

 

170

9.

Висящи пътнически въжени линии:

 

 

 

- за първия километър и за част от него

 

380

 

- за всеки следващ километър и за част от него

 

110

10.

Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (за 1 km и за част от него)

45

70

Забележка. Таксите в таблицата се отнасят за всички видове технически прегледи, регламентирани в приложимата наредба по чл. 31 от ЗТИП - първоначални, периодични, по искане на ползвателя, след ремонт, преустройство или преместване на друго работно място и след спиране на експлоатацията за срок, по-голям от 6 или 12 месеца, в зависимост от срока, определен в съответната наредба по прилагането на ЗТИП.

Чл. 4. (1) За извършване на проверки по чл. 42, ал. 1 от ЗТИП се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на обект на проверка

Такса

(в лв.)

1.

Котелни централи с 2 и повече котела

330

2.

Пълначни станции за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, различни от тези, предназначени за природен газ и пропан-бутан

300

3.

Компресорни станции

380

4.

Автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ

300

5.

Автомобилни газоснабдителни станции за втечнен въглеводороден газ (ВВГ)

300

6.

Пункт за пълнене на бутилки към автомобилна газоснабдителна станция за ВВГ

150

7.

Самостоятелно изграден пункт за пълнене на бутилки с ВВГ

300

8.

Газоснабдителни станции, предназначени за пълнене на бутилки и/или автоцистерни и жп цистерни с пропан-бутан

300

9.

Помпени станции

230

(2) За извършване на проверки по чл. 42, ал. 1 от ЗТИП, извън посочените в ал. 1, се събират такси, чиито размери се определят по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 35 лв.

Чл. 5. (1) За заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност, в частта, в която се отнасят за съоръжения, се събират следните такси:


№ по ред

Вид на заверявания обект

Такса

(в лв.)

1.

Проекти на обекти, в които ще функционират до два броя СПО

170

2.

Проекти на обекти, в които ще функционират автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ и пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове

200

3.

Проекти на обекти, в които ще функционира участък от разпределителен газопровод с дължина до 5 км включително

170

4.

Проект на обекти, в които ще функционира участък от преносен газопровод с дължина до 10 км включително

200

5.

Проект, отнасящ се до проектирането на тръбопроводите и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти

200

6.

Проекти на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и ацетиленопроводите

200

7.

Проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя СПО

290

8.

Проекти на обекти, в които ще функционират компресорни станции

290

9.

Проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя СПО

290

10.

Проект на топлоелектрическа централа, в който ще функционират съоръжения под налягане (котли, съдове, работещи под налягане, и тръбопроводи за водна пара и гореща вода)

400

11.

Проекти на обекти, в които ще функционират въжени линии

400

(2) За заверяване на проектантската и конструкторската документация за производство на едно съоръжение с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7, се събира такса 200 лв.

(3) За заверяване на техническата документация за ремонт на едно съоръжение с повишена опасност се събира такса 170 лв.

Чл. 6. (1) За вписване в регистъра и за издаване на удостоверение по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП се събират следните такси:

1. за преглед на документи - 290 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за вписване, и по 60 лв. за всеки следващ вид;

2. за проверка на място - 290 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 60 лв. за всеки следващ вид.

(2) За извършване на проверка за всяко издадено удостоверение по чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП се събира такса 440 лв.

Чл. 7. (1) За издаване на лицензия по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП се събират следните такси:

1. за преглед на документи - 650 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за лицензиране, и по 130 лв. за всеки следващ вид;

2. за проверка на място - 500 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 160 лв. за всеки следващ вид.

(2) За извършване на проверка за всяка издадена лицензия по чл. 34б, ал. 1 от ЗТИП се събира такса 440 лв.

Чл. 8. (1) За издаване на разрешения за оценяване на съответствието се събират следните такси:

1. за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 от ЗТИП - 1200 лв.;

2. за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 от ЗТИП за установяване компетентността на кандидата за изпълнение на следните заявени процедури за оценяване на съответствието:

а) "Модул А1: Вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта" или "Модул А2: Вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали" - 530 лв.;

б) "Модул В: ЕС изследване на типа - изследване на проекта на типа" или "Модул В: ЕС изследване на типа - изследване на типа произведен продукт" - 1050 лв.;

в) "Модул С1: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта" или "Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали" - 1050 лв.;

г) "Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството" или "Модул D1: Осигуряване на качеството на производството" - 1050 лв.;

д) "Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта" или "Модул Е1: Осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайния продукт" - 1050 лв.;

е) "Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" или "Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта" - 700 лв.;

ж) "Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" - 1050 лв.;

з) "Модул Н: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството" - 1400 лв.;

и) "Модул Н1: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта" - 2000 лв.;

к) друга заявена процедура - 360 лв.;

3. за издаване на разрешение за оценяване на съответствието - 900 лв.

(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командироване на експертите, участващи в проверката на място или в контрола, когато такъв се изисква от наредбите по чл. 7 от ЗТИП. Разходите са за сметка на лицата, кандидатстващи или получили разрешение за оценяване на съответствието.

(3) При представяне на сертификат за акредитация съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 от ЗТИП в зависимост от продуктите и процедурите, за които се кандидатства, се заплаща 70 на сто от таксата по ал. 1.

(4) За разширяване обхвата на оценяване на съответствието по издадено разрешение за съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП, както и за актуализация или преиздаване на разрешение се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1.

(5) За извършване на проверка по чл. 14в, ал. 1 от ЗТИП за спазване на условията, при които е издадено разрешението, се събира такса 850 лв.

Раздел III.
Разходи за вземане и изпитване на проби от течни и твърди горива по чл. 30е, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Чл. 9. Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от течни горива се изчисляват по следния начин:


№ по
ред

Показател

Метод за изпитване/
метод за вземане на проби

Сума
(в лв.)

І. ИЗПИТВАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

1. Горива: Автомобилен бензин, несъдържащ олово (1), Гориво за дизелови двигатели (2), Газьол за извънпътна техника (3), Газьол за промишлени и комунални цели (4), Корабни (5), Котелни (6), Тежки (7)

Забележка. Числата в скоби след метода на изпитване в колона трета показват приложимостта на метода спрямо горните горива, както са означени с числа.

1.1.

Октаново число по изследователски метод

БДС EN ISO 5164 (1)

180

1.2.

Изведено цетаново число

ASTM D 7170 (2,3)

150

1.3.

Съдържание на олово

БДС EN 237 (1)

120

1.4.

Дестилационни характеристики

БДС EN ISO 3405 (1,2,3,4,5,7)

90

1.5.

Дестилационни характеристики

ASTM D 7345 (1,2)

60

1.6.

Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20846 (1,2)

100

1.7.

Съдържание на сяра

БДС EN ISO 8754 (3,4,5,6,7)

80

1.8.

Съдържание на сяра

ASTM D 7212 (1,2)

80

1.9.

Съдържание на бензин

БДС EN 238+А1 (1)

100

1.10.

Съдържание на бензин

БДС EN 12177+АС (1)

100

1.11.

Съдържание на бензин

ASTM D 6277 (1)

100

1.12.

Стабилност на окисление

БДС EN ISO 7536 (1)

120

1.13.

Плътност

БДС EN ISO 3675 (1,2,3,4,5,6)

40

1.14.

Плътност

БДС EN ISO 12185 (1,2)

40

1.15.

Налягане на парите

БДС EN 13016-1 (1)

95

1.16.

Корозия на медна пластина

БДС EN ISO 2160 (1,2,3)

60

1.17.

Съдържание на въглеводородни групи

БДС EN 15553 (1)

200

1.18.

Съдържание на кислород и кислородсъдържащи съединения

БДС EN 13132 (1)

200

1.19.

Съдържание на кислород и кислородсъдържащи съединения:

ASTM D 5845-01 (1)

170

 

- съдържание на кислород;

 

 

 

- метанол, етанол, третичен бутилов алкохол, етери с пет и повече въглеродни атоми

 

 

1.20.

Индекс на летливост

БДС EN 228, т. 5.6.2 (1)

30

1.21.

Цетанов индекс

БДС EN ISO 4264 (2,3)

110

1.22.

Цетаново число

МИ 4/07 (2)

170

1.23.

Вискозитет

БДС EN ISO 3104+АС (2,3,4,5)

80

1.24.

Пламна температура

БДС EN ISO 2719 (2,3,4,5)

60

1.25.

Гранична температура на филтруемост

БДС EN 116+АС (2,3)

80

1.26.

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)

БДС EN ISO 10370 (2,3,5)

110

1.27.

Съдържание на пепел

БДС EN ISO 6245 (2,3,4,5,6,7)

80

1.28.

Полициклични ароматни въглеводороди

БДС EN 12916 (2,3)

150

1.29.

Съдържание на вода

БДС EN ISO 12937 (2,3)

80

1.30.

Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)

БДС EN 14078 (2,3)

95

1.31.

Общо количество онечиствания

БДС EN 12662 (2)

100

1.32.

Смазочни свойства, коригиран диаметър на белега от износване (wsd 1,4) при 60 °С

БДС EN ISO 12156-1 (2,3)

230

1.33.

Температура на замръзване

БДС 1751 (4,6)

75

1.34.

Вода

БДС ISO 3733 (4,5)

50

1.35.

Коксов остатък

БДС ISO 6615 (4)

150

1.36.

Специфична топлина на изгаряне (долна)

СТ на СИВ 3965 (3,4,6,7)

160

1.37.

Температура на течливост

БДС ISO 3016 (5,6)

80

1.38.

Температура на помътняване

БДС EN 23015 (5)

80

1.39.

Условен вискозитет по Енглер

БДС 1766 (6)

100

1.40.

Вода и утайки

БДС 15862 (6,7)

60

1.41.

Пламна температура в отворен тигел

БДС EN ISO 2592 (6,7)

60

1.42.

Водоразтворими киселини и основи

БДС 5252 (6)

50

1.43.

 Цетаново число

БДС EN ISO 5165 (2);

ASTM D 613 (2)

300

1.44.

Съдържание на манган

БДС EN 16135(1)

180

1.45.

Съдържание на манган

БДС EN 16136(1)

180

1.46.

Съдържание на манган

БДС EN 16576 (2)

180

1.47.

Съдържание на сяра

 БДС EN ISO 20884 (1,2)

180

1.48.

Съдържание на кислород и кислородсъдържащи съединения

БДС EN ISO 22854 (1)

150

1.49.

Съдържание на въглеводородни групи

БДС EN ISO 22854 (1)

150

1.50.

Съдържание на бензен

БДС EN ISO 22854 (1)

150

2. Автомобилни горива. Биодизел - Метилови естери на мастни киселини (FAME) за дизелови двигатели (12), Горива за отопление - Метилови естери на мастни киселини (FAME) (13)

Забележка. Числата в скоби след метода на изпитване в колона трета показват приложимостта на метода спрямо горните горива, както са означени с числа.

2.1.

Изведено цетаново число

ASTM D 7170 (12)

150

2.2.

Плътност

БДС EN ISO 3675 (12,13)

40

2.3.

Вискозитет

БДС EN ISO 3104+АС (12,13)

80

2.4.

Корозия на медна пластина

БДС EN ISO 2160 (12)

60

2.5.

Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20846 (12,13)

100

2.6.

Съдържание на вода

БДС EN ISO 12937 (12,13)

80

2.7.

Йодно число

БДС EN 14111 (12,13)

52

2.8.

Гранична температура на филтруемост

БДС EN 116+АС (12)

80

2.9.

Съдържание на естери

БДС EN 14103 (12,13)

200

2.10.

Съдържание на моноглицериди, диглицериди, триглицериди, свободен глицерол, общ глицерол

БДС EN 14105 (12,13)

250

2.11.

Съдържание на фосфор

БДС EN 14107 (12)

120

2.12.

Съдържание на метилов естер на линоленовата киселина

БДС EN 14103 (12)

200

2.13.

Съдържание на метанол

БДС EN 14110 (12)

150

2.14.

Стабилност на окисление 110 °С

БДС EN 14112 (12,13)

135

2.15.

Стабилност на окисление 110 °С

БДС EN 15751(12,13)

135

2.16.

Пламна температура

БДС EN ISO 3679 (12,13)

80

2.17.

Съдържание на сулфатна пепел

БДС ISO 3987 (12,13)

80

2.18.

Общо количество онечиствания

БДС EN 12662 (12,13)

100

2.19.

Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20884 (12,13)

180

ІІ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА

3.1.

Вземане на представителна проба от бензиноколонка

БДС EN ISO 3170

40

3.2.

Вземане на представителна проба от автоцистерна

БДС EN ISO 3170

120

3.3.

Вземане на представителна проба от жп цистерна

БДС EN ISO 3170

150

3.4.

Вземане на представителна проба от един стационарен резервоар

БДС EN ISO 3170

120

3.5.

Изготвяне на експертизи след арбитражно изпитване и експертизи по външни заявки

 

85

Чл. 10. Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди горива се изчисляват по следния начин:


№ по ред

 

Сума
(в лв.)

1.

Вземане на проба от твърди горива (въглища и брикети, произведени от въглища)

100

2.

Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им

80

Чл. 11. За вписване в регистъра по чл. 8б, ал. 1 от ЗЧАВ на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв. (за съответствие с предвиденото в чл. 8б от ЗЧАВ).

Раздел IV.
Такси по Закона за автомобилните превози за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Чл. 12. За регистриране на лица за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози се събират следните такси:

1. за проверка на документи - 300 лв.;

2. за проверка на място - 500 лв.;

3. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи - 800 лв.;

4. за издаване на изменение на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи - 200 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. По висящите производства, образувани по заявления, подадени преди влизането в сила на тази тарифа, таксите се заплащат в размерите, определени с отменената тарифа.

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 82, ал. 2 във връзка с чл. 48, 49, 50, 51 и 53 и чл. 67, ал. 1 от Закона за измерванията, чл. 17 и 43 от Закона за техническите изисквания към продуктите, чл. 8б, ал. 3, т. 3 и чл. 30е, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози.

Промени настройката на бисквитките