Кодекси и закони

Изпрати статията по email

НАРЕДБА № 5 ОТ 4 МАРТ 1996 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, ОБЗАВЕЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕЖИТИЯ

НАРЕДБА № 5 ОТ 4 МАРТ 1996 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, ОБЗАВЕЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕЖИТИЯ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.24 от 19 Март 1996г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития за ученици, студенти и работници, наричани по-нататък "общежития".


Чл. 2. Общежитията се проектират и изграждат съгласно Нормите за проектиране на общежития, публикувани в "Бюлетин за строителство и архитектура", бр. 2 и 3 от 1989 г.


Чл. 3. Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради за общежития се съгласуват с органите на Държавния санитарен контрол съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 и 100 от 1995 г.).


Раздел II.
Устройство и обзавеждане

Чл. 4. (1) Общежитията се разкриват в самостоятелни сгради на терени, определени с градоустройствения план съгласно Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г.).

(2) На територията на общежитията не се допуска разкриването на дейности, отделящи вредности в околната среда.


Чл. 5. (1) В общежитията се обособяват жилищна и обслужваща зона.

(2) Необходимите помещения за всяка една от зоните са посочени в приложение № 1.


Чл. 6. Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786 - 84. Осветление. Естествено и изкуствено.


Чл. 7. (1) Водопроводните и канализационните инсталации на общежитията се проектират и изграждат съгласно Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради, публикувани в "Бюлетин за строителство и архитектура", бр. 5 и 6 от 1986 г.

(2) Общежитията се захранват с необходимото количество вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823 - 83. Вода за пиене.


Чл. 8. Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации се проектират и изграждат съгласно Нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, публикувани в "Бюлетин за строителство и архитектура", бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.


Чл. 9. Обзавеждането на помещенията е посочено в приложение № 2.


Раздел III.
Изисквания към експлоатацията на общежитията

Чл. 10. Собствениците или стопаните на общежитията осигуряват:

1. поддържане на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните и електрическите инсталации в техническа изправност;

2. поддържане на чистотата в общежитието, като най-малко веднъж дневно общите помещения и коридорите се измиват и дезинфекцират;

3. достатъчно постелъчно бельо за редовната му подмяна;

4. поддържане на чистотата на територията, прилежаща към общежитието;

5. боядисване на помещенията веднъж на две години;

6. ефективна защита на всички помещения от насекоми и гризачи.


Чл. 11. Редът и чистотата в жилищните помещения се поддържат от обитателите им.


Чл. 12. (1) Всяко легло, комплектувано с дюшек, възглавница, одеяла, чаршафи и калъфки, се използва от едно лице. При смяна на лицето леглото се комплектува с чисто бельо и дезинфекцирани дюшек, възглавница и одеяла.

(2) Периодичното подменяне на чаршафите, калъфките и кърпите се извършва според замърсяването им, но не по-рядко от 10 дни.


Чл. 13. Всяко общежитие трябва да има правилник за вътрешния ред, в който се посочват задълженията и правата на обитателите, спазването на реда и хигиенните изисквания в различните помещения.


Чл. 14. Във всяко общежитие трябва да има книга за санитарното му състояние.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Собствениците или стопаните на общежитията, които са разкрити до влизане на тази наредба в сила, ги привеждат в съответствие с изискванията в нея за срок пет години.


§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на органите на Държавния санитарен контрол.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 3 във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве и отменя Санитарни правила за устройство, обзавеждане и поддържане на общежития за работници и учащи (ДВ, бр. 19 от 1970 г.).


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2


Необходими помещения в жилищната и обслужващата зона


I. Жилищна зона

1. Жилищни помещения:

а) предвиждат се:

в общежития за студенти и работещи - за 1 и за 2 обитатели;

в общежития за ученици - за 2 и за 3 обитатели;

б) към всяко жилищно помещение се обособява самостоятелен санитарен възел с душ, тоалетен умивалник и клозетно седало;

в) жилищните помещения за семейни се обособяват като самостоятелни жилищни единици със санитарен възел, кухня-бокс, кътове за работа, лоджия (балкон, тераса).

2. Спомагателни помещения:

а) дневна;

б) занималня;

в) кухня;

г) помещение за пране, сушене и гладене.

II. Обслужваща зона

1. Помещения за административно-битово обслужване:

а) помещения за административно обслужване;

б) битови помещения за обслужващия персонал с гардероби и санитарен възел с душ, мивка и клозетно седало;

в) складове за лични вещи на обитателите, спортни принадлежности и др.;

г) склад за нечисто бельо;

д) склад за чисто бельо;

е) склад за инвентар;

ж) помещения за чистачен инвентар с аусгус;

з) бункер за битови отпадъци на ниво терен с осигурена течаща вода и подов сифон.

2. Изолационни помещения - с 1 или 2 легла, санитарен възел и самостоятелен вход:

в общежития за ученици се разкрива по 1 легло на 50-70 обитатели;

в общежития за студенти и работещи - по 1 легло на 250-300 обитатели.


Приложение № 2 към чл. 9


ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА


1. Обзавеждане на жилищните помещения (за 1 обитател) - легло, маса, стол, нощно шкафче, гардероб, шкаф за книги, огледало, кошче за отпадъци.

Всяко легло се оборудва с дюшек, възглавница, горен и долен чаршаф, калъфка и

2 одеяла.

2. Обзавеждане на дневна - дивани, фотьойли, табуретки, столове, масички, телевизор, радио.

3. Обзавеждане на читалня - маси, столове, шкафове за книги, рафтове за книги.

4. Обзавеждане на кухня - печка, хладилник, работна маса или плот, шкафчета за кухненски инвентар, мивка, маса за хранене с четири стола, закрит съд за отпадъци.

5. Обзавеждане на склад за чисто бельо - гардероби или затворени шкафове.

6. Обзавеждане на склад за нечисто бельо - дървени скари.


Промени настройката на бисквитките