Кодекси и закони

Изпрати статията по email

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.)

Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 4 се изменя така:

"4. документи, заверени от националния ръководен орган на организацията, с които се установява наличието на необходимия по чл. 34, т. 2 КТ числен състав:

а) списък на организациите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с актуални данни за числения състав на заетите лица във всяка икономическа дейност, или

б) списък на организациите с актуални данни за членския състав във всяка икономическа дейност;"

б) в т. 5 думите "с Единен граждански номер (ЕГН)" се заличават.

2. В ал. 2 след думите "магнитен носител" се добавя "в Ексел (Excel) формат".


§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "съгласно приложение № 2" се заменят със "съгласно приложение № 1", а думите "и/или финансови" се заличават.

2. В ал. 3 думата "националния" се заменя със "съответния национален".

3. В ал. 4 думите "на съвместна среща" се заличават.


§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точки 3 и 4 се изменят така:

"3. документ, с който се установява наличието на необходимия по чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ членски състав на организацията;

4. документ, с който се установява наличието на необходимия по чл. 35, ал. 1, т. 2 КТ членски състав на организацията;"

б) в т. 5 думите "с ЕГН" се заличават;

в) създава се нова т. 7:

"7. декларация, че организацията не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с друг нормативен акт;"

г) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:

"8. пълномощно по чл. 35, ал. 2, т. 1 или 2 КТ или пълномощно по чл. 35, ал. 3 КТ."

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

"(2) Членският състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ се установява чрез списък на браншовите или отрасловите организации и предприятия, в които общо са наети най-малко 100 000 работници и служители, осигурени по трудов договор, в който се посочват пълното наименование и ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателите. Списъкът се заверява от представляващия организацията съобразно нейния устав и се представя заедно със заверена справка от Националния осигурителен институт за верността на подадената информация към датата на издаването на справката.

(3) Членският състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 КТ се установява чрез:

1. списък на организациите на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с актуални данни за числения състав на заетите лица (не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност) в членуващите в тях работодатели, в който се посочват пълното наименование и ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателите, или

2. списък на организациите на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 10 членове във всяка икономическа дейност."

3. Създава се нова ал. 4:

"(4) Списъкът по ал. 3, т. 1 или 2 се заверява от представляващия организацията съобразно нейния устав. Списъкът по ал. 3, т. 1 се представя заедно със заверена справка от Националния осигурителен институт за верността на подадената информация към датата на издаването на справката."

4. Създават се ал. 5 и 6:

"(5) С пълномощното по чл. 35, ал. 2 КТ, когато един работодател членува в две или повече национални организации на работодателите пряко или чрез браншова или отраслова организация, за установяване наличието на критериите за представителност той може изрично да упълномощи само:

1. една от националните организации, в които членува, или

2. браншовата или отрасловата организация, в която членува.

(6) С пълномощното по чл. 35, ал. 3 КТ, когато една браншова или отраслова организация на работодателите членува в две или повече национални организации на работодателите, тя изрично упълномощава една от националните организации да я включи в списъка по ал. 3."

5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея след думите "магнитен носител" се добавя "в Ексел (Excel) формат".


§ 4. В чл. 7 думите "3 месеца" се заменят с "4 месеца".


§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) По искане на министъра на труда и социалната политика в срок 10 работни дни управителят на Националния осигурителен институт предоставя информация за броя на заетите лица във всяка икономическа дейност, определена с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт."


§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Когато при извършването на анализа и оценката на съдържащите се в списъците по чл. 6, ал. 3 данни се установи, че предприятие, браншова или отраслова организация е включена в числения състав на две или повече организации, които искат да бъдат признати за представителни, министърът на труда и социалната политика изисква от националните ръководни органи на тези организации заедно с предприятието, браншовата или отрасловата организация да уточнят в 14-дневен срок в числения състав на коя от тях да бъдат включени предприятието, браншовата или отрасловата организация и да го уведомят за това."

2. Създава се ал. 6:

"(6) В случаите по ал. 4, когато в определения срок националните ръководни органи не уведомят министъра на труда и социалната политика, предприятието, браншовата или отрасловата организация не се отчитат при установяването на числения състав на нито една организация."


§ 7. В чл. 12, ал. 1 думите "3-месечен срок" се заменят с "двумесечен срок".


§ 8. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 4 се отменя.


§ 9. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 става приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1Единен протокол
по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
 
I. Данни за предприятието (попълва се от ръководителя)
1. Област ........................................................ Община ..............................................................................................................................................................................................................
Населено място ...........................................................................................................
2. Икономическа дейност съгласно КИД - 2008
Код по Наименование на икономическата дейност
КИД - 2008  
3. Предприятие БУЛСТАТ
4. Брой на персонала (списъчен състав) .........................................................
(включително в отпуск по майчинство, временна неработоспособност и др.)
II. Организации на работниците и служителите
(попълва се от представител на съответната организация)
1. ..............................................................................................................................
 
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
 
4. ..............................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................
 
6. ..............................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................
   
III. Численост на организациите
(попълва се от председателя на съответната организация)
№ по ред Национално обединение (конфедерация) Национално отраслово браншово обединение - федерация, синдикат, съюз Брой на синдикалните членове Име, фамилия, подпис и печат
1 2 3 4 5
1.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
2.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
3.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
4.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
5.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
6.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
7.
..................................................................
..............................................................................
 
.......................................................................................
  конфедерация или др. федерация, синдикат, съюз   председател на организацията
         
Страните, участващи при съставянето на протокола, взаимно признават достоверността на данните, посочени в него.
Всяка от страните получава по един екземпляр от протокола.
 
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
 
1. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
2. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
3. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
4. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
5. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
6. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
7. Председател на организация на
.....................................................................................................................................................
Ръководител: .................................................................................................................................
(фамилия, подпис, печат)
 
Забележка. Единният протокол се прилага и в случаите, когато се отчита членство в синдикална организация на държавни служители и на работещи по трудово правоотношение в държавната администрация."
 


Промени настройката на бисквитките