Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Счетоводство

ISSN: 2815-4428

Сиела счетоводство

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 290,00 лв.

 

"Сиела Счетоводство" е специализирана правноинформационна система, която съдържа нормативна база в областта на счетоводството, осигуряването, финансите, данъците и други.
Софтуерът е предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които трябва да следят актуалната нормативна база и да я ползват в работата си.


 Абонамент Ценова Листа Поръчай 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.

СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Счетоводство" съдържа актуалните нормативни актове в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото право и социалното осигуряване. Информацията се актуализира с броевете на "Държавен вестник", както и с публикуване на методични указания, становища, заповеди, писма и разяснения на министерства и ведомства.

В базата се съдържат още:

• Национални счетоводни стандарти
• МСС и МСФО – консолидирани
• Международни стандарти на върховните одитни институции
• Инструкции, официални указания, заповеди, становища, писма и разяснения на МФ, НАП, НОИ, МТСП и др. за правилното прилагане на нормативните актове
• Процедури в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото и осигурителното право
• Образци на документи и електронни форми – първични и вторични счетоводни документи и регистри, чието предназначение е основно да стандартизират документооборота във фирмите, както и да улеснят счетоводителите, които го поддържат. Голяма част от образците на документи и електронни форми са автоматизирани
• Изчислителни модули – образци на документи и електронни форми, чиито функции са съобразени с нормативните изисквания. Дават възможност за бързо и лесно изчисляване на хонорари по различните видове договори. Бързо пресмятане на осигурителни вноски по трудови възнаграждения, обезщетения, лихви и др. Вградените контроли не допускат грешно попълване на формулярите, автоматизират процеса на изготвянето им и следят за съответствието между нормативната база и информацията, попълвана от потребителя
• Данъчен и осигурителен календар
• Статистическа и справочна информация


Информацията е класифицирана и систематизирана в структури и в класификатор по теми. Обхваща фирмено счетоводство, бюджетно счетоводство, данъчно облагане и данъчен процес, трудово право и осигуряване, банки и банкова дейност, търговия и търговски сделки.
Документите са класифицирани и по орган, който ги издава: Министерство на финансите, Министерство на социалната политика, Национална агенция по приходите, Национален статистически институт и др.

Можете да поръчате пакет "Счетоводство", който включва "Сиела Счетоводство" и "Сиела ЕвроСчетоводител".

Нагоре
Промени настройката на бисквитките