Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Строител

ISSN: 2815-438X

Сиела Строител

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 330,00 лв.

 

"Сиела Строител" е специализирана правноинформационна система, която съдържа нормативната база и регламенти, свързани с проектирането, строителството и устройството на територията.


Абонамент      Ценова Листа      Поръчай онлайн

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.


СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Строител" съдържа обща нормативна уредба - кодекси, закони, наредби, правилници, методики, тарифи, инструкции. Всички актове се актуализират при промяна и обнародване в "Държавен вестник".

Нормативна уредба по устройство на територията:
• актове на държавните ведомства
• актове на местните общински съвети, свързани с устройство на територията, кадастър, регулация на строителството, данъци и такси и др

Норми и правила за проектиране:
• норми и правила за проектиране, правила за извършване и приемане на строително-монтажни работи + архив
разходни норми - УСН и ТНС
• еврокодове
 

Актуалната нормативна уредба е систематизирана тематично:
• Собственост и концесии
• Геодезия, картография и кадастър
• Устройство на територията
• Строителен процес. Правоспособност в проектирането и строителството
• Строителни конструкции
• Производствени сгради и съоръжения
• Жилищни и общественообслужващи сгради
• Санитарно-хигиенни и здравни изисквания
• Здравословни и безопасни условия на труд
• Безопасна експлоатация и технически надзор
• Пожарна и взривна безопасност
• Околна среда и отпадъци
• Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството и оценяване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях
• Защита от шум. Изолации в строителството
• Енергийна ефективност
• Топло-, електро- и газоснабдяване
• Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
• Транспортна инфраструктура
• Геозащита
• Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения
• Регионално развитие
• Строително-инвестиционен процес
 
За улеснение на потребителите е направена и класификация по компетентен орган. В структурата се публикуват документи, издавани през годините от ресорните ведомства: Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие, Дирекция за национален строителен контрол, Министерство на околната среда и водите, Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Публикуват се и решения на браншовите организации - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на строителите в България.
Ведомствената практика включва писма на МРРБ и ДНСК с архив от 2000 г. до днес, събрани по години.
В "Сиела Строител" са публикувани разработени процедури в областта на архитектурата и градоустройството, както и всички необходими примерни образци, формуляри и документи, с възможност за попълване на необходимите данни, съхраняване, редактиране и използване според конкретните нужди на потребителите.
Могат да бъдат ползвани примерни договори в областта на строителството, включително и на Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), както и примерни длъжностни характеристики.
Публикувани са авторски статии, отнасящи се до еврокодовете и съответствието им с действащите досега норми у нас, статии на проектанти и строителни инженери относно текущи изменения в нормативната база, публикации на юристи с разяснения на правната уредба.
Достъпни са и актове на европейските институции: директиви и регламенти в областта на строителството, техническите изисквания към строителните продукти, енергийната ефективност на сградния фонд, безопасните и здравословни условия на труд, отпадъците, обществените поръчки, шумовите изисквания и други;

Справочната информация съдържа:
• актуални регистри
• актуален списък на стандартите, използвани в строителната практика
• списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който включва всички административни услуги, извършвани от централните ведомства, областната и общинската администрации и тяхното нормативно основание
• интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
• полезни връзки: голям брой сайтове на държавни институции, професионални и работодателски организации, образователни и изследователски институции, европейски и международни организации, фондове и оперативни програми, асоциации на общини, областни представителства на Камарата на строителите и много други
• списък на действащата нормативна уредба

В продукта се публикуват обществени консултации и проекти на нормативни актове. Клиентите ползват преводни документи на английски език, както и богат архив с отменени актове.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките