Продукти

Изпрати статията по email

Онлайн списание "Норма"

ISSN: 1314-5118

Списание Норма

 

СПИСАНИЕ ОТ ЮРИСТИ ЗА ЮРИСТИ

 

Цена без ДДС за 1 година: 140,00 лв.

 

Първият брой на списание "Норма" е отпечатан през декември 2011 г. Списанието излиза 11 пъти в годината (без месец август). Днес се разпространява по два начина: електронно издание (www.norma.bg) и като част от правноинформационната система с годишен абонамент.


Изисквания към авторите:
Ако искате да публикувате статия в списание „Норма“ можете да направите това напълно безплатно, ако имате юридическо образование и статията Ви е одобрена за публикуване от Редакционната колегия на списанието.
Текстовете във всички рубрики на списанието са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие.
Авторите носят отговорност и за решаването на въпросите за авторските права в случаите на предишни публикации на този текст по отношение на други техни издатели.


Начин за предаване:
Статиите изпращайте на електронната ни поща: norma@ciela.com.


Изисквания към статиите:
В списанието се публикуват теми от гражданскоправните, наказателноправните и публичноправните науки. Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др. Те ще бъдат преценявани от гледна точка на тяхната пълнота, значимост, обоснованост, новост, както и на практическата им приложимост.


Обемът на една статия не трябва да надвишава 15 стандартни машинописни страници от 1800 знака.
Форма:
•    Тема: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
•    Име и фамилия на автора - Times New Roman, size 12, Italic, Centered
•    Анотация на български език – от 100 до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic
•    Анотация на английски език - от 100 до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic
•    Ключови думи - не повече от 10, Times New Roman, size 12
•    Текст на материала - Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,27 cm
•    Литература - Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,27 cm
•    Кратко представяне на автора/авторите – институция, позиция, контактни данни - Times New Roman, size 10


Изпращаните материали трябва да бъдат с номерирани страници. Всеки материал трябва да бъде придружен с анотация на български, а при желание на автора и на английски език. Под заглавието на статията трябва да бъде поместена информация за автора: трите имена, научна титла, заемана длъжност.


Библиографско описание и цитиране:
При цитиране авторите следва да съблюдават, утвърдените с БДС17377-96 изисквания.
В статията на мястото на позоваването се поставя индекс 1, 2, 3 и т.н.
Авторите трябва да изнесат цитираните в статията произведения в бележки под линия, при спазване на следните правила:
1. Цитиране на непериодични печатни издания: в описанието трябва да са включени следните задължителни елементи: Автор; Колективен автор; Заглавие; Определящи характеристики, при някои видове издания; Том; Поредност; Местоиздаване; Година на издаване.
Пример: Лазаров, К., Тодоров, И. Административен процес, С.: Сиела, 2009
2. При цитиране на статии от периодични печатни издания описанието трябва да включва следните елементи: Заглавие; Източник; Местоиздаване; Година на издаване; Брой.
Пример: Раданов, Валери. Отново за мълчаливите административни актове. - сп. Съвременно право, бр. 4, 2011 г.
3. Цитиране на електронни носители и уеб адреси: посочване имената на авторите, заглавието на материала (в кавички), заглавието на целия труд, дата на публикацията, точен адрес на източника (в триъгълни скоби <>), дата на достъп (в кръгли скоби).
Пример: Peter J. Bryant, "The Age of Mammals." in Biodiversity and Conservation, April 1999, < http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/index.html > (11 May 1999).
4.    Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише "с." (напр. с. 99), а при цитиране на латиница "p.". Когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише "с." (напр. 7-36).
5. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише "Цит. съч." (на лат. – Op. cit.). Например: Сталев, Ж. Цит. съч., с. 51.
Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се "Пак там". Например: Пак там, с. 38.
Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише "Цит. по:"

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките