Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 6.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 АВГУСТ 1992 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ДОБИВ НА УРАН

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 АВГУСТ 1992 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ДОБИВ НА УРАН

Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 1992г., изм. ДВ. бр.90 от 6 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994г., отм. ДВ. бр.28 от 1 Април 1994г.

Отменено с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 56 на Министерския съвет от 29 март 1994 г. за поетапно прекратяване на дейността и ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина - ДВ, бр. 28 от 1 април 1994 г., в сила от 01.04.1994 г.


На основание чл. 17, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Прекратява уранодобивната дейност в търговските дружества: "Редки метали" ООД - Бухово, "Тракия РМ" ООД - Момино село, "Подземно строителство" ООД - Бухово, "Геостройкомплект" ООД - Сливен, "Георесурс" ООД - Симитли, "Балкан" ООД - с. Церово, "Злата" ООД - Трън, "Звезда" ООД - с. Елешница, "Георедмет" ООД - Бухово, "Редмет" ООД - Бухово, и "Диал" ООД - Бухово.

(2) Утвърждава график за прекратяване производството на уранови суровини и концентрати в рудници и участъци в уранодобива съгласно приложението.


Чл. 2. (1) Управителите на търговските дружества по чл. 1:

1. да извършат закриването на уранодобивни обекти на база проекти, утвърдени от Министерството на промишлеността, съгласувани с Министерството на финансите и Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели;

2. да разделят имуществото, активите и пасивите на дружествата за закриваните рудници и участъци и останалите дейности и да изготвят ликвидационен баланс към датата на началото на ликвидацията съгласно приложението;

3. в съответствие със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Наредбата за търговете (ДВ, бр. 50 от 1992 г.) и Наредбата за конкурсите (ДВ, бр. 68 от 1992 г.) да организират продажба на дълготрайните активи и материалните запаси на закриваните участъци и рудници на български и чуждестранни физически и юридически лица и да съберат вземанията, показани в ликвидационните баланси;

4. да внесат в извънбюджетната сметка на Министерството на финансите, създадена по реда на чл. 1, ал. 2 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 1992 г. за разпределяне на печалбата и покриване на загубата по счетоводния баланс на едноличните търговски дружества с държавно имущество през 1991 г. (ДВ, бр. 14 от 1992 г.), средствата, получени по реда на предходната точка, и наличните парични средства, показани в ликвидационните баланси за дейността по уранодобива;

5. да уреждат трудовоправните отношения с работниците и служителите от рудниците и участъците от приложението по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда своевременно и съразмерно с етапите и обемите на ликвидацията им, но не по-късно от 30 дни след изготвянето на ликвидационните баланси.

(2) С изготвянето на ликвидационните баланси се прекратява изплащането на всички задължения.


Чл. 3. Капиталът на търговските дружества по чл. 1 да се намали със средствата, показани в ликвидационните баланси, в съответствие с чл. 29 от Закона за счетоводството.


Чл. 4. Управителят на "Редки метали" ООД - Бухово, да организира реализацията на произведения и наличен към 31 юли 1992 г. уранов концентрат и на продуктите от производството до пълното им изчерпване, като внесе получените средства по реда на чл. 2, ал. 1, т. 4.


Чл. 5. Министерството на промишлеността и Министерството на финансите съгласувано с Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели да определят реда за окончателното приключване на дейността на търговските дружества по чл. 1.


Чл. 6. (1) Министерството на промишлеността и Министерството на околната среда да направят постъпки пред чуждестранни организации за осигуряване на техническа, технологична и финансова помощ при прекратяването на добива на уран и възстановяването на природната среда в замърсените райони.

(2) Министерството на промишлеността да финансира от фонд "Структурна и технологична политика" инвестиционните мероприятия за техническата ликвидация, включително средствата за заплати и осигурителни вноски, на рудниците и участъците по приложението и да предвижда ежегодно по фонда необходимите средства за тази цел.

(3) Министерството на околната среда съгласувано с Министерството на промишлеността да контролира и със средства от специалната си извънбюджетна сметка да финансира научноизследователската и проектно-проучвателната дейност, рекултивацията и възстановяването на терените и очистването на водите и да предвижда ежегодно средства за тази цел по графика от приложението.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 1992 г.)


Чл. 7. Министерството на финансите да осигури:

1. чрез извънбюджетната сметка, създадена по реда на чл. 1, ал. 2 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 1992 г.:

а) средства за неизплатените задължения към персонала и осигурителните вноски, средствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и разходите за заплати и осигурителни вноски, свързани със закриването, като ежегодно предвижда средства за тази цел по графика от приложението;

б) целево на Министерството на промишлеността средствата по чл. 6, ал. 2 и на Министерството на околната среда - по чл. 6, ал. 3;

2. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1992 г.) чрез бюджета средства за изплащане на присъдени обезщетения за вреди от професионални заболявания на служители и работници от закритите уранодобивни обекти на търговските дружества по чл. 1 .


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1992 г.) Министърът на здравеопазването да издаде наредба за профилактиката на заболяванията на работилите в уранодобива.


Чл. 9. (1) От влизането в сила на това постановление до сроковете, предвидени в приложението му, лицата, освободени от търговските дружества по чл. 1, които имат изискващия се трудов стаж и възраст три години по-ниска от предвидената за пенсия за изслужено време и старост, получават обезщетение в размер 90 на сто от полагащата им се пенсия до навършване на съответната възраст, ако това обезщетение е по-благоприятно от предвиденото обезщетение за безработица.

(2) Изплащането на това обезщетение се прекратява при възникване на някои от основанията, предвидени в чл. 4 от Постановление № 57 на Министерския съвет от 1989 г. за пренасочване и ефективно използване на освободената работна сила (обн., ДВ, бр. 96 от 1989 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1990 г., бр. 23, 49 и 91 от 1991 г., бр. 23, 35 и 43 от 1992 г.).

(3) Средствата за изплащане на обезщетенията по ал. 1 са за сметка на бюджета.


Чл. 10. (1) Всички задължения съм банките, свързани с уранодобивната дейност, към 31 декември 1990 г. в съответствие с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 1992 г. се преоформят в държавен дълг.

(2) Задълженията на търговските дружества по чл. 1 се погасяват със средства, постъпили от ликвидацията по извънбюджетната сметка на Министерството на финансите, създадена по реда на чл. 1, ал. 2 на Постановление № 27 на Министерския съвет от 1992 г., до пълното им изчерпване по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Чл. 11. (1) Търговските банки - кредитори на търговските дружества по чл. 1, неудовлетворени по чл. 10, ал. 2, покриват неполучените суми за сметка на своите резерви.

(2) При недостиг на средства за погасяване на задълженията към доставчиците по реда на чл. 10, ал. 2 неполучените суми се покриват за сметка на техните резерви, неразпределената им печалба или основния им капитал съгласно чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за счетоводството.

(3) С влизането в сила на това постановление кредитиращите банки преустановяват начисляването на лихви по предоставените кредити на търговските дружества по чл. 1.


Чл. 12. (1) Министерството на промишлеността съвместно с ръководствата на търговските дружества от уранодобива съгласувано с Министерството на труда и социалните грижи да разработят програми за преструктуриране на производството и създаване на нови работни места поетапно съгласно графика от приложението.

(2) Министерството на промишлеността съвместно с Министерството на труда и социалните грижи и общинските съвети в общините Кремиковци, Смолян, Белица, Своге, Сливен, Тополовград, Хасково, Пловдив, Елин Пелин, Нови Искър, Раковски, Твърдица, Съединение, Първомай, Симеоновград, Симитли, Велинград, Самоков и Тунджа да подпомогнат създаването и предоставят проекти за разкриване на работни места за финансиране по линия на "Държавния фонд за реконструкция и развитие" и други източници.

(3) Министерството на труда и социалните грижи съвместно с общините, посочени в ал. 2, разработват програми за професионална квалификация и преквалификация за новоразкриващите се работни места. Средствата са за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица".

(4) Общинските съвети в общините по ал. 2 да предложат общински терени и помещения за разкриването на подходящи дейности от търговските дружества по чл. 1.


Чл. 13. Средствата за работна заплата до края на 1992 г., предвидени за рудниците и участъците, посочени в приложението, остават в рамките, определени за 1992 г.


Приложение


(Изм. - ДВ, бр. 2 и 28 от 1994 г.)


График за прекратяване производството на уранови суровини и концентрати в рудници и участъци в уранодобиваУчастъци и рудници Ликвидация  
  Начало Край
1 2 3
1. "Редки метали    
ООД -    
Бухово    
МДП "Дружба" -    
с. Елешница    
шахта "Поляне" Х.1990 г. ХII.1992 г.
участък "Изгрев" Х.1991 г. ХII.1994 г.
рудник "Дружба 1" VIII.1992 г. ХII.1994 г.
рудник "Дружба 2" VIII.1992 г. III.1994 г.
МДП "Възход" -    
Смолян    
шахта "Седма" VIII.1992 г. 31.III.1994 г.
шахта "Осма" VIII.1992 г. 31.III.1994 г.
МДП "Септемврийци"    
шахта "Смоляновци" VIII.1992 г. 31.III.1994 г.
шахта "Винище" VIII.1992 г. ХII.1992 г.
учебен рудник    
"Борче" VIII.1992 г. ХII.1992 г.
ПХП "Металург" -    
хвостохранилище III.1992 г. ХII.1992 г.
2. "Тракия РМ" ООД -    
Момино село    
МДП "Царимир" -    
с. Царимир    
участък "Церетелево" VI.1990 г. IХ.1992 г.
участък "Царимир" VIII.1992 г. III.1995 г.
МДП "Белозем" -    
с. Белозем    
участък "Трилистник" VI.1991 г. ХII.1994 г.
участък "Момино" VIII.1992 г. III.1995 г.
участък "Белозем" VIII.1992 г. III.1995 г.
МДП "Хасково" -    
Хасково    
участък "Марица" VI.1990 г. IХ.1992 г.
участък "Чешмата" VI.1991 г. ХII.1994 г.
участък "Навъсен" VI.1991 г. ХII.1994 г.
участък "Дебър" VIII.1992 г. ХII.1994 г.
участък "Троян" VIII.1992 г. III.1995 г.
МДП "Тополовград" -    
Тополовград    
участък "Орлов дол" I.1989 г. 31.III.1994 г.
участък "Мъдрец" I.1989 г. 31.III.1994 г.
участък "Владимирово I.1989 г. 31.III.1994 г.
участък "Чукарово" ХII.1990 г. ХII.1994 г.
участък "Окоп" VIII.1991 г. ХII.1994 г.
участък "Тенево" VIII.1991 г. ХII.1994 г.
участък "Селище" ХI.1989 г. ХII.1994 г.
МДП "Бялата вода" -    
Долна баня VIII.1992 г. ХII.1994 г.
3. "Геостройкомплект    
ООД - Сливен    
МСП "Миньор" VIII.1992 г. V.1993 г.
участък "Сборище" VIII.1992 г. Х.1993 г.
рудник "Сливен" VIII.1992 г. III.1993 г.
участък "Здравец" VIII.1992 г. 31.III.1994 г.
участък "Западна    
Тракия" VIII.1992 г. ХII.1992 г.
участък "Калъч    
борун" VIII.1992 г. VI.1993 г.
участък "Марица" VIII.1992 г. VI.1993 г.
участък "Тунджа" VIII.1992 г. VI.1993 г.
Ядкохранилище VIII.1992 г. VI.1993 г.
4. "Георесурс" ООД -    
Симитли    
участък "Струма 1" VIII.1992 г. ХII.1994 г.
участък "Струма 2" VIII.1992 г. ХII.1994 г.
участък "Градешница" I.1992 г. ХII.1992 г.
участък "Игралище" I.1992 г. ХII.1994 г.
участък "Сенокос" I.1992 г. ХII.1994 г.
щолна "Брежани" VIII.1992 г. ХII.1994 г.
5. "Подземно    
строителство"    
ООД - Бухово    
участък "Пета шахта" I.1992 г. VI.1993 г.
участък "Чора" I.1992 г. VI.1993 г.
участък "Искра" I.1992 г. VI.1993 г.
6. "Балкан" ООД -    
с. Церово    
рудник "Пробойница" VIII.1992 г. III.1995 г.
7. "Злата" ООД -    
Трън    
участък "Габра" VIII.1992 г. ХII.1994 г.