Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 12.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 АПРИЛ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА ПО СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАТИКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 АПРИЛ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА ПО СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАТИКА

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 1992г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В заглавието думите "и информатика" се заличават.


§ 2. Навсякъде в израза "Комитет по съобщения и информатика" думите "съобщения и информатика" се заменят с "пощи и съобщения".


§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 114 на Министерския съвет от 1991 г. се отменя и се заменя с ново приложение.


Приложение

Приложение

към § 3


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА ПО

ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Чл. 1. Комитетът по пощи и далекосъобщения, наричан по-нататък "комитетът", е орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика и функциите по регулиране в областта на пощите и далекосъобщенията.

Чл. 2. Комитетът по пощи и далекосъобщения провежда държавната политика в областта на пощите и далекосъобщенията, като:

1. определя стратегията за развитие на българските пощи и далекосъобщения, както и използването на телекомуникационната инфраструктура за предоставяне на информационни услуги;

2. взаимодейства с органите на държавната власт и управление относно развитието и функционирането на пощите и далекосъобщенията;

3. създава условия за задоволяване на обществените потребности от пощенски и далекосъобщителни услуги;

4. защитава интересите на потребителите;

5. определя задължителни изисквания към качеството на услугите и ефикасността на обслужването;

6. упражнява правото на собственост в съответствие с правомощията, предоставени му от Министерския съвет, върху дружества с държавно имущество;

7. разработва принципите на тарифната политика;

8. определя дейностите и услугите, които подлежат на лицензиране, издава лицензии, предлага лицензионните такси и води регистри;

9. организира разработването на стандарти в съответствие със стандартизационната политика;

10. определя условията и реда за одобряване на съоръжения:

11. разработва номерационен план в съответствие със стратегията на далекосъобщенията:

12. участва в Междуведомствената комисия за разпределяне на радиочестотите:

13. разработва радиочестотни планове и планира радиочестотите за граждански нужди:

14. осигурява тайната на кореспонденцията и далекосъобщенията съобразно принципите на Конституцията:

15. организира и ръководи отбранително-мобилизационната подготовка на националната съобщителна система, осигурява потребностите на отбраната и сигурността на страната в областта на далекосъобщенията;

16. организира и ръководи работата на пощенските и далекосъобщителните оператори при стихийни бедствия и аварии;

17. представлява правителството на Република България в международните организации по пощите и далекосъобщенията;

18. прилага по възможност директивите на Европейската общност в областта на пощите и далекосъобщенията;

19. ръководи военните и другите специализирани поделения към Комитета по пощи и далекосъобщения.

Чл. 3. Комитетът по пощи и далекосъобщения има следните регулаторни функции в областта на пощите и далекосъобщенията:

1. контролира спазването на лицензионните условия от лицензиантите;

2. защитава интересите на потребителите;

3. контролира използването на радиочестотите за граждански нужди;

4. контролира електромагнитната съвместимост на всички електросъоръжения;

5. следи за изпълнението на качествените критерии и за ефективността на обслужването;

6. извършва разпределението на капацитета на далекосъобщителния номерционен план;

7. проучва и отговаря на постъпили жалби, сигнали и др.;

8. следи за спазването на тарифната политика;

9. контролира спазването на условията и реда за одобряване на типа на съоръженията, издава одобренията, следи одобрените съоръжения да отговарят на изискванията и води регистър;

10. санкционира използването на неодобрено съоръжение;

11. информира обществеността по проблемите на пощите и далекосъобщенията;

12. предлага изменения и допълнения на лицензиите;

13. информира съответните органи за нарушение на закона;

14. регламентира условията и реда за пренасяне на поверителна кореспонденция между някои министерства, други ведомства и учреждения и условията, при които учреждения, фирми и организации могат да разменят телеграми, написани на таен език;

15. регламентира радиолюбителската дейност и правоспособност;

16. удостоверява правоспособността на радиооператорите;

17. издава разрешения за използване на радиовръзки, определя повиквателните знаци на радиопредаватели;

18. регистрира радиосъоръжения за граждански нужди, излъчващи над определена мощност;

19. издава и пуска в обръщение пощенски марки.