Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 24.VII

СТРАСБУРГСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА ПАТЕНТНА КЛАСИФИКАЦИЯ ОТ 24 МАРТ 1971 Г. (ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА НА 28 СЕПТЕМВРИ 1979 Г.)

 

СТРАСБУРГСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА ПАТЕНТНА КЛАСИФИКАЦИЯ ОТ 24 МАРТ 1971 Г. (ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА НА 28 СЕПТЕМВРИ 1979 Г.)

ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.

Договарящите страни,

като считат, че приемането на единна система за класификация на патенти, авторски свидетелства, полезни модели и свидетелства за полезност е от общ интерес и може да спомогне за установяването на по-тясно международно сътрудничество в областта на индустриалната собственост, както и да допринесе за хармонизацията на националните законодателства в тази област,

като признават значението на Европейската конвенция за международна класификация на патенти за изобретения от 19 декември 1954 г., съгласно която Съветът на Европа учреди Международната класификация на патенти за изобретения,

като отчитат универсалната стойност на тази класификация и нейното значение за всички страни - членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост,

като отчитат значението на тази класификация за развиващите се страни за улесняване на достъпа им до непрекъснато увеличаващия се брой на модерните технологии,

като вземат под внимание чл. 19 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г., в Лисабон на 31 октомври 1958 г. и в Стокхолм на 14 юли 1967 г.,

се споразумяха, както следва:

Учредяване на Специален съюз. Приемане на международна класификация

Член 1

Страните, за които се прилага тази спогодба, образуват Специален съюз и приемат обща класификация на патенти за изобретения, авторски свидетелства, полезни модели и свидетелства за полезност, която ще бъде известна като Международна патентна класификация (наричана по-нататък "класификацията").

Определяне на класификацията

Член 2

(1) (а) Класификацията се състои от:

1. текста, съставен съгласно разпоредбите на Европейската конвенция за Международната класификация на патенти за изобретения от 19 декември 1954 г. (наричана по-нататък "европейската конвенция"), който текст влезе в сила и беше публикуван от генералния секретар на Съвета на Европа на 1 септември 1968 г.;

2. измененията и допълненията, влезли в сила съгласно чл. 2, ал. 2 от парижката конвенция, преди влизането в сила на тази спогодба;

3. измененията и допълненията, направени след това в съответствие с чл. 5, които влизат в сила съгласно разпоредбите на чл. 6.

(б) Упътването и бележките, включени в текста на класификацията, са неделима част от нея.

(2) (а) Текстът по ал. 1, буква "а", т. 1 е в два оригинални екземпляра, всеки от които на английски и френски език, като един от тях се депозира при откриването на тази спогодба за подписване при генералния секретар на Съвета на Европа, а другият - при генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (наричани по-нататък съответно "генералния директор" и "организацията"), учредена с Конвенцията от 14 юли 1967 г.

(б) Измененията съгласно ал. 1, буква "а", т. 2 се депозират в два оригинални екземпляра, всеки от които на английски и френски език, като единият екземпляр се депозира при генералния секретар на Съвета на Европа, а другият - при генералния директор.

(в) Измененията съгласно ал. 1, буква "а", т. 3 на този член се депозират само в един оригинален екземпляр на английски и френски език при генералния директор.

Езици на класификацията

Член 3

(1) Класификацията се изготвя на английски и френски език, като и двата текста имат идентично значение.

(2) Официалните текстове на класификацията на немски, японски, португалски, руски, испански и други езици, които Асамблеята съгласно чл. 7 би могла да посочи, се утвърждават от международното бюро на организацията (наричано по-нататък "международното бюро") след консултации със заинтересуваните правителства и въз основа на преводи, предложени от тези правителства, или по други начини, които не се отразяват финансово на бюджета на Специалния съюз или на организацията.

Приложение на класификацията

Член 4

(1) Класификацията има само административен характер.

(2) Всяка страна от Специалния съюз има право да прилага класификацията като основна или допълнителна система.

(3) Компетентните органи на страните от Специалния съюз включват:

1. в издаваните от тях патенти, авторски свидетелства, полезни модели и свидетелства за полезност, както и в съответните заявки, публикувани или само с осигурен обществен достъп до тях; и

2. в съобщенията в официалните периодични издания относно публикуването на или предоставянето на обществен достъп до документите съгласно т. 1 пълните класификационни символи, където би трябвало да се класира изобретение, което се отнася към документ, посочен в т. 1.

(4) При подписването на спогодбата или при депозирането на документите за ратификация или присъединяване:

1. всяка страна може да декларира, че запазва правото си да не вписва символите, отнасящи се до групи или подгрупи от класификацията, в заявки съгласно ал. 3, които са само изложени за обществен достъп, както и в съобщения за такъв достъп; и

2. всяка страна, която не извършва експертиза за новост, независимо дали е незабавна или отложена и в чиято процедура по издаване на патенти или друг вид защитни документи не се предвижда проучване на нивото на техниката, може да декларира, че запазва правото си да не вписва символите, отнасящи се до групи или подгрупи от класификацията в документите и съобщенията съгласно ал. 3. Ако тези условия се отнасят само до определени видове защитни документи или определени технически области, то въпросната страна може да направи такава уговорка само по отношение на сферата на приложение на условията.

(5) Символите от класификацията, предхождани от указанието "Международна патентна класификация" или от абревиатура, определена от комитета на експертите, визиран в чл. 5, се изписват удебелено или по друг начин, но така, че ясно да изпъкват в заглавието на всеки документ съгласно ал. 3, т. 1, в който трябва да бъдат включени.

(6) Ако страна от Специалния съюз повери издаването на патенти на междуправителствена организация, тя се задължава да предприеме необходимите мерки тази организация да прилага класификацията в съответствие с този член.

Комитет на експертите

Член 5

(1) Учредява се комитет на експертите, в който участва всяка страна от Специалния съюз.

(2) (а) Генералният директор кани междуправителствени организации, специализирани в патентната област, поне един член на които е страна по тази спогодба, да участват като наблюдатели в съвещания на Комитета на експертите.

(б) Генералният директор може, а по искане на комитета на експертите и трябва да кани представители на други междуправителствени и международни неправителствени организации да участват в обсъждания, представляващи интерес за тях.

(3) Комитетът на експертите:

1. изменя и допълва класификацията;

2. отправя към страните от Специалния съюз препоръки, улесняващи използването на класификацията и стимулиращи прилагането на единна методика;

3. оказва съдействие в развитието на международното сътрудничество за прекласиране на документацията, използвана за експертиза на изобретения, като взема под внимание по-специално потребностите на развиващите се страни;

4. взема всякакви други мерки, които, без да влияят финансово върху бюджета на Специалния съюз или организацията, спомагат за улесняване прилагането на класификацията от развиващите се страни;

5. има право да учредява подкомитети и работни групи.

(4) Комитетът на експертите приема свой вътрешен правилник. Този правилник дава възможност на междуправителствени организации, визирани в ал. 2, буква "а", които могат активно да съдействат за развитието на класификацията, да участват в съвещанията на подкомитетите и работните групи на комитета на експертите.

(5) Предложения за изменения и допълнения на класификацията могат да се правят от компетентните органи на всяка страна от Специалния съюз, международното бюро, всяка междуправителствена организация представена в комитета на експертите съгласно ал. 2, буква "а", и всяка друга организация, специално поканена от комитета на експертите да даде такива предложения. Предложенията се предават на международното бюро, което ги предоставя на членовете на комитета на експертите и на наблюдателите не по-късно от два месеца преди откриването на сесията на комитета на експертите, на която ще бъдат разглеждани.

(6) (а) Всяка страна - членка на комитета на експертите, има право на един глас.

(б) Комитетът на експертите взема своите решения с просто мнозинство на участващите в гласуването страни.

(в) Всяко решение, за което една пета от участващите в гласуването страни смятат, че налага промени в основната структура на класификацията или води до трудоемка работа по прекласиране, се приема с мнозинство от три четвърти от участващите в гласуването страни.

(г) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

Уведомяване, влизане в сила и публикуване на измененията и допълненията и на други решения

Член 6

(1) Международното бюро уведомява компетентните органи на страните от Специалния съюз за всички решения на комитета на експертите, отнасящи се до приемането на изменения и допълнения на класификацията, както и за препоръките на комитета на експертите. Измененията и допълненията влизат в сила шест месеца след датата на изпращане на уведомлението.

(2) Международното бюро отразява в класификацията всички влезли в сила изменения и допълнения. Съобщения за измененията и допълненията се публикуват в определени от Асамблеята, визирана в чл. 7, периодични издания.

Асамблея на Специалния съюз

Член 7

(1) (а) Специалният съюз има Асамблея, състояща се от страните от Специалния съюз.

(б) Правителството на всяка страна от Специалния съюз се представя от един делегат, който може да бъде подпомаган от заместници, съветници и експерти.

(в) Всяка междуправителствена организация, визирана в чл. 5, ал. 2, буква "а", може да бъде представлявана от един наблюдател на съвещанията на Асамблеята и ако Асамблеята реши, на съвещанията на комитетите и работните групи, учредени от Асамблеята.

(г) Разноските на всяка делегация се поемат от изпратилото я правителство.

(2) (а) В съответствие с разпоредбите на чл. 5 Асамблеята:

1. разглежда всички въпроси, свързани с поддържането и развитието на Специалния съюз и прилагането на тази спогодба;

2. дава на международното бюро директиви относно подготовката на ревизионни конференции;

3. изучава и одобрява докладите и дейността на генералния директор, свързани със Специалния съюз, и му дава всички необходими указания относно въпроси от компетенцията на Специалния съюз;

4. приема програмата и двугодишния бюджет на Специалния съюз и одобрява неговите финансови отчети;

5. приема правилника за финансиране на Специалния съюз;

6. взема решения за изработването на официални текстове на класификацията и на други езици освен английски, френски и посочените в чл. 3, ал. 2;

7. учредява комитети и работни групи за реализиране задачите на Специалния съюз;

8. определя съгласно ал. 1, буква "в" кои страни, които не са членки на Специалния съюз, и кои междуправителствени и международни неправителствени организации да бъдат допускани като наблюдатели на неговите заседания, както и на заседанията на учредените от него комитети и работни групи;

9. изпълнява всички други задачи за постигане целите на Специалния съюз;

10. изпълнява всички други функции, произтичащи от тази спогодба.

(б) По въпроси, представляващи интерес и за други съюзи към организацията, Асамблеята взема решение след консултация с координационния комитет на организацията.

(3) (а) Всяка страна - членка на Асамблеята, има право на един глас.

(б) Половината от страните - членки на Асамблеята, представляват кворум.

(в) Ако не е налице необходимият кворум, Асамблеята може да взема решения, но с изключение на решенията по нейната дейност всички такива решения влизат в сила само при положение, че са изпълнени посочените по-долу условия. Международното бюро уведомява страните - членки на Асамблеята, които не са присъствали, за тези решения, като ги поканва да гласуват писмено или да се въздържат в срок от три месеца от датата на уведомлението. Ако при изтичането на този срок броят на страните членки, изразили по този начин своя глас или въздържали се, е поне равен на броя на страните, който не е достигнал за кворум на сесията, тези решения влизат в сила, при условие че необходимото мнозинство все още е налице.

(г) Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 2 за приемане решенията на Асамблеята са необходими две трети от подадените гласове.

(д) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

(е) Един делегат може да представлява само една страна и може да гласува само от нейно име.

(4) (а) Асамблеята заседава веднъж на две календарни години на редовна сесия, свиквана от генералния директор, и при липсата на извънредни обстоятелства - през същия период и на същото място на провеждане на Генералната асамблея на организацията.

(б) Асамблеята заседава на извънредна сесия, свиквана от генералния директор, по молба на една четвърт от страните - членки на Асамблеята.

(в) Дневният ред на всяка сесия се изготвя от генералния директор.

(5) Асамблеята приема свой вътрешен правилник.

Международно бюро

Член 8

(1) (а) Административните задачи на Специалния съюз се изпълняват от международното бюро.

(б) По-специално, международното бюро подготвя заседанията и осигурява секретариат на Асамблеята, на комитета на експертите и на всички останали комитети и работни групи, учредени от Асамблеята или комитета на експертите.

(в) Генералният директор ръководи Специалния съюз и го представлява.

(2) Генералният директор или всеки служител, посочен от него, участва без право на глас във всички заседания на Асамблеята, комитета на експертите и всички останали комитети и работни групи, учредени от Асамблеята или от комитета на експертите. Генералният директор или служител, посочен от него, изпълнява функциите на служебен секретар на тези органи.

(3) (а) В съответствие с директивите на Асамблеята международното бюро извършва подготовката по провеждането на ревизионните конференции.

(б) Международното бюро може да се консултира с междуправителствени и международни неправителствени организации по подготовката на ревизионните конференции.

(в) Генералният директор и лицата, посочени от него, участват в разискванията на ревизионните конференции без право на глас.

(4) Международното бюро изпълнява всички други възложени му задачи.

Финанси

Член 9

(1) (а) Специалният съюз има свой бюджет.

(б) Бюджетът на Специалния съюз включва приходите и разходите на Специалния съюз, неговото участие в бюджета на общите разходи на съюзите и при необходимост сумата, предоставена за бюджета на конференцията на организацията.

(в) Разходите, които не могат да се припишат изцяло на Специалния съюз, а и на един или повече от другите съюзи към организацията, се считат за общи разходи на съюзите. Делът на Специалния съюз в общите разходи е пропорционален на участието му в тях.

(2) Бюджетът на Специалния съюз се изготвя в съответствие с изискванията за координация с бюджетите на другите съюзи, ръководени от организацията.

(3) Бюджетът на Специалния съюз се финансира от следните източници:

1. вноските на страните от Специалния съюз;

2. таксите и сумите от други услуги, извършени от международното бюро от името на Специалния съюз;

3. приходите от продажбата или правото на собственост върху публикации на международното бюро от името на Специалния съюз;

4. дарения, завещания и помощи;

5. наеми, лихви и други приходи.

(4) (а) За определяне на споменатата в ал. 3, т. 1 на този член вноска всяка страна от Специалния съюз принадлежи към същия клас, към който е вписана в Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост, и плаща годишните си вноски въз основа на същия брой единици, определен за съответния клас в този съюз.

(б) Годишната вноска на всяка страна от Специалния съюз възлиза на сума, която е в същото съотношение към общата сума, внасяна в бюджета на Специалния съюз от всички страни, в каквото съотношение е броят на нейните единици към общия брой единици на всички страни участнички.

(в) Вноските са дължими ежегодно на 1 януари.

(г) Страна, закъсняла с плащанията на вноските си, не може да упражнява своето право на глас в нито един орган на Специалния съюз, ако дължимата сума е равна на или по-голяма от общата сума на дължимите от нея вноски за две пълни предишни години. Независимо от това такава страна може да получи възможност да упражнява правото си на глас в рамките на даден орган на Специалния съюз, когато закъснението в плащането е наложено от изключителни и неизбежни обстоятелства.

(д) Съгласно финансовия правилник, ако бюджетът не бъде приет преди началото на новата бюджетна година, той остава същият като този от предишната година.

(5) Размерът на таксите и сумите, дължими за други услуги, извършвани от международното бюро от името на Специалния съюз, се определя и отчита пред Асамблеята от генералния директор.

(6) (а) Специалният съюз разполага с фонд "Работен капитал", съставен от еднократни вноски на всяка страна - членка на Специалния съюз. Ако фондът е недостатъчен, Асамблеята взема решение за увеличаването му.

(б) Размерът на първоначалната вноска на всяка страна в този фонд или нейното участие в увеличаването му е пропорционален на приноса на тази страна в бюджета за годината, през която фондът е учреден или е взето решение за увеличаването му.

(в) Делът и условията за плащане се определят от Асамблеята по предложение на генералния директор и след консултация с координационния комитет на организацията.

(7) (а) В споразумението, сключено със страната, на чиято територия се намира седалището на организацията, се предвижда даването на аванси от тази страна, когато оборотният фонд е недостатъчен. Размерът на тези аванси и условията, при които се дават, са предмет на отделни споразумения за всеки отделен случай между страната и организацията.

(б) Страната, посочена в буква "а", и организацията имат право да денонсират задължението за даване на аванси чрез писмено уведомление. Денонсирането влиза в сила три години след края на годината, през която то е било съобщено.

(8) Съгласно финансовия правилник финансовият контрол се осъществява от една или повече страни - членки на Специалния съюз, или от външни контрольори. Те се назначават с тяхно съгласие от Асамблеята.

Ревизия на спогодбата

Член 10

(1) Тази спогодба може периодично да се ревизира на специални конференции на страните от Специалния съюз.

(2) Свикването на ревизионни конференции се решава от Асамблеята.

(3) Членове 7, 8, 9 и 11 могат да се изменят и допълват както на ревизионните конференции, така и съгласно разпоредбите на чл. 11.

Изменения и допълнения на някои разпоредби на спогодбата

Член 11

(1) Предложения за изменение и допълнение на чл. 7, 8, 9 и този член могат да се правят от всяка страна от Специалния съюз или от генералния директор. Генералният директор съобщава на страните от Специалния съюз за тези предложения най-малко шест месеца преди разглеждането им от Асамблеята.

(2) Всички изменения и допълнения на членовете, посочени в ал. 1, се одобряват от Асамблеята. За това са необходими три четвърти от подадените гласове, при условие че за всяко изменение и допълнение на чл. 7 и на тази алинея са необходими четири пети от подадените гласове.

(3) (а) Всяко изменение и допълнение на членовете, посочени в ал. 1, влиза в сила един месец след получаване от генералния директор на писмено уведомление за приемане, осъществено съгласно съответните конституционни процедури, от три четвърти от страните - членки на Специалния съюз, по времето, когато е одобрено изменението.

(б) Всяко така прието изменение на членовете, посочени в ал. 1, обвързва всички страни - членки на Специалния съюз, по времето на влизане в сила на изменението, при условие че изменения, които увеличават финансовите задължения на страните от Специалния съюз, обвързват само тези от страните, които са съобщили за приемането на това изменение.

(в) Всяко изменение, прието съгласно разпоредбите на буква "а", обвързва всички страни, които станат членове на Специалния съюз след датата на влизане в сила на изменението.

Условия за членуване в спогодбата

Член 12

(1) Всяка страна - членка на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да се присъедини към тази спогодба чрез:

1. подписване на спогодбата и депозиране на документ за ратификация, или

2. депозиране на документ за присъединяване.

(2) Документите за ратификация и присъединяване се депозират при генералния директор.

(3) Разпоредбите на чл. 24 от Стокхолмската редакция на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост се прилагат по отношение на тази спогодба.

(4) Алинея 3 в никакъв случай не трябва да се тълкува като налагаща признаване или мълчаливо съгласие на страна от Специалния съюз само поради факта, че става дума за територия, спрямо която друга страна прилага тази спогодба по силата на ал. 3.

Влизане в сила на спогодбата

Член 13

(1) (а) Тази спогодба влиза в сила една година от депозирането на документи за ратификация или присъединяване от:

1. две трети от страните, членуващи в Европейската конвенция към датата, на която тази спогодба е предоставена за подпис; и

2. три страни - членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, които преди това не са членували в Европейската конвенция и от които поне една е страна, в която съгласно последните статистически данни, публикувани от международното бюро на датата на депозиране на документите за ратификация или присъединяване, са подадени повече от 40 000 заявки за патенти или авторски свидетелства.

(б) По отношение на всяка друга страна, с изключение на тези, за които спогодбата е влязла в сила съгласно буква "а", тя влиза в сила една година след датата, на която генералният директор е съобщил за ратификацията или присъединяването на тази страна, освен ако в документа за ратификация или присъединяване е посочена по-късна дата, като в такъв случай спогодбата влиза в сила по отношение на тази страна от така посочената дата.

(в) Страните - членки на Европейската конвенция, които ратифицират тази спогодба или се присъединят към нея, се задължават да денонсират конвенцията най-късно от датата на влизане в сила на спогодбата по отношение на тези страни.

(2) Ратификацията или присъединяването водят до автоматично приемане на всички клаузи и до правото на ползване на всички предимства съгласно тази спогодба.

Срок на действие на спогодбата

Член 14

Срокът на действие на тази спогодба е същият както на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Денонсиране

Член 15

(1) Всяка страна от Специалния съюз може да денонсира тази спогодба чрез уведомление, адресирано до генералния директор.

(2) Денонсирането влиза в сила една година след деня, в който генералният директор получи уведомлението.

(3) Никоя страна не може да упражнява правото на денонсиране, предвидено в този член, преди изтичането на срок от пет години от датата, на която страната е станала член на Специалния съюз.

Подписване, езици, уведомление, депозитарни функции

Член 16

(1) (а) Тази спогодба се подписва в един-единствен оригинален екземпляр на английски и френски език, като двата текста са с идентично значение.

(б) Тази спогодба остава открита за подписване в Страсбург до 30 септември 1971 г.

(в) След като спогодбата престане да е открита за подписване, оригиналният екземпляр от нея се депозира при генералния директор.

(2) Официалните текстове на немски, японски, португалски, руски, испански и други езици, посочени от Асамблеята, се утвърждават от генералния директор след консултации със заинтересуваните правителства.

(3) (а) Генералният директор предава две заверени от него копия от подписания текст на спогодбата на правителствата на подписалите я страни и при поискване на правителствата на други страни. Той изпраща също така едно заверено от него копие на генералния секретар на Съвета на Европа.

(б) Генералният директор изпраща две заверени от него копия на всички изменения и допълнения в тази спогодба на правителствата на всички страни от Специалния съюз и при поискване на правителствата на други страни. Той изпраща също така едно заверено от него копие на генералния секретар на Съвета на Европа.

(в) Генералният директор изпраща при поискване на правителствата на страните, които са подписали тази спогодба или са се присъединили към нея, заверено от него копие от класификацията на английски или френски език.

(4) Генералният директор регистрира тази спогодба в секретариата на Организацията на обединените нации.

(5) Генералният директор уведомява правителствата на всички страни - членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, както и генералния секретар на Съвета на Европа за:

1. подписването;

2. депозирането на документи за ратификация или присъединяване;

3. датата на влизане в сила на тази спогодба;

4. уговорките по отношение прилагането на класификацията;

5. приемането на изменения и допълнения на спогодбата;

6. датите на влизане в сила на тези изменения и допълнения;

7. получените денонсирания.

Преходни разпоредби

Член 17

(1) Страните, членуващи в Конвенцията, които още не са станали членки на Специалния съюз, могат да ползват за срок от две години след влизането в сила на спогодбата, ако желаят, същите права в комитета на експертите, както, ако бяха членки на Специалния съюз.

(2) През периода от три години след изтичане на срока, посочен в ал. 1, страните, посочени в същата алинея, могат да бъдат представлявани от наблюдатели на съвещанията на комитета на експертите и по преценка на този комитет в обсъжданията на учредените от него подкомитети или работни групи. През същия този период те могат да дават предложения за изменение и допълнение на класификацията съгласно чл. 5, ал. 5, а също така биват уведомявани за решенията и препоръките на комитета на експертите съгласно чл. 6, ал. 1.

(3) През периода от пет години след влизане в сила на тази спогодба страните, членуващи в Европейската конвенция, които все още не са членки на Специалния съюз, могат да бъдат представлявани от наблюдатели на съвещанията на Асамблеята и по преценка на Асамблеята в обсъжданията на учредените от нея комитети и работни групи.

Промени настройката на бисквитките