Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 119 от 14.X

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет с ПМС № 225 от 09.10.1998 г.

Обн. ДВ. бр.119 от 14 Октомври 1998г., отм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 2001г.

Отменено основание - виж § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 18 на Министерския съвет от 26 януари 2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по далекосъобщения и на нейната администрация, с който се отменя ПМС № 225 от 9 октомври 1998 г. - ДВ, бр. 10 от 2 февруари 2001 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията и работата на Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) и на нейната администрация.


Чл. 2. (1) Държавната комисия по далекосъобщения е държавен орган към Министерския съвет, който осъществява секторната политика в далекосъобщенията, като регулира и контролира далекосъобщенията по ред и начин, определени в Закона за далекосъобщенията.

(2) Държавната комисия по далекосъобщения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Раздел II.
Устройство

Чл. 3. (1) Държавната комисия по далекосъобщения е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.

(2) При назначаването си членовете на ДКД подписват декларация, че приемат и отговарят на ограниченията по чл. 23, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията.


Чл. 4. (1) Председателят на ДКД:

1. организира и ръководи дейността на ДКД;

2. представлява ДКД;

3. упълномощава други лица за изпълнение на определени действия, включително да представляват ДКД в Съвета по националния радиочестотен спектър и пред съдебната власт;

4. свиква и ръководи заседанията на ДКД;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите от администрацията на ДКД;

6. разпорежда се със средствата по бюджета на ДКД;

7. издава наказателни постановления и други административни актове в случаите, определени със закон.

(2) Заместник-председателят на ДКД подпомага председателя при изпълнението на неговите функции.

(3) Функциите на председателя на ДКД в негово отсъствие се възлагат със заповед за всеки конкретен случай на заместник-председателя, а при отсъствие на заместник-председателя - на друг член на ДКД.


Чл. 5. (1) Дейността на ДКД се подпомага от нейната администрация.

(2) Структурата на администрацията включва:

1. административен секретар;

2. дирекция "Лицензионна и разрешителна дейност";

3. дирекция "Управление на радиочестотния спектър и електромагнитна съвместимост";

4. дирекция "Стандартизация и одобряване на типа на крайните устройства";

5. дирекция "Контрол на далекосъобщенията";

6. дирекция "Правно и нормативно регулиране и международни връзки";

7. дирекция "Финансово-икономическа и административна дейност".

(3) В рамките на дирекциите се създават отдели.

(4) В администрацията могат да се създават и самостоятелни отдели.

(5) Отдели и сектори се създават, преобразуват и закриват със заповед на председателя.

(6) Числеността, конкретните задачи и функционалните връзки на звената на администрацията се определят с вътрешен правилник, утвърден от председателя на ДКД.


Чл. 6. (1) Административният секретар работи под ръководството на председателя и се отчита за своята дейност пред него.

(2) Административният секретар:

1. организира и контролира административните и стопанските дейности;

2. организира и контролира съхраняването на документите и другите носители на информация;

3. определя условията и реда за ползване на имуществото;

4. изпълнява други задачи, възложени му от председателя.

(3) При отсъствие на административния секретар неговите функции се изпълняват от определено от председателя длъжностно лице.


Чл. 7. (1) Дирекциите подпомагат ДКД при осъществяване на правомощията й по Закона за далекосъобщенията.

(2) Дирекция "Лицензионна и разрешителна дейност" подпомага ДКД при осъществяване на функциите й по отношение на подготовката, издаването, изменянето, допълването, спирането, прекратяването и отнемането на лицензиите, както и при разрешаване на спорове, възникнали между далекосъобщителни оператори, в случаите, определени със закон.

(3) Дирекция "Управление на радиочестотния спектър и електромагнитна съвместимост" подпомага ДКД при осъществяване на функциите й по отношение на управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди, международна координация и регистрация на радиочестоти и радиосъоръжения и създаване на нормална електромагнитна обстановка на територията на Република България.

(4) Дирекция "Стандартизация и одобряване на типа на крайните устройства" подпомага ДКД при осъществяване на функциите и контрола й по отношение на одобряването на типа на крайните устройства и радиосъоръжения за граждански нужди и издаването на съответните удостоверения.

(5) Дирекция "Контрол на далекосъобщенията" подпомага ДКД при осъществяване на функциите, контролната и административнонаказателната й дейност по отношение на спазването на Закона за далекосъобщенията и другите нормативни актове от лицата, които осъществяват далекосъобщителни дейности.

(6) Дирекция "Правно и нормативно регулиране и международни връзки" осигурява правното обслужване на ДКД, подпомага ДКД по отношение на разработването на нормативни актове и при осъществяване на функциите й по отношение на международното сътрудничество и участието й в международни организации и проекти.

(7) Дирекция "Финансово-икономическа и административна дейност" подпомага ДКД при осъществяване на функциите й по отношение на регулиране на цените, на управлението на бюджетните приходи и разходи, както и осигурява административното и материално-техническото обслужване на ДКД.


Чл. 8. (1) Към ДКД могат да се създават постоянни и временни консултативни органи.

(2) Държавната комисия по далекосъобщения може да привлича извънщатни сътрудници и консултанти.


Чл. 9. (1) Членовете на ДКД, служителите в администрацията и другите лица, участващи в дейността на ДКД, не могат да бъдат лица, които са собственици, съдружници, управители/прокуристи или членове на ръководни органи на търговски дружества с предмет на дейност далекосъобщения.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят служебните и търговските тайни, станали им известни при и по повод на работата им.

(3) Лицата по ал. 1 при встъпване в длъжност подписват декларация, че ще пазят служебната и търговската тайна. Текстът на декларацията се определя с решение на ДКД.


Раздел III.
Организация на работата

Чл. 10. (1) Държавната комисия по далекосъобщения разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания. Заседанията на ДКД са открити и закрити.

(2) На откритите заседания на ДКД могат да присъстват и други лица при условия и по ред, определени с правилника по чл. 5, ал. 6.

(3) На закритите заседания присъстват само членовете на ДКД и протоколист.


Чл. 11. (1) Заседанията на ДКД са редовни и извънредни.

(2) Държавната комисия по далекосъобщения заседава редовно най-малко веднъж седмично по предварително оповестен дневен ред. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на ДКД най-късно 2 дни преди заседанието.

(3) Държавната комисия по далекосъобщения се свиква на извънредно заседание от председателя на ДКД по негова инициатива или по предложение на най-малко двама от членовете й. В този случай членовете на комисията трябва да бъдат уведомени за датата, часа и проекта на дневен ред на заседанието предишния работен ден.


Чл. 12. (1) Заседанията на ДКД се откриват и провеждат в присъствието на повече от половината от нейните членове.

(2) Заседанията на ДКД се ръководят от нейния председател или от изрично упълномощен от него член на ДКД.


Чл. 13. (1) Отсъствие на член на ДКД от заседание, свикано по реда на чл. 11, ал. 2, е допустимо единствено в случай, че той е:

1. в служебна командировка;

2. в отпуск, разрешен по съответния ред;

3. в отпуск по болест.

(2) Документите по ал. 1 се прилагат към протокола от съответното заседание.

(3) Повече от 3 последователни отсъствия от редовни заседания на ДКД извън случаите по ал. 1, а така също отсъствия извън случаите по ал. 1, съставляващи повече от 1/3 от всички редовни заседания на ДКД в рамките на 6 месеца, представляват системно нарушение на служебните задължения по смисъла на чл. 23, ал. 4, т. 3 от Закона за далекосъобщенията.

(4) В случаите по чл. 23, ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за далекосъобщенията председателят на ДКД или административният секретар може да сезира Министерския съвет, като приложи всички документи.


Чл. 14. (1) Държавната комисия по далекосъобщения приема решенията си с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете й.

(2) По изключение и по предложение на председателя ДКД може да взема решения и неприсъствено. В тези случаи решенията се вземат с единодушие.


Чл. 15. (1) За всяко заседание на ДКД се води протокол, който се подписва от всички присъствали нейни членове.

(2) Въз основа на протокола по ал. 1 се изготвя препис-извлечение, в което се включват разискваните въпроси от дневния ред и приетите по тях решения. То се подписва от председателя на ДКД и от определен от ДКД служител от администрацията.


Чл. 16. (1) Решенията на ДКД се публикуват в официалния й бюлетин или в ежедневния печат, когато това се изисква от закона или когато тя прецени, че е необходимо.

(2) Решенията на ДКД се мотивират, когато това се изисква от закона, и се съобщават на заинтересуваните лица в законоустановените срокове.


Чл. 17. Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси на организацията на работа в ДКД.


Раздел IV.
Взаимоотношения с други държавни органи, институции и лица

Чл. 18. При осъществяване на своите функции ДКД взаимодейства с Министерския съвет, с Комитета по пощи и далекосъобщения, с Националния съвет за радио и телевизия, със Съвета по националния радиочестотен спектър, с Комисията за защита на конкуренцията и с други държавни, регионални и местни органи и институции, както и с неправителствени организации, които имат отношение към въпросите на далекосъобщенията, като:

1. участва в съвместни проверки;

2. участва в изпълнението на съвместни проекти;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове;

4. обменя информация;

5. при покана участва чрез свои представители в заседания на други органи.


Чл. 19. Държавната комисия по далекосъобщения ежегодно подготвя доклад за своята работа, който се обнародва.


Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на Държавната комисия по далекосъобщения.


§ 3. Вътрешният правилник по чл. 5, ал. 6 се приема от Държавната комисия по далекосъобщения в срок 1 месец след влизането в сила на този правилник.