Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 4.I

УКАЗ № 297 ОТ 17.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 297 ОТ 17.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНЮ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1, чл. 127, ал. 1, т. 8 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-лейтенант Аню Запрянов Ангелов от длъжността началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 17 декември 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.