Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 1.VI

УКАЗ № 130 ОТ 17.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛЕА ПЕПО КОЕН ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН

 

УКАЗ № 130 ОТ 17.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛЕА ПЕПО КОЕН ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 2001г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Леа Пепо Коен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 май 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.