Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 19.XI

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ОТ 1976 Г.

Приет с ПМС № 93 от 13.12.1976 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 24 Декември 1976г., изм. ДВ. бр.47 от 16 Юни 1978г., изм. ДВ. бр.73 от 14 Септември 1979г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 1991г., изм. ДВ. бр.45 от 7 Юни 1991г., изм. ДВ. бр.95 от 19 Ноември 1991г., изм. ДВ. бр.127 от 31 Октомври 1998г., отм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г.

Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 38 на Министерския съвет от 27 март 2000 г. за приемане на Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата - ДВ, бр. 28 от 4 април 2000 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) (1) Недвижимите паметници на културата и тяхната среда са обект на държавната политика в съответствие със законодателството по опазване паметниците на културата.

(2) Политиката за опазване се осъществява от Министерството на културата чрез Националния институт за паметниците на културата (НИПК) и юридически лица, специализирани в опазването на паметниците на културата.

(3) Националният институт за паметниците на културата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София на пряко подчинение на Министерството на културата и под методическото ръководство на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството и с предмет на дейност: изучаване, регистрация, документиране, научен архив, контрол, инспекторат и експертна дейност в областта на опазването на недвижимите паметници на културата.

(4) Юридически лица, специализирани по опазването на паметниците на културата по ал. 2, са:

1. организации с нестопанска цел в областта на културата: Центърът за консервация и реставрация на художествени ценности и Централната изследователска лаборатория;

2. търговски дружества за проучване, проектиране и изпълнение на консервационно-реставрационни работи по недвижими паметници на културата и тяхната среда.


Чл. 2. Разпорежданията на НИПК в кръга на предоставената му компетентност от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) и от този правилник са задължителни за всички ведомства, учреждения, стопански, обществени и други организации и граждани.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Всички физически и юридически лица, които притежават или използват недвижими паметници на културата, могат да възлагат проучването, проектирането и изпълнението на консервационни, реставрационни и други дейности на физически и юридически лица, специализирани по опазването на паметниците на културата, по ред, установен от Министерството на културата.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Юридически лица, специализирани в опазването на паметниците на културата, могат да извършват проучвателни, проектантски, консервационни и реставрационни работи на български паметници на културата в чужбина, както и да възлага при нужда на чуждестранни специалисти изпълнението на подобни работи у нас, с разрешение на Министерството на културата съгласувано с Министерството на финансите.


Чл. 5. Недвижимите паметници на културата съгласно чл. 12 ЗПКМ се декларират пред НИПК от учрежденията, научните институти, организациите и гражданите и се регистрират по ред, определен от Министерството на културата. При оспорване дали даден обект притежава качествата на паметник на културата, заключение се дава от НИПК.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г., доп., бр. 95 от 1991 г.) Назначените специалисти - архитекти, инженери, художници, консерватори, реставратори и др., към съветите за култура при окръжните и общинските (районните) народни съвети и в селищата със значителен брой паметници на културата, които се грижат за опазване на недвижимите паметници на културата, се ръководят методически от Министерството на културата.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Глава втора.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) (1) Структурата и щатното разписание на Националния институт за паметниците на културата се утвърждават ежегодно от министъра на културата.

(2) Националният институт за паметниците на културата и юридическите лица, специализирани в опазването на паметниците на културата, могат да създават експертни съвети.

(3) Ръководителят на Националния институт за паметниците на културата и организациите по чл. 1, ал. 4, точка 1 се назначава от министъра на културата.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) (1) Към Министерството на културата се създава Национален съвет за опазване на паметниците на културата. Устройството и дейността на съвета се определят с правилник, утвърден от министъра на културата.

(2) Решенията на Националния съвет за опазване на паметниците на културата се утвърждават от министъра на културата и са задължителни в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Закона за паметниците на културата и музеите.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Юридически лица, специализирани в опазването на паметниците на културата, могат да създават школи и курсове за повишаване квалификацията на специалистите - работници и служители, по реставрационни и консервационни работи.


Глава трета.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Националният институт за паметниците на културата и юридическите лица, специализирани в опазването на паметниците на културата, имат следните основни задачи:

1. разработва насоките, перспективите и принципите по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на недвижимите паметници на културата в сътрудничество с Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството и с Българската академия на науките;

2. регистрира, документира и обявява в Държавен вестник недвижимите паметници на културата;

3. съхранява и обогатява националния документален архив на недвижимите паметници на културата и съгласува програмата на цялостното им документиране от Министерството на културата, Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството и Българската академия на науките;

4. изработва научно-технически документации за консервационни и реставрационни работи по недвижимите паметници на културата;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) с разрешение на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството изработва общи и подробни градоустройствени планове за резервати, ансамбли и части от населени места с паметници на културата, както и архитектурни проекти за обекти в тях, съгласно наредба на Министерството на културата и Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството;

6. съгласува проекти, искания за строителни разрешения и мероприятия в случаите, когато те засягат целостта или съществуването на недвижими паметници на културата;

7. укрепва, консервира, реставрира, адаптира, реконструира и експонира недвижимите паметници на културата в съответствие с най-новите постижения на консервационната наука и практика;

8. запазва и поддържа ансамбловия вид на старинните архитектурно-градоустройствени ядра в селищата - резервати;

9. извършва изследователска дейност, свързана с издирване, изучаване, проучване, проектиране, консервация и реставрация на недвижимите паметници на културата;

10. грижи се за популяризиране в страната и в чужбина на недвижимите паметници на културата;

11. упражнява надзор по издирване, опазване и стопанисване на недвижимите паметници на културата;

12. дава указания за целесъобразното насочване на предвидените средства за опазване недвижимите паметници на културата;

13. насърчава изграждането на местни дружества, комисии и активи от доброволни сътрудници по опазване на недвижимите паметници на културата и им оказва методическа и друга помощ.


Глава четвърта.
ИЗДИРВАНЕ, ИЗУЧАВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Чл. 12. (1) НИПК извършва научна класификация на паметниците на културата в зависимост от тяхното историческо, архитектурно и художествено значение.

(2) Отписването или промяната в класификацията на недвижимите паметници на културата се извършва със заповед на министъра на културата по предложение на НИПК.


Чл. 13. (1) При спиране на работата в случаите на чл. 18, ал. 1 ЗПКМ НИПК назначава комисия с представители на Археологическия институт и музеи при БАН и с други специалисти за сметка на окръжните съвети за изкуство и култура, която дава заключение за находката и при необходимост - указания за нейното проучване и запазване.

(2) Въз основа на заключението на комисията по ал. 1 може да се изменят проектите и да се направят допълнителни работи от собствениците с оглед да се запази разкритият паметник на културата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г.) За щетите на правоимащите поради археологически разкопки и извършване на допълнителни работи по предходните алинеи се заплащат обезщетения от съответните местни органи на самоуправление по реда на чл. 285 ППЗТСУ.


Чл. 14. НИПК дава указания по опазването на недвижимите паметници на културата за вземане на необходимите мерки срещу повреждане, разрушаване, опустошаване, изчезване или изнасяне в чужбина, срещу изменения и преместване.


Чл. 15. (1) (Попр. - ДВ, бр. 73 от 1979 г.) След регистрирането и обнародването на недвижимите паметници на културата в Държавен вестник народните съвети и кметствата ги нанасят в териториално-устройствените, общите и подробните градоустройствени планове съгласно чл. 103 ППЗТСУ.

(2) При необходимост по предложение на НИПК, около всеки паметник на културата - единичен, ансамбъл или резерват - може да се създава охранителна зона с регулирано застрояване, границите на която се определят от НИПК и органите на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството.

(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 1978 г.) Означаването на недвижимите паметници на културата в градоустройствените и други планове и определянето на охранителните зони се извършват съгласно наредба, издадена от Министерството на културата и Министерството на стоителството, архитектурата и благоустройството.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г.) За забележителните паметници на културата по преценка на НИПК и съветите за култура при окръжните и общинските (районните) народни съвети се вземат специални мерки за противопожарна защита. Тези мероприятия се заплащат от собствениците и ползувателите на паметниците на културата, а когато те са граждани - от местните органи на самоуправление.


Чл. 18. (1) НИПК може да дава указания за конкретни мероприятия по изграждане на постройки, възстановяване на стари изчезнали сгради, префасониране, обшивки и др. или за отстраняване извършени работи, постройки и съоръжения с оглед да се възстанови оригиналната среда на паметника или характерът на архитектурния ансамбъл и резерват. Тези мероприятия се предприемат по реда за извършване на консервационни и реставрационни работи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 1978 г., изм., бр. 73 от 1979 г.) Разходите по предходната алинея, когато паметникът на културата е собственост на гражданин, се заплащат от местните органи на самоуправление, които вписват законната ипотека в полза на държавата съгласно чл. 21, ал. 2 ЗПКМ. С решение на местните органи на самоуправление тези граждани могат да бъдат освободени от заплащане на стойността им, когато разходите са изключително от обществен интерес, а извършените работи не са необходими на гражданите за обикновеното ползуване на имота. Изчислението на увеличената стойност и вписването на законната ипотека се извършват съгласно наредба на Министерството на културата, съгласувана с Министерството на финансите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г., бр. 95 от 1991 г.) При ново строителство от граждани в резерватите, архитектурните ансамбли, кварталите и улиците с историческо и музейно значение допълнителните разходи поради специалните изисквания за това се заплащат от местните органи на самоуправление съобразно финансовата сметка.


Чл. 19. Сгради, съоръжения и др., които не са паметници на културата, но се намират в границите на резерватите, ансамблите, кварталите и улиците с архитектурно, историческо или художествено значение, могат да се преустройват само с разрешение и под ръководството на НИПК при спазване разпоредбите на чл. 21, ал. 1 ЗПКМ.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Адаптация или подобрения в паметници на културата се извършват по писмено искане и за сметка на собствениците или ползвателите при условията на чл. 3 от този правилник.

(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 1978 г., изм., бр. 95 от 1991 г.) Държавната спестовна каса отпуска на собствениците на сгради, декларирани или обявени за паметници на културата заеми по реда на Наредбата за кредитната дейност на ДСК.


Чл. 21. Извън случаите по чл. 30 ЗПКМ отчуждаването на недвижимите паметници на културата за държавна и обществена нужда се извършва по изключение след предварително съгласуване с НИПК.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 127 от 1998 г.).


Глава пета.
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Чл. 24. За популяризиране на недвижимите паметници на културата НИПК организира научно-техническа информация, поддържа библиотека с подходящ фонд от чужда и наша научна литература и комплектува национален документален архив на културното наследство.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Глава шеста.
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННИ, РЕСТАВРАЦИОННИ И ДРУГИ РАБОТИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) За извършване на проучвателните и проектните работи за консервация и реставрация на недвижими паметници на културата юридически лица, специализирани в опазването на паметниците на културата съставят технико-икономически доклад (ТИД) или технико-икономически условия (ТИУ) въз основа на технически данни, представени от инвеститора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1978 г., бр. 95 от 1991 г.) Подробните правила за проучване, проектиране и изпълнение на консервационни и реставрационни работи за утвърждаването на ТИД или ТИУ на недвижимите паметници на културата, както и за контрола по техническото и художественото изпълнение се определят с наредба на министъра на културата.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Въз основа на проучванията по предходния член от юридическите лица, специализирани в опазването на паметниците на културата се съставят научно-техническа документация (НТД) и програма за работа.

(2) Научно-техническата документация се изготвя с оглед на пълна консервация и реставрация, като изпълнението й може да се извърши на етапи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) За непредвидени и неизбежни допълнителни работи и разходи за видовете консервационни и реставрационни работи стойността на обекта в НТД се повишава до размера на действително извършените или необходимите разходи. За целта страните задължително включват съответен текст в договора.

(4) В научно-техническата документация се планират задължително и разходи за командировки на специалисти и квалифицирани работници, хонорари за експертизи и консултации, включително и за чуждестранни специалисти, за евентуални проучвания, сондажи и разчиствания, средства за методическо ръководство (авторски надзор), за работа на изключително сложни обекти и за разходите на комисии по приемане на завършените обекти за сметка на лимита на тези обекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) При изготвяне на научно-технически документации се включват начисления за издръжка на инвеститорския контрол по опазване на паметниците на културата в размер, определен от министъра на културата.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Преустройство, префасадиране и други благоустройствени мероприятия, свързани архитектурно с паметника на културата, както и необходимото строителство за неговото опазване и ползуване се извършват и отчитат съгласно този правилник.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Консервационни и реставрационни работи се изпълняват по договори с инвеститори, сключени въз основа на НТД, проекти и програми.

(2) (Ал. 2 заличена, предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Когато поради конкретните обстоятелства стойността на консервационните и други работи се увеличи в сравнение с документацията поради специфичния им характер и изисквания за влагане на специални строителни материали, те се заплащат по фактическите разходи, установени с документите при условията на чл. 27, ал. 3 от този правилник.


Чл. 30. Комисията за приемане на завършения обект "паметник на културата" се назначава от министъра на културата или от упълномощено от него лице.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г., бр. 95 от 1991 г.) Инвеститори при консервация и реставрация на недвижими паметници на културата могат да бъдат Министерството на културата, министерства, ведомства, местни органи на самоуправление и други физически и юридически лица.

(2) (Зал. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)

(3) (Зал. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г., предишен чл. 32а, нов - ДВ, бр. 45 от 1991 г.) (1) Ежегодните средства от държавния бюджет за опазване на недвижимите паметници на културата се планират в бюджета на Министерството на културата, откъдето се разпределят към съответните инвеститори.

(2) Управлението и контролът върху ефективното разходване на средствата по ал. 1 се осъществяват от министъра на културата.

(3) Неусвоените ежегодно към 31 декември средства се възстановяват в държавния бюджет.


Чл. 33-35. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Работи по издирване, изучаване, проучване, проектиране, консервация и реставрация на паметници на културата се изпълняват по договорена цена.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г.) (1) Средствата за финансиране, изучаване и опазване на недвижимите паметници на културата, собственост на граждани, съгласно чл. 21, ал. 2 ЗПКМ се предвиждат всяка година в бюджетите на местните органи на самоуправление.

(2) Ведомствата, местните органи на самоуправление, стопанските, обществените и други организации и учреждения, които стопанисват недвижими паметници на културата, по предложение на НИПК предвиждат в годишните си бюджети и финансови планове средства и материали за тяхното издирване, изучаване, проучване, проектиране, консервация и реставрация.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Инвеститорите заплащат извършените работи по договорената цена или въз основа на експертна оценка.

(2) (Ал. 2 заличена, предишна ал. 3 - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) За консервационните и реставрационните работи по художествените паметници на културата се прилага алинея първа на този член.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1978 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.) Изпълнените работи по издирване, изучаване, проучване, проектиране, консервация и реставрация се изплащат от инвеститорите въз основа на одобрени актове. Тези разходи не се считат за капитални вложения.


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1991 г.).


ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1991 г.)


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 47 от 1978 г.) Този правилник се издава въз основа на чл. 5, ал. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите. За прилагането на правилника министърът на културата издава наредби, инструкции и указания.


§ 3. Отменят се следните актове на Министерския съвет:

1. Постановление № 82 от 1960 г. (Изв., бр. 29 от 1960 г.);

2. Правилникът за използуване и опазване на недвижимите паметници на културата и историческите места, утвърден с Постановление № 201 от 1960 г. (Изв., бр. 73 от 1960 г.);

3. Разпореждане № 313 от 1964 г.


Промени настройката на бисквитките