Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 28.XI

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 1959г., изм. ДВ. бр.25 от 28 Март 1961г., изм. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г.

Отменено основание. Виж § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за посевния и посадъчния материал, с който се отменя Закона за посевния и посадъчния материал от 1958 г. - ДВ, бр. 86 от 20 октомври 2000 г.


Чл. 1. Министерството на земеделието и горите организира, ръководи и контролира производството, изкупуването, пласмента и разпространяването на посевния и посадъчния материал.


Чл. 2. Под посевен материал по смисъла на Закона за посевния и посадъчния материал и настоящия правилник се разбират сортовите и обикновените семена от всички земеделски култури, които се употребяват за посев, семената и луковиците от зеленчукови, цветни, медицински и други култури.


Чл. 3. Под посадъчен материал по смисъла на Закона за посевния и посадъчния материал се разбират предназначените за засаждане дръвчета и храсти от ябълки, круши, дюли, сливи, кайсии, праскови, череши, вишни, орехи, бадеми, черници; облагородени и необлагородени вкоренени лози, вкоренени дивачки; лозови резници за подложки и за калеми; растенията за разсад от ягоди, малини, рози; корени от лавандула, мента; клубени от картофи; луковици и др.


Чл. 4. Министерството на земеделието и горите организира в научноизследователските учреждения създаването на нови сортове от селскостопанските култури, поддържането на сортовата чистота и подобрението на районираните в страната сортове и производството на суперелитни и елитни семена за семепроизводство по одобрена методика.


Чл. 5. (1) Производството на сортов посевен материал от останалите размножения за сортообмяна, на овощен посадъчен материал и на облагородени и необлагородени вкоренени лози за продажба се извършва в одобрени от министъра на земеделието и горите ДЗС, ТКЗС, научноизследователски учреждения, горски стопанства и други обществени земеделски стопанства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1961 г.) Стопанствата - производители на сортов посевен и посадъчен материал, могат да задоволяват нуждите си от собственото си производство.


Чл. 6. На семепроизводителните стопанства и на обособените на стопанска сметка стопанства на научноизследователските учреждения за произведените и предадени от тях на заготвителната организация сортови семена и посадъчен материал се дават парични премии, а на ТКЗС и натурални поощрения, определяни от Министерския съвет.


Чл. 7. Всяко стопанство осигурява от семенните си участъци посевния материал за производствените си площи. В някои специални случаи посевният материал може да се осигури и от контрактуващите организации.


Чл. 8. Министерството на транспорта и съобщенията и Управлението на горското стопанство могат да произвеждат овощен посадъчен материал от определените за съответните райони сортове само за свои нужди по план и под контрола на Министерството на земеделието и горите.


Чл. 9. (1) Забранява се производството на овощен посадъчен материал от кооператори, частни стопани и от неодобрени от министъра на земеделието и горите ДЗС и ТКЗС.

(2) Всички съществуващи разсадници за производство на овощен посадъчен материал в такива стопанства се закриват от 1 януари 1959 г.


Чл. 10. (1) Лозов посадъчен материал за свои нужди могат да произвеждат всички ДЗС и ТКЗС в рамките на плана за засаждане на нови лозя от районираните за тях сортове.

(2) Лозови резници за подложки и за калеми могат да произвеждат кооператори в личните си стопанства и частни земеделски стопани. Произведените стандартни резници от калеми от районираните сортове те предават изцяло на заготвителната организация при Министерството на земеделието и горите. Те нямат право да ги облагородяват и вкореняват.


Чл. 11. Овощните разсадници и стопанства - производители на лозов посадъчен материал за продажба, произвеждат такъв само съобразно дадения им план от Министерството на земеделието и горите по видове, сортове и количества. Научноизследователските учреждения могат да произвеждат посадъчен материал от неутвърдени сортове за опитна цел и асортимент.


Чл. 12. За недобросъвестно изпълнение на плановете по производството, за непровеждането на задължителните агротехнически мероприятия и неспазване на указанията относно контрола на посевния и посадъчния материал министърът на земеделието и горите може да лишава стопанствата от правото им на семепроизводство и на производство на посадъчен материал.


Чл. 13. (1) Забранява се продажбата и търговията в страната с посадъчен материал, със сортови и обикновени семена от всички култури, предназначени за посев от ДЗС, ТКЗС, частни стопани и други организации, освен от заготвителната организация при Министерството на земеделието и горите, с изключение на семената за посев, раздавани от контрактуващите организации на стопанствата.

(2) Разрешава се на ДЗС да обменят посевен и посадъчен материал помежду си без посредничеството на заготвителната организация, след като са снабдени със съответната документация от семеконтролната инспекция.

(3) За дворните и други единични насаждения заготвителната организация да организира в определени населени места временни пунктове за продаване на овощни дръвчета и лози на дребно. Пунктовете в тези населени места, където ще се извършва продажбата, се определят от народните съвети съвместно с производствено-заготвителната организация.


Чл. 14. (1) Вносът и износът на посевния и посадъчния материал се извършва от съответните търговски организации само със съгласието на министъра на земеделието и горите.

(2) При сключване на договор предприятията и учрежденията, които внасят и изнасят посевен и посадъчен материал, са длъжни да изработват поемни условия в духа на показателите, залегнали в българските държавни стандарти.

(3) При внос на посевен и посадъчен материал Министерството на земеделието и горите да изпраща свои специалисти в страните - вносителки за предварително маркиране и приемане.

(4) При доставка на посевен и посадъчен материал от чужбина организацията-вносителка е длъжна да представи пред семеконтролната инспекция придружаващите ги международни документи за качеството на внесените материали.

(5) След одобрение от семеконтролната инспекция посевният и посадъчният материал се изпраща по предназначение, като се уведомява Министерството на земеделието и горите.

(6) Независимо от придружаващите ги семеконтролни документи семеконтролната инспекция има право да взема средни проби за контролен анализ на внесените посевни и посадъчни материали. Неотговарящите на изискванията на действуващите български държавни стандарти семена се заготвят наново от организацията-вносителка, а негодните не се допускат за употреба като посевен материал и остават за сметка на организацията-вносителка.


Чл. 15. Забранява се вносът и разпространението в страната на посевен и посадъчен материал, заразен от болести, неприятели и карантинни обекти, съгласно списъка на Министерството на земеделието и горите, във връзка с карантинния контрол. Забранява се вносът на смесени семена от фуражни треви (готови тревни смески).


Чл. 16. (1) Управлението "Растениевъдство" при Министерството на земеделието и горите и отделите "Селско стопанство" при народните съвети заедно с производствено-заготвителната организация организират производството, изкупуването, заготовката и пласирането на посевния и посадъчния материал съгласно плана на Министерството на земеделието и горите и утвърденото районирани на културите.

(2) Разпределянето на посевния и посадъчния материал по окръзи се извършва от Министерството на земеделието и горите, а по стопанства - от изпълкомите на окръжните народни съвети. Всички органи, които разпределят посевния и посадъчния материал, се ръководят от утвърденото райониране на културите.


Чл. 17. (1) Производствено-заготвителната организация при Министерството на земеделието и горите организира на договорни начала производството на сортови семена, картофи и посадъчен материал в одобрените от министъра на земеделието и горите стопанства съобразно плана на Министерството на земеделието и горите и отговаря за цялостното изпълнение на плана по количество, качество и сортове.

(2) Производството на семена от тревно-фуражните, цветните и други култури на ягодов, малинов и друг разсад може да се договори и с други ДЗС, ТКЗС, научноизследователски учреждения и обществени стопанства.


Чл. 18. (1) За осигуряване на автентичен посевен материал министърът на земеделието и горите съгласувано с изпълкомите на окръжните народни съвети забранява засяването на някои култури и сортове в дадени райони на страната в случаите, когато това пречи за изпълнението на семепроизводителния план в същите райони.

(2) За спазване на пространствената изолация при кръстосано опрашващите растения не се допуска засяването в съседство със семепроизводителния посев на култури и сортове, които биха могли да послужат като негови опрашители.

(3) За да се осигури необходимата пространствена изолация, семепроизводителните стопанства предупреждават писмено притежателите на работни земи в съседство с бъдещия семепроизводителен посев да не засяват култури, които биха могли да опрашат и семепроизводителния посев.

(4) При неспазване на пространствената изолация засятата култура се унищожава от собственика, без да му се заплаща, а за извършеното нарушение му се съставя акт.

(5) Ако собственикът не извърши унищожаването, това се извършва от органите на семеконтролната инспекция за сметка на собственика.

(6) Автентичността на спорните партиди зеленчукови семена да се изпитва чрез засяване в опитното поле при Централната семеконтролна станция в София.


Чл. 19. (1) Министерството на земеделието и горите и изпълкомите на окръжните народни съвети организират периодично обмяна на обикновения посевен материал на ТКЗС, ДЗС и други земеделски стопанства, предназначен за семенните им участъци, със сортов посевен материал съобразна възприетата система за сортовото семепроизводство на отделните култури.

(2) Отделите "Селско стопанство" при окръжните народни съвети водят специални регистри за сортообмяна на посевния материал на стопанствата в окръга.

(3) По указания на Министерството на земеделието и горите отделите "Селско стопанство" при изпълкомите на народните съвети изработват схеми за периодичността при обмяната на семената по култури и населени места, които са неразделна част от регистрите за сортообмяна и се спазват най-строго.

(4) Забранява се използуването на сортови семена, предназначени за сортообмяна, за засяване на производствени площи или за други цели.


Чл. 20. Внедряването на нови сортове селскостопански култури става, след като те бъдат изпитани и утвърдени от Държавната сортова комисия при Министерството на земеделието и горите. С разрешение на министъра на земеделието и горите перспективните сортове могат да се размножават и засяват в производствени опити преди районирането им.


Чл. 21. Районирането на сортовете от пшеница, ечемик, слънчоглед, картофи, захарно цвекло, памук, тютюн и лози се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите. Районирането на всички останали култури се извършва от министъра на земеделието и горите.


Чл. 22. Министърът на земеделието и горите ежегодно определя текущ запас от сортови зърнени, технически, фуражни и зеленчукови семена, които заготвителната организация трябва да държи. Този запас остава под разпореждането на министъра.


Чл. 23. (1) Всичкият посевен материал подлежи на задължително почистване до изискванията на българските държавни стандарти.

(2) Изкупвателните и заготвителните организации на сортови и обикновени семена, ТКЗС и ДЗС се задължават непосредствено след прибиране на семената от одобрените семепроизводителни посеви и семенни участъци да пристъпят незабавно към почистването на семенния си материал.

(3) Министерството на земеделието и горите и изпълкомите на окръжните народни съвети организират доставката на подходящ тип семечистачни машини и триори и организират във всички ДЗС, ТКЗС и други обществени стопанства семечистачни пунктове, грижат се за набавяне на резервни части на наличните семечистачни машини и триори и следят за тяхното пълно и правилно използуване.

(4) Всяка година най-късно да 1 юни народните съвети и МТС проверяват изправността на семечистачните машини, триори и обеззаразителни апарати, които ще се използуват в семечистачните пунктове, и вземат необходимите мерки за своевременното им ремонтиране.

(5) Всеки семечистачен пункт се ръководи от подготвено лице, определено от управителния съвет или от ръководството на стопанството. Ръководителят на семечистачния пункт води дневник за почистените и обеззаразени семена и издава контролни бележки за всяка партида семена по даден образец.


Чл. 24. Семената от пшеница, ечемик и овес подлежат на задължително обеззаразяване. Министърът на земеделието и горите може да предвиди задължително обеззаразяване на семената и от други култури.


Чл. 25. (1) Всички семена от люцерна, детелина и лен подлежат и на задължително декускутиране от декускуторните станции, организирани от Министерството на земеделието и горите. Министерството на може да даде разпореждане за декускутиране и на семена от други култури.

(2) Борбата срещу кускутата и провежданите във връзка с нея мероприятия са задължителни за всички министерства, ведомства, стопанства и организации.


Чл. 26. (1) Всичкият посевен и посадъчен материал, който се произвежда, внася, изнася, разпространява, засява или засажда, независимо от това дали е предназначен за продажба или е за собствени нужди на стопанствата, подлежи на задължителен контрол от органите на семеконтролната инспекция, които издават документи за неговата годност.

(2) През времето, когато се извършва семеконтролният анализ, семената не могат да бъдат продавани или пренасяни от едно място на друго без предварително разрешение на семеконтролната инспекция, която извършва анализа.

(3) В страната може да се разпространява, засява и засажда само стандартен и качествен посевен и посадъчен материал от районирани, селекционирани и местни сортове.

(4) Семена от нерайонирани сортове могат да се засяват по изключение, временно, с разрешение на министъра на земеделието и горите.

(5) За недоброкачествени (нестандартни) семена се считат неавтентичните семена и семената, които имат по-ниски показатели от предвидените в съответните държавни стандарти.

(6) По изключение министърът на земеделието и горите може да разрешава използуването на посевен материал и с по-ниски показатели от предвидените в българските държавни стандарти качествени показатели.

(7) Ежегодно да бъдат бракуване всички партиди семена, които са показали ниска кълняемост и за които няма заповед от министъра на земеделието и горите за използуването им като посевен материал, както и семена, съдържащи кускута и други карантинни обекти, от които не могат да бъдат почистени.


Чл. 27. (1) Вземането на средни проби от сортови семена се извършва от агрономите или земеделските техници при семеконтролните инспекции, а за семената от масов посев - от участъковите агрономи.

(2) Средните проби се вземат непосредствено след почистването на семената и се изпращат незабавно за анализ в съответната семеконтролна инспекция.

(3) Забранява се вземането и изпращането за семеконтролен анализ на средни проби от партиди семена за посев, които не са добре почистени.


Чл. 28. (1) Забранява се превозването по железопътен, воден, камионен и друг транспорт на посевни и посадъчни материали, които не са придружени със семеконтролни свидетелства или семеконтролни бележки.

(2) Семената се превозват в чували, които трябва да бъдат пломбирани с установената от Министерството на земеделието и горите държавна пломба.

(3) Допуска се превозването на семена за масов посев и в насипно състояние във вагони, надлежно пломбирани със същата държавна пломба.


Чл. 29. При съхранението, опаковката и транспорта на посадъчния материал стопанствата-производители и заготвителната организация да спазват най-строго дадените указания в съответните правилници за производството и пласмента на посадъчния материал.


Чл. 30. Във връзка с изпълнението на служебните си задължения контролните органи имат следните права и задължения:

а) да контролират посевния и посадъчния материал през всички етапи на производството.

За лозовия посадъчен материал контролът да обхваща маркирането и изрязването на лозите за производство на калеми и резници, присаждането, вкореняването, апробацията във вкоренилищата и маточниците, изваждането и съхраняването на вкоренените лози с оглед на това да се обезпечи получаването на висококачествен лозов посадъчен материал от автентични и районирани сортове.

За овощния материал контролът да обхваща сортовия състав и състоянието на маточните овощни насаждения, от които ще се събират калеми за облагородяването, апробацията за установяване качеството и автентичността на овощния посадъчен материал и при изваждането за окачествяване на готовата продукция.

За посевния материал контролът да обхваща апробацията на елитните семепроизводителни посеви, посевите за семепроизводство и семенните участъци, контрола при вършитбата, почистването и съхраняването на семената, лабораторния контрол за установяване посевните качества на семената и контрола при сеитбата;

б) да извършват контрол през всяко време в магазините, транспортните средства, складовете и други помещения и места, в които се намира посевен и посадъчен материал;

в) да преглеждат и изземват книжата и документите на притежателите и държателите на посевния и посадъчния материал, както и да вземат проби за анализ за установяване на сортовите и посевните качества за същия материал;

г) да запечатват складовете, магазините и другите помещения с посевен и посадъчен материал;

д)да спират продажбата придвижването и разпространяването на посевния и посадъчния материал до извършване проверката на тяхното качество;

е) да спират сеитбата и засаждането на некачествен (нестандартен) и неавтентичен посевен и посадъчен материал;

ж) да изземват от нарушителите посевния и посадъчния материал - предмет на нарушението;

з) да правят негоден за засаждане чрез насичане некачествения (нестандартния) посадъчен материал;

и) да проверяват дали разпределението на посевния и посадъчния материал отговаря на утвърденото райониране на културите.


Чл. 31. (1) За нарушения на § 9, 11, 13, 14, 16, 18, ал. 1, и § 26 от настоящия правилник виновните се наказват по чл. 16 от Закона за посевния и посадъчния материал с глоба до 300 лв., а семената и посадъчният материал, предмет на нарушенията, се отнемат в полза на държавата.

(2) Отнетият в полза на държавата стандартен посевен или посадъчен материал се предава на съответната търговска организация за оползотворяване, а нестандартният се унищожава от контролните органи. Сумите по изкупната стойност, получени от продажбата на отнетия в полза на държавата материал, се внасят в приход на държавния бюджет.

(3) В случай, когато се налага допълнителна заготовка на отнетия в полза на държавата материал, изкупвателната организация извършва това, като на заангажираните работници се заплаща по ведомост от сумата, получена при продажбата на отнетия в полза на държавата материал\


Чл. 32. За засяване с некачествен, непочистен, нестандартен и необеззаразен посевен материал нарушителите се наказват с глоба до 300 лева.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1969 г.) Нарушителите на § 18, алинеи 4 и 5 и § 19, 27 и 28 от настоящия правилник се наказват по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 34. (1) Нарушенията на настоящия правилник се констатират с актове, които се съставят от органите на семеконтролните инспекции.

(2) Въз основа на съставените актове началникът на Управление "Растениевъдство" при Министерството на земеделието и горите издава наказателни постановления за налагане на глоба и постановяване на отнемане в полза на държавата.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1969 г.) Съставянето на актовете, издаването на наказателните постановления и тяхното обжалване става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Наказателните постановления по § 31 от настоящия правилник за наложена глоба до 5 лв. не подлежат на обжалване.


Чл. 36. Настоящият правилник се издава на основание чл. 20 от Закона за посевния и посадъчния материал и влиза в сила от деня на обнародването му в "Известия на Президиума на Народното събрание".


Промени настройката на бисквитките