Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 14.V

ДОГОВОР ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛУНАТА И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ ТЕЛА (РАТИФИЦИРАН С УКАЗ № 91 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1967 Г. ВЛЯЗЪЛ В СИЛА НА 10 ОКТОМВРИ 1967 Г.)

 

ДОГОВОР ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛУНАТА И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ ТЕЛА (РАТИФИЦИРАН С УКАЗ № 91 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1967 Г. ВЛЯЗЪЛ В СИЛА НА 10 ОКТОМВРИ 1967 Г.)

Обн. ДВ. бр.38 от 14 Май 1968г.

Преамбюл

Държавите - участнички в този Договор,

Въодушевени от великите перспективи, откриващи се пред човечеството в резултат на проникването на човека в космоса,

Признавайки общата заинтересуваност на цялото човечество в прогреса на изследване и използуване на космическото пространство за мирни цели,

Смятайки, че изследването и използуването на космическото пространство трябва да се извършват за благото на всички народи, независимо от степента на тяхното икономическо или научно развитие,

Желаейки да подпомогнат развитието на широкото международно сътрудничество както в научните, така и в юридическите аспекти на изследване и използуване на космическото пространство за мирни цели,

Смятайки, че такова сътрудничество ще подпомогне развитието на взаимното разбирателство и укрепването на приятелските отношения между държавите и народите,

Напомняйки резолюция 1962 (ХVIII), озаглавена"Декларация относно правните принципи на дейността на държавите по изследване и използуване на космическото пространство", приета единодушно от Общото събрание на ООН на 13 декември 1963 година,

Напомняйки резолюция 1884 (ХVIII), призоваваща държавите да се въздържат от извеждане в орбита около Земята на каквито и да било обекти с ядрено оръжие за масово унищожение или от монтиране на такова оръжие на небесните тела, приета единодушно от Общото събрание на ООН на 17 октомври 1963 година,

Вземайки по внимание резолюцията на Общото събрание на ООН 110 (II) от 3 ноември 1947 година, която осъжда пропагандата, имаща за цел или годна да създаде или засили заплахата на мира, нарушаването на мира или актове на агресия, и считайки, че посочената резолюция е приложима към космическото пространство,

Бидейки убедени, че Договорът за принципите на дейността на държавите по изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, ще спомогне за осъществяване на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации,

Се споразумяха за следното:

Член I


Изследването и използуването на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, се осъществяват за благото и в интерес на всички страни, независимо от степента на тяхното икономическо или научно развитие, и са достояние на цялото човечество.

Космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, са открити за изследване и използуване от всички държави без каквато и да било дискриминация на основата на равенство и в съответствие с международното право, при свободен достъп във всички райони на небесните тела.

Космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, са свободни за научни изследвания, и държавите съдействуват и поощряват международното сътрудничество при такива изследвания.

Член II


Космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, не подлежат на национално присвояване чрез провъзгласяване на суверенитет върху тях, нето чрез използуване или окупиране, нито по какъвто и да било друг начин.

Член III


Държавите - участнички в Договора, ще осъществяват дейността по изследване и използуване на космическото пространство, в това число на Луната и другите небесни тела, в съответствие с международното право, включително Устава на Организацията на обединените нации, в интерес на поддържане на международния мир и сигурност и на развитие на международното сътрудничество и взаимното разбирателство.

Член IV


Държавите - участнички в Договора, се задължават да не извеждат на орбита около Земята каквито и да било обекти с ядрено оръжие или с каквито и да било други видове оръжие за масово унищожение, да не монтират такова оръжие на небесните тела и да не разполагат такова оръжие в космическото пространство по какъвто и да било друг начин.

Луната и другите небесни тела се използуват от всички държави - участнички в Договора, включително за мирни цели. Забранява се създаването на небесните тела на военни бази, съоръжения и укрепления, изпробването на всякакви видове оръжие и провеждането на военни маневри. Използуването на военен персонал за научни изследвания или каквито и да било други цели не се забранява.Не се забранява също така използуването на всякакво оборудване или средства, необходими за мирното изследване на Луната и другите небесни тела.

Член V


Държавите - участнички в Договора, ще гледат на космонавтите като на пратеници на човечеството в космоса и ще им оказват всемерна помощ в случай на авария, бедствие или принудително кацане на територията на друга държава - участничка в Договора, или в открито море. Космонавтите, които извършват такова принудително кацане, трябва да бъдат безопасно за тях и незабавно върнати на държавата, в чийто регистър е вписан техният космически кораб.

При осъществяване на дейност в космическото пространство, в това число и на небесните тела, космонавтите на всяка държава - участничка в Договора, оказват възможна помощ на космонавтите на другите държави - участнички в Договора.

Държавите - участнички в Договора, незабавно информират другите държави - участнички в Договора, или Генералния секретар на Организацията на обединените нации относно установените от тях явления в космическото пространство,включително Луната и другите небесни тела, които биха могли да представляват опасност за живота или здравето на космонавтите.

Член VI


Държавите - участнички в Договора, носят международна отговорност за национална дейност в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, независимо от това, дали тя се осъществява от правителствени органи или от неправителствени юридически лица, и за осигуряване на това щото националната дейност да се провежда в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в този Договор. Дейността на неправителствените юридически лица в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, трябва да се провежда с разрешение и под постоянно наблюдение на съответната държава - участничка в Договора. В случай на дейност в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, на международна организация, отговорност за изпълнението на настоящия Договор носят, наред с Международната организация, също така и участвуващите в нея държави - участнички в Договора.

Член VII


Всяка държава - участничка в Договора, която осъществява или организира пускане на обект в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, а също така всяка държава - участничка в Договора, от чиято територия или инсталации се извършва пускането на обекта, носи международна отговорност за щетите, нанесени от такива обекти или от съставните им части на Земята, във въздушното или космическо пространство, включително Луната и другите небесни тела, на друга държава - участничка в Договора, на нейни физически или юридически лица.

Член VIII


Държавата - участничка в Договора, в чийто регистър е вписан обект, пуснат в космическото пространство, запазва юрисдикцията и контрола над такъв обект над всякакъв екипаж на този обект по времето, когато се намират в космическото пространство, в това число и на едно небесно тяло. Правата на собственост върху космически обекти, пуснати в космическото пространство, включително върху обекти, доставени или съоръжени на небесно тяло, и върху техните съставни части остават незасегнати по времето, когато се намират в космическото пространство или на небесното тяло, или след завръщането им на Земята. Такива обекти или техни съставни части, открити извън пределите на държавата - участничка в Договора, в чийто регистър те са вписани, трябва да бъдат върнати на тази държава - участничка в Договора; при това такава държава трябва при искане да представи опознавателни данни преди връщането.

Член IХ


При изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, държавите - участнички в Договора, трябва да се ръководят от принципа на сътрудничество и взаимна помощ и трябва да осъществяват цялата си дейност в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, с надлежно вземане под внимание на съответните интереси на всички други държави - участнички в Договора. Държавите - участнички в Договора, осъществяват проучването и изследването на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, по такъв начин, че да се избегне тяхното вредно замърсяване, а също така настъпването на неблагоприятни изменения на земната среда вследствие донасянето на извънземно вещество, и с тази цел, в случай на необходимост, вземат съответни мерки. Ако някоя държава - участничка в Договора, има основание да предполага, че дейността или експериментът, запланирани от тази държава - участничка в Договора, или от граждани на тази държава - участничка в Договора, в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, ще създадат потенциално вредни пречки по отношение дейността на други държави - участнички в Договора, за мирно изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, тя трябва да проведе съответни международни консултации, преди да пристъпи към такава дейност или експеримент. Държавата - участничка в Договора, имаща основание да предполага, че дейността или експериментът, запланирани от друга държава - участничка в Договора, в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, ще създадат потенциално вредни пречки по отношение на дейността в областта на мирното изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, може да поиска провеждането на консултации относно такава дейност или експеримент.

Член Х


За съдействие на международното сътрудничество в изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, в съответствие с целите на този Договор държавите - участнички в Договора, на равно основание ще разглеждат молбите на другите държави - участнички в Договора, за предоставяне на възможност да наблюдават полета на пусканите от тези държави космически обекти.

Характерът и условията за предоставяне на споменатата по-горе възможност се определят по споразумение между заинтересуваните държави.

Член ХI


За съдействие на международното сътрудничество в мирното изследване и използуване на космическото пространство държавите - участнички в Договора, осъществяващи дейност в космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, се споразумяват в максимално възможна и практически осъществима степен да информират Генералния секретар на Организацията на обединените нации, а също така обществеността и международната научна общност за характера, хода, местата и резултатите на тази дейност. След получаване на посочената по-горе информация Генералният секретар на Организацията на обединените нации трябва да бъде готов за незабавното и ефективното й разпространяване.

Член ХII


Всички станции, оборудване и космически кораби на Луната и на другите небесни тела са открити за представителите на другите държави - участнички в настоящия Договор, на основата на взаимност. Тези представители съобщават своевременно за проектираното посещение, за да се позволи да се проведат съответните консултации и се вземат мерки на максимална предосторожност за осигуряване на обезопасността и за отстраняване на пречки за нормални операции на инсталацията, подлежаща на посещение.

Член ХIII


Разпоредбите на този Договор се прилагат по отношение дейността на държавите - участнички в Договора, по изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, независимо дали такава дейност се осъществява от една отделна държава - участничка в Договора, или съвместно с други държави, в това число в рамките на междуправителствени организации.

Практически въпроси, които могат да възникнат във връзка с осъществяването от международни междуправителствени организации на дейност по изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела, се решават от държавите - участнички в Договора, или със съответната международна организация, или с една или няколко държави - членки на тази международна организация, които са участнички в този Договор.

Член ХIV


1. Този Договор ще бъде открит за подписване от всички държави. Всяка държава, която не подпише този Договор до влизането му в сила в съответствие с точка 3 на даден член, може да се присъедини към него по всяко време.

2. Този Договор подлежи на ратификация от държавите, които са го подписали. Ратификационните документи и актовете за присъединяване трябва да бъдат предадени на съхранение на правителствата на Съюза на съветските социалистически републики, на Съединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Съединените американски щати, които с настоящето се определят като правителства-депозитари.

3. Този Договор влиза в сила след предаване на съхранение на ратификационните документи от пет правителства, включително правителствата, определени като правителства-депозитари на този Договор.

4. По отношение на държавите, чийто ратификационни документи или актове за присъединяване ще бъдат предадени на съхранение след влизането в сила на този Договор, той ще влезе в сила в деня на предаването на съхранение на техните ратификационни документи или актове за присъединяване.

5. Правителствата-депозитари уведомяват незабавно всички подписали и присъединили се към този Договор държави за датата на всяко подписване, за датата на предаването на съхранение на всеки ратификационен документ и акт за присъединяване, за датата на влизане в сила на този Договор, а също така за други съобщения.

6. Този Договор ще бъде регистриран от правителствата-депозитари в съответствие с член 102 от Устава на Организацията на обединените нации.

Член ХV


Всяка държава - участничка в Договора, може да предлага поправки към този Договор. Поправките влизат в сила за всяка държава - участничка в Договора, приемаща тези поправки, след приемането им от болшинството държави - участнички в Договора, а в последствие за всяка останала държава - участничка в Договора, в деня на приемането от нея на тези поправки.

Член ХVI


Всяка държава - участничка в Договора, може да уведоми за своето излизане от Договора една година след влизането му в сила чрез писмено уведомяване на правителствата-депозитари. Такова излизане получава сила една година след деня на получаването на това уведомяване.

Член ХVII


Този Договор, чийто текстове на руски, английски, френски, испански и китайски език са еднакво автентични, ще бъде предаден на съхранение в архивите на правителствата-депозитари. Надлежно заверени преписи на този Договор ще бъдат изпратени от правителствата-депозитари на правителствата на държавите, подписали Договора и присъединили се към него.

В удостоверение на което долуподписалите се, надлежно упълномощени, подписаха този Договор.

Съставен в три екземпляра в градовете Москва, Вашингтон и Лондон на двадесет и седми януари 1967 година.

Следват подписите на представителите на страните - участнички в Договора.

Промени настройката на бисквитките