Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 28.XI

ЗАКОН ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

 

ЗАКОН ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Обн. ДВ. бр.48 от 19 Юни 1964г., доп. ДВ. бр.81 от 13 Октомври 1964г., изм. ДВ. бр.48 от 20 Юни 1967г., изм. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.47 от 16 Юни 1970г., изм. ДВ. бр.74 от 26 Септември 1975г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 1977г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 1981г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 1985г., изм. ДВ. бр.33 от 29 Април 1988г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 1997г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.45 от 21 Април 1998г., отм. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г.

Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за националната стандартизация - ДВ, бр. 55 от 18 юни 1999 г., в сила от 20 септември 1999 г.


Чл. 1. Този закон урежда създаването, прилагането и контрола на държавните стандарти и нормалите с цел да се съдействува за повишаване техническото равнище и качеството на продукцията, за усъвършенствуване на производствените процеси, за увеличаване производителността на труда и серийността на изделията, за разширяване специализацията, кооперирането и автоматизацията в производството, за ускоряване проектирането и усвояване производството на изделията, за рационално използуване на суровини, материали и енергия, за снижение себестойността на продукцията, за развитието на науката, техниката и външната търговия на страната.


Чл. 2. Стандартизацията установява възможния най-малък брой решения на повтарящи се случаи, които при дадени условия са най-изгодни за народното стопанство. Тя включва дейностите стандартизиране, нормализиране, унифициране и типизиране.


Чл. 3. Предмет на стандартизацията са: научно-техническа терминология, означения, класификация, характерни величини (размери, форми, допуски), качество на суровини, полуфабрикати и готови изделия, технологически процеси, начини за приемане и методи за изпитание, опаковка, маркировка, съхранение, транспортиране и други показатели.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1970 г., бр. 13 от 1997 г.) Стандартизацията се ръководи, координира и контролира от Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 1977 г., изм. бр. 33 от 1988 г., бр. 13 от 1997 г.) Комитетът по стандартизация и метрология при Министерския съвет осъществява възложените му функции на територията на страната чрез специализирани органи.


Чл. 5. За осъществяване на стандартизацията се утвърждават:

Български държавни стандарти - БДС.

Отраслови нормали - ОН.

Заводски нормали - ЗН.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1997 г.) Стандартите на Съвета за икономическа взаимопомощ, приети със съгласието на Република България, както и стандартите, към които тя се е присъединила допълнително, имат силата на българските държавни стандарти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1997 г.) Председателят на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет издава наредба относно стандартите на Съвета за икономическа взаимопомощ, приети от Република България.


Чл. 6. (1) Държавни стандарти се създават за обектите, посочени в чл. 3, които имат важно значение за народното стопанство.

(2) Държавните стандарти са задължителни за всички в страната.


Чл. 7. (1) Отраслови нормали се създават, когато няма държавен стандарт или когато е необходимо в даден отрасъл да се прилагат извлечения от държавни стандарти.

(2) Не се допуска отрасловите нормали да противоречат на държавните стандарти. Отрасловите нормали са задължителни за предприятията и организациите от съответните отрасли на народното стопанство независимо от тяхната подчиненост.


Чл. 8. (1) Заводски нормали се създават, когато няма държавни стандарти или отраслови нормали или когато е необходимо в даден завод (предприятие) да се прилагат извлечения от държавни стандарти или от отраслови нормали.

(2) Не се допуска заводските нормали да противоречат на държавните стандарти или отрасловите нормали. Заводските нормали са задължителни за съответния завод (предприятие).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1970 г., бр. 13 от 1997 г.) Държавните стандарти се утвърждават от компетентния орган на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1970 г., бр. 13 от 1997 г.) Решенията на компетентния орган на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет могат да се обжалват от заинтересуваните централни ведомства пред ръководителя на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет. Редът и сроковете за обжалване се определят в правилника за приложение на закона.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1970 г., доп. - бр. 33 от 1988 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1997 г.) Отрасловите нормали се утвърждават от ръководителя на ведомството, когато изделието се употребява от същото ведомство или приложението им засяга само него. В останалите случаи те се утвърждават съвместно от ръководителите на съответните заинтересувани ведомства. При несъгласие спорът се решава окончателно и нормалата се утвърждава от Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет.

(2) Отрасловите нормали за лекарствени средства се утвърждават от Министерството на народното здраве и социалните грижи, съгласувано със заинтересуваните ведомства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1970 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 1997 г.) Комитетът по стандартизация и метрология при Министерския съвет отменя отраслови нормали, когато те противоречат на държавен стандарт.


11. (1) Заводските нормали се утвърждават от ръководителя на завода (предприятието).

(2) Ръководителят на съответното ведомство отменя заводските нормали, когато те противоречат на държавен стандарт или отраслова нормала.


Чл. 12. (1) Продукция, която не отговаря на изискванията на държавните стандарти или нормалите, не се счита за изпълнение на производствения план или на сключените договори. Ако тази продукция може да се използува, върху нея се поставя знак "нестандартно".

(2) Не се допуска използуване на лекарствени средства, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти или на нормалите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 1970 г., бр. 13 от 1997 г.) Намерената в търговската мрежа продукция, която не отговаря на стандартите, се отнема в полза на държавата. Отнемането се извършва въз основа на наказателно постановление, издадено от органите на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет. Наказателното постановление може да се обжалва съгласно със Закона за административните нарушения и наказания. Редът за издаването на наказателните постановления, както и редът за продажбата на отнетата продукция и разпределението на загубата между търговските организации и производствените предприятия се уреждат с наредба, утвърдена от Министерския съвет.


13. (Изм. ДВ, бр. 33 от 1988 г.) Продукция за износ може да бъде произвеждана с показатели, различни от показателите, установени в стандартите или нормалите, по искане на клиента и със съгласието на производителя й, доколкото това не противоречи на интересите на страната.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1967 г., бр. 13 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г.) Нарушителите на стандартите и нормалите или на договорените показатели на стоките за износ или на установени от Министерския съвет изисквания във връзка с качеството на стоките се наказват с глоба от 50 до 200 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1970 г., бр. 13 от 1997 г.) Нарушенията се установяват с актове от контролните органи на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет, както и от органите, които имат задължение да следят за качеството на продукцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1967 г., бр. 47 от 1970 г., бр. 102 от 1977 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 85 от 1985 г. и бр. 33 от 1988 г.) Наказанията се налагат с наказателни постановления, издадени от ръководителите на органите и организациите по ал. 2, от системата на които са актосъставителите, или от определени от тези ръководители длъжностни лица.

(4) Наказателни постановления за нарушаване на стандарти и нормали за лекарствени средства се издават от министъра на народното здраве и социалните грижи или от определено от него длъжностно лице.

(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 1964 г., изм. - бр. 48 от 1967 г., бр. 11 от 1998 г.) Наказателни постановления, с които се налага глоба до 60 лв., не подлежат на обжалване.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 1964 г., изм. - бр. 92 от 1969 г.) Актовете се съставят и наказателните постановления се издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 81 от 1964 г.) Ако деянието съдържа признаци на престъпление, актовете се изпращат на съответния прокурор.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1998 г.) (1) Създава се фонд "Стандартизация" към Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет за финансиране на разработки в областта на стандартизацията с национално значение.

(2) Средствата по фонда се набират от:

1. субсидии от републиканския бюджет в размер, ежегодно определян със Закона за държавния бюджет на Република България;

2. лихви по сметките на фонда;

3. дарения, завещания, доброволни вноски и помощи, включително по международни програми и договори;

4. други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(3) Средствата по фонд "Стандартизация" се разходват за:

1. финансиране на анализи и разработки на проекти на нормативни актове и на български държавни стандарти с национално значение;

2. създаване и поддържане на информационни системи за международни, национални и регионални стандарти, сертификати, атестати и други актове, свързани с функциите на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет;

3. други разходи, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(4) Редът за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Стандартизация" се определя с наредба на министъра на финансите по предложение на председателя на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет в съответствие с условията и реда, определени в Закона за устройството на държавния бюджет.


15. За приложението на този закон се издава правилник, утвърден от Министерския съвет.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУГИ ЗАКОНИ

§ 1. Член 120 от Наказателния кодекс се изменя така:

"Който като ръководител или контролен орган нарежда или допуска да се произвеждат недоброкачествени, нестандартни или некомплектни промишлени произведения или произведения, които не отговарят на установените за тях нормали или изисквания за качество, тип или белези, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с поправителен труд.

Който в нарушение на служебните си задължения маркира като стандартна или не маркира стока, която не отговаря на съответните изисквания, когато това е задължително, се наказва с лишаване от свобода до 1 година или с поправителен труд.

В маловажни случаи по алинея I наказанието е глоба до 400 лв., а по ал. II - до 100 лева.

Ръководител на търговско или снабдително предприятие, началник на склад на предприятие на едро, стоковед или управител на магазин, който нееднократно или в големи размери пуска в продажба промишлени или селскостопански стоки, явно неотговарящи на изискващите се показатели и белези, посочени в алинея първа, без да е обявил изрично тези техни недостатъци, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с поправителен труд.

При единични или маловажни случаи по предходната алинея наказанието е глоба до 200 лв.


§ 2. В чл. 11, буква "б" от Указа за уреждане на вътрешната търговия изразът "Чл. 120, ал. II" се изменя така: "Чл. 120, ал. III и V".


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 102 от 1977 г., бр. 13 от 1997 г.) Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Комитета по стандартизация и метрология .


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

(ДВ, БР. 13 ОТ 1997 Г.)


§ 3. Навсякъде в закона думите "Комитетът по качеството", "Комитета по качеството" и "Народна република България" се заменят съответно с "Комитетът по стандартизация и метрология", "Комитета по стандартизация и метрология" и "Република България".


§ 4. С влизането в сила на закона се закрива фонд "Стандартизация и метрология", като неразходваните средства в него се прехвърлят във фонд "Стандартизация и метрология". Средствата от източниците по фонд "Стандартизация и метрология" продължават да постъпват в създадения с този закон фонд "Стандартизация и метрология".


§ 5. Изпълнението на разпоредбите на чл. 14а се възлага на министъра на финансите и на председателя на Комитета по стандартизация и метрология при Министерския съвет.


Промени настройката на бисквитките