Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 28.XI

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 16 Юни 1967г., изм. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1977г., изм. ДВ. бр.39 от 19 Май 1978г., изм. ДВ. бр.28 от 9 Април 1982г., изм. ДВ. бр.26 от 5 Април 1988г., изм. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., отм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.

Отменен с § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие - ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г.


Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 1991 г.).


Раздел II.
ПРЕДМЕТ НА ЗАЩИТАТА

2. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.) На опазване, регулиране и подобряване подлежат земята, водите, включително и вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на страната, въздухът, полезните изкопаеми, крайморските пясъци, естественият растителен и животински свят, природната среда, характерният пейзаж и забележителните природни обекти.

Плановете и проектите за териториално устройство, както и за строителни, експлоатационни и други дейности се изработват и утвърждават при спазване на изискването да не се допускат разрушения, унищожаване, замърсяване и загрозяване на природата.

(Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Министерствата, ведомствата, общините, предприятията и организациите при извършване на тези дейности съчетават интересите на отделните отрасли с целесъобразното ползуване на природните богатства и трайните интереси на народното стопанство и предвиждат ежегодно необходимите средства за предотвратяване и отстраняване на нанесените повреди.

Начинът, редът и сроковете за отстраняване на повредите се установяват с правилник за приложение на този закон.


3. На защита подлежат всички селскостопански земи, които служат като основно средство за производство в селското стопанство.

Ползувателите на селскостопански земи са длъжни системно да провеждат агротехнически, биологически, мелиоративни и противоерозионни мероприятия за опазване на почвата и нейното плодородие.

При ползуаване на работни и други земи, на растителност, води и други природни богатства не се допускат действия, които могат да предизвикат ерозия или друго влошаване състоянието на почвата.

Забранява се да се ползуват за селскостопански и други нужди земи, при чието стопанисване може да се причини плъзгане или срутване на земни пластове или други процеси, които биха застрашили ценни стопански обекти, или биха създали опасност за здравето на хората.


4. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.) Надземните и подземните водни източници подлежат на опазване и се ползуват така, че да не се изтощават и да не се замърсяват.

Всички предприятия и организации, дейността на които оказва влияние върху водния режим на страната, се задължават:

да провеждат върху ползуваните от тях земи необходимите мелиоративни, агротехнически, горскомелиоративни и санитарно-технически мероприятия, които подобряват режима на водните източници, съдействува за ограничаване на вредното въздействие на водите върху тези територии или предпазват от наводнения, заблатяване, осоляване, образуване на порои, ровини и др.;

да използуват пестеливо водните източници и да не допускат непроизводителното им изразходване;

при строителство на хидротехнически съоръжения да осъществяват мероприятия за опазване и нормално развитие на рибните запаси в тези водоеми.

(Ал. 3, отм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.).


5. Предприятията и организациите, чиято дейност оказва влияние върху чистотата на атмосферния въздух, са длъжни да не допускат замърсяването му над определените санитарни норми.


6. При проучване, разработване и експлоатация на полезни изкопаеми съответните ведомства и организации са длъжни да полагат грижи за максимално опазване на околната природна среда и за рационално извличане на тези богатства.


7. Горите с оглед на тяхното водоохранно, водорегулиращо, защитно, климатическо, здравно и културно-естетическо значение подлежат на опазване и регулирано ползуване.

Всички сечища трябва да бъдат залесявани най-късно една година след извършване на сечта.

В горите се провеждат горскостопански мероприятия, насочени към бързото им възобновяване, опазване от пожари, повреди, вредители, незаконна сеч и прекомерна паша.


8. Зелените зони и горските насаждения край градовете, курортите, вододайните зони, плажовете, пътищата и железопътните линии и минералните води поради тяхното здравно, защитно и културно-естетическо значение подлежат на специална закрила.

Редът и размерът на ползуването на горите в санитарно-охранителните зони на водохващанията за питейно водоснабдяване, на минералните води и лечебните калища, на курортните гори и зелените зони се установяват с правилник, утвърден от Министерския съвет.


9. На опазване и разумно ползуване подлежи и другата естествена растителност. Съобразно изискванията на месторастенето за отделните растителни видове и комплекси и състоянието на почвата съответните органи провеждат необходимите мероприятия за тяхното опазване.

(Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Не се допуска събиране на горски плодове, гъби, семена и др. в количества и по начин, който води до унищожаването им или вреди на тяхното възобновяване. Отделни видове горски плодове и други растителни видове се поставят под специален режим на опазване и ползване със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

Забранява се брането на диворастящи цветя в излетните места, туристическите обекти и курортите.


10. На защита и опазване подлежи естественият пейзаж, типичен за отделни райони или отличаващ се с особена красота, или представляващ характерна естествена среда.

При планиране, проектиране и изпълнение на строителството се предвиждат мерки за максимално опазване красотите на пейзажите и местностите и за хармонично съчетаване на строежите с околната среда.

(Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.)Комитетът по териториално и селищно устройство се грижи за опазване на пейзажите и местностите при строителството, като взема мерки от предпазен и възстановителен характер.


11. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Дивите животни - бозайници, птици, риби, влечуги, земноводни и др. - подлежат на опазване и разумно ползуване. Не се допуска ползване на диви животни в количества и в срокове, които водят до застрашаване на популациите или пречат на нормалното им възпроизводство.

(Нова - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Видовете диви животни, чиито популации са застрашени, се поставят под специален режим на опазване и ползване със заповед на министъра на околната среда и водите, след взимане на становище от Българската академия на науките, която се обнародва в "Държавен вестник".

(Нова - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Забранява се улавянето, убиването и ползването на диви животни със средствата и методите, посочени в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

(Нова - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Внос, износ и реекспорт на екземпляри от растения и животни или ясно разпознаваеми части и производни от тях от видовете, включени в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, се извършват с разрешително от Министерството на околната среда и водите.

(Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Нови видове диви животни могат да се въвеждат във фауната на страната само със съгласие на Министерството на околната среда и водите.


12. Планиращите органи, ведомствата, предприятията и организациите при разработване на стопанските планове, както и при планирането, проектирането и изпълнението на строителството се задължават:

да не допускат да се нарушава единството на природната среда и да се нанасят вреди на едни природни богатства при разработката на други;

при ползуване на природни богатства, като земи, гори, води, животни, растения и др., да вземат мерки и предвиждат средства за тяхното възстановяване и увеличаване;

да не допускат да се намалява площта на горите, обработваемите земи, ливадите и водоемите, ако върху отнетите площи не се създават по-ценни култури;

да предвиждат мерки и средства за опазване и възстановяване на природната среда.


13. При стопанисването, ползуването и опазването на отделните видове природни богатства - земи, води, гори, дивеч и др. се прилагат и съответните специални закони.


Раздел III.
ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

14. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) За защитени се обявяват отделни видове диви растения и животни, които са редки или застрашени от изчезване, представляват научен интерес или са предмет на международни конвенции или договори, по които Република България е страна.


14а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Опазването на защитените лечебни растения се урежда с отделен закон.


15. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Забранява се:

1. събирането, късането, отсичането или изкореняването на защитени растения, продажбата и изнасянето им зад граница;

2. преследването, улавянето или убиването на защитени животни, унищожаването на техни леговища, гнезда или яйца, както и продажбата и изнасянето им зад граница.

Изключенията от разпоредбите на ал. 1 се определят със заповедта по чл. 19.


16. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) За защитени се обявяват отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места.

Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето или унищожаването и увреждането по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.


17. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Около резерватите и поддържаните резервати, обявени по Закона за защитените територии, се обявяват буферни зони, предназначени да ограничават антропогенното влияние върху резерватите.

В буферните зони се забраняват или ограничават дейности или строителство, определени в заповедта за обявяването им.


18. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Предложенията за обявяване на вековни дървета и буферни зони се проучват от комисия с представители на заинтересовани държавни органи и общини, физически и юридически лица и неправителствени организации.

Комисията по ал. 1 се назначава от директорите на регионалните органи на Министерството на околната среда и водите.

Комисията по ал. 1 съставя документация или не приема предложението.

Документацията по ал. 3 съдържа протокол с предложение за обявяване на обектите, режима на опазването им и скица и се внася в Министерството на околната среда и водите.


19. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Обявяването на обектите по чл. 14, чл. 16, ал. 1 и чл. 17 се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите след съгласуване със заинтересованите ведомства.

Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".


20. (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Обявяването на вековни дървета за защитени и на буферни зони не изменя тяхната собственост.


21. - 27. (Отм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.)


Раздел IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТАТА НА ПРИРОДАТА

28-34. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 1991 г.).


Раздел V.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г.)

35. - 36. (Заличен - ДВ, бр. 28 от 1982 г.).


37. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) За нарушение на чл. 2, ал. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 2,чл. 9, ал. 2 и 3, чл. 10, ал. 2 чл. 11 чл. 12 чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 20 до 200 лева, а ако нарушението е извършено, разпоредено или е допуснато от длъжностно лице - с глоба от 5 до 500 лева.


37а. (Нов - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) За нарушение на чл. 4, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 на виновните юридически лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции, съответно глоба от 1 000 до 5 000 лв.


38. Наказанията по предходните членове се налагат, ако по друг закон за извършеното деяние не се предвижда по-тежко наказание.


39. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 1977 г., бр. 26 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Нарушенията се установяват с акт от органите на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, Министерството на околната среда и водите и общините и на другите компетентни министерства и ведомства.

Членовете на доброволните отряди от природозащитници подписват актовете за установените от тях нарушения като откриватели на нарушенията.

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 1977 г., бр. 26 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) За нарушения, за които се предвижда наказание само глоба, въз основа на съставените актове министърът на земеделието, горите и аграрната реформа, министърът на околната среда и водите и кметовете на общините или определени от тях длъжностни лица издават наказателни постановления.

С наказателното постановление се постановява и конфискация на придобитите предмети и се определя обезщетение за причинените щети, чийто размер се определя по реда, предвиден в правилника за приложение на този закон.

Когато деянието съдържа признаци на престъпление, актовете се изпращат на прокуратурата.


40. Актовете се съставят и наказателните постановления се издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 92 от 1969 г.).

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г.) Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 5 лева включително, не подлежат на обжалване.


41. За нарушенията, за които се предвижда само глоба по този закон, не се прилагат разпоредбите на чл. 36, 39, 40 и 48 от Наказателния кодекс. За тези нарушения се налагат наказания и в случаите, когато те са извършени по непредпазливост.


42. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г.) За замърсяване на крайпътни, излетни и други места в природата - поляни, езера, извори, потоци и др., с отпадъци виновните лица се наказват с глоба от 5 до 50 лв. Наказанието се налага от държавните органи, на които е възложена защитата на природата, и глобата се събира от тях срещу установен документ.

За приложението на този закон се издава правилник, който се утвърждава от Министерския съвет.

Отменя се Указът за защита на родната природа.

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и министъра на околната среда и водите.


Промени настройката на бисквитките