Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 28.XI

ЗАКОН ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ

 

ЗАКОН ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 1968г., изм. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.28 от 9 Април 1982г., изм. ДВ. бр.56 от 18 Юли 1986г., отм. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993г.

Отменен с § 11, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за патентите - ДВ, бр. 27 от 2 април 1993 г., в сила от 1 юни 1993 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този закон урежда дейността и отношенията на социалистическите организации - ведомства, държавни стопански обединения, предприятия, научни, кооперативни, профсъюзни и други обществени организации, както и на други юридически лица, фирми и граждани в областта на изобретателството и рационализаторството.


2. Масовото изобретателско и рационализаторско движение в Народна република България се насърчава и развива планомерно, като се съчетават творческата дейност и интересите на авторите на изобретения и рационализации с целите и интересите на социалистическото общество.


3. Автори на изобретение или рационализация, са едно или повече физически лица, които със собствена творческа дейност са създали изобретение или рационализация.

Правото на авторство възниква със създаването на изобретението или рационализацията и принадлежи само на изобретателя или рационализатора.


4. Промени в авторския състав се допускат с писменото съгласие на автора или всички съавтори до вземане на окончателно решение по предложението. Промени след вземане на решението се извършват само по решение на Софийския градски съд - за изобретенията, и на съответния окръжен съд - за рационализациите.


5. Правото на авторство и личните неимуществени права, свързани с авторството, не могат да се прехвърлят. Могат да се прехвърлят или наследяват само имуществените права, породени от авторството.

Ако авторът почине, преди да е получил авторски документ, наследниците му имат право да искат да се издаде документ на негово име и да получат полагащите се възнаграждения.


6. Български граждани могат да изпращат, изнасят, регистрират, отстъпват, продават или осъществяват в чужбина признати изобретения и рационализации или да ги отстъпват, предават или продават на чужди граждани в страната по установения за това ред с разрешение на председателя на Държавния комитет за изследвания и технологии.

Действията, посочени в алинея 1, когато се отнасят до предложения, които не са заявени или признати в страната по реда, установен в този закон, могат да се извършват с разрешение на председателя на Държавния комитет за изследвания и технологии.


7. Чуждите граждани на страни, които не членуват в Съюза за закрила на индустриалната собственост, имат еднакви права и задължения с българските граждани по този закон при условията на взаимност.


8. Исканията за издаване на авторски свидетелства за изобретения и предложенията за рационализации, както и молбите и възраженията, направени от юридически или физически лица във връзка с разглеждането и оспорването на взети решения по тези искания и предложения, се освобождават от такси.

От такси се освобождават и възраженията на социалистическите организации срещу неправилно издадени патенти.


Глава втора.
РЪКОВОДСТВО НА ИЗОБРЕТАТЕЛСТВОТО И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВОТО

9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1986 г.) Държавният комитет за изследвания и технологии е ръководен орган в областта на изобретателството и рационализаторството. Ръководството се осъществява чрез Института за изобретения и рационализации.


10. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1986 г.) Държавният комитет за изследвания и технологии, Институтът за изобретения и рационализации и другите социалистически организации с широкото и непосредствено участие на обществените организации разработват и осъществяват мероприятия за развитие на изобретателството и рационализаторството и за внедряване на изобретенията и рационализациите.


11. За изпълнение на задачите в областта на изобретателството и рационализаторството в социалистическите организации се създават специализирани органи.


Глава трета.
ИЗОБРЕТЕНИЕ

Раздел I.
Определение. Искане за признаване. Приоритет

12. Изобретението е ново творческо техническо решение на задача, по-прогресивно и по-полезно в сравнение със съществуващото равнище на техниката, което се отнася до коя и да е област на народното стопанство, науката, културата, здравеопазването и народната отбрана.

Не се считат за изобретения предложенията, които:

а) противоречат на обществените и държавните интереси или на принципите на социалистическия морал. Ако за такова изобретение бъде издаден патент или авторско свидетелство, документът се анулира;

б) се основават на идеи, научни открития, научни принципи и основни положения на науката, без да посочват конкретни решения за използването им.

в) се отнасят до изработване на методи и съставяне на формули за изчисления, системи за методически построения и преобразувания, до избор на абсолютни геометрични размери на изделия и съоръжения или представляват скали, графици и номограми;

г) се отнасят до методи и системи за възпитание, обучение и дресировка.


13. Авторите на изобретенията могат да поискат от Института за изобретения и рационализации да им се признае авторството с издаването на авторско свидетелство или патент.


14. Само авторски свидетелства се издават за:

а) вещества, получени по химически метод;

б) лечебни, хранителни, вкусови и козметични вещества, получени по химически или нехимически метод;

в) нови методи за профилактика, диагностика и лекуване на болести при хора, животни и растения;

г) нови видове или сортове селскостопански култури или нови животински породи;

д) технически решения на задачи, свързани с използуването на ядрената енергия;

е) изобретения, създадени във връзка с работата на автора в социалистическа организация или по нейна поръчка;

ж) изобретения, при създаването на които изобретателят е получил парична или материална помощ от социалистическа организация;

з) изобретения, свързани с отбраната и сигурността на страната.

За новите методи за получаване на веществата по букви "а" и "б" могат да се издават и патенти.


15. Искането трябва да се прави само за едно изобретение. То се състои от молба за издаване на авторско свидетелство или патент, описание на предполагаемото изобретение и ако е необходимо - чертежи и доказателствен материал за приложимостта, полезността и прогресивността му.

Молбата за местните искания се представя в два броя; за чуждестранните - в един брой, а описанието, чертежите и доказателственият материал - в три броя. Молбата се подписва от автора, от неговите наследници или от пълномощник.

Чуждестранните заявители представят документацията на български език. Те са длъжни да посочват в кои страни са подали същите искания и да представят в Института за изобретения и рационализации получените по тях мнения.

Ако искането не отговаря на изискванията по предходните алинеи, Институтът за изобретения и рационализации предлага на заявителя да го оформи в тримесечен срок. Ако заявителят не направи това, счита се, че се отказва от искането.


16. Чуждите граждани подават исканията си за издаване на авторски свидетелства направо в Института за изобретения и рационализации, а за издаване и поддържане на патенти - чрез Българската търговска палата. Исканията от български граждани за издаване на патенти се подават в Института за изобретения и рационализации.


17. В едномесечен срок от постъпването на искането в Института за изобретения и рационализации заявителят има право да допълва и поправя представените описания и чертежи, без да изменя същността на предполагаемото изобретение.

Допълнителните материали се представят също в три броя. Ако тези материали изменят същността на първоначално заявеното предполагаемо изобретение, по указание на Института за изобретения и рационализации те могат да се оформят от заявителя като самостоятелни искания.


18. Правото на приоритет се признава на заявителя от деня на постъпването в Института за изобретения и рационализации на искането, съответно съобразно с разпоредбите на чл. 15, ал. 1, 2 и 3.

Ако заявителят през време на проучването на неговото искане измени същността на предполагаемото изобретение, право на приоритет му се признава от датата на получаването на това изменение, ако са спазени разпоредбите на чл. 15, ал. 1, 2 и 3.

Заявителите от държави - членки на Съюза за закрила на индустриалната собственост, както и заявителите от държави, които не са членки на съюза, но притежават дейни и сериозни търговски или индустриални предприятия на територията на някоя от държавите - членки на съюза, се ползуват с право на приоритет въз основа на искането, направено в съответната държава - членка на съюза, съобразно с нейния вътрешен закон.

Правото на приоритет може да се ползува в дванадесетмесечен срок от деня на подаването на първото искане.

Правото на приоритет по предходната алинея трябва да се предяви с искането за изобретението и най-късно в тримесечен срок да се докаже, като се представи препис от първото искане, заверено от компетентния орган на страната, където е заявено.


19. При излагане на незаявено предполагаемо изобретение на организирана в страната или в страна - членка на Съюза за защита на индустриалната собственост, официална или официално призната международна изложба, правото на приоритет се признава от деня на излагането на предполагаемото изобретение при условие, че в едномесечен срок от закриването на изложбата се подаде искане съгласно чл. 15 от този закон заедно с документ, удостоверяващ датата на излагането в изложбата и датата на нейното закриване.


Раздел II.
Авторско свидетелство

20. Искането за издаване на авторско свидетелство за изобретение, оформено съгласно чл. 15, ал. 1, 2 и 3, се подава от автора в социалистическа организация, до дейността на която се отнася изобретението. Едновременно с това авторът изпраща един идентичен екземпляр заедно с посочените по-горе документи направо в Института за изобретения и рационализации за запазване на приоритета по чл. 18.


21. Ръководителите на социалистическите организации са длъжни най-късно в срок от 30 дни от постъпването да изпращат в Института за изобретения и рационализации всички предполагаеми изобретения, създадени или подадени по реда на чл. 20 в ръководените от тях организации, като дават заключение по полезността и приложимостта и мнение по прогресивността и новостта на тези изобретения.

Когато социалистическата организация вземе отрицателно становище по искането за признаване на изобретение, в срока по ал. 1 тя изпраща преписката заедно със своето мотивирано мнение на висшестоящата организация. В месечен срок висшестоящата организация разглежда преписката и я изпраща в Института за изобретения и рационализации със свое мотивирано мнение.


22. Институтът за изобретения и рационализации извършва експертиза на предполагаемото изобретение, с която установява наличността или липсата на признаците на изобретение.

Институтът за изобретения и рационализации разглежда и решава искането в срок до осем месеца от деня на подаването му и съобщава на автора решението си за издаване или отказа да се издаде авторско свидетелство. В случаите, когато се налага експериментиране на изобретението и то продължи повече от осем месеца, решението се съобщава на автора в едномесечен срок след получаване резултатите от експериментирането.

Заедно с решението за издаване на авторско свидетелство на автора се изпращат описанието, уточнените авторски претенции и приетата дата на приоритета. С решението за отказа се изпращат и мотивите за това.


23. За приетото изобретение на автора се издава авторско свидетелство. Ако приетото изобретение е подадено от няколко автори, всеки един от тях има право да получи авторско свидетелство, в което се посочват имената на всички съавтори.

Авторското свидетелство удостоверява признаването на предложението за изобретение, приоритета, правото на авторство, както и изключителното право на държавата да използува изобретението и да се разпорежда с него.

Данни за приетото изобретение по правило се обнародват в бюлетина на Института за изобретения и рационализации.


24. Заявителят има право да се запознае с материалите, въз основа на които е взето решението на Института за изобретения и рационализации и са направени заключенията на експертизата, а така също да иска да му се изпратят безплатно копия от противопоставените материали.


25. Социалистическите организации, чрез които са подадени исканията за изобретения в Института за изобретения и рационализации, получават правото да ползуват същите изобретения. Наименованието на ползувателя се вписва в авторското свидетелство или се установява с отделен документ.

Изобретенията с авторски свидетелства, исканията за които са постъпили в Института за изобретения и рационализации по реда на чл. 16 или чл. 21, ал. 2, са на разположение на института, който се грижи за стопанското им използуване.


26. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1986 г.) Ползувателят на изобретението по ал. 1 на чл. 25 има право да го внедрява в страната. Други социалистически организации могат да използуват изобретението безвъзмездно или като заплащат на ползувателя частично или изцяло изразходваните средства по създаването и експериментирането на изобретението, определени по взаимно съгласие. Когато не може да се постигне съгласие, спорът се решава от съответния арбитраж. Ако държавните интереси налагат това, Държавният комитет за изследвания и технологии може да нареди да се предостави ползуването на изобретението от други организации и без заплащане на изразходваните средства на организацията, където изобретението е създадено.


Раздел III.
Патенти

27. При подаване и разглеждане на искането за издаване на патент се прилагат съответно разпоредбите на чл. 15, 16, 22 и 23, ал. 3.


28. Към искането за издаване на патент, подадено от чуждестранни заявители, се прилагат описание на изобретението на съответния чужд език в един брой, превод на същото описание в три броя и чертежи. Ако авторът претендира за конвенционен приоритет, представя и приоритетно свидетелство съгласно с чл. 18, ал. последна.


29. Заявителят на искането за патент има право по чл. 24, като заплаща извършените от Института за изобретения и рационализации разходи за поисканите копия от противопоставените документи.


30. За приетото изобретение на автора се издава патент за срок от 15 години, считано от датата на подаване на искането в Института за изобретения и рационализации. Ако приетото изобретение е подадено от няколко автора, всеки от тях има право да получи патент, в който се посочват имената на всички съавтори.


31. Патентът удостоверява признаването на предложението за изобретение, правото на авторство, приоритет на искането за изобретението и изключителното право на притежателя на патента върху изобретението.


32. За разглеждане на искането за издаване на патент, за неговото обнародване, за поддържане на издадените патенти, както и за преотстъпване на права върху патентите, заявителите заплащат такси, определени във ведомствената тарифа към Закона за държавните такси.

Годишната патентна такса се заплаща най-късно до края на всяка патентна година, която започва от датата на заявяването.

Таксите за допълнителните патенти са еднакви по размер с таксите за основните патенти и се заплащат отделно.


33. Притежателят на патента запазва правото си върху патента при несвоевременно внасяне на годишната патентна такса, ако в шест месеца след изтичането на срока по чл. 32, ал. 2 внесе предвидената такса в двоен размер.

При неизплащане на патентните такси притежателят на патента губи правата си върху изобретението и то може да се ползува от държавата.

Действието на патента се прекратява и по молба на притежателя на патента.


34. Притежателят на патента може да поиска и ако Институтът за изобретения и рационализации намери за целесъобразно, може да извърши замяната на патента с авторско свидетелство.

Замяната на авторско свидетелство с патент не се допуска.


35. Предприятия, учреждения, организации и лица, които преди подаване на искането за патент са използували изобретението независимо от автора или са направили необходимите приготовления за използуването му, запазват правото да използуват и по-нататък изобретението като предходни ползуватели.

Предходният ползувател може да иска от притежателя на патента да му признае писмено това право. При отказ спорът се решава от Софийския градски съд.


36. Притежателят на патента има право да даде разрешение (лицензия) за ползуването на патента или да го преотстъпи изцяло. Договорът или съответният документ за преотстъпване на патента или за разрешаване на използуването трябва да бъде регистриран в Института за изобретения и рационализации.


37. Когато изобретението е от важно значение за народното стопанство, не се ползува от притежателя на патента или непосредствено засяга обществените интереси и не се постигне споразумение с притежателя на патента за отстъпване на правата по патента, председателят на Държавния комитет за изследвания и технологии може да разпореди принудителна лицензия за ползуване на изобретението. Такова разпореждане се издава по мотивирано искане на заинтересуваната социалистическа организация.

Към принудителна лицензия се пристъпва не по-рано от 3 години от датата на обнародването на патента или 4 години от датата на подаването на искането за патент, като се прилага срокът, който изтича по-късно.

Размерът на възнаграждението при принудителната лицензия, начините и условията за изплащане на това възнаграждение се определят между притежателя на патента и получаващия правото на лицензия върху изобретението.

Ако между притежателя на патента и получателя на лицензията не се постигне съгласие по размера на възнаграждението, по начините и условията за изплащането му, спорът се решава от Държавния комитет за изследвания и технологии. В случай че притежателят на патента не изпълни решението на Държавния комитет за изследвания и технологии, патентът се анулира.


Раздел IV.
Допълнително изобретение

38. Изобретението се счита за допълнително, ако отговаря на изискванията на чл. 12 и усъвършенствува или допълва друго изобретение (основно), за което е издадено авторско свидетелство или патент от Института за изобретения и рационализации, и ако без приложението на основното изобретение допълнителното изобретение не може да се използува.


39. За допълнителното изобретение се издава допълнително авторско свидетелство или допълнителен патент.

Ако за основното изобретение е издадено авторско свидетелство, за допълнителното изобретение се издава също авторско свидетелство.

Ако за основното изобретение е издаден патент, за допълнителното изобретение по избор на заявителя се издава допълнително авторско свидетелство или допълнителен патент. Допълнителният патент е със срок на действие, равен на срока на основния патент.


40. Допълнителното изобретение се счита за самостоятелно, ако са изтекли повече от 15 години от деня, в който е издадено авторското свидетелство за основното изобретение.


41. Искането за допълнително изобретение, направено от автора на основното изобретение в 3-месечен срок от деня на подписването за печат на Бюлетина за изобретения, в който е обнародвано съобщението за издаване на авторско свидетелство или патента за основното изобретение, се ползува с приоритет спрямо исканията за същото допълнително изобретение, направени от други лица. Този приоритет се счита от датата на издаване на авторско свидетелство или патент за основното изобретение.


42. Ако основното изобретение не е било внедрено, но свързано с допълнителното изобретение се приема за внедряване, възнаграждението се разпределя между двамата изобретатели по споразумение. При спор въпросът се решава от Софийския градски съд, който определя дела на възнаграждението съобразно с приноса на авторите.


43. Ако за основното изобретение е издаден патент, допълнителното изобретение може да се реализира само със съгласието на притежателя на патента за основното изобретение, с изключение на случаите по чл. 37.


44. Ако по причини, несвързани с допълнителното изобретение, се прекрати действието на основното авторско свидетелство или на основния патент, допълнителното авторско свидетелство или допълнителният патент се превръщат в самостоятелни, като допълнителният патент остава в сила до края на срока на основния патент.


Глава четвърта.
ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ЧУЖБИНА

45. За защита на приоритета и интересите на страната и авторите изобретенията могат да бъдат патентовани в чужбина с разрешение на председателя на Държавния комитет за изследвания и технологии по установения ред. Патентоването се извършва от Института за изобретения и рационализации.


46. При продажба на патенти и отстъпване на лицензии в чужбина използуването на получената валута и нейната равностойност в левове се извършва по ред, установен от Министерския съвет.


Глава пета.
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

47. Рационализацията е техническо решение на задача, което има новост поне в рамките на предприятието или организацията и с което се въвежда целесъобразно и прогресивно изменение на съществуващите производствени процеси, конструкциите, проектите, технологията, научната организация или материала и не е препоръчано от висшестоящата или друга социалистическа организация с писмено указание как конкретно да се реши тази задача.

Рационализация може да бъде и възприемане на решения от литературата или от практиката на други предприятия или организации с допълнителна разработка, отговаряща на изискванията на ал. 1.

Предложенията, подадени в процеса на проектирането или строителството, трябва да внасят целесъобразни изменения в утвърденото задание за проектиране или в утвърдената предходна фаза на даден проект.


48. Не се считат за рационализации:

а) даване на идея, без да е описан начинът за практическото й осъществяване, както и посочването или отстраняването на недостатъци или грешки;

б) предложения от търговски, снабдителен или счетоводен характер, които дават полезен ефект, но нямат технически характер, с изключение на случаите по чл. 47, ал. 1.


49. Не се считат за рационализации предложенията, които са създадени в изпълнение на служебни задължения на авторите им, включващи създаването на рационализации по смисъла на чл. 47, или въз основа на получени документации при изпълнение на договорни задължения и на задачи, възложени за изпълнение при служебни командировки, както и предложения на лицата, на които са възложени задачи по изпълнението на плана за организационно-техническите мероприятия и плана за техническия прогрес.

Не се считат за служебни задължения предложенията по одобрени рационализаторски тематични планове и конкурси.


50. Предложенията за целесъобразно изменение на утвърдено задание за проектиране или на утвърдена предходна фаза на даден проект се признават за рационализации на проектантите в проектантските организации и институти само ако те не са участвували в разработката и утвърждаването на първоначалното задание за проектиране или на утвърден проект, не са давали становище по тях и по служебен път не им е възлагано изменението на заданието за проектиране или проекта.


51. Проектантите, участвували в разработката и утвърждаването на даден проект, могат да ползуват права по този закон, ако предложението им за изменение или подобряване на същия проект е признато за изобретение.


52. Искането за рационализация трябва да съдържа името на автора, адреса му, наименованието на предложението, описание, а ако е необходимо, и схема или схематични чертежи, от които да се разбира същността на предложението, както и конкретни указания за възможностите за внедряване на предложението.


53. Рационализаторските предложения се подават и разглеждат в социалистическата организация, чиято дейност засягат, по ред, определен в правилника.


54. Рационализаторските предложения се оформяват и подават преди тяхното внедряване.

По изключение предложението може да се заяви като рационализаторско и когато е подадено след внедряването му, но само по съвместно решение на ръководителя на предприятието или организацията, профкомитета и научно-техническото дружество, и то не по-късно от три месеца след началото на фактическото внедряване.


55. Приоритет на рационализациите се признава от деня на постъпването им в съответната социалистическа организация.

Когато искането не съдържа необходимите данни по чл. 52, в 15-дневен срок от постъпването му социалистическата организация предлага на заявителя да го допълни в срок от 1 месец. Ако допълнителните данни изменят същността на предложението, по указание на социалистическата организация те могат да се оформят като самостоятелно предложение.


56. Когато едно и също рационализаторско предложение е подадено в една и съща социалистическа организация в различно време и от различни лица, приоритетът се признава на този, който пръв е подал предложението. Това важи и за случаите, когато първоначално подаденото предложение е отхвърлено.


57. На авторите на внедрените рационализации се издават удостоверения от съответните социалистически организации по образец, установен от Института за изобретения и рационализации.

Ако рационализаторското предложение е подадено от няколко автори, всеки един от съавторите има право да получи удостоверение, в което се посочват имената на всички съавтори.

Удостоверението се издава не по-късно от 2 месеца след започване внедряването на предложението.

Когато при внедряването се окаже, че рационализацията е стопански неизгодна, внедряването се преустановява и ако е издадено удостоверение, то се анулира.


58. Ако при разглеждане на предложение за рационализации се установи, че то има признаци на изобретение, ръководителят на социалистическата организация нарежда предложението да се оформи като искане за изобретение и го изпраща в Института за изобретения и рационализации.


59. Предприятието, в което първоначално е внедрено предложението, е длъжно да предоставя безплатно на други предприятия наличната документация за внедряване на предложението. Разходите по размножаване на документацията са за сметка на предприятието-получател.


Глава шеста.
ИЗОБРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДЪРЖАВНА ТАЙНА

60. Изобретенията и рационализациите, представляващи държавна тайна, се разглеждат по установения за това ред.


61. Всички въпроси на изобретателската и рационализаторската дейност, които се отнасят до народната отбрана, се разглеждат и решават от специализиран орган на Министерството на народната отбрана съобразно с този закон и по реда, установен в наредба, утвърдена от Държавния комитет за изследвания и технологии и Министерството на народната отбрана.

Авторски свидетелства за изобретения и удостоверения за рационализации, засягащи народната отбрана, се издават от Министерството на народната отбрана.


Глава седма.
ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЯТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ

62. Изобретенията, за които са издадени авторски свидетелства, и рационализациите подлежат на използуване и внедряване.

Съответните социалистически организации осигуряват икономически и технически условия за внедряването на изобретенията и рационализациите.


63. Експериментирането и внедряването на изобретения и рационализации се извършват по ред, определен в правилника за приложение на този закон.


Глава осма.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

64. Авторите на внедрени изобретения с авторски свидетелства и на внедрени рационализации имат право на възнаграждение. Възнаграждението на изобретателя се изплаща от социалистическата организация - първоначален внедрител, или Института за изобретения и рационализации в отделни случаи, определени от Държавния комитет за изследвания и технологии. Възнаграждението на рационализатора се изплаща от социалистическата организация, в която предложението е внедрено.

Не по-късно от два месеца след началото на внедряването на авторите се заплаща 50% от възнаграждението.

След изтичане на една година от началото на внедряването се изплаща остатъкът от възнаграждението, определено съобразно с фактическия годишен икономически ефект.

Ако през всяка от следващите 4 години от началото на внедряването на изобретението се получи по-голям годишен икономически ефект, на автора се изплаща допълнително възнаграждение въз основа на най-големия годишен фактически икономически ефект.

При рационализациите допълнително възнаграждение се изплаща, когато икономическият ефект е по-голям през втората година от внедряването.

За внедряване се счита и продажбата на патенти и отстъпването на лицензии в чужбина.

Социалистическата организация е длъжна да уведомява автора за изчисления икономически ефект от внедряването и за полагащото му се авторско възнаграждение.


65. Когато производството, за което се отнася предложението, се прехвърли в друго предприятие преди изтичането на сроковете по чл. 64, остатъкът от възнаграждението се изплаща от второто предприятие.


66. Възнагражденията за внедрени изобретения с авторски свидетелства и рационализации, за които се изчислява икономически ефект или които подобряват условията на труда и техниката на безопасността или са с неизчислим ефект, както и премиите на производствени работници, инженерно-технически работници и служители от социалистическите организации за непосредствено участие в експериментирането и внедряването на изобретения и рационализации се определят и изплащат по наредби и тарифи, одобрени от Министерския съвет.


67. Добросъвестно получените възнаграждения, конкурсни премии и награди не подлежат на връщане освен в случаите, когато са допуснати счетоводно-технически грешки при определяне на размера им.

Добросъвестността се предполага до доказване на противното.


68. Авторските възнаграждения, конкурсните премии и наградите, изплатени по този закон, се освобождават от данъци.


69. Авторите с авторски свидетелства за изобретения получават званието "изобретател".

Изобретатели с внедрени изобретения по авторски свидетелства имат и следните права:

а) ползуват се с предпочитание при специализация в страната и в чужбина;

б) ползуват се с предпочитание при постъпване в съответни учебни заведения, при постъпване на работа и при участие в конкурси за заемане на длъжност в научни организации;

в) ползуват се с предпочитание при получаване на заеми за жилищно строителство, отпускани чрез предприятията и организациите;

г) имат право в продължение на пет години на допълнителен платен годишен отпуск от шест работни дни независимо от отпуските по Кодекса на труда и по други закони.


70. Авторите на внедрени изобретения по авторски свидетелства с годишен икономически ефект на отделно изобретение над 50 000 лв. или получили еднократни авторски възнаграждения, които отговарят на годишна икономия над тази сума, имат и следните права:

а) ползуват се с предпочитание при настаняване в жилищни помещения и с допълнителна жилищна площ една стая в повече от полагащите им се;

б) ползуват се с предпочитание при получаване на стипендии;

в) имат право в продължение на пет години на допълнителен платен годишен отпуск от 12 работни дни, включващ отпуска по член 69, буква "г" независимо от отпуските по Кодекса на труда и по други закони.


71. Правата по чл. 69 и 70 не се ползуват от изобретателите, които са заменили патентите си с авторски свидетелства, както и от тези, които за едни свои изобретения имат авторски свидетелства, а за други - патенти.


72. Авторите с удостоверения за рационализации получават званието "рационализатор".

Когато предложението е с годишен икономически ефект над 30 000 лв. или е получено еднократно авторско възнаграждение, което се полага при реализиране на годишна икономия над тази сума, авторите се ползуват с правата и облагите по чл. 69, ал. 2, като правото на допълнителен отпуск се ползува в продължение на две години.

Когато предложението е с годишен икономически ефект над 100 000 лв. или е получено еднократно авторско възнаграждение, което се полага при реализиране на годишна икономия над тази сума, авторите се ползуват с правата и облагите по чл. 70.


73. Изтъкнати изобретатели и рационализатори се награждават с почетни значки и награди по ред и условия, установени в правилник, утвърден от Държавния комитет за изследвания и технологии и Централния съвет на профсъюзите.


74. Внедрените изобретения и рационализации и получените авторски възнаграждения се вписват в трудовите книжки на авторите.


Глава девета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛСКАТА И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ

75. Финансирането на изобретателската и рационализаторската дейност се извършва от специален фонд Изобретения и рационализации по правилник, утвърден от Министерския съвет, а при недостиг - от средствата на фондове с предназначение за капитални вложения и научно-технически прогрес и от банкови кредити при необходимост, а при бюджетните учреждения - от бюджетни средства.


Глава десета.
СПОРОВЕ

76. Ако авторът, съответно заявителят, не е съгласен с мотивировките на отказа за издаване на авторско свидетелство или патент или с приетите авторски (патентни) претенции на изобретението, както и с решението за издаване на авторско свидетелство вместо патент, той може да направи мотивирано възражение пред Института за изобретения и рационализации в едномесечен срок, а за чуждестранните заявители - в тримесечен срок, от деня на получаване решението или копията от противопоставените документи. Възражението се разглежда в двумесечен срок. Решението на Института за изобретения и рационализации е окончателно.


77. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 1986 г.) Ако авторът не е съгласен с решението на ръководителя на социалистическата организация по приемането или отхвърлянето на подадено предложение за рационализация, той има право в едномесечен срок от получаване на решението да направи мотивирано възражение. То се разглежда от ръководството на социалистическата организация съвместно с профкомитета. Когато авторът работи в същата организация, възражението се разглежда в негово присъствие.

Решението по ал. 1 може да се обжалва от автора в едномесечен срок от получаването му пред непосредствената по-горестояща организация.

Срещу решението на по-горестоящата организация в месечен срок от получаването му може да се подаде жалба пред съответното централно ведомство, чието решение е окончателно.

(Нова - ДВ, бр. 56 от 1986 г.) Когато по-горестоящата организация по ал. 2 не влиза в състава на министерство или друго ведомство, нейното решение е


78. Възраженията на авторите на внедрени изобретения и рационализации по изчисляването на икономическия ефект и по размера на авторските възнаграждения се решават по реда на чл. 77.


79. Ако определените възнаграждения не бъдат заплатени, авторът може да предяви иск пред съда.


80. Ако при разглеждането на рационализаторско предложение възникне спор дали то не е създадено в изпълнение на служебно за автора задължение, решението се взема от ръководството съвместно с профкомитета.

Решението може да се обжалва по реда, посочен в чл. 77. Разглеждането и решаването на такива жалби се извършва съвместно със съответните по-горестоящи профсъюзни органи.


81. Споровете за авторство или съавторство на изобретенията се решават по съдебен ред от Софийския градски съд, а за рационализациите - от съответните окръжни съдилища.


82. При съдебен спор за авторство (съавторство) върху изобретение се уведомява и Институтът за изобретения и рационализации, на който се изпраща препис от исковата молба за сведение, без да се призовава като страна.

При съдебен спор за авторство върху рационализация препис от исковата молба се изпраща на съответната социалистическа организация за сведение, без тя да се призовава като страна.


83. Ако искът по спор за авторство (съавторство) на изобретение е предявен преди издаването на авторско свидетелство или патент, съдът се произнася по спора, след като Институтът за изобретения и рационализации реши дали е налице изобретение.

Институтът за изобретения и рационализации издава авторско свидетелство или патент на действителния автор въз основа на влязло в сила съдебно решение.

Алинеи 1 и 2 се прилагат аналогично и при спор за авторство по рационализация, като съдът изчаква решението на съответната социалистическа организация.


84. Споровете за приоритет на изобретенията се решават от Института за изобретения и рационализации, а за рационализациите - от ръководителите на социалистическите организации, като недоволните имат право да се отнасят до съответния окръжен съд.


85. Социалистическите организации, както и отделни граждани могат да искат анулирането на патенти и авторски свидетелства за изобретения и на рационализаторски удостоверения, ако докажат, че приетите предложения не отговарят на установените в този закон изисквания, или ако със съдебно решение е установено, че действителният автор или съавтор е друго лице.

В случаите по ал. 1, когато се иска отмяната на патент, издаден за изобретение по чл. 14, а патентът бъде анулиран, по искане на автора или заявителя може да му се издаде авторско свидетелство.


86. Искането за анулиране на авторско свидетелство за изобретение се прави пред Института за изобретения и рационализации в срок от една година от подписване за печат на бюлетина, в който се обнародват издадените авторски свидетелства.

Анулирането на авторски свидетелства, които не се обнародват, може да се иска в едногодишен срок от вписването им в съответния регистър.

Искането за анулиране на издадени рационализаторски удостоверения се прави пред съответната социалистическа организация в срок от една година от издаването на удостоверението.

Исканията за анулиране на неправилно издадени патенти не са ограничени със срок.


87. Институтът за изобретения и рационализации известява изобретателя с авторско свидетелство или притежателя на патента за постъпилите искания за анулиране и му дава най-малко месечен срок да представи възраженията си. След изтичането на дадения срок Институтът за изобретения и рационализации се произнася окончателно по искането за анулиране.

По този ред постъпват и социалистическите организации при искания за анулиране на удостоверения за рационализации. Решенията могат да бъдат обжалвани по реда, установен в чл. 77.


88. Когато авторското свидетелство е издадено въз основа на решение на съда, прави се отбелязване в държавния регистър и обнародване в бюлетина за изобретения. В този случай в авторското свидетелство се вписва приоритетът на анулираното свидетелство.

Анулираните авторски свидетелства, патенти или удостоверения за рационализации се връщат в организацията, която ги е издала, най-късно в месечен срок от съобщението за окончателното решение.


89. За анулирането на авторско свидетелство или патент или заменянето им с нови се съобщава в бюлетина за изобретенията.


90. Ако се установи, че изобретението, за което е издадено авторско свидетелство или патент, е било частично известно, Институтът за изобретения и рационализации заменя издадения документ с нов, като прави съответно изменение в описанието и в авторските претенции на изобретението.


Глава единадесета.
НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

91. За забавяне и нарушаване сроковете за разглеждане на изобретенията и рационализациите, за неуведомяване авторите за използуване на техните предложения, за неправилно изчисляване икономията или възнагражденията и забавяне изплащането им и за изразходване на средствата, предназначени за изобретателска и рационализаторска дейност, за цели, непосочени в разпоредбите на Министерския съвет, виновните се наказват с глоба до 200 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.


92. Който включи за съавтор лице, което не е взело участие в творческата работа по изобретение или рационализация, се наказва с глоба до 500 лв. Същото наказание се налага и на такова лице, което се е съгласило да бъде включено като съавтор.


93. (Зал. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.)


94. Нарушенията на разпоредбите на този закон се установяват с актове, съставени от органите на Института за изобретения и рационализации и от органите на централните ведомства.

Наказателните постановления се издават от директора на Института за изобретения и рационализации и от ръководителите на централните ведомства.

(Изм. - ДВ, бр. 92 от 1969 г.) Актовете се съставят и наказателните постановления се издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 20 лева, не подлежат на обжалване.


95. Когато установеното деяние съставлява престъпление, материалите се изпращат на съответния прокурор.


96. За причинените материални щети виновните лица, извършили нарушение по този закон, носят имуществена отговорност пред заинтересуваните социалистически организации и лица.


Глава дванадесета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

97. Този закон се прилага за предложения за изобретения и рационализации, които са подадени след влизането му в сила, както и за предложения, които не са решени до влизането му в сила или когато по решенията за тяхното приемане или отхвърляне са подадени възражения в законните срокове.

По този закон се уреждат и правата на авторите на предложения, ако актът за внедряването им е издаден след влизането на закона в сила.


98. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1986 г.) Министерският съвет утвърждава правилник за приложението на този закон, а Държавният комитет за изследвания и технологии издава инструкции и указания по изпълнението на отделните му разпоредби.


99. Този закон отменя Закона за откритията, изобретенията и рационализаторските предложения, обнародван в Известия на ПНС, бр. 10/1961 г., с изключение на чл. 5, 6, 7, 13, 17, 19, 20, 21, 23 и 24 в частта им относно режима на откритията и влиза в сила от 1.I.1969 г.


Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавния комитет за изследвания и технологии.


ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 1969 Г.)


ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУГИ ЗАКОНИ


§ 1. Този закон отменя глава XXVIII от Наказателно-процесуалния кодекс.

Препращането във всички нормативни актове към глава XXVIII от Наказателно-процесуалния кодекс се заменя с препращане към този закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. В случаите, когато в съответния нормативен акт за административни нарушения е предвидена глоба в размер над 300 лева, а за повторно нарушение - над 500 лева, максималният размер на глобата се намалява на 300 лева, съответно на 500 лева.

§ 6. Когато в нормативния акт е предвидено, че наказателни постановления, с които е наложена глоба над 20 лева, не подлежат на обжалване, необжалваемият размер на глобата се свежда до 20 лева включително, освен по отношение на глобите за нарушенията по Закона за стандартизацията и на разпоредбите за качеството на промишлената продукция.УКАЗ № 2212 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯТА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИТЕ ОБРАЗЦИ, ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО И ЗАКОНА ЗА МИНИТЕ И КАРИЕРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 1986 Г.)


Раздел I.
Изменение и допълнение на Закона за изобретенията и рационализациите

§ 1. В закона се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в закона думите "Държавният комитет за наука и технически прогрес" се заменят с "Държавният комитет за изследвания и технологии".


Промени настройката на бисквитките