Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 20.IV

ЗАКОН ЗА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 

ЗАКОН ЗА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.53 от 8 Юли 1969г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., попр. ДВ. бр.32 от 20 Април 1973г., изм. ДВ. бр.43 от 1 Юни 1973г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 1977г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.63 от 10 Август 1984г., изм. ДВ. бр.88 от 14 Ноември 1986г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 1990г., отм. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г.

Отменен с § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за общинската собственост - ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., в сила от 1 юни 1996 г.


I. ОБЕКТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.) По реда на този закон се извършва настаняване в жилищни помещения и помещения, предназначени за стопански и административни нужди, собственост на държавата, общините, кооперативни и обществени организации.

(Ал. 2-5 - отм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.)


II. НАСТАНЯВАНЕ В ДЪРЖАВНИ ЖИЛИЩА И В ЖИЛИЩА НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г. и бр. 36 от 1979 г.) В държавни жилища, предоставени на общинските (районните) народни съвети или на определени от изпълнителните им комитети кметства за отдаване под наем, без жилищата по раздел III, се настаняват нуждаещите се лица, които имат право на жилище в населено място: жители на населеното място, както и лица, на които е разрешено временно пребиваване - учащи се, командировани по специализация, назначени на работа по разпределение за определен срок млади специалисти и назначени на работа дефицитни кадри.

(2) Не се допуска настаняване в държавни жилища и заменяване на такива жилища, които са определени за продажба.


3. (1) В държавните жилища, предоставени на ведомства, се настаняват само работници и служители от съответното ведомство, които имат право на жилище в населеното място.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) В държавните жилища, предоставени на големи стопански организации, могат да се настаняват и работници и служители от други ведомства, които с дейността си обслужват непосредствено организацията или нейните работници и служители, ако ведомството, в което работят, няма предоставени държавни жилища в близост до стопанската организация.


4. В жилищата на кооперативни и други обществени организации се настаняват само служители и работници от съответните организации, както и членове-кооператори на трудово-кооперативните земеделски стопанства и трудово-производителните кооперации, които имат право на жилище в населеното място.


4а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1977 г., изм., бр. 88 от 1986 г. и бр. 21 от 1990 г.) Не могат да бъдат настанени в държавни и ведомствени жилища и в жилища по чл. 1, ал. 2, т. 3 и 4 лица, ако те или членове на техните семейства притежават в района на населеното място, където работят или живеят, жилище или вила, които са годни за постоянно обитаване и не се заемат от заварени наематели по чл. 44.


5. (1) Установяват се следните норми за използуване на жилища по този раздел:

а) за две лица или двучленно семейство - една стая;

б) за тричленно или четиричленно семейство - две стаи;

в) за семейство с пет, шест и повече членове - по една стая за следващите един или двама членове.

(2) В стая с площ до 10 кв. м се настанява само едно лице.

(3) Не се считат за стаи кухните, коридорите, вестибюлите, преходните холове и други сервизни помещения. Те подлежат на ползуване от всички обитатели.

(4) С оглед на квадратурата, разпределението на жилището, на семейното положение, пола и възрастта на обитателите броят на полагащите се стаи може да бъде увеличен. Несемейни лица - жени над 45 години и мъже над 50 години, могат да бъдат настанявани самостоятелно в отделна стая.

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 1984 г.) За младите новобрачни семейства Министерският съвет може да установява и други норми за използуване на жилища.


6. (1) Могат да се предоставят в жилището, в което живеят, допълнителни помещения на хабилитирани научни работници (професори, член-кореспонденти и академици), особено заслужили деятели на изкуството и културата и други лица, чието обществено или служебно положение налага използуването на такива помещения. Не могат да се използуват допълнителни помещения за упражняване на занаят или свободна професия.

(2) Имат право на самостоятелна стая обитателите, които страдат от болести, посочени в списъка на болестите, налагащи изолация, издаден от Министерството на народното здраве.

(3) Ползуването на допълнителни помещения по предходната алинея се разрешава от органа по настаняването.

(4) Издаденото разрешение за ползуване на допълнително помещение може да бъде отменено или изменено от органа по настаняването служебно или по искане на всяко заинтересувано лице, ако са отпаднали условията, които са породили правото на такова помещение, или ако помещението се използува за друга цел.


7. В едно жилище се настанява само едно семейство. Две или повече семейства могат да се настаняват в едно жилище само с тяхно съгласие.


8. (1) Ако се освободи част от стая, наемателят има право в месечен срок от освобождаването да посочи по свой избор за настаняване друго правоимащо лице. Когато се освободи частично жилище, което се заема от едно семейство, останалите членове на семейството имат право в същия срок, а в случай на смърт - в шестмесечен срок, да посочат за настаняване правоимащи лица или да поискат да бъдат настанени в друго жилище съобразно нормите по чл. 5. Ако такова искане не бъде направено своевременно, в освободената част се настаняват други нуждаещи се граждани по общия ред.

(2) Когато едностайно жилище или една стая се заема от едно семейство и поради смърт или други причини в жилището остане само едно лице от семейството на възраст над 45 години за жените и над 50 години за мъжете, при него не се настаняват други лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) При частично освобождаване на жилище, което се заема от две или повече семейства, освободената част от него се предоставя на семейството, което има най-голяма нужда съобразно нормите по чл. 5. Когато освободената част не се полага на лицата, които остават да живеят в жилището, те имат право в месечен срок от частичното му освобождаване да посочат друго правоимащо лице за настаняване в освободената част. Ако такова искане не бъде направено в месечния срок или ако не се постигне съгласие между съобитателите, в освободената част се настаняват нуждаещите се граждани по общия ред, като се държи сметка за създаване на условия за нормално съжителство.


9. Запазват се жилищата на лицата:

а) които съгласно решение на Министерския съвет или по разпореждане на друг държавен орган са временно на работа в друго населено място в страна или вън от нея;

б) изпратени на специализация и назначените по разпределение другаде млади специалисти за определения срок;

в) учащи се;

г) временни строителни работници, както и работници и служители по строителството, изпратени на работа вън от местожителството им;

д) повикани на срочна военна служба;

е) които са осъдени да изтърпят наказание "лишаване от свобода" или са изселени за срок не повече от три години;

ж) задържани за предварително следствие.


9а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 1973 г.) (1) В случаите на чл. 9, букви "а", "б", "г" и предложение второ на буква "е", ако жилището не се използува от членовете на семейството на лицата по посочените разпоредби, за тях се запазва в жилището една стая. В останалата част от него се настаняват лица с права по чл. 22 за срок, не по-дълъг от времето на отсъствие на първоначалния наемател.

(2) Наемното отношение по предходната алинея се прекратява и при предсрочно завръщане на първоначалния наемател или на член на неговото семейство. В този случай жилището се освобождава от народния съвет не по-късно от един месец от писменото поискване от лицата по предходното изречение.


10. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., бр. 33 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 21 и 101 от 1990 г.) (1) Наемната цена се определя на квадратен метър полезна площ въз основа на наемна тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на строежите и архитектурата, съгласувано с Комитета по цените.

(2) Наемът се определя със заповед на органа по настаняването.

(3) Пренаемане на държавни жилища на обществени организации се разрешава само със съгласие на изпълнителния комитет на съответния народен съвет или на ръководството на съответното предприятие, учреждение или обществена организация.

(4) Когато наемател или член от неговото семейство притежава или придобие собствено жилище или вила, свободни и годни за постоянно обитаване, плаща наем за наетото жилище в размерите по чл. 25, които се прилагат за населеното място, където се намира собственото жилище или вила.

(5) Когато собственото жилище или вила са предоставени на народния съвет или на ведомствата по чл. 18, ал. 3 за отдаване под наем по реда на раздел втори или се намират в населено място по чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността на гражданите, както и в други подобни случаи, определени от Министерския съвет, наемът се заплаща в размерите по ал. 1.


11. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., бр. 88 от 1986 г., бр. 21 и 101 от 1990 г.) Всички освободени жилищни помещения трябва да бъдат обявени от домоуправителите и от лицата, които са ги наемали, пред органите по настаняването в двуседмичен срок от освобождаването им.


12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г.) Настаняването се извършва по списък на нуждаещите се граждани, който се съставя от изпълнителния комитет на общинския (районния) народен съвет, съответно от кметството, с участието на обществени организации по ред и условия, определени от Министерския съвет.

(2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Установяват се следните категории нуждаещи се граждани:

1. млади семейства;

2. които не заемат жилищна площ;

3. живеещите в помещения, негодни за обитаване или подлежащи на самосрутване;

4. осъдените да опразнят заеманите помещения след предоставяне на жилище;

5. които заемат недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 5.

(3) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) При равни условия извън случая по т. 1 се предпочитат многодетните семейства.

(4) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) При наводнение, пожар, земетресение и други изключителни събития изпълнителният комитет на общинския народен съвет може по изключение да разреши да се извърши настаняване на пострадалите, останали без жилище извън утвърдения списък.


13. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) (1) Настаняване в свободни или освободени жилищни помещения, предоставени за управление и стопанисване на общинските (районните) народни съвети или на определени от изпълнителните им комитети кметства, става само със заповед на началника на службата за жилищно настаняване.

(2) Заповедта се отнася и за всички членове от семейството на настанения.

(3) Заповедта се съобщава на настанения и на лицата, които живеят общо в жилището, и се обявява на видно място в общинския (районния) народен съвет, съответно в кметството, в деня на издаването й.


14. - 15. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.)


16. Влезлите в сила заповеди за настаняване се изпълняват от органа по настаняването. При нужда той може да иска съдействие от органите на народната милиция.


17. (1) Ако настаненото лице в едномесечен срок от влизането на заповедта в сила не заеме жилището без уважителни причини, заповедта се отменя от органа, който я е издал.

(2) Заповедта за отмяна по предходната алинея може да се обжалва по реда на чл. 15.


18. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г., изм., бр. 36 от 1979 г.) Разпределението на държавните жилища, предоставени на учреждения или предприятия, както и жилищата на обществени организации, се извършва от съответното административно ръководство, съгласувано с профкомитета и с изпълнителния комитет на общинския (районния) народен съвет, съответно с кметството.

(2) Настаняването в жилищата по предходната алинея, както и в жилища на кооперативни организации, се извършва със заповед на ръководителя на съответното учреждение, предприятие, обществена или кооперативна организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Редът и начинът за настаняване и опразване в жилищните фондове на Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, Строителните войски, войските на Министерството на транспорта и на Министерството на съобщенията се уреждат с наредби, одобрени от ръководителите на ведомствата при спазване съответните разпоредби на този раздел.


19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Наематели на държавни жилища, предоставени на общинските (районните) народни съвети или на определени от изпълнителните им комитети кметства за отдаване под наем, могат да се заменят доброволно. Замяната се одобрява със заповед на органа по настаняването, след като се вземе мнението на сънаемателите, освен ако за това има съществени пречки.

(2) Наематели на жилища, предоставени за нуждите на едно и също учреждение, предприятие или организация, могат да се заменят доброволно със съгласието на ръководителя.

(3) Замяна на наематели в жилища на различни ведомства или организации, както и на наематели в такива жилища с наематели в жилища, предоставени на общинските (районните) народни съвети, или на определени от изпълнителните им комитети кметства за отдаване под наем, се допуска в изключителни случаи със съгласие на ръководителите на съответните централни ведомства, организации или на председателя на изпълнителния комитет на общинския (районния) народен съвет, съответно на кмета.


III. НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ОБОРОТЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД

20. За осъществяване на мероприятията по изграждане на населените места при общинските народни съвети в градовете, както и в селата, определени от изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, се създава оборотен жилищен фонд.


21. Държавният оборотен жилищен фонд се образува от:

а) новопостроени от народните съвети жилища, определяни всяка година година за тези нужди;

б) държавни жилища, с изключение на ведомствените, които се освобождават от наематели поради включването им в ново жилищно строителство;

в) временно запазваните жилищни сгради, отчуждени за ново строителство, с изключение на сградите, които са в района на новоизграждани предприятия.


22. В жилищата от държавния оборотен жилищен фонд се настаняват временно:

а) собственици на жилища, отчуждени за мероприятия по планово изграждане на населени места, които се обезщетяват с отстъпване на жилище в новострояща се сграда до предаване на строежа, а собствениците, обезщетени в брой - за определен срок, но не по-дълъг от три години;

б) наематели на жилища, които се събарят за ново строителство по плановото изграждане на населените места, докато бъдат настанени в държавно жилище съобразно нормите на чл. 5-7, съответно докато им се предостави такова жилище за покупка. Наемателите се обезщетяват за разходите, направени във връзка с преместването им от държавния оборотен жилищен фонд в държавно жилище, съгласно правилника за приложението на закона.


23. (1) Настаняване в жилища от държавния оборотен жилищен фонд се извършва със заповед на ръководителя на предприятието или службата по жилищно строителство при народния съвет.

(2) Със същата заповед се определя и размерът на наема съгласно тарифата по чл. 10.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.).


IV. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИЛИЩА И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ,СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ

24. - 25. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.).


26. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г. и бр. 101 от 1990 г.) Когато при прекратяване на брака семейното жилище, собственост на единия съпруг или на негови близки, е предоставено временно на другия съпруг, между собственика на жилището и съпруга, на когото то е предоставено, възникват наемни отношения. Размерът на наема се определя от съда, който предоставя ползуването на семейното жилище. Не се дължи наем за лицата, които имат право на издръжка от собственика.


V. НАСТАНЯВАНЕ В ПОМЕЩЕНИЯ И МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЗА СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ

27. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.) В свободни помещения, държавна собственост, стопанисвани от общинските народни съвети, предназначени за стопански и административни нужди, могат да се настаняват учреждения, предприятия, кооперативни и обществени организации, фирми и граждани.


28. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.) Не се разрешава настаняване за административни нужди в магазинни помещения.


29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.) Разпоредбите на чл. 27 не се прилагат за помещения и места - държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на държавни учреждения и предприятия, както и за помещения и места, собственост на обществени организации и на кооперации, когато са предназначени и се използуват за техни нужди.

(2) Забранява се настаняване в жилищни и вилни сгради и помещения, гаражи и други обслужващи ги постройки, помещения и места за нужди по чл. 27, ал. 1 и 2 и чл. 28.


30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г. и бр. 101 от 1990 г.) Настаняването се извършва от председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет по местонахождението на имота с настанителна заповед.


31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Всички освободени или новопостроени помещения и освободени места по този раздел се обявяват пред общинския (районния) народен съвет в двуседмичен срок от освобождаването, съответно от приемането им за въвеждане в експлоатация.

(2) Обявяването се извършва от собственика, съответно от лицето, което отговаря за управлението и стопанисването на имота.

(3) Исканията за настаняването се правят чрез общинския (районния) народен съвет, който ги представя на комисията заедно със списъка на помещенията със свое обосновано мнение.


32. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.) Наемната цена се определя в настанителната заповед въз основа на тарифа, одобрена от Министерския съвет.


33. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.)


34. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.) Влезлите в сила настанителни заповеди се изпълняват от органите на общинския народен съвет.


35. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 1990 г.)


VI.ОПРАЗВАНЕ НА НАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕСТА

36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., бр. 33 от 1977 г. и бр. 36 от 1979 г. и бр. 101 от 1990 г.) Наемните отношения на помещения и места по раздел II, III и V могат да бъдат прекратявани:

1. поради неплащане на наемната цена или припадащата се част от консумативните разноски за повече от три месеца или поради системното им неплащане в срок. Искът може да бъде предявен и от засегнатия сънаемател. При извинителни или краткотрайни закъснения в плащането съдът може да даде на наемателя срок за плащане на задължението. Повторно даване на срок не се допуска;

2. за извършване на разрешено по съответния ред ново строителство, включително надстрояване или пристрояване, когато се засягат обитавани помещения;

3. поради грубо нарушаване на морала от наемателя. Искът може да бъде предявен и от засегнатия сънаемател;

4. поради лошо стопанисване, което поврежда имота. По преценка на съда на наемателя може да се даде срок за отстраняването й;

5. когато един от сънаемателите на една стая встъпи в брак. В този случай договорът се разваля за другия сънаемател;

6. когато държавно жилище, предоставено на ведомство, е наето от лице, което не работи в това ведомство;

7. поради прекратяване на трудовия договор с работник или служител, настанен във ведомствено жилище, или поради преместването му на работа другаде;

8. поради прекратяване на трудовия договор с портиер или чистач, когато жилището е предоставено в това му качество;

9. по искане на собственика при спазване разпоредбите на Закона за задълженията и договорите в случаите на заварени наематели в имоти, собственост на граждани;

10. след изтичане на срока за настаняване по чл. 22;

11. когато наемател или член на неговото семейство притежава или придобие собствено жилище или вила в района на населеното място, свободни и годни за постоянно обитаване;

12. когато студент или аспирант загуби това качество.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) При прекратяване на наемните отношения за жилище по чл. 1, ал. 2, точка 5 народният съвет е длъжен в срок от три месеца да осигури жилище на наемателя.


37. (1) Прекратяване на наемните отношения по чл. 36, т. 1-6, 9, и 11 става по исков ред с решение на районния съдия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Прекратяване на наемните отношения по чл. 36, т. 7, 8, 10 и 12 става със заповед на районния съдия. Заповедта на районния съдия не може да се обжалва.


38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Съдебните решения за опразване по чл. 36, т. 2, 5 и 6 се изпълняват от съдебния изпълнител, след като на наемателя се предостави за настаняване друго държавно жилище съобразно с наеманото, а за помещения по раздел V - след предоставяне на друго подходящо помещение от комисията по чл. 30.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Заповедта на районния съдия за опразване по чл. 36, т. 7 и 8 се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на народната милиция, след като на наемателя се предостави за настаняване друго държавно жилище съобразно с наеманото, с изключение на случаите при прекратяване на трудовия договор поради дисциплинарно уволнение, по взаимно съгласие на двете страни, самоволно напускане или едностранно искане на работника, служителя, портиера или чистачката, както и случаите по чл. 36, т. 10 и 12.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Предходната алинея се прилага и в случаите на преместване или прекратяване на трудовия договор на работник или служител, който поради естеството на работата си живее задължително в служебни помещения помещения непосредствено до местоработенето. В този случай по искане на съответното предприятие, учреждение или организация общинският народен съвет осигурява подходящо жилище в двумесечен срок, а при липса на такова на наемателя може да се предостави друго ведомствено жилище.

(4) Министерският съвет определя категориите работници и служители, които са задължени да живеят в служебни помещения непосредствено до местоработенето им.


VIа. ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

38а. Всички административни актове по този закон се обжалват по Закона за административното производство.


39. Който самоволно се настани в помещение по режима на този закон, се наказва с глоба до 200 лева. Настанилият се се изважда принудително от органа по настаняването, без да може да кандидатствува за същото помещение.


40. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г.) Наемодател, който уговори или получи наемна цена, по-висока от законно допустимата, се наказва с глоба от 300 до 1000 лева. Получената в повече сума се отнема в полза на държавата.


40а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 1973 г.) Наемодател или ръководител на учреждение, предприятие, кооперация или обществена организация, който наруши разпоредбата на чл. 24, ал. 2, изречение 1, се наказва с глоба от 100 до 300 лева.

(2) Ръководител на социалистическа организация по предходната алинея, който не освободи наетото помещение в посочения срок в чл. 48, ал. 2, се наказва с глоба от 300 до 1000 лева.

(3) Ако в тримесечен срок от налагане на глобата по предходната алинея не бъде освободено наетото помещение, наемателят се изважда принудително.


40б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 1973 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Наемател, настанен по раздел втори от този закон или по глава втора от отменения Закон за наемите, който притежава или придобие собствено жилище или вила в района на населеното място, които са свободни и годни за постоянно обитаване, ако не освободи наеманото помещение в шестмесечен срок от влизането на тази разпоредба в сила, съответно от деня на придобиване на жилището, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а полученият наем за собственото жилище се отнема в полза на държавата.

(2) Предходната алинея се прилага и в случаите, когато член от семейството на наемателя притежава или придобие жилище, посочено в нея.


41. Лицата, които, като са задължени по този закон да обявят свободните за настаняване помещения, не сторят това в определен срок, се наказват с глоба до 200 лева.


42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Нарушенията се установяват с актове, които се съставят от органи на народните съвети, определени от председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, а когато нарушенията засягат държавните жилища по чл. 18, ал. 3 - от органите на съответното ведомство.

(2) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Глобите по този закон се налагат с наказателни постановления, които се издават от председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет или негов заместник, съответно от ръководителя на ведомството по чл. 18, ал. 3 или от упълномощено от него длъжностно лице и могат да се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) Наказателните постановления, с които се налага глоба до 20 лева, не подлежат на обжалване.


VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

42а. (Нов. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) В района на населеното място по смисъла на този закон се включват и административно присъединените към града села, както и селата от крайградския район, определени от изпълнителния комитет на съответния окръжен народен съвет (за София - на СНС), в които има неизползувани масивни жилища, редовен обществен транспорт и други условия за използуването им.

(2) Свободно по смисъла на този закон е и жилището, в което има наематели, ако собственикът му може да го опразни, без да им сочи друго жилище.


43. Този закон отменя Закона за наемите.


44. (1) Договорите за наем на заварените наематели, настанени по реда на глава II от отменения Закон за наемите, в имоти, собственост на граждани, се продължава за срок от 10 години от влизането на този закон в сила при наем, определен съгласно тарифата по чл. 10.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 наемните договори се развалят по реда на Закона за задълженията и договорите.


45. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) До изтичане на срока по предходния член наемният договор може да бъде развален за задоволяване на жилищните и професионални нужди на собственика или на негови роднини по права линия съобразно нормите по този закон, както и на основанията, посочени в чл. 36, т. 1-5, 11 и 12.


46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Решенията за опразване по предходния член на основание чл. 36, т 2 и 5 от този закон и чл. 2, т. 2, 4 и 5 от отменения Закон за наемите се изпълняват след посочване на друго жилище или вила в района на същото населено място, което не е заето, годно е за постоянно обитаване и съответствува по брой на стаите на наеманото. Когато броят на стаите на наеманото жилище е по-голям от жилищните нужди на наемателя по нормите на чл. 5, достатъчно е да се посочи жилище или вила съгласно тези норми.

(2) Когато наемател или член от семейството му притежават недовършено жилище или вила в района на същото населено място, наемодателят може да поиска от районния съд да му разреши да ги довърши за сметка на наемателя, ако той в дадения му от съда срок не стори това. За обезпечение вземането на наемодателя върху довършения имот се учредява законна ипотека.

(3) Когато наемателите не могат да бъдат настанени в помещения по предходните алинеи по искане на наемателя или наемодателя, те се настаняват по установения ред в държавно жилище, ако месечния доход и притежаваното от тях имущество не им позволява да си купят жилище.

(4) Когато месечния доход на наемателите и притежаваното от тях имущество им дава възможност да си купят жилище, на тях по установения ред се предоставя за закупуване държавно жилище.

(5) Решенията, издадени на основанията, посочени в чл. 36, т. 1, 3 и 4 от този закон и по чл. 2, т. 1, 3 и 9 от отменения Закон за наемите, се привеждат в изпълнение, без на осъдените наематели да се предоставя друго помещение.


47. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Решенията по чл. 36, т. 2 от този закон и по чл. 2, т. 2 от отменения Закон за наемите могат да се изпълнят по искане на инвеститора и в случай, че на наемателя се предостави друго жилище в района на населеното място, съобразно с наеманото при условията на Закона за задълженията и договорите, със задължение на инвеститора да заплаща на наемателя до края на срока по чл. 44, ал. 1 разликата в наемната цена.


48. (1) Учреждения, предприятия и обществени организации, настанени до влизането на този закон в сила в помещения и места, предназначени за жилищни, здравни и курортни нужди, се изваждат по ред и в срокове, определени от Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 1973 г.) Наемните договори за имотите по чл. 24, ал. 2, сключени до влизане в сила на този закон, се прекратяват с изтичане на тримесечен срок от неговото влизане в сила.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм., бр. 88 от 1986 г.) Жилища, вили, части от тях, както и други помещения, могат да се отдават под наем за здравни, курортни и хотелиерски нужди, както и за нощуване и престой на командировани работници и служители само чрез общинските (районните) народни съвети или чрез туристическите комплекси "Балкантурист" при условия, ред и наемни цени, определени от Министерския съвет.


49. (1) Висящите дела и преписки за настаняване по досегашния ред към датата на обнародване на този закон в недвижими имоти по чл. 1, ал. 2, собственост на граждани, се прекратяват, а неприведените в изпълнение настанителни заповеди се обезсилват.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 1973 г.) Решенията по чл. 36, т. 1 и 4, влезли в сила до 31 март 1973 г., както и решенията по чл. 2, т. 9 от отменения Закон за наемите, се изпълняват, ако наемателят в месечен срок от съобщението не изплати дължимата сума, съответно в същия срок не отстрани повредата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Заповедите по чл. 36, т. 7 за опразване на ведомствени жилища от работници и служители, трудовите договори с които са прекратени по взаимно съгласие на двете страни до влизането в сила на тази разпоредба, се изпълняват, след като на наемателя се предостави за настаняване друго държавно жилище, съобразно на наеманото.


50. (1) Разпоредбите на този закон не се прилагат по отношение жилищата и помещенията, отдавани под наем от Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус на лица от дипломатически, консулски, търговски и други чужди представителства в страната.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 1977 г.) Този закон не се прилага и по отношение жилищата и помещенията, които учреждения и организации съобразно предмета на тяхната дейност наемат и отдават под наем за нуждите на чужди фирми и представителства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Този закон не се прилага по отношение на общежитията за студенти, аспиранти и ученици. Настаняването в тези общежития и изваждането от тях се извършва съгласно наредба, издадена от министъра на народната просвета.


51. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) (1) След 11 юли 1979 г. наемателите по чл. 44 плащат наем, определен по реда на чл. 25, когато:

1. наеманият имот е необходим съгласно чл. 5 и 6 за задоволяване на жилищните и професионалните нужди на собственика, членове на неговото семейство или на роднини по права линия;

2. наемателят или член на неговото семейство към деня на обнародване то на закона в Държавен вестник притежава или след това придобие собствено жилище, вила или лека кола освен ако жилището или вилата са предоставени за отдаване под наем по глава II или за продажба или леката кола е придобита и се ползува от инвалид в това му качество.

3. брутният месечен доход на член от семейството на наемателя е над определен размер или брутният месечен доход на член от семейството на наемодателя е под определен размер. Размерът на доходите и редът на установяването им се определят с наредба, издадена от министъра на финансите и министъра на правосъдието.

(2) Наемателите по чл. 44, които не са посочени в предходната алинея, до 31.XII.1981 г. плащат наем по тарифата по чл. 10. След тази дата наемът се определя по реда на чл. 25 освен в случаите по чл. 10, ал. 2.


52. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) (1) Решенията за опразване на жилища от наематели по чл. 44 се изпълняват след посочване на друго жилище или вила в района на същото населено място, което не е заето, годно е за постоянно обитаване и съответствува по брой на стаите на наемането. Наемът за посоченото жилище или вила трябва да се определя по същата тарифа, по която е определен за наеманото жилище. Когато броят на стаите в наеманото жилище надвишава жилищните нужди на наемателя по нормите на чл. 5, достатъчно е да се посочи жилище или вила съгласно тези норми.

(2) На наемател, който съгласно разпоредбите на предходната алинея следва да заплаща наем по тарифата по чл. 10, може да се посочи и жилище или вила, наемът за което се определя по реда на чл. 25, ако наемодателят поеме задължение да заплаща разликата между двата наема до 31.XII.1981 г.

(3) Решенията за опразване на жилище по ал. 1 се изпълняват без посочване на друго жилище или вила в следните случаи:

1. при неплащане на наемната цена или припадащата се част от консумативните разноски за повече от три месеца или при системното им неплащане в срок;

2. при нарушаване от наемателя правилата на социалистическото общежитие;

3. при лошо стопанисване, което поврежда имота;

4. когато наемателят или член от семейството му притежава или придобие собствено жилище или вила в района на населеното място, което е свободно и годно за постоянно обитаване.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи се прилагат и при изпълнение на решенията за опразване, влезли в сила преди 11 юли 1979 г.


53. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) (1) Общинските (районните) народни съвети, кметствата по чл. 2, ал. 1 и съответните ведомства съобразно дадените от Министерския съвет указания са длъжни до 31.XII.1981 г. да настанят по реда на глава II лицата, заварени като наематели по чл. 44, да им предоставят за покупка жилища, принадлежащи на държавата или да им съдействуват за настаняване чрез свободно договаряне в жилища на граждани в района на населеното място.

(2) В случаите по предходната алинея наемателите могат да бъдат настанявани в жилища и вили, които съответствуват на наеманите по броя на стаите, макар и да не задоволяват жилищните им нужди по чл. 5 и 6, а също така да бъдат настанявани по две или повече семейства в едно свободно жилище, без да се иска съгласието им по чл. 7.

(3) На лица, заварени като по чл. 44, които се нуждаят от социална помощ, общинските (районните) народни съвети, кметствата по чл. 2, ал. 1 заплащат разликата между наема, определен по чл. 10 и този по чл. 25, или част от нея до настаняването им в жилище с наем по чл. 10 по условия и ред, установени с наредба по чл. 51, ал. 1, т. 3.


54. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Наемателите на жилища и вили, посочени в чл. 1, ал. 2, точка 4, включително и тези по свободно договаряне, заварени към 27 април 1979 г. се считат настанени по реда на глава II


55. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) (1) Пълномощниците на собственици на имоти по чл. 1, ал. 2, точка 4 са длъжни до 15 юни 1979 г. да декларират пред съответните общински (районни) народни съвети, кметствата по чл. 2, ал. 1 свободните към 27 април 1979 г. жилища и вили, които те управляват.

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 виновните се наказват с глоба от 50 до 300 лв.


56. (Предишен 51 - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) За приложението на този закон се издава правилник, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на строежите и архитектурата и министъра на правосъдието.


57. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1979 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на строителството и строителните материали и на министъра на правосъдието.


Промени настройката на бисквитките