Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 2.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 24 ЮНИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 24 ЮНИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В сила от 02.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.106 от 5 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Утвърждава Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления съгласно приложението.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 86 на Министерския съвет от 1997 г. за утвърждаване на Държавен регистър на специалностите по образователно-квалификационни степени във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1997 г., бр. 76 от 1998 г., бр. 39 и 86 от 1999 г. и бр. 31 от 2000 г.).


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.)


(*)

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направленияШи- Области на висше Ши- Професионални
фър образование фър направления
1. Педагогически 1.1. Теория и управление на
  науки   образованието
    1.2. Педагогика
    1.3.
Педагогика на обучението по ....................................................................................
2. Хуманитарни 2.1. Филология
  науки 2.2. История и археология
    2.3. Философия
    2.4. Религия и теология
3. Социални, 3.1. Социология, антропология
  стопански и   и науки за културата
  правни науки 3.2. Психология
    3.3. Политически науки
    3.4. Социални дейности
    3.5. Обществени комуникации и информационни науки
    3.6. Право
    3.7. Администрация и управление
    3.8. Икономика
    3.9. Туризъм
4. Природни науки, 4.1. Физически науки
  математика и 4.2. Химически науки
  информатика 4.3. Биологически науки
    4.4. Науки за земята
    4.5. Математика
    4.6. Информатика и компютърни науки
5. Технически науки 5.1. Машинно инженерство
    5.2. Електротехника, електроника и автоматика
    5.3. Комуникационна и компютърна техника
    5.4. Енергетика
    5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
    5.6. Материали и материалознание
    5.7. Архитектура, строителство и геодезия
    5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
    5.9. Металургия
    5.10. Химични технологии
    5.11. Биотехнологии
    5.12. Хранителни технологии
    5.13. Общо инженерство
6. Аграрни науки 6.1. Растениевъдство
  и ветеринарна 6.2. Растителна защита
  медицина 6.3. Животновъдство
    6.4. Ветеринарна медицина
    6.5. Горско стопанство
7.(*) Здравеопазване 7.1. Медицина
  и спорт 7.2. Стоматология
    7.3. Фармация
    7.4. Обществено здраве
    7.5. (отменена като незаконосъобразна
      с Решение № 10827 на ВАС - ДВ, бр.
      106 от 2003 г., нова - ДВ, бр. 94
      от 2005 г.)
      Здравни грижи
    7.6. Спорт
8. Изкуства 8.1. Теория на изкуствата
    8.2. Изобразително изкуство
    8.3. Музикално и танцово изкуство
    8.4. Театрално и филмово изкуство
9. Сигурност и 9.1. Национална сигурност
  отбрана 9.2. Военно дело


Промени настройката на бисквитките