Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 30.VII

УКАЗ № 260 ОТ 20.07.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СВЕТЛОЗАР ВЛАДИСЛАВОВ ПАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЛАДИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК Н

 

УКАЗ № 260 ОТ 20.07.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СВЕТЛОЗАР ВЛАДИСЛАВОВ ПАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЛАДИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.66 от 30 Юли 2004г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам Светлозар Владиславов Панов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения.

2. Назначавам Владимир Атанасов Атанасов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 20 юли 2004 г.

Подпечатан с държавния печат.