Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 24.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.)

В сила от 1 януари 2010 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите "и вирусен хепатит тип В" се заменят с " вирусен хепатит тип В, хемофилус инфлуенце тип В(ХИБ) и пневмококови инфекции".


§ 2. В чл. 4, т. 3 думите "Хемофилус инфлуенце тип В, пневмококи" се заменят с "ротавируси, човешки папиломен вирус".


§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "и хепатит В" се заменят с "хепатит В и хемофилус инфлуенце тип В".

2. Създава се нова т. 2:

"2. против пневмококови инфекции".

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.


§ 4. Член 19 се изменя така:

"Чл. 19. Имунизацията се счита за завършена при:

1. три приема комбинирана петкомпонентна ваксина срещу полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хемофилус инфлуенце тип Б или съответните ваксини - инактивирана полиомиелитна ваксина, ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В;

2. три приема конюгирана ваксина срещу пневмококови инфекции."


§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2Имунизационен календар на Република България
 
Навършена възраст Имунизация Ваксина Начин на
      приложение
1 2 3 4
През първите 24 часа Имунизация против Рекомбинантна мускулно, 0,5 мл
след раждането хепатит В (I прием) хепатит В ваксина  
От 48-ия час след Имунизация против БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
раждането туберкулоза    
Първи месец Имунизация против Рекомбинантна мускулно, 0,5 мл
  хепатит В (II прием) хепатит В ваксина  
Втори месец Имунизация против Комбинирана мускулно, 0,5 мл
  полиомиелит, дифтерия, петкомпонентна  
  тетанус, коклюш, хемо- ваксина срещу дифте-  
  филус инфлуенце рия, тетанус, коклюш с  
  тип В (I прием) ацелуларна компонента,  
    инактивирана полиомие-  
    литна ваксина, конюгира-  
    на ваксина срещу хемо-  
    филус инфлуенце тип В  
  Имунизация против Конюгирана пневмо- мускулно, 0,5 мл
  пневмококи (I прием) кокова ваксина  
Трети месец Имунизация против Комбинирана петком- мускулно, 0,5 мл
  полиомиелит, дифтерия, понентна ваксина срещу  
  тетанус, коклюш, хемо- дифтерия, тетанус, кок-  
  филус инфлуенце люш с ацелуларна ком-  
  тип В (II прием) понента, инактивирана  
    полиомиелитна ваксина,  
    конюгирана ваксина  
    срещу хемофилус ин-  
    флуенце тип В  
  Имунизация против Конюгирана пневмо- мускулно, 0,5 мл
  пневмококи (II прием) кокова ваксина  
Четвърти месец Имунизация против полио- Комбинирана петком- мускулно, 0,5 мл
  миелит, дифтерия, тетанус, понентна ваксина срещу  
  коклюш, хемофилус ин- дифтерия, тетанус, кок-  
  флуенце тип В (III прием) люш с ацелуларна ком-  
    понента, инактивирана  
    полиомиелитна ваксина,  
    конюгирана ваксина  
    срещу хемофилус ин-  
    флуенце тип В  
  Имунизация против Конюгирана пневмоко- мускулно, 0,5 мл
  пневмококи (III прием) кова ваксина  
Шести месец Имунизация против Рекомбинантна хепатит мускулно, 0,5 мл
  хепатит В (III прием) В ваксина  
Седми месец Проверка за белег след БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
  БЦЖ имунизацията. На    
  децата без белег се прави    
  проба Манту. Отрицател-    
  ните се имунизират.    
Дванадесет месеца Реимунизация против Конюгирана пневмоко- мускулно, 0,5 мл
  пневмококи, не по-рано кова ваксина  
  от 6 месеца след III-тия    
  прием (IV прием)    
Тринадесет месеца Имунизация против мор- Комбинирана ваксина мускулно, 0,5 мл
  били, паротит, рубеола морбили-паротит-  
    рубеола  
Шестнадесет месеца - Реимунизация против Комбинирана петком- мускулно, 0,5 мл
не по-рано от една полиомиелит, дифтерия, понентна ваксина срещу  
година след третия тетанус, коклюш, хемофи- дифтерия, тетанус, кок-  
прием лус инфлуенце тип В люш с ацелуларна ком-  
  (IV прием) понента, инактивирана  
    полиомиелитна ваксина,  
    конюгирана ваксина  
    срещу хемофилус ин-  
    флуенце тип В  
Шест години Реимунизация против по- Комбинирана четири- мускулно, 0,5 мл
  лиомиелит, дифтерия, те- компонентна ваксина  
  танус, коклюш (V прием) срещу дифтерия, тетанус,  
    коклюш с ацелуларна  
    компонента и инакти-  
    вирана полиомиелитна  
    ваксина  
Седем години Реимунизация против ту- БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
  беркулоза след отрицател-    
  на проба Манту    
Единадесет години Реимунизация против ту- БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
  беркулоза след отрица-    
  телна проба Манту    
Дванадесет години Реимунизация против мор- Комбинирана ваксина мускулно, 0,5 мл
  били, паротит, рубеола морбили-паротит-  
    рубеола  
  Реимунизация против те- Тд ваксина мускулно, 0,5 мл
  танус и дифтерия    
Седемнадесет години Реимунизация против ту- БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
  беркулоза след отрица-    
  телна проба Манту    
  Реимунизация против Тд ваксина мускулно, 0,5 мл
  тетанус и дифтерия    
От 25-ата година Реимунизация против Тд ваксина мускулно, 0,5 мл
през 10 години тетанус и дифтерия    
     

"

       


§ 6. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 "Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. IХ подточка 1 се изменя така:

"1. За деца до 5-годишна възраст, родени преди 2010 г."

2. Точка Х се изменя така:

"Х. Имунизация срещу пневмококови инфекции с поливалентна полизахаридна пневмококова ваксина и с конюгирана пневмококова ваксина.

А. Имунизация срещу пневмококови инфекции с поливалентна полизахаридна пневмококова ваксина.

Препоръчва се за:

1. Всички лица, навършили 65 години.

2. Възрастни и деца над 2 години:

а) с повишен риск от пневмококова инфекция, обусловен от наличието на хронични заболявания: сърдечно-съдови, белодробни, обменни заболявания, особено диабет, алкохолизъм и чернодробна цироза;

б) с хронично изтичане на ликвор поради вродени дефекти, черепни травми или неврохирургични манипулации;

в) с функционална или анатомична аспления, включително със сърповидноклетъчна анемия; когато предстои планова спленектомия, имунизацията следва да се направи най-малко 14 дни (за предпочитане 4 до 6 седмици) преди операцията;

г) с понижена имунна реактивност, което е непосредствена причина за повишен риск от тежка пневмококова инфекция: болест на Ходжкин, лимфома, левкемия, мултиплена миелома, хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром, органна трансплантация, имуносупресия, причинена от друго заболяване или специфична терапия, включително с кортикостероиди;

д) носители на НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция.

Б. Имунизация срещу пневмококови инфекции с конюгирана пневмококова ваксина.

Препоръчва се за деца до 5-годишна възраст, родени преди 2010 г.

Употребата на пневмококовата конюгирана ваксина не замества прилагането на 23-валентни полизахаридни пневмококови ваксини при лица, изложени на повишен риск от пневмококови инфекции (в съответствие с т. А). Децата на възраст над 2 години, които попадат в посочените рискови групи и са били имунизирани по-рано с конюгирана пневмококова ваксина, следва да бъдат имунизирани и с 23-валентна полизахаридна пневмококова ваксина, като интервалът между приемите на двата вида ваксини трябва да бъде най-малко 8 седмици."

3. Създава се т. ХIII:

"ХIII. Имунизация срещу ротавирусна инфекция с жива ваксина

Препоръчва се за профилактика на ротавирусен гастроентерит при деца на възраст от 6 до 24 седмици.

Първата доза на ваксината може да се приложи след навършване на 6-седмична възраст, а втората доза трябва да бъде приложена не по-късно от 24-седмична възраст (за предпочитане е курсът на ваксинация да бъде завършен преди навършване на 16 седмици). Интервалът между първата и втората доза трябва да е най-малко 4 седмици."

4. Създава се т. ХIV:

"ХIV. Имунизация срещу човешки папиломен вирус

Препоръчва се за момичета във възрастовата група 12 - 18 години преди започване на полов живот, с възможност за приложение на жени до 25 години."


§ 7. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така.

"4. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б е комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана хемофилус инфлуенце тип В ваксина (ДТКаПиХИБ)."

2. Точка 6 се изменя така:

"6. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизация срещу пневмококови инфекции трябва да бъде пневмококова конюгирана ваксина."

3. В т. 7 думите "имунизация и" се заличават.


§ 8. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2Област....................................................................................................................................................................
  Образец
Лечебно заведение/РИОКОЗ...................................................................................................................................................
   
 
СВЕДЕНИЕ
за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика
през периода ............... на 200 ...... година
 
Наименование на Код Подлежащи Обхванати Необхванати лица
имунизацията   лица през лица през по трайни по временни други
    периода периода медицински медицински причини
        противо- противо-  
        показания показания  
1 2 3 4 5 6 7
Задължителни планови имунизации и реимунизации срещу:
Туберкулоза            
Имунизирани новородени 01          
Проверени за белег на            
7 - 10-мес. възраст 02          
Установени деца без белег 03 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ
от тях проверени с Манту 04          
в т. ч. отрицателни 05 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
от тях имунизирани 06          
Проверени с Манту            
На 7 год. 07          
от тях отрицателни 08 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
в т. ч. реимунизирани 09          
На 11год. 10          
от тях отрицателни 11 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
в т. ч. реимунизирани 12          
На 17 год. 13          
от тях отрицателни 14 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
в т. ч. реимунизирани 15          
Полиомиелит с инактивирана полиомиелитна ваксина
Имунизирани            
Получили първи прием 16          
Получили втори прием 17          
Получили трети прием 18          
Реимунизирани            
I реимунизация            
(4-и прием) 19          
II реимунизация            
(5-и прием) 20          
Дифтерия, тетанус, коклюш
Имунизирани            
Получили първи прием 21          
Получили втори прием 22          
Получили трети прием 23          
Реимунизирани            
I реимунизация            
(4-ти прием) 24          
Реимунизирани            
с ДТКаПи 6 г. 25          
Реимунизирани            
с ДТКаПи            
други възрасти 26 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ
             
Наименование на Код Подлежащи Обхванати Необхванати лица
имунизацията   лица през лица през по трайни по временни други
    периода периода медицински медицински причини
        противо- противо-  
        показания показания  
1 2 3 4 5 6 7
Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Получили първи прием 27          
Получили втори прием 28          
Получили трети прием 29          
Реимунизирани с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Реимунизирани            
(4-ти прием) 30          
Дифтерия и тетанус            
Имунизирани с ДТ 31 ХХХХХХХХ   ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ
Реимунизирани с ДТ 32 ХХХХХХХХ   ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ
Реимунизирани с Тд            
На 12 год. 33          
На 17 год. 34          
На 25 год. 35          
На 35 год. 36          
На 45 год. 37          
На 55 год. 38          
На 65 год. 39          
На 75 год. 40          
Реимунизирани с ТД всичко 41          
Хепатит В            
Имунизирани новородени            
Получили първи прием 42          
Получили втори прием 43          
Получили трети прием 44          
Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина
Имунизирани на            
13 месеца 45          
Реимунизирани на            
12-год. възраст 46          
Реимунизирани други            
възрасти 47 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ
Пневмококови инфекции с конюгирана ваксина
Получили първи прием 48          
Получили втори прием 49          
Получили трети прием 50          
Реимунизирани            
(4-ти прием) 51          
Целеви имунизации и реимунизации срещу:
Бяс            
Имунизирани ухапани лица 52 ХХХХХХХ   ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ
Имунизирани            
профилактично 53 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани            
профилактично 54 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Кримска хеморагична треска
Имунизирани 55          
Реимунизирани 56          
Коремен тиф и паратиф            
Имунизирани 57          
Реимунизирани 58          
             
Наименование на Код Подлежащи Обхванати Необхванати лица
имунизацията   през през по трайни по временни други
    периода периода медицински медицински причини
        противо- противо-  
        показания показания  
1 2 3 4 5 6 7
Препоръчителни имунизации и реимунизации срещу:
Жълта треска            
Имунизирани 59 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 60 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Хепатит В            
Получили първи прием 61 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Получили втори прием 62 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Получили трети прием 63          
Полиомиелит            
Имунизирани 64 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 65 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина
Имунизирани 67 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 68 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Хепатит А            
Имунизирани 69 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 70 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Пневмококови инфекции
Имунизирани 71 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 72 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Грип            
Имунизирани 73 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Менингококови инфекции
Имунизирани 74 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 75 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Хемофилус инфлуенце тип В
Имунизирани 76 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 77 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Човешки папиломен вирус
Имунизирани 78 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 79 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Ротавирусни инфекции
Имунизирани 80 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Реимунизирани 81 ХХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Тетанус при нараняване
Всичко имунизации            
и реимунизации 82 ХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Други            
  83 ХХХХХХ   ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
             
ПРИЛОЖЕНИ ГАМАГЛОБУЛИНИ И СЕРУМИ
 
Нормален човешки Код Имунизирани Специфични Код Имунизирани
имуноглобулин   лица серуми   лица
При вирусен хепатит тип А 84   Против тетанус 90  
При морбили 85   Против антракс 91  
При рубеола 86   Против ботулизъм 92  
Специфични          
имуноглобулини     Против дифтерия 93  
При КХТ 87   Против газова    
      гангрена 94  
При бяс 88        
При тетанус 89        
           
Лечебно заведение: .......................................................
РИОКОЗ: .......................................................................................................................................
   
Съставил сведението: ...................................................
Съставил сведението: ..........................................................................................................................

(име, длъжност, подпис)

(име, длъжност, подпис)

Телефон за връзка: .........................................................
Телефон за връзка: ..............................................................................................................................
   
  Началник отдел "ПЕК":.......................................
 

(име, подпис)

Ръководител на
Директор Дирекция "НЗБ":........................................................................................................................
 

(име, подпис)

лечебното заведение:................................................. Директор РИОКОЗ:.............................................

(име, подпис)

(име, подпис)

Гр. (с.) ..............................
Гр. ................................................................................................................................................
Дата: ................................
Дата: ..............................................................................................................................................
Печат: ..............................
Печат: ...........................................................................................................................................
   § 9. В приложение № 9 към чл. 17 се правят следните изменения:

1. В раздел I "Интервали между приемите на една и съща ваксина" се правят следните изменения:

а) точка 1 се изменя така:

"1. За ваксините, при които основната имунизация включва няколко последователни приема: петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В), конюгирана пневмококова ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В, Тд (тетанус и дифтерия); инактивирана полиомиелитна ваксина (Пи), ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента (ДТКа), минималният интервал между отделните приеми е 30 дни.

При хепатит В ваксината минималният интервал между първия и втория прием е 30 дни, а между втория и третия прием е 5 месеца.

При комбинираната петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В) минималният интервал между третия и четвъртия прием е дванадесет месеца.

При пневмококовата конюгирана ваксина минималният интервал между третия и четвъртия прием е 6 месеца. При невъзможност първите три дози пневмококова конюгирана ваксина да се приложат съгласно Имунизационния календар на 2, 3 и 4 месеца след 6-месечна възраст броят на дозите ваксина и схемата за имунизация се определят в зависимост от възрастта на детето в съответствие с указанията на производителя.";

б) в т. 2 думите "и хепатит В" се заменят с "хемофилус инфлуенце тип В, пневмококи и хепатит В";

в) точка 3 се заличава.

г) в т. 4 думите "по-малък от 5 мм" се заменят с "равен или по-малък от 5 мм".

2. В раздел II "Съвместимост и минимални интервали между приемите на различни ваксини" се правят следните изменения:

а) точка 1 се изменя така:

"1. Хепатит В ваксината, полиомиелитната ваксина, ваксината дифтерия-тетанус-коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, петкомпонентната ваксина (дифтерия-тетанус-коклюш с ацелуларна компонента - инактивирана полиомиелитна ваксина - конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В), пневмококовата конюгирана ваксина, триваксината морбили-паротит-рубеола са съвместими, като се допуска и прилагането им в различно време, без да се спазва определен интервал между приемите. Допуска се едновременното им прилагане (на различни инжекционни места) при деца, които подлежат на имунизация и реимунизация с тези ваксини, но не са получили приемите по реда, посочен в Имунизационния календар";

б) точки 3 и 6 се заличават.


§ 10. В приложение № 10 към чл. 20 раздел III "Специфични противопоказания при имунизация с ДТК (за коклюшната компонента)" се отменя.


§ 11. В приложение № 12 към чл. 27, т. 14 в колона "Вид биопродукт" се правят следните изменения и допълнения:

1. Редове "Полиомиелитна ваксина", "ДТК" и "ДТ" се заличават.

2. След ред "Ваксина срещу вирусен хепатит В, педиатрична" се създават нови редове:

"Петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ;

Пневмококова конюгирана ваксина;

Конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В;

Четирикомпонентна ваксина ДТКаПи".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.


§ 13. (1) Задължителните имунизации и реимунизации на лицата срещу хемофилус инфлуенце тип В и пневмококови инфекции от лечебните заведения започват от 1 април 2010 г.

(2) Министерството на здравеопазването осигурява на лечебните заведения биопродуктите, необходими за извършването на задължителни имунизации и реимунизации срещу хемофилус инфлуенце тип В и пневмококови инфекции, в срок до 1 април 2010 г.


§ 14. Лечебните заведения извършват задължителните имунизации и реимунизации на лицата срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит до 1 април 2010 г. с комбинирана ваксина дифтерия-тетанус-коклюш с целоклетъчна коклюшна компонента и тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина.


Промени настройката на бисквитките