Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 10.XII

УКАЗ № 241 ОТ 03.12.2013 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 241 ОТ 03.12.2013 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 3, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Стоян Димитров Тонев от длъжността началник на Военномедицинската академия и от военна служба, считано от 3 декември 2013 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 декември 2013 г.

Подпечатан с държавния печат.