Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 15.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Висшия адвокатски съвет

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Май 2020г.

§ 1. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 2. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 3. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

б) (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

в) (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

г) (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

д) (отм. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 23.05.2017 г.)

3. В хипотезите на ал. 3 и 4 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "400" - с "800".

4. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

5. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 5. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. (1) (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:

1. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

2. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

3. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт - 350 лв.;

5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки - 500 лв.

(3) (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)"


§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "или касационна" се заличават, след думата "жалба" се добавя "отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба", а числото "150" се заменя с "300".

2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:

"(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.

(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) числото "150" се заменя с "300";

б) създава се ново изречение второ със следното съдържание: "Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв."


§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В хипотезата думата "защита" се заменя с думите "процесуално представителство, защита и съдействие".

2. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

3. В т. 2 думите "водене на" се заменят с "процесуално представителство, защита и съдействие на страните по".

4. Точка 3 се изменя така:

"3. за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;".

5. В т. 4 числото "100" се заменя с "200".


§ 8. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 9. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 10. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 11. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 12. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размерите по чл. 7, ал. 2 върху размера на санкцията, но не по-малко от 50 лв."

2. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

3. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 14. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 15. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 16. В чл. 21 думата "защита" се заменя с думите "процесуално представителство, защита и съдействие", думите "чл. 70 и 72" - с "чл. 127, 127а и 128", а числото "200" - с "400".


§ 17. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 18. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 19. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 20. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 21. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 22. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 23. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

"(2) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по ал. 1."


§ 25. (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

§ 26. Създават се нови чл. 33 и 34 със следното съдържание:

"Чл. 33. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лв.

Чл. 34. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 възнаграждението е 500 лв."


§ 27. В § 2 от допълнителните разпоредби след думата "кодекс" се добавя "и чл. 161, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс", а думата "трикратния" се заменя с думата "двукратния".


§ 28. Параграф 2а от допълнителните разпоредби се изменя така:

"§ 2а. За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение."


Заключителни разпоредби

§ 29. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 14.02.2014 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата.


Промени настройката на бисквитките