Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 14 от 20.II

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.03.2015 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 8 Март 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за:

1. влагане на строителните продукти в строежите на Република България;

2. оправомощаване, нотифициране и контрол на лица за оценяване на строителни продукти;

3. издаване или отказ от издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителни продукти;

4. преиздаване, разширяване, актуализиране, ограничаване на обхвата, спиране на действието и отнемане на издадените разрешения по т. 3;

5. оценяване и съставяне на декларация за характеристиките на строителните продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски технически оценки;

6. определяне на българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената им употреба;

7. изпълнение на функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.04.2011 г.), наричан за краткост "Регламент (ЕС) № 305/2011", и в съответствие с чл. 9, 10 и 11 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218/21 от 13.08.2008 г.), наричан за краткост "Регламент (ЕО) № 764/2008".

Чл. 2. (1) Строежите се проектират така, че да са годни за предвидената за тях употреба (предназначение), да осигуряват безопасността и здравето на лицата, участващи в целия жизнен цикъл на строежа, и при условие, че е налице нормално поддържане, да отговарят на основните изисквания по ал. 2 в продължение на икономически обоснован период на експлоатация.

(2) При проектирането на строежите се предвиждат, а при изпълнението им - се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

1. механично съпротивление и устойчивост на строежите/строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

2. безопасност в случай на пожар;

3. хигиена, здраве и околна среда;

4. достъпност и безопасност при експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност;

7. устойчиво използване на природните ресурси.

Чл. 3. (1) Строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани технически спецификации: хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО), осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато експлоатационните показатели на съществените им характеристики са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1, т. 5.

(2) Строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато характеристиките им са определени, декларирани и съответстват на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1.

Чл. 4. (1) Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;

2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образеца съгласно приложение № 1.

(2) Декларациите по ал. 1 следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(3) Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали.

(4) Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, се влагат в строежите въз основа на декларация по ал. 1, т. 2, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР), и инструкция и информация за безопасност на български език.

(5) Декларации по ал. 1, т. 1 не се изискват за случаите по чл. 5, букви "а", "б" и "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011.

(6) Декларациите по ал. 1 се придружават в зависимост от случая от информацията по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ, L 396 от 30.12.2006 г.).

Чл. 5. (1) При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт по чл. 4, ал. 1, т. 1 се нанася маркировка "СЕ" в съответствие с основните принципи съгласно чл. 8 и 9 на Регламент (ЕС) № 305/2011.

(2) При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 не се нанася маркировката "СЕ".

Чл. 6. В инвестиционните проекти се предвиждат строителни продукти с изисквания към характеристиките им в съответствие с хармонизираните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

Чл. 7. (1) Контролът на предвижданите и влаганите в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите, се осъществява от:

1. консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти;

2. консултанта или техническия ръководител при упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) Административният контрол на строителните продукти при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 - 223 ЗУТ.

Глава втора.
НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ

Чл. 8. (1) Националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011, се определят със:

1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или

2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;

3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;

4. българските технически одобрения (БТО);

5. заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предвидената употреба или употреби на продуктите.

(2) Заповедта по ал. 1, т. 5 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

(3) Националните изисквания, определени по ал. 1, т. 5, се разработват в национални приложения към стандартите в съответните технически комитети на Българския институт за стандартизация (БИС) или се съгласуват с тях, когато за продуктите няма хармонизирани стандарти.

(4) За строителни продукти, оценени за съответствие с национални изисквания, които са отменени/заменени, се счита, че осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и могат да се влагат в тях въз основа на декларация за характеристиките, определени съгласно отменените национални изисквания, когато са пуснати/предоставени на пазара в срок до две години считано от отмяната/замяната на националните изисквания.

Чл. 9. (1) Българско техническо одобрение се издава за строителни продукти:

1. за които не е издадена ЕТО и няма хармонизиран европейски стандарт или стандарт по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или които се различават значително от тях, и

2. които не са законно пуснати на пазара на други държави - членки на Европейския съюз, Турция и държавите - членки на Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(2) Българското техническо одобрение е положителна техническа оценка на годността на даден строителен продукт за удовлетворяване на основните изисквания към строежите, в които продуктът се влага трайно, в зависимост от неговото предназначение.

(3) Българските технически одобрения се разработват и издават въз основа на проучвания, изпитвания и оценка на годността на строителните продукти за използването им по предназначение.

(4) Когато за продуктите са публикувани ръководства за европейски технически одобрения и/или европейски документи за оценяване, БТО се изработват съгласно правилата и процедурите в тях, а в останалите случаи БТО се издават съобразно съответните основни изисквания към строежите, определени в нормативни актове.

(5) Срокът на валидност на издадено БТО е 5 години и може да се удължава, в случай че условията по ал. 1, т. 1 продължават да са в сила.

(6) Срокът на валидност на издадено БТО се прекратява преди изтичането на срока по ал. 5, както следва:

1. след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5, буква "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011;

2. една година след публикуването на стандарт за продукта по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3.

(7) Разходите за процедурата по издаване на БТО са за сметка на производителя или на неговия упълномощен представител и се определят с договор.

Чл. 10. (1) Българското техническо одобрение съдържа:

1. наименование и адрес на лицето, което издава БТО;

2. номер и дата на издаване;

3. търговско наименование на строителния продукт;

4. тип на продукта, нива и класове (ако има такива);

5. наименование и адрес на производителя;

6. срок на валидност;

7. предприятия на производителя;

8. брой страници и брой приложения;

9. нормативно основание за издаване на БТО;

10. описание и предназначение на продукта (текст и чертежи, дадени в приложение), вид на строежа, за който е предназначен продуктът, и неговия експлоатационен срок;

11. основните изисквания към строежите, които определят техническите изисквания към продукта;

12. точни и измерими характеристики на продукта, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите, и методи за изпитване и/или изчисляване;

13. задължения на производителя (включително изисквания към системата за производствен контрол) и на лицата, които оценяват съответствието на продукта с националните изисквания, когато са определени;

14. нива или класове на характеристиките на продукта и указания за проектиране, ако са необходими за строежа, за който е предназначен продуктът;

15. изисквания за квалификацията на производствения персонал и за квалификацията на персонала, който ще монтира/вгражда продукта в строежа, и инструкции за монтаж;

16. указания за експлоатация, поддържане и ремонт;

17. указания за опаковка, транспорт и съхраняване;

18. правила за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда;

19. здравна и екологична оценка на продукта.

(2) При установяване на грешки и недостатъци на издадено БТО и при невъзможност за осигуряване на поне едно основно изискване към строежа при влагане на строителния продукт в съответствие с предвидената употреба лицето, издало одобрението, го обявява за невалидно, като уведомява за това министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 11. (1) Становището за допустимост по чл. 4, ал. 4 се издава на производителя на строителния продукт или на неговия упълномощен представител въз основа на изпитвания и класификация, извършени от ГДПБЗН - МВР, или на документи с резултати от изпитване и класификация на други акредитирани или нотифицирани лаборатории. Изпитванията и класификацията се извършват в съответствие с актуалните версии на техническите спецификации по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или отменените версии на същите спецификации в срок до две години от замяната/отмяната им.

(2) Срокът на валидност на становището за допустимост се определя въз основа на най-краткия срок на валидност, посочен в документите по ал. 1, но не по-дълъг от 5 години.

(3) Срокът на валидност на издадено становище за допустимост се прекратява преди изтичането на срока по ал. 2, както следва:

1. след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5, буква "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011;

2. при издаване на Европейска техническа оценка на продукта;

3. две години след замяна или отмяна на версия на техническа спецификация по чл. 8, ал. 1, в съответствие с която е изпитан или класифициран продуктът;

4. при промяна на компонентите на продукта.

Чл. 12. Становището за допустимост съдържа:

1. наименование и адрес на лицето, което го издава;

2. номер и дата на издаване;

3. брой страници и брой приложения;

4. търговско наименование на строителния продукт;

5. тип на продукта, нива и класове (ако има такива);

6. наименование и адрес на производителя;

7. срок на валидност;

8. нормативно основание за издаване на становището за допустимост;

9. описание и предназначение на продукта (текст и/или чертежи, дадени в приложение);

10. нива на характеристиките на продукта, свързани с удовлетворяването на основното изискване "безопасност при пожар" към строежите, и методите за изпитване и/или изчисляване;

11. указания за проектиране и/или инструкции за монтаж.

Чл. 13. (1) Строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, се оценяват за съответствие с националните изисквания по чл. 8, ал. 1 от:

1. лица за оценяване на съответствието с националните изисквания, оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на глава трета, когато националните изисквания са определени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5, или от

2. производителя или неговия упълномощен представител въз основа на протоколи от изпитване, издадени от лаборатории за изпитване, сертификати за системи за управление на качеството или други документи, доказващи съответствие с изискванията, когато за продукта няма определени национални изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5.

(2) Декларация за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 се съставя от производителя или от неговия упълномощен представител въз основа на:

1. сертификати за съответствие в случаите по ал. 1, т. 1, или

2. протоколи от изпитване, издадени от лаборатории за изпитване, и/или сертификати за системи за управление на качеството, сертификати за съответствие или други документи, доказващи съответствие с изискванията в случаите по ал. 1, т. 2.

(3) Когато за строителен продукт не са определени изисквания по чл. 8, ал. 1, декларация за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 се съставя от производителя или от неговия упълномощен представител въз основа на протоколи от изпитване или други документи, удостоверяващи характеристиките на продукта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) Когато за национални изисквания, определени по чл. 8, ал. 1, т. 5, няма оправомощени лица по ал. 1, т. 1 и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби, производителят издава декларация за характеристиките на строителния продукт по реда на ал. 2, т. 2.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) Лицата за оценяване на съответствието с националните изисквания по чл. 13, ал. 1, т. 1 след провеждане на процедури за сертификация на съответствието на строителните продукти с националните изисквания, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството издават сертификати за съответствие въз основа на протоколи от изпитване и/или изчисления съгласно методите, предвидени в националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5, и ежегодна оценка на производствения контрол, упражняван от производителя, за осигуряване постоянството на характеристиките.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 признават протоколи от изпитване, издадени от акредитирани лаборатории, и сертификати за системи за управление на качеството, издадени от акредитирани органи по сертификация на системи за управление на качеството, когато доказват изпълнение на националните изисквания и постоянство на характеристиките, определени с тях.

Чл. 15. (1) За строителни продукти, оценени за съответствие с национални изисквания, включващи отменени издания на техническите спецификации по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3, се счита, че осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и могат да се влагат в тях въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт, определени съгласно отменените издания на техническите спецификации, когато са пуснати/предоставени на пазара в срок до две години считано от отмяната/замяната.

(2) Когато за строителен продукт се публикува хармонизиран стандарт, декларация за характеристиките на продукта по чл. 4, ал. 1, т. 2 не се съставя след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5, буква "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) За строителни продукти, законно пуснати/предоставени на пазара преди крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5, буква "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011, се счита, че осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и могат да се влагат в строежите въз основа на декларация за експлоатационните показатели или за характеристиките на строителните продукти, оценени по отменената/заменената техническа спецификация.

Глава трета.
ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 16. (1) Лицата за оценяване на строителни продукти са:

1. органи, които участват при оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на съществените характеристики съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011;

2. органи за техническо оценяване съгласно глава V на Регламент (ЕС) № 305/2011;

3. лица за оценяване на съответствието с националните изисквания;

4. лица за издаване на българско техническо одобрение.

(2) Лицата по ал. 1, т. 3 са лица за сертификация, които удостоверяват извършената оценка със сертификат за съответствие с националните изисквания за предвидената употреба на продукта.

(3) Лицата по ал. 1, т. 4 трябва да имат компетентност за анализиране на риска от използване на иновативни строителни продукти, за определяне на характеристиките на продукта, които оказват влияние върху постигането на основните изисквания към строежа, за определяне на подходящите методи за тяхното оценяване и изисквания към производствения контрол в продуктовите области, в които издават БТО.

Чл. 17. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството е нотифициращ орган по чл. 29 и 40 на Регламент (ЕС) № 305/2011, който:

1. извършва оценка, оправомощаване и наблюдение на дейността и съответствието с разпоредбите на чл. 30 и 43 - 46 вкл. на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) на лицата за оценяване на строителни продукти;

2. издава, отказва издаването, отнема, продължава и спира действието, актуализира, преиздава, разширява, отказва разширяване и ограничава обхвата на издадените разрешения на лицата за оценяване на строителни продукти;

3. уведомява Европейската комисия (ЕК) и държавите членки за издаването, отнемането, продължаването и спирането на действието, актуализирането, разширяването и ограничаването на обхвата на издадените разрешения на лица, определени за органи за техническо оценяване по чл. 29, параграф 1, и на лица, оправомощени да изпълняват задачи като трети страни в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели по чл. 39 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) одобрява процедури за сертификация на съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 14, ал. 1, разработени от Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти; процедурите се публикуват на електронната страница на звеното за контакт.

(2) Редът за издаване, за отказ от издаване, отнемане, продължаване и спиране на действието, за актуализиране, преиздаване, разширяване, отказ за разширяване и за ограничаване на обхвата на издадените разрешения на лица за оценяване на строителни продукти се определя съгласно процедурата, дадена в приложение № 2.

(3) Когато при оценката за оправомощаване и наблюдение на дейността по ал. 1, т. 1 се използва външен експерт в съответствие с чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за изготвяне на експертна оценка и експертно заключение, на експерта се заплаща възнаграждение.

Чл. 18. (1) Разрешението за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, както и за оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5, се издава на лице, което:

1. отговаря на изискванията на чл. 43 - 46 вкл. на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 ЗТИП;

2. има наръчник и процедури по качеството в съответствие със:

а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) БДС EN ISO/IEC 17065 за лица за сертификация на продукти, сертификация на производствен контрол в предприятието и сертификация на съответствието с националните изисквания;

б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) БДС EN ISO/IEC 17021-1 за лица за сертификация на производствен контрол в предприятието;

в) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) БДС EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за изпитване;

3. може да изпълнява задачите, определени в приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011;

4. разполага с компетентен персонал, най-малко половината от който е нает по безсрочни трудови договори; в съотношението не се включват наетите чуждестранни одитори;

5. разполага с техническите спецификации, съдържащи технически изисквания и методи за изпитване, за продуктите от обхвата на разрешението.

(2) Разрешението за издаване на ЕТО и за издаване на БТО се издава на лице, което:

1. отговаря на изискванията на чл. 10 ЗТИП, на чл. 30 и на таблица 2 от приложение ІV на Регламент (ЕС) № 305/2011, и

2. има наръчник и процедури по качеството;

3. разполага с лаборатория, акредитирана за продуктовите области, включени в обхвата на заявлението.

(3) С разрешенията по ал. 1 и 2, наричани за краткост "разрешения за оценяване на строителни продукти", се определя обхватът на строителни продукти или продуктови области, за които те се отнасят, съгласно образците в приложение № 3.

Чл. 19. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава разрешение за оценяване на строителни продукти или отказва издаването му с мотивирана заповед в срока, определен съгласно чл. 12а, ал. 5 ЗТИП.

(2) В случай че лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на строителни продукти, представи заверени копия от валидни сертификат и заповед за акредитация, издадени на орган за сертификация и/или лаборатория за изпитване за същия обхват продукти с приложимите процедури (схеми и методи за сертифициране, контрол или изпитване), за които кандидатства, срокът за издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти е три месеца.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 18.

Чл. 20. (1) Лицата по чл. 16 могат да сключват договор с подизпълнител за изпълнение на някои от задачите при оценяване на строителните продукти.

(2) Подизпълнителите трябва да са юридически лица, които отговарят на разпоредбите на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10, ал. 1, т. 3 ЗТИП.

(3) Не се разрешава подизпълнителите по ал. 1 да сключват договор с други подизпълнители за изпълнение на възложените им задачи за оценяване на строителни продукти.

(4) В случаите по ал. 1 лицата представят доказателства за компетентност и технически възможности на подизпълнителя.

(5) Дейността по извършване на одит може да се възлага с договор на физически лица - одитори и технически експерти, които се включват в списъка на персонала, в програмите за обучение и оценка на персонала от системата за управление на лицето за оценяване на строителни продукти.

(6) Не се разрешава възлагането на дейностите по оценка на резултатите от изпитванията и от одита на производствения контрол на подизпълнител или персонал, нает на граждански договор.

Чл. 21. (1) Лицата, получили разрешение за оценяване на строителни продукти, са длъжни да уведомят министъра на регионалното развитие и благоустройството в 7-дневен срок от настъпването на промени по отношение на:

1. правния и акредитационния им статус, структурата, обхвата на дейност, процедурите, въз основа на които са получили разрешение, както и при промени на лицата за контакти, телефонните номера и електронните адреси;

2. системата за управление, ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на дейността, за която са получили разрешение;

3. подизпълнителите, техния правен и акредитационен статус, в случай че се ползват такива;

4. обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 6, 7 и 9 ЗТИП;

5. валидността на издаден сертификат, протокол от изпитване, ЕТО и БТО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:

1. да представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството съответната информация и годишен доклад за извършени оценки, налични ресурси, подизпълнители, ситуации на конфликт на интереси и други съгласно чл. 14а ЗТИП;

2. да водят публични регистри на издадените сертификати, протоколи от изпитване, ЕТО и БТО и да ги представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. да участват в работата на координационната и секторните групи на нотифицираните органи и на Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти и да спазват общите процедури и правила за работа, изработени от тях;

4. да участват в работата на техническите комитети към БИС в зависимост от строителните продукти, включени в обхвата на разрешението им.

(3) Лицата по ал. 1 не могат да преотстъпват на трети лица своите права за оценяване на строителни продукти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) Данните от регистрите по ал. 2, т. 2 се публикуват на електронната страница на звеното за контакт.

Чл. 22. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството отнема издадено разрешение при условията и по реда на чл. 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато при проверките по чл. 14в ЗТИП се установи, че лицето:

1. е престанало да отговаря на някое от изискванията по чл. 15, ал. 1;

2. не изпълнява или не е в състояние да продължи изпълнението на една или повече задачи, определени в приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011, и националните изисквания за употреба на строителните продукти, за които е получило разрешение;

3. не е предприело в определения срок ефективни коригиращи действия.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството при условията и по реда на чл. 14в и 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 със заповед:

1. спира действието на издаденото разрешение до представяне на ефективни коригиращи действия за период не по-дълъг от три месеца, когато констатираните по ал. 1 нарушения компрометират способността на лицето да изпълнява като трета страна задачите, определени с разрешението, както и достоверността на резултата от извършената дейност;

2. ограничава обхвата при заявено желание на лице или при установени несъответствия по ал. 1, т. 2 по отношение на един или повече продукти от обхвата на издаденото разрешение и при липса на ефективни коригиращи действия в определения срок.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява писмено лицето по ал. 1, ЕК и държавите членки за отнемането, спирането на действието или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 2.

Чл. 23. Отказът да се издаде разрешение и заповедта за отнемане на издадено разрешение подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Чл. 24. (1) Актуализиране на обхвата на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти се извършва въз основа на изменения и допълнения на техническите спецификации и нормативните актове по чл. 3 и при доказана техническа компетентност на лицето за отчитането им при оценяване на строителните продукти.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството отказва да издаде актуализация или разширение на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти, в случай че кандидатът не докаже своята компетентност и способност за изпълнение на заявените актуализирани или нови процедури за оценяване на строителни продукти.

(3) Преиздаване на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти се извършва в същия обхват при мотивирано искане на лицето, получило разрешението.

(4) За издаването на разрешение за оценяване на строителни продукти по чл. 18, ал. 1 и 2, за разширяване на обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, предвидени с процедурата в приложение № 2, се събират държавни такси в размер, определен съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 25. (1) Лицата, получили потвърждение от ЕК на нотифицирания обхват и идентификационен номер, определен от ЕК, получават разрешение с регистрационен номер от министъра на регионалното развитие и благоустройството или съответно разширение/актуализация на обхвата на издадено разрешение.

(2) Лицата, получили разрешение за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5, както и за издаване на БТО, получават регистрационен номер от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството води регистри на издадените, спрените и отнетите разрешения и поддържа актуална информация за техния обхват.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) Данните от регистрите по ал. 3 се публикуват на електронната страница на звеното за контакт.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯТА НА ЛИЦАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 26. (1) Контролът върху дейностите на лицата, получили разрешение за оценяване на строителни продукти, се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява съгласно процедурата в приложение № 2 и се състои в следното:

1. проверка на докладите, предоставяни ежегодно от лицата за оценяване на строителни продукти съгласно чл. 14а ЗТИП, в обема, определен с процедурата в приложение № 2, и

2. периодични проверки на лицата, получили разрешения за оценяване на строителни продукти, съгласно чл. 14в ЗТИП за спазване на условията, при които е издадено разрешението, и за изпълнение на задачите, определени в приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011 и националните изисквания за употреба на строителните продукти, за които лицето е получило разрешение.

(3) Проверките по ал. 2 са планирани и извънредни и се извършват по документи и на място.

(4) Планираните проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП обхващат:

1. прилаганите системи за оценяване на строителните продукти и прилаганите ръководства за европейски технически одобрения и/или европейски документи за оценяване за издадените ЕТО и БТО;

2. техническите досиета на оценяваните продукти, включително издадените сертификати, протоколи от изпитвания, доклади от одит на системите за производствен контрол на производителите, доклади за оценяване, заявки и договори с производители;

3. техническите досиета на продуктите, за които са издадени ЕТО или БТО, включително протоколи от изпитвания, доклади, заявки и договори с производители;

4. функционирането на системата за управление на качеството;

5. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;

6. актуалността на прилаганите технически спецификации;

7. използвани подизпълнители, както и тяхната дейност като част от процедурите за оценяване на строителните продукти;

8. постъпилите жалби, възражения и рекламации и начините за тяхното уреждане.

(5) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП обхващат:

1. документите, свързани с постъпилата информация, оценка за съответствие или несъответствие с изискванията на нормативната уредба и приложимите технически спецификации;

2. причините за възникване на пропуските и несъответствията, когато са установени такива, и начините за тяхното отстраняване;

3. оценка на възможността на лицата, получили разрешение за оценяване на строителни продукти по чл. 16, ал. 1, да продължават да извършват дейността си.

Чл. 27. Когато след проведен контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството отнеме, спре действието на издаденото разрешение или ограничи неговия обхват съгласно чл. 22, се предприемат действия съгласно процедурата в приложение № 2 за съхраняване на досието на оценения строителен продукт или на продукта, за който е издадена ЕТО или БТО, за предоставяне при необходимост на контролните органи и за поддържане на издадените сертификати на засегнатите производители.

Глава пета.
ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 28. (1) Дирекция "Технически правила и норми" (ТПН) на МРРБ изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството (ЗКОПС) съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 ЗТИП и чл. 36, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Звеното за контакт предоставя информация съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 за:

1. техническите правила, приложими към конкретния тип строителен продукт;

2. изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство за пускане или предоставяне на пазара или за влагане в строежите на строителни продукти;

3. прилагане на принципа за взаимно признаване на територията на Република България съгласно Регламент (ЕО) № 764/2008;

4. данните за контакт на компетентните български органи, осъществяващи контрол за влагането на строителните продукти и надзор на пазара;

5. средствата за правна защита в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор;

6. друга свързана със строителните продукти информация или мнение.

(3) Звеното за контакт по ал. 1 предоставя информация за българските национални разпоредби по смисъла на:

1. членове 10 и 11 на Регламент (ЕО) № 764/2008 безплатно на български и на английски език, и

2. член 10, параграф 3 на Регламент (ЕС) № 305/2011 безплатно на български език.

(4) За превода на информацията по ал. 3, т. 2 на език, различен от българския език, се заплаща такса съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) Информацията по чл. 28, ал. 2 се публикува на електронната страница на звеното за контакт.

(2) Дирекция "ТПН" поддържа информацията по ал. 1 в актуално състояние.

Чл. 30. (1) Запитвания към ЗКОПС се подават:

1. на хартиен носител, заведени в деловодството на МРРБ, или

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) чрез електронната страница на ЗКОПС, чийто адрес е публикуван на електронните страници на МРРБ и ЕК.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.)

(3) Звеното за контакт относно продукти изготвя отговор в срок петнадесет работни дни от датата на завеждане на запитването в деловодството на МРРБ.

Чл. 31. (1) Информацията по съответното запитване се изготвя от дирекция "ТПН" и се подписва от директора.

(2) Когато информацията по ал. 1 не е утвърдена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5, тя се съгласува предварително със заинтересуваното ведомство в срок 7 работни дни.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Строителен продукт" е всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите.

2. "Комплект" е строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите.

3. "Съществени характеристики" са онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите.

4. "Експлоатационни показатели на строителния продукт" са експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

5. "Хармонизирани технически спецификации" са хармонизирани стандарти и европейски документи за оценяване.

6. "Хармонизиран стандарт" е стандарт, приет от един от европейските органи по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО въз основа на издадено от Комисията искане в съответствие с чл. 6 от посочената директива.

7. "Европейски документ за оценяване" е документ, приет от организацията на ОТО за целите на издаване на европейски технически оценки.

8. "Упълномощен представител" е лице, упълномощено от производител да оценява съответствието на строителен продукт с националните изисквания, определени в чл. 8, ал. 1 при условията на чл. 13, и/или да издава декларация за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2, и/или да сключва договор за издаване на БТО.

9. "Индивидуални (и несерийни) продукти" са продукти, индивидуално проектирани и произведени по заявка за специфични цели, за чието производство е необходимо пренастройване на производствените машини, или продукти, произведени по специална поръчка с цел постигане на една или няколко експлоатационни характеристики, различни от тези на серийно произвежданите продукти, дори ако при производството е използван същият производствен процес или система.

10. "Продукти за пожароизвестяване" са съставни части на пожароизвестителни системи, в т.ч. устройства за управление и индикация; звукови сигнализатори; токозахранващи устройства; топлинни пожароизвестители точков тип; димни пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация; пламъчни пожароизвестители точков тип; ръчни пожароизвестители; димни линейни пожароизвестители, използващи оптичен светлинен лъч; съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал за тревога; изолатори на късо съединение; входно-изходни устройства; засмукващи димни пожароизвестители; устройства за предаване на сигнал за тревога и предупреждение за повреда; устройства за сигнализиране на пожар - визуални сигнализатори; елементи на гласова система за сигнализиране на тревога - високоговорители; съставни части, използващи радиовръзки.

11. "Продукти за гасене на пожар (стационарни)" са съставни части на стационарни пожарогасителни инсталации с маркуч, автоматични спринклерни пожарогасителни инсталации, пожарогасителни инсталации за разпръскване на вода, пожарогасителни инсталации за гасене с газообразни вещества, пожарогасителни инсталации с прах, пожарогасителни инсталации с пяна, пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли и пожарогасителни инсталации с водна мъгла.

§ 2. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП.

§ 4. Производителите на строителни продукти, оценени за съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съставят декларации по чл. 4, ал. 1 за експлоатационни показатели и/или за характеристики на строителен продукт въз основа на сертификатите и протоколите, издадени по реда на същата наредба, съгласно чл. 66, параграф 2 на Регламент (ЕС) 305/2011 и чл. 8, ал. 4 от тази наредба.

§ 5. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на тази наредба имат валидни разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти, издадени по реда на част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, могат да извършват своята дейност до отказ/получаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5 и за издаване на БТО, когато задачите, определени в националните изисквания за употреба на строителните продукти, са включени в обхвата на разрешенията, които притежават, но не по-късно от две години.

(2) В срок една година от влизането в сила на тази наредба лицата по ал. 1, които желаят да оценяват съответствието на строителните продукти с националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5 и да издават БТО, подават заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството за получаване на разрешение по реда на глава трета от тази наредба.

(3) Лицата, които към датата на влизане в сила на тази наредба са в процедура на получаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти по реда на част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, подават ново заявление за получаване на разрешение по реда на глава трета от тази наредба. При внесена такса не се заплаща нова такса съгласно раздел V от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 94 от 1998 г.).

(4) За издаване на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5 и за издаване на БТО лицата не заплащат такса съгласно раздел V от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, когато не разширяват обхвата на строителни продукти или продуктови области.

(5) До датата на изтичане на периода на едновременно прилагане на стандартите EN 45011 и EN ISO/IEC 17065 (15.09.2015 г.) наръчникът и процедурите по качеството на лицата за сертификация на продукти, за сертификация на производствен контрол в предприятието и за сертификация на съответствието с националните изисквания могат да отговарят на изискванията на БДС EN 45011:1998.

(6) Редът за деклариране в случаите по чл. 13, ал. 4 е валиден в срок 1 година след оправомощаване на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 март 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2016 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2017 Г.)


§ 7. (1) Започнатите производства за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване на строителни продукти до влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на тази наредба.

(2) За започнато производство за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване на строителни продукти се смята датата на подаване на заявление за откриване на процедура за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2

 

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№. .................................

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: …………………………………….

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

………………………………………………………………………………………………….

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

………………………………………………………………………………………………….

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

………………………………………………………………………………………………….

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

………………………………………………………………………………………………….

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

………………………………………………………………………………………………….

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото)

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика

Показател

Метод за изпитване/изчисление/определяне

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

………………………………………………………………………………………………….

(име, длъжност)

………………………………………………………………………………………………….

(място и дата на издаване) (подпис)Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.)


Процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им


1. Цел и обхват

1.1. Тази процедура е разработена в съответствие с разпоредбите на глава трета от ЗТИП, глава трета от наредбата и чл. 29, параграф 3 и чл. 47 на Регламент (ЕС) № 305/2011.

1.2. Процедурата се прилага при:

а) оправомощаване, нотификация и издаване на разрешения за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и за издаване на европейска техническа оценка на строителните продукти на лица по смисъла на чл. 29 и 39 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

б) оправомощаване и издаване на разрешения за оценяване съответствието на строителните продукти с националните изисквания и за издаване на български технически одобрения на строителните продукти на лица по реда на наредбата;

в) актуализиране, разширяване на обхвата и преиздаване на издадените разрешения;

г) отказ от издаване или от разширяване, ограничаване, временно спиране и отнемане на разрешенията по букви "а" и "б" и при оттегляне на нотификацията на лицата по смисъла на чл. 30, параграф 3 и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

д) упражняване на контрол върху дейността на лицата, получили разрешение съгласно букви "а" и "б";

е) осигуряване на мерки за съхраняване и поддържане на досиетата на строителните продукти, оценени от оправомощен или нотифициран орган, чиято дейност е преустановена или ограничена.

1.3. Процедурата има за цел да създаде единен ред, прозрачност и равнопоставеност при проверката и оценката на компетентността и способността на всички кандидати да изпълняват процедурите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за които кандидатстват, и за оценяване на годността на строителните продукти, за които желаят да издават техническо одобрение/оценка.

1.4. Процедурата се изпълнява от отдел "Строителни продукти" (СП) на дирекция "Технически правила и норми" (ТПН) при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

2. Документи, които подават лицата

2.1. Кандидатите за оправомощаване и получаване на разрешения съгласно т. 1.2, букви "а" и "б" подават следните документи в съответствие с образците, неразделна част от тази процедура, както следва:

а) писмено заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството с описание на желания обхват строителни продукти/продуктови области, технически спецификации и нормативни актове и системи за оценяването им съгласно образец № 1 или 2;

б) копие от акта за създаване, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

в) информация за трудови и граждански договори на персонала, за документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация, обучение, компетентност и професионален опит съгласно образец № 3;

г) справка в табличен вид за оценяваните продукти/продуктови области и техните характеристики, за методите за изпитване/изчисляване, както и за лабораториите, в които продуктите ще бъдат изпитвани, когато това се изисква от системата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и от националните изисквания за влагане в строежите на строителния продукт съгласно образец № 4;

д) справка за техническите средства за извършване на изпитванията, които са извън обхвата на акредитация на лабораториите по буква "г" съгласно образец № 5;

е) декларации от ръководния персонал и от персонала, ангажиран с дейностите по оценяване на строителните продукти, за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011 съгласно образец № 6;

ж) копие от застрахователни договори за вредите, които могат да настъпят вследствие неизпълнение на задълженията, свързани с дейността по оценяване на строителните продукти;

з) разпределение на персонала за изпълнението на задачи по оценяване на строителните продукти в зависимост от неговата компетентност съгласно образец № 7;

и) списък на техническите спецификации, съдържащи технически изисквания и методи за изпитване, които лицето притежава, по отношение на продуктите, посочени в заявлението, съгласно образец № 8;

к) наръчник и процедури по качеството в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 2 от наредбата;

л) документирани процедури за оценяване на строителните продукти, за които лицето кандидатства;

м) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.1.1. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 прилагат:

а) заявление съгласно образец 1 (приложение № 1);

б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012, БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17025 (образец 10 на електронен носител);

в) документите по т. 2.1;

г) валиден/и сертификат/и за акредитирания обхват и документите по буква "в" за обхват извън акредитация - в случаите, когато лицата прилагат сертификат за акредитация;

д) сертификат на одитор, обучен по БДС EN ISO 19011, за оценка на компетентност на лаборатории за изпитване по БДС EN ISO/IEC 17025 - за случаите по чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

е) информация за лицето и за обхвата на нотификация съгласно образец № 9.

2.1.2. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания прилагат:

а) заявление съгласно образец 1 (приложение № 2);

б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012, БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17025 (образец 10 на електронен носител);

в) документите по т. 2.1;

г) валиден/и сертификат/и за акредитирания обхват и документите по буква "в" за обхват извън акредитация - в случаите, когато лицата прилагат сертификат за акредитация.

2.1.3. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на Европейска техническа оценка (ЕТО) прилагат:

а) заявление съгласно образец 2 (приложение № 1);

б) документите по т. 2.1;

в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение ІV, таблица 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

• преведени на български език европейски документи за оценяване (ЕДО), и/или

• преведени на български език съществени характеристики и експлоатационни показатели на строителните продукти от мандатите на Европейската организация за техническа оценка (ЕОТА), по които все още няма утвърдени ЕДО;

• валиден сертификат за акредитация на лабораторията им за изпитване.

2.1.4. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на българско техническо одобрение (БТО) прилагат:

а) заявление съгласно образец 2 (приложение № 2);

б) документите по т. 2.1;

в) обща процедура за издаване на БТО;

г) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение ІV, таблица 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

• преведени на български език ЕДО или ръководства за европейско техническо одобрение, и/или

• преведени на български език съществени характеристики и експлоатационни показатели на строителните продукти от мандатите на ЕОТА, по които все още няма утвърдени ЕДО;

• валиден сертификат за акредитация на лабораторията им за изпитване.

2.2. Нотифицираните по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и оправомощените по реда на наредбата лица подават документи за годишна надзорна проверка, за актуализиране, за разширяване, за ограничаване на обхват на разрешенията или за тяхното преиздаване съгласно образците, неразделна част от тази процедура, както следва:

2.2.1. За извършване на годишна надзорна проверка лицата прилагат всички документи, подадени по т. 2.1, които са претърпели промяна.

2.2.2. За разширяване и/или ограничаване на обхвата на издадено разрешение:

а) заявление по съответния образец и приложение;

б) справки образци 3 и 6, когато допълнително е нает/освободен персонал;

в) справка образец 4, актуализирана по отношение на продуктите от обхвата на разширението/ограничението;

г) справка образец 5, актуализирана по отношение на техническите средства, необходими за провеждане на изпитванията на продуктите от обхвата на разширението/ограничението, които не са в обхвата на акредитация;

д) справка образец 7, актуализирана по отношение на разпределението на персонала за продуктите от обхвата на разширението/ограничението;

е) справка образец 8, актуализирана в съответствие с продуктите от обхвата на разширението/ограничението;

ж) информация за договори с подизпълнители в случай на необходимост за оценяване на продуктите от обхвата на разширението;

з) документирани процедури за продуктите от обхвата на разширението;

и) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.2.3. За актуализиране на обхвата на издадено разрешение:

а) заявление по съответния образец и приложение;

б) справка образец 8 за продуктите, посочени в заявлението;

в) документирани процедури за продуктите, посочени в заявлението;

г) справки образци 4 и 5, в случай че актуалната версия на стандарта изисква допълнителни технически средства;

д) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.2.4. За преиздаване на издадено разрешение:

а) заявление по съответния образец;

б) документ за платена такса за преиздаване на издадено разрешение съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.3. Копията от документите, подадени по т. 2.1 и 2.2, се заверяват за вярност с оригиналите с подписа и печата на заявителя.

3. Ред и етапи на процедурата за извършване на проверка и оправомощаване

3.1. Откриване на процедурата

3.1.1. Процедурата по т. 1.2 се открива след постъпване на заявление по образец 1 и/или 2, придружено от съответните документи по т. 2.

3.1.2. Заявление и документи за разширяване, ограничаване и актуализиране на обхвата на издадени разрешения се подават най-малко 45 дни преди датата на планираната надзорна проверка.

3.1.3. Заявлението се завежда в деловодството на МРРБ.

3.1.4. Заявлението с приложените документи се насочва към дирекция "ТПН".

3.1.5. Началникът на отдел "СП" определя с резолюция отговорен експерт от отдела.

3.2. Преглед и експертиза на подадените документи

3.2.1. В 7-дневен срок от постъпване на документацията в отдел "СП" отговорният експерт извършва проверка за нейната пълнота и попълва формуляр за проверка за наличие на документите.

3.2.2. При констатиране на липса на някои от изискваните документи заявителят се уведомява писмено от ресорния заместник-министър, който определя срок за представяне на документите не по-дълъг от 15 дни от датата на получаване на уведомлението.

3.2.3. Допълнително представените документи се завеждат в деловодството на МРРБ.

3.2.4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) При наличие на всички необходими документи отговорният експерт извършва експертиза за съответствието на подадените документи с изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на чл. 18, ал. 1 или 2 от наредбата и на чл. 43 на Регламент (ЕС) № 305/2011, както и за съответствието на представените процедури с документите, одобрени от Групата на нотифицираните органи в Европейския съюз и Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителните продукти.

3.2.5. Отговорният експерт попълва формуляр за експертизата по т. 3.2.4.

3.2.6. При констатиране на несъответствия с изискванията по т. 3.2.4 ресорният заместник-министър уведомява писмено заявителя за установените несъответствия, предоставя му копие от резултатите от проверката и му определя срок за отстраняване на несъответствията не по-дълъг от два месеца.

3.2.7. Срокът за извършване на експертизата по т. 3.2.4 е два месеца. Когато лицето представя валиден сертификат за акредитация за целия обхват от продукти и стандарти, за които кандидатства, срокът за извършване на проверката на документите е един месец.

3.2.8. Сроковете по т. 3.2.7 започват да текат от датата на завеждане на всички необходими документи в деловодството на МРРБ.

3.2.9. Експертизата по т. 3.2.4 на подадените по т. 3.1.2 документи се извършва преди датата на провеждане на планираната надзорна проверка.

3.2.10. Когато несъответствията не са отстранени в определения по т. 3.2.6 срок, директорът на дирекция "ТПН" изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за:

а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение;

б) ограничаване на обхвата или отнемане на издадено разрешение или разширение в случаите по чл. 15, ал. 1 ЗТИП.

Докладът и проектът на заповед се съгласуват с ресорния заместник-министър.

3.2.11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по т. 3.2.10 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и Европейската комисия (ЕК), когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.

3.2.12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) Когато при проверката по т. 3.2.4 не се установят несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения по т. 3.2.6 срок, се преминава към следващия етап от процедурата.

3.3. Извършване на проверка на място и изготвяне на мотивирано предложение

3.3.1. Директорът на дирекция "ТПН" подготвя проект на заповед, с която определя състава на комисията за извършване на проверка на място при кандидата/оправомощеното лице. Комисията се състои от най-малко трима експерти, като в състава ѝ задължително участва отговорният експерт от отдел "СП".

3.3.2. В случаите, в които лицето по т. 2.1 или 2.2 не представи сертификат(и) за акредитация на лабораторията(ите), които използва, в комисията по т. 3.3.1 може да участват външни експерти в съответната област, а лицето се задължава да направи пред комисията изпитвания на продуктите съгласно методите, които са извън обхвата на акредитация. Разходите за командировъчните на външните експерти и за експертните оценки са за сметка на МРРБ.

3.3.3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя със заповед комисията за извършване на проверка на място и я упълномощава да информира лицето, обект на проверката, за констатираните несъответствия. Копие от заповедта се предоставя за сведение на кандидата при провеждането на заседание за откриване на проверката.

3.3.4. Отговорният експерт от отдел "СП" подготвя плана за извършване на проверка на място и го съгласува с кандидата.

3.3.5. В срок до един месец от издаването на заповедта по т. 3.3.3 комисията извършва проверка на място с цел установяване на компетентността и способността на кандидата да изпълнява заявените процедури и/или за спазване на условията, при които са издадени разрешенията, за практическо изпълнение на процедурите и за поддържане на техническа компетентност.

Проверката се извършва след представяне на документ за платена такса за извършване на проверка на място съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

3.3.6. Проверката включва оценка за съответствие с изискванията на съответния стандарт от серията БДС ЕN 17000, оценка на техническата компетентност на кандидата за практическо изпълнение на заявените процедури в желания обхват, както и извадков контрол на досиета на оценени строителни продукти - за лицата по т. 2.2.

В случаите, когато лицето представи валиден сертификат за акредитация, не се извършва проверка на системата за управление, на техническата компетентност и на техническите средства от обхвата на акредитация.

3.3.7. Отговорният експерт от отдел СП ръководи проверката на място. Комисията отразява във формулярите за проверка и несъответствие проверените документи и записи, констатираните съответствия и несъответствия с изискванията и съставя констативен протокол. Протоколът се подписва от членовете на комисията, участвали при проверката, и се предоставя на лицето, обект на проверката.

3.3.8. Когато при проверката на място се установят несъответствия с изискванията, комисията съгласно пълномощията по т. 3.3.3 попълва и предоставя на лицето, обект на проверката, формуляри за несъответствие, в които се определя срокът за отстраняването им, който не трябва да е по-дълъг от два месеца.

3.3.9. Когато констатирано несъответствие не позволява на лицето да извършва цялостно или частично дейността, за която е получило разрешение, в съответствие с изискванията на стандартите и одобрените процедури комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за временно спиране (цялостно или частично) на дейността до отстраняване на несъответствията, но за не повече от три месеца.

3.3.10. Когато коригиращите действия са представени в срока по т. 3.3.8 и 3.3.9, но е необходима допълнителна информация за оценка на ефективността им, тя се предоставя в срок не по-дълъг от един месец от уведомяването на лицето от ресорния заместник-министър.

3.3.11. Когато несъответствията не са отстранени в срока по т. 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10, комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за:

а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение, или

б) ограничаване на обхвата или отнемане или спиране на действието на издадено разрешение или разширение в случаите по чл. 15, ал. 1 ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 22 от наредбата.

Докладът и проектът на заповед се съгласуват с директора на дирекция "ТПН" и с ресорния заместник-министър.

3.3.12. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по т. 3.3.9 или по т. 3.3.11 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и ЕК, когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.

3.3.13. Отговорникът за регистъра отразява ограничението на обхват или отнемането на издадено разрешение или разширение в съответния регистър на МРРБ.

3.3.14. Когато при проверката на място не са установени несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения срок, комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с предложение за:

а) издаване на заявеното разрешение, разширение или актуализация на обхвата на издадено разрешение, и/или

б) нотифициране на кандидата пред ЕК, и/или

в) продължаване действието на издадените разрешения и разширения.

Докладът, изготвен от комисията, се съгласува с директора на дирекция "ТПН" и с ресорния заместник-министър.

3.4. Издаване на разрешение, разширение, актуализация и нотифициране на лицата

3.4.1. Кандидатите за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 попълват формуляр на английски език с данни и обхват на нотифицирането в съответствие с решенията на ЕК.

3.4.2. След като министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри доклада по т. 3.3.14, отговорникът за нотифицирането обявява кандидата пред ЕК.

3.4.3. След определяне на номер или потвърждаване на нотификацията от ЕК отговорният експерт изготвя проект на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение. Изготвеният проект се съгласува от директора на дирекция "ТПН" и от ресорния заместник-министър.

3.4.4. Регистрационните номера на разрешенията, издавани по реда на наредбата, се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

3.4.5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава на заявителя разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение с определен обхват строителни продукти.

3.4.6. Разрешението, разширението или актуализацията на издадено разрешение се издават след представяне на документ за платена такса за издаване съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

3.4.7. Срокът за издаване или за отказ от издаване на разрешение е шест месеца от датата на подаване на заявлението. Срокът спира да тече до отстраняване на несъответствията по т. 3.2.6, 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10.

3.4.8. Отговорникът за регистрите вписва издаденото разрешение в съответния регистър на МРРБ.

3.4.9. Регистрите се публикуват на електронната страница на МРРБ. Отговорникът за регистрите поддържа актуална информация за издадените и за отнетите разрешения, разширения, актуализации и ограничения на обхват.

3.5. Преиздаване на разрешение, на разширение и на актуализация

Преиздаването на разрешение, на разширение или на актуализация се извършва след подаване на писмено заявление и представяне на документ за платена такса за преиздаване по чл. 24, ал. 4 от наредбата. Срокът за преиздаване на документите е два месеца от датата на подаване на заявлението.

4. Контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените органи

4.1. Контролът върху дейностите на нотифицираните и оправомощените лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на българско техническо одобрение или Европейска техническа оценка включва представяне на годишен доклад от лицата, както и извършване на планирани и извънредни проверки на дейността им.

4.2. Годишен доклад

4.2.1. Годишният доклад се представя от нотифицираните и оправомощените лица/органи не по-късно от 31 януари на следващата календарна година. Годишният доклад съдържа информация за:

а) извършените оценки:

- издадени нови сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на наредбата;

- преиздадени сертификати;

- издадени протоколи за класификация по отношение на реакция на огън и огнеустойчивост;

- издадени протоколи за определяне на типа по система 3;

- издадени български технически одобрения;

- извършени сертификационни/първоначални одити - по Регламент (ЕС) № 305/2011 и по наредбата;

- извършени надзорни одити;

- общо извършени одити през отчетната година;

б) предявените възражения, рекламации и предприетите действия за решаването им;

в) случаите на отказани и/или отнети сертификати и български технически одобрения или европейски технически оценки;

г) случаите на конфликт на интереси;

д) всички настъпили промени през отчетния период, свързани с персонала на лицето, с подизпълнителите, с техническите средства, с процедурите, и др.;

е) участието в техническите комитети към Българския институт за стандартизация;

ж) участието в работата на Асоциацията на лицата за оценяване съответствието на строителните продукти;

з) участието в работата на ЕОТА;

и) участието в работата на секторните групи на нотифицираните органи.

4.2.2. Годишният доклад се придружава от:

а) регистър на издадените сертификати, на протоколите от изпитване по система 3 и на издадените ЕТО и БТО на електронен носител;

б) копие от актуална застрахователна полица;

в) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) документ за липса на парични задължения към община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

г) валиден сертификат за акредитация в случай на преакредитиране.

4.2.3. Отговорникът за годишните доклади извършва преглед за пълнота на доклада и за настъпилите промени през отчетния период, оценява подадената информация с оглед спазване на условията, при които са издадени разрешенията, за практическо изпълнение на процедурите и за поддържане на техническа компетентност и съставя формуляр за проверка на годишния доклад.

4.2.4. При констатиране на несъответствия с изискванията по т. 3.2.4 или при липса на представен доклад ресорният заместник-министър уведомява писмено заявителя за установените несъответствия и му определя срок за тяхното отстраняване, който е не по-дълъг от два месеца.

4.2.5. Когато несъответствията не са отстранени в определения по т. 4.2.4 срок, директорът на дирекция "ТПН" изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за ограничаване на обхвата или отнемане или спиране на действието на издадено разрешение или разширение в случаите по чл. 15, ал. 1 ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 19 от наредбата. Докладът и проектът на заповед се съгласуват с ресорния заместник-министър.

4.2.6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по т. 4.2.5 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и ЕК, когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.

4.2.7. Информацията за резултатите от прегледа по т. 4.2.3, за установените несъответствия и предоставените коригиращи действия се включва в доклада за извършената планирана надзорна проверка по т. 3.3.5.

4.2.8. Отговорникът за регистрите актуализира данните в регистрите на издадените сертификати, на протоколите за изпитване по система 3 и на издадените ЕТО и БТО, които са публикувани на електронната страница на МРРБ, като включва в тях подадената по т. 4.2.2, буква "а" информация.

4.3. Планирани проверки на дейността

4.3.1. Планирани проверки на дейността на оправомощените органи се извършват веднъж годишно в обхват съгласно чл. 26, ал. 4 от наредбата.

4.3.2. Отговорникът за регистъра изготвя всяка година план за проверка на нотифицираните и оправомощените органи не по-късно от 10 февруари.

4.3.3. Директорът на дирекция "ТПН" утвърждава годишния план за проверка на нотифицираните и оправомощените органи и определя отговорни експерти за извършване на проверките.

4.3.4. Планираната проверка се извършва по ред и етапи съгласно т. 3.

4.3.5. При извършване на планираните проверки комисията по т. 3.3.3 може да изиска цялата документация, свързана с дейността по оценяване на строителните продукти и/или по издаване на ЕТО и БТО, в т.ч. техническите досиета на продуктите, регистри на документи, издадените сертификати, ЕТО и БТО, доклади за оценка, протоколи от изпитвания, доклади за одит на системите за производствен контрол на производителите, заявки от производители, договори с производители, договори с подизпълнители за конкретните дейности, които те извършват, граждански договори с физически лица за всяка извършвана от тях дейност, актуализирани застрахователни полици, сертификат за акредитация и свидетелства за калибриране, нормативните актове, стандарти и ръководства, ползвани от лицето, документи, предоставяни на производителите, като оферти, рекламни материали, ценоразпис на услугите и др. Комисията може да изисква представянето на заверени фотокопия на документите.

4.4. Извънредни проверки

4.4.1. Извънредните проверки се извършват при получаване на информация по чл. 14б ЗТИП или при сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността на лицата в обхват съгласно чл. 26, ал. 5 от наредбата.

4.4.2. Извънредните проверки се извършват по реда на т. 3.3.

4.4.3. Заповед за извършване на проверката по т. 3.3.3 се издава в едномесечен срок от получаване на информацията по т. 4.4.1.

4.4.4. При извънредните проверки не се прилагат съгласуването по т. 3.3.4 и изготвянето на предложение по т. 3.3.14, букви "а" и "б".

4.4.5. За извършване на извънредна проверка не се заплащат такси.

4.4.6. Когато при проверката по т. 4.4.1 не се установят несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения по т. 3.2.8 срок, за резултатите от извънредната проверка комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад. Докладът се съгласува с директора на дирекция "ТПН" и с ресорния заместник-министър.

4.4.7. При извършване на контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените органи проверяваните органи са длъжни:

а) да предоставят на комисията по т. 3.3.3 достъп до офисите и лабораториите, в които се извършва дейността;

б) да предоставят на комисията по т. 3.3.3 изискваните документи и при поискване да предоставят заверени копия от тях;

в) да оказват съдействие на комисията по т. 3.3.3 по време на проверките;

г) да изпълняват предписанията за отстраняване на несъответствията в определения за това срок.

5. Мерки за съхраняване и поддържане на досиетата на строителните продукти, оценени от оправомощено или нотифицирано лице, чиято дейност е преустановена или ограничена

5.1. Когато дейността на оправомощено или нотифицирано лице е преустановена или трайно ограничена, ресорният заместник-министър:

а) уведомява засегнатите клиенти на лицето за преустановяване на дейността му, за условията, при които могат да поддържат издадените сертификати, и за електронния адрес на регистъра на оправомощени и нотифицирани органи;

б) изисква от засегнатите клиенти досието от оценката на сертифицирания продукт да се съхранява на разположение на контролните органи, както и предоставяне на информация за последния надзорен одит и представяне на договор с друго оправомощено или нотифицирано лице за поддържане на издадените сертификати.

5.2. Когато засегнатият клиент не представи договор за поддържане на сертификацията на продукта или производствения контрол в срок една година от уведомяването му, издаденият сертификат се обявява за невалиден в регистъра на издадените сертификати, поддържан на електронната страница на МРРБ.

5.3. Ресорният заместник-министър уведомява контролните органи и засегнатия клиент за отмяната на сертификата.
Образец 10

Лого/Име на органа/Адрес/Разрешение №

Таблица с изисквания към кандидатите за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и за съответствие със стандарти БДС EN ISO/IEC 17065, БДС EN ISO/IEC 17021 и БДС EN ISO/IEC 17025

Критерии на

Регламент (ЕС) № 305/2011

Съответствие със стандарт

Документ

Прегледани документи

Оценка

Чл./пар.

Изискване

БДС EN ISO/IEC 17065

БДС EN ISO/IEC 17025

БДС EN ISO/IEC 17021

1

2

3

4

5

6

7

8

43/2

Нотифицираният орган се създава съгласно националното право и има юридическа правосубектност.

4.1.1

4.1.1

5.1.1

 

 

 

43/3

(1)

Нотифицираният орган е трета страна, независима от организацията или от строителния продукт, който оценява.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

4.1.4

заб. 1

заб. 2

4.1.5 а)

4.1.5 е)

6.1.1

6.1.2

 

 

 

43/3

(2)

Орган, принадлежащ към стопанска асоциация или професионална федерация, които представляват предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на строителните продукти, които той оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че неговата независимост и липса на конфликт на интереси са доказани.

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.11

5.1.1

5.1.2

5.2

7.6.4

 

4.1.2

4.1.3

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.6

5.2.11

5.3.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

 

 

 

43/4

(1)

Нотифицираният орган, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълняване на задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, не могат да бъдат проектант, производител, доставчик, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или осъществяващ поддръжката на строителните продукти, които той оценява, нито упълномощен представител на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценявани продукти, които са необходими за работата на нотифицирания орган, или употребата на продуктите за лични цели.

4.2.5

4.2.6

4.2.8

8.5

8.6

4.4

4.1.5 d)

4.1.5 e)

4.1.5 f)

4.6

5.2.1

5.2.5

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.13

 

 

 

43/4

(2)

Нотифицираният орган, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълняване на задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, не могат да вземат пряко участие в проектирането, производството или изграждането, предлагането на пазара, монтирането, използването или поддръжката на тези строителни продукти, нито да представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не участват в никаква дейност, която може да е в конфликт с независимостта на тяхната преценка и почтеност, по отношение на дейностите, за които са били нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за консултантските услуги.

4.2.3

4.2.4

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.12

декларации

 

 

 

 

име на органа: / дата на проверката:

43/4

(3)

Нотифицираният орган гарантира дейността на неговите поделения или подизпълнители да не оказва влияние върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване и/или проверка.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.1.3 с)

4.1.4

заб. 2

4.1.5 b)

4.1.5 d)

4.5

7.3

7.5.1

 

 

 

43/5

Нотифицираният орган и неговият персонал изпълняват задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходима техническа компетентност в конкретната област и трябва да са напълно свободни от всякакъв натиск и подбуди, особено финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от дейността им по оценяване и/или проверка, особено от лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.

4.2.12

5.1.4

6.1.1.2

6.1.2.1

6.2.1

4.1.4

заб. 2

4.1.5 b)

4.1.5 h)

4.1.5 g)

5.2.12

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2.1

7.2.2

 

 

 

43/6

(1)

Нотифицираният орган е способен да изпълнява всички задачи като трета страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели, възложени му в съответствие с приложение V, по отношение на които е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия нотифициран орган или от негово име и на негова отговорност.

6.2.1

6.2.2

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.5

7.6.6

7.10

8.1

8.2

5.1.1

4.5

5.1.2

5.1.3

6.1.2.f)

7.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

8.6.2

8.6.3

 

 

 

43/6

(2)

По всяко време и за всяка система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели, и за всеки вид или категория строителни продукти, съществени характеристики и задачи, във връзка с които е бил нотифициран, нотифицираният орган има на разположение следното:

 

 

 

 

 

 

43/6 (а)

необходимия персонал с технически познания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите като трета страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.2.2.

5.2.1

5.2.3

5.2.4

5.2.5

4.3

7.2.1

7.2.2

7.2.7

7.3

7.5

 

 

 

43/6 (б)

необходимото описание на процедурите, съгласно които се извършва оценяването на експлоатационните показатели, за да се гарантира прозрачността, и възможност за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган и други дейности

4.4

4.6

5.1.4

7.1

7.10

7.11

8.2.4

8.2.5

8.3.1

8.7

8.8

4.6.1

4.6.2

5.4.1

5.4.2

5.5.6

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

4.4.2

4.5

8.1.1

8.2.1

8.3

8.6.1

8.6.3

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

 

 

 

име на органа: / дата на проверката:

43/6 (в)

необходимите процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството.

7.1.1

7.1.2

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.12

5.4.2

5.4.6

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

 

 

 

43/6

(3)

Нотифицираният орган разполага със средствата, необходими за изпълнението по подходящ начин на техническите и административни задачи, свързани с дейностите, за които е нотифициран, и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

6.2.1

6.2.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5 а)

5.5.5 b)

5.5.5 c)

5.5.5 d)

5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.6.1

4.3

7.1.3

7.2.5

 

 

 

43/7

Персоналът, отговорен за провеждане на дейностите, във връзка с които органът е бил нотифициран, притежава следното:

6.1.1.1

6.1.3

6.2.2.3

5.2.1

заб. 1

заб. 2

5.2.3

7.2.2

7.5.1

 

 

 

43/7 (а)

задълбочено техническо и професионално обучение, обхващащо всички задачи като трета страна в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели в съответния обхват, за който органът е бил нотифициран

6.1.1.2

6.1.2.1

6.1.2.2

6.2.2.4 с)

7.6.5

5.2.2

5.2.4

7.1

7.2

7.3

7.4

 

 

 

43/7 (б)

задоволително познаване на изискванията за оценките и проверките, които те извършват, както и подходящи правомощия за осъществяване на такива действия

5.1.3

6.1.3

7.5.1

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.5

8.2.5

4.1.5 a)

4.1.5 f)

4.1.5 g)

9.1.14

9.1.15

9.7.3

 

 

 

43/7 (в)

подходящо познаване и разбиране на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на регламента

7.1.1

7.1.2

7.1.3

5.2.1

5.2.5

 

 

 

 

43/7 (г)

способността, изисквана за изготвянето на сертификати, записи и доклади, които доказват, че оценките и проверките са били направени.

6.1.1.2

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.9

7.5.1

7.5.2

7.7

7.8

7.11.3

7.11.4

7.12

8.4

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.5

5.10.8

9.2.4

9.4.3

9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.9.4

 

 

 

име на органа: / дата на проверката:

43/8

(1)

Безпристрастността на нотифицирания орган, на висшето му ръководство и на оценяващия му персонал е гарантирана.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.7

4.2.8

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.4.1

4.4.2

4.4.3

5.1.1

5.1.2

5.1.4

5.2

6.2.1

6.2.2.1

7.13.1

7.13.2

7.13.5

7.13.6

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

4.3

 

 

 

43/8

(2)

Възнаграждението на висшето ръководство на нотифицирания орган и на неговия персонал, отговорен за оценките, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

4.3.2

4.6 б)

5.1.4

 

4.4.2

4.7

 

 

 

43/9

Нотифицираният орган сключва застраховка за покриване на отговорността му, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното законодателство или държавата членка е пряко отговорна за извършваното оценяване и/или проверка.

4.3.1

4.1.5 h)

5.3.1

 

 

 

43/10

Персоналът на нотифицирания орган е длъжен да пази служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на задачите по приложение V, освен по отношение на компетентните административни органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Правата на собственост са защитени.

4.5

6.1.1.3

6.1.3 а)

6.2.2.3

7.12.2

4.1.5 c)

4.6

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

 

 

 

43/11

Нотифицираният орган участва във или гарантира, че персоналът, отговорен за оценките, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно настоящия регламент, и прилага като общи насоки административните решения и документи, издадени в резултат от работата на тази група.

6.2.1

4.1.2

5.4.2

7.1

7.1.4.2

7.2.6

7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЛЕГЕНДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

С - съответствие с изискването

Удовлетворяване на изискването

Нз - значително несъответствие

Неудовлетворено изискване или липса на доказателства за изпълнение на изискването

Нн - незначително несъответствие

Липса на достатъчно на брой доказателства или наличие на риск за изпълнение на изискването

К - изискана корекция

Неизпълнение на определени изисквания, които подлежат на техническа корекция

З - забележка

Пропуск при изпълнение на изискване, който не подлежи на корекция

N - неприложимо изискване

Конкретна структура или дейност на лицето, тяхната специфика, не подлежат на изискването

 

Комисия:

име на органа: / дата на проверката:

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.)