Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 10.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2017г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения", приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 110 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г.; попр., бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 47 и 75 от 2012 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 2 думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)" се заменят с "Министерството на енергетиката".

2. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:

"(1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 5, ал. 4, спрямо които се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка."

3. В чл. 7, ал. 12, изречение първо и ал. 13 абревиатурата "МИЕТ" се заменя с думите "Министерството на енергетиката".

4. В чл. 10 абревиатурата "МИЕТ" се заменя с думите "Министерството на енергетиката".

5. Член 12 се изменя така:

"Чл. 12. (1) Годишното финансиране на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 се извършва по утвърдена от управителния съвет на фонда годишна програма на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, съставена на основата на плана за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

(2) Годишната програма по ал. 1 съдържа:

1. преглед на извършените до момента дейности по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;

2. описание на дейностите по програмата;

3. целеви график на дейностите при извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения;

4. финансова информация, включително бюджетни разчети, за изпълнение на дейностите по програмата, обосновано равнище на условните разходи в допълнение към основните проектни разходи, както и където е приложимо - разграничаване на финансирането от Европейския съюз и международните фондове за подпомагане на извеждането от експлоатация от предоставеното от други източници на финансиране;

5. очаквани резултати от планираните дейности по програмата.

(3) Годишната програма по ал. 1 включва:

1. инвестиционна програма, в която се включват:

а) проучване и оценка на състоянието на безопасността на ядреното съоръжение на всички етапи от извеждането от експлоатация;

б) дейности, свързани с изграждането на инфраструктура и съоръжения за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;

в) дейности по управление на радиоактивни и конвенционални отпадъци, включително погребването им, получени в резултат на дейности по окончателно прекратяване и извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение;

2. производствена програма, в която се включват:

а) дейности, свързани с окончателното прекратяване на експлоатацията на ядрено съоръжение;

б) дейности по дезактивация и демонтаж на системи и оборудване от спрените ядрени съоръжения и освобождаване от контрол на демонтираното оборудване;

в) управление на високоактивните отпадъци, включително погребването им, получени от преработката на отработеното ядрено гориво;

г) дейности по затваряне на съоръжения за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво;

3. ремонтна програма, в която се включват:

а) годишен обем на техническото обслужване и планово-предупредителен ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията по плана за извеждане от експлоатация;

б) обем на основния ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията и състоянието на съоръженията;

в) допълнителен обем ремонтни работи, предизвикани от повреда в оборудването или в резултат на прилагане на коригиращи мерки след анализ на събитието;

г) разходите за ремонти, определени на основата на оптимизация на ремонтни програми и графици в съответствие с ремонтната програма;

4. изпълнение на предписания и/или условия на разрешение за изпълнение на предложената дейност, издадени от контролен или регулаторен орган;

5. социална програма, в която се включват:

а) задължения на работодателя по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, включително за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

б) социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите."

6. В чл. 14, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. в началото на всяка бюджетна година фондът предоставя авансови средства в размер 1/n част от одобреното от управителния съвет на фонда годишно финансиране на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и на титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, където n е броят на месеците, в които се изпълняват дейности, чието изпълнение започва след началото на бюджетната година, както и необходимите средства за заплащане на годишни лицензионни такси за първото тримесечие на годината;".

7. В чл. 16, ал. 4 думите "Закона за устройството на държавния бюджет" се заменят със "Закона за публичните финанси".

8. Член 16а се изменя така:

"Чл. 16а. Министърът на енергетиката чрез своята администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху приходите и разходите от Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения."

9. В чл. 17, ал. 2 думите "на базата на отчетни документи" се заменят със "с представяне на отчет и обяснителна записка".

10. В чл. 18 думите "Закона за устройството на държавния бюджет" се заменят със "Закона за публичните финанси".

11. В чл. 20, ал. 2 думите "Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 100 от 2015 г.)".

12. Член 21 се отменя.

13. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министърът на енергетиката".

14. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката" и "министъра на енергетиката".

§ 2. В Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 3 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г.; попр., бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2 думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)" се заменят с "Министерството на енергетиката".

2. В чл. 8, ал. 2 думите "прогнозните оценки на общите годишни разходи за управление по чл. 13, ал. 2" се заменят с "разходите за прием на РАО от ядрени приложения за предходната година".

3. В чл. 13 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думите "Ежегодно в рамките на процедурата по разработване на закона за държавния бюджет" се заменят с "Ежегодно в сроковете по бюджетната процедура за съответната година";

б) в ал. 4 думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Министерството на енергетиката", а думите "Закона за устройството на държавния бюджет" се заменят със "Закона за публичните финанси".

4. В чл. 15а, ал. 1 думите "чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 64 от 2004 г.)" се заменят с "чл. 2, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 8 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.)".

5. В чл. 15б:

а) в ал. 1 думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма чрез своята специализирана администрация" се заменят с "Министърът на енергетиката чрез своята администрация";

б) в ал. 2, 4 и 6 думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Министерството на енергетиката".

6. Член 16 се изменя така:

"Чл. 16. Ежегодно в сроковете по бюджетната процедура за съответната година Министерството на енергетиката представя в Министерството на финансите разчети на средствата, необходими за изпълнение на дейността на фонда."

7. В чл. 18 след думата "проверяват" се добавя "и одобряват".

8. В чл. 19, ал. 2, т. 2 думите "по чл. 14, ал. 1" се заменят с "по чл. 10, ал. 1".

9. В чл. 20а, ал. 3 абревиатурата "МИЕТ" се заменя с "Министерството на енергетиката", а думите "до края на февруари следващата година" се заменят с "до приемането на годишния финансов отчет на ДП "РАО", но не по-късно от края на месец март на следващата година".

10. В чл. 21, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. в началото на всяка бюджетна година фондът предоставя авансови средства в размер 1/n част от одобреното от управителния съвет на фонда годишно финансиране на дейността на ДП "РАО" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, където n е броят на месеците, в които се изпълняват отделни дейности и проекти от годишната програма, както и необходимите средства за заплащане на годишни лицензионни такси за първото тримесечие на годината;".

11. Създава се чл. 24а:

"Чл. 24а. Министърът на енергетиката чрез своята администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху разходите от Фонд "Радиоактивни отпадъци"."

12. В чл. 26 думите "Закона за устройството на държавния бюджет" се заменят със "Закона за публичните финанси".

13. В чл. 27:

а) в ал. 1 думите "Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 21, 24, 40 и 48 от 2006 г.), и Правилата за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" се заменят с "Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 100 от 2015 г.), и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДВ, бр. 5 от 2014 г.)";

б) в ал. 2 думите "Министърът на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Министърът на енергетиката";

в) алинеи 3 и 4 се отменят.

14. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министърът на енергетиката".

15. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката" и "министъра на енергетиката".