Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 12.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2016 Г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2016 Г.

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.74 от 12 Септември 2017г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване


РЕШИ:


Приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.