Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 15.IX

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 15.09.2017 г.
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г.

Раздел I.
Такси за вписване на частна детска градина или на частно училище или на промяна на частна детска градина или частно училище в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление и оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина или на промяна в частна детска градина се събира такса 150 лв.

(2) За разглеждане на заявление и оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение за вписване на частно училище или на промяна в частно училище се събира такса, както следва:

1. за начално училище, основно училище, гимназия, профилирана гимназия и средно училище - 260 лв.;

2. за професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по културата и училище по изкуствата - 375 лв.

Чл. 2. За издаване на удостоверение за вписване на частна детска градина или на частно училище или за вписване на промяна на частна детска градина или на частно училище се събира такса 50 лв.

Раздел II.
Такси за вписване на частен професионален колеж или на промяна на частен професионален колеж в Регистъра на професионалните колежи

Чл. 3. За разглеждане на заявление и оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение за вписване на частен професионален колеж или на промяна в частен професионален колеж се събира такса 375 лв.

Чл. 4. За издаване на удостоверение за вписване на частен професионален колеж или за вписване на промяна на частен професионален колеж се събира такса 50 лв.

Раздел III.
Такси за оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование

Чл. 5. (1) За разглеждане на заявление за одобряване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект се събира такса 10 лв.

(2) За извършване на оценка на познавателна книжка или на учебник за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се събира такса 600 лв.

(3) За извършване на оценка на учебен комплект за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се събира такса 975 лв.

Раздел IV.
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 6. (1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 25 лв.

(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лв.

(3) Такси по този раздел не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

Раздел V.
Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене

Чл. 7. (1) За провеждане на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, с изключение на необходимите компетентности за придобиване на професионална квалификация, се събира такса 30 лв. за един учебен предмет.

(2) За издаване на съответното удостоверение за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, се събира такса 10 лв.

Раздел VI.
Такси за разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Чл. 8. (1) За разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се събира такса 10 лв.

(2) За извършване на оценка на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти или за промяна на съдържанието на одобрена програма се събира такса 100 лв.

(3) За извършване на оценка на одобрена от министъра на образованието и науката програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с направена промяна в списъка на обучителите се събира такса 50 лв.

Раздел VII.
Такси за провеждане на курсове за ограмотяване, курсове за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап или за завършени класове от прогимназиален етап

Чл. 9. (1) За обучение в курс по ограмотяване се събира такса 300 лв.

(2) За обучение в курс за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап, включващ V, VI и VII клас, се събира такса 540 лв.

(3) За обучение в курс за придобиване на компетентности за завършен клас от прогимназиален етап се събира такса 180 лв.

Раздел VIII.
Такси за обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст

Чл. 10. (1) За обучение в дневна форма на обучение за учебна година се събира такса, както следва:

1. в неспециализирано училище, с изключение на професионалните гимназии - 1650 лв.;

2. в професионална гимназия в следните области на образование:

а) "Транспорт" - 2565 лв.;

б) "Селско, горско, рибно стопанство, ветеринарна медицина" - 2458 лв.;

в) "Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство" - 2000 лв.;

г) "Услуги за личността" - 1820 лв.;

д) "Стопанско управление и администрация" и "Социални услуги" - 1614 лв.;

е) Изкуства - 2691 лв.;

3. в спортно училище - 2603 лв.;

4. в училище по културата - 2661 лв.;

5. в училища по изкуствата:

а) в професионално направление "Музикални и сценични изкуства" - 3712 лв.;

б) в професионално направление "Изящни и приложни изкуства" - 2805 лв.

(2) За обучение във форма на обучение, различна от дневната, за учебна година се събира такса, както следва:

1. за вечерна форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение) - 1377 лв.;

2. за задочна и дистанционна форма на обучение - 924 лв.;

3. за индивидуална форма на обучение - 3070 лв.;

4. за самостоятелна форма на обучение - 373 лв.;

5. за комбинирана форма на обучение - сборът от съответната такса за дневна форма на обучение, определена в ал. 1, и добавка за комбинирана форма - 862 лв.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 300, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Промени настройката на бисквитките