Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 12.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 92

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 92 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2018 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.

§ 1. В чл. 4, ал. 1 в края на изречението се добавя "и контролира изпълнението му в сроковете по чл. 8 и 8а".

§ 2. Член 5 се изменя така:

"Чл. 5. Не се атестират:

1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;

2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават от военна служба;

3. обучаващите се в дневна форма на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи;

4. обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина, както и за придобиване на научно-образователна степен "доктор" или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;

5. военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като "стажант-юристи" за придобиване на юридическа правоспособност;

6. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158 и 158а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

7. военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън територията на страната за повече от шест месеца през атестационния период;

8. военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 203, ал. 1 и 3 и неплатен отпуск по чл. 205, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България."

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "дирекция "Управление на човешките ресурси" се заменят със "структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната".

2. В ал. 3 думите "Дирекция "Управление на човешките ресурси" се заменят със "Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната".

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 8 след думите "офицери от" се добавя "атестиращия и";

б) в т. 9 след думите "войниците (матросите) от" се добавя "атестиращия и";

в) в т. 10 думите "и компютризирана обработка на данните" се заменят с "от атестирането".

2. Алинея 4 се отменя.

3. В ал. 6 се създава изречение второ: "В атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква "б" се отразяват основанието и имената на военнослужещия, оправомощен да изпълнява съответната функция."

§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите "от 1 март до 30 септември" се заменят с "от 1 март до 31 декември".

2. Точка 6 се изменя така:

"6. формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ, определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия атестиращ и запознаване на атестираните с резултатите - от 1 до 31 януари на следващата календарна година;".

§ 6. В чл. 8а се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Военнослужещите се атестират във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не по-малко от 6 месеца през атестационния период по чл. 8, в случаите при преназначаване на длъжност по чл. 32, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България при сдаване на предходната заемана длъжност."

2. В ал. 2 думите "дирекция "Управление на човешките ресурси" се заменят със "структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната".

§ 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "и на командванията на видовете въоръжени сили" се заменят с "на командванията на видовете въоръжени сили и на Бригада "Специални сили".

2. В т. 2 след думите "Сухопътните войски" се добавя "и Бригада "Специални сили".

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "и възможностите за развитие" се заличават и се създава т. 8:

"8. оценката на атестиращия за потенциала за развитие на офицерите."

2. В ал. 2:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 2 се изменя така:

"2. окончателна оценка на възможностите за кариерно развитие;"

в) точка 3 се отменя;

г) точка 4 се изменя така:

"4. окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение за кадрово развитие."

3. Създава се ал. 3:

"(3) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 8 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложения № 1 - 4."

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 9:

"9. оценката на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия."

2. В ал. 2:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 2 се изменя така:

"2. окончателна оценка на възможността за повишаване във военно звание и развитие в длъжност;"

в) точка 3 се изменя така:

"3. окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение."

3. Създава се ал. 3:

"(3) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 9 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложение № 5 и раздел IV на приложение № 6."

§ 10. В чл. 12 думите "дирекция "Управление на човешките ресурси" се заменят със "структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната".

§ 11. Създават се чл. 14а и 14б:

"Чл. 14а. Оценката и окончателната оценка на възможностите за кариерно развитие на офицерите е:

1. оценка 1 - "Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност";

2. оценка 2 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност за притежаваното военно звание";

3. оценка 3 - "Препоръчително е да се повиши в следващо военно звание".

Чл. 14б. Оценката и окончателната оценка на възможностите за повишаване във военно звание и развитие в длъжност на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) е:

1. оценка 1 - "Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност";

2. оценка 2 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност за притежаваното военно звание";

3. оценка 3 - "Препоръчително е да се повиши в следващо военно звание";

4. оценка 4 - "Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория"."

§ 12. Член 16 се изменя така:

"Чл. 16. При необходимост преди изтичане на срока по чл. 8, т. 7 и чл. 8а, ал. 2 и в случаите по чл. 5, т. 3 - 8 се ползва последната изготвена атестация."

§ 13. В чл. 19, ал. 8 след края на изречението се поставя запетая и се добавя "с което атестацията за атестационния период се валидира".

§ 14. В приложения № 1 - 4 към чл. 9, ал. 1, т. 1 - 4 раздел V се изменя така:

"АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за офицери"

§ 15. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5 раздел V се изменя така:

"АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за офицерски кандидати и сержанти (старшини)"

§ 16. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 раздел IV се изменя така:

"АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за войници (матроси)"

§ 17. Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2ПРИРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ОТ АТЕСТАЦИОННИТЕ ФОРМУЛЯРИ

по ред

НОРМАТИВЕН АКТ

ANNEX

E TO

AD 045-001

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба № Н-28 от 2010 г.

за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Приложения от № 1 до № 4

(раздел V, т. 2.1)

Приложение № 5 (раздел V, т. 2.1)

Приложение № 6 (раздел IV, т. 2.1)

1.

OUTSTAN-

DING
(ИЗКЛЮ-

ЧИТЕЛНО)

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

ИЗПЪЛНЕНИЕ

3 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

4 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИСВОИ ВОЕННО ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА КАТЕГОРИЯ"

2.

VERY

GOOD
(МНОГО

ДОБРО)

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НАДВИШАВА

ИЗИСКВАНИЯТА

3 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3.

GOOD
(ДОБРО)

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НАПЪЛНО ОТГОВАРЯ

НА ИЗИСКВА-

НИЯТА

2 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

3 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

4.

SATISFAC-

TORY
(ЗАДОВОЛИТЕЛНО)

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ОТГОВАРЯ НЕНАПЪЛНО НА ИЗИСКВА-

НИЯТА

2 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

2 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

5.

WEAK
(СЛАБО)

НЕПРИЕМЛИВО

ИЗПЪЛНЕНИЕ

2 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

2 -
"ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"


"

§ 18. Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3


Рег. № ........./.......20..... г.

Екз. № ............................

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за приравняване на констатациите и оценките от атестационния формуляр

 

на ……………………………………………………………………………………………………......…...……,

(звание, име, презиме, фамилия)

ЕГН …………………………………………………………………………………………………......…..…….,

на длъжност …………………………………………………………………………………………......……….

(пълно наименование на длъжността и структурата, за която е

атестиран военнослужещият)

Период за атестиране: …………………………………………………………………………………......…….

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 3 на Наредба № Н-28 от 2010 г. и на основание формуляр от дата …………………………………………………………………………………………………...........……..

(структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната)

издава настоящото удостоверение за приравняване на оценките, както следва:

 

 

Констатации и оценка от формуляра, изготвен по ANNEX E TO AD 045-001 и Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Приравнителна оценка към Наредба № Н-28 от 2010 г. съгласно приложение № 9

 

 

 

 

                                                                                                                Директор на дирекция

                                                                                             ....................................................................................

                                                                                                 (структурата по управление на човешките
                                                                                                       ресурси към министъра на отбраната)

                                                                                             ....................................................................................

(подпис, име, фамилия, печат)


"

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 19. (В сила от 12.01.2018 г.) В Наредба № Н-6 от 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба "Военна полиция" (ДВ, бр. 59 от 2017 г.) в чл. 16, ал. 1 след думите "по чл. 7" се добавя "от Закона за военната полиция".

§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".