Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 12.I

  • НАРЕДБА № 9 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 92 Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ (Ратифицирани със закон, приет от 40-то Народно събрание на 17 ноември 2006 г. - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2018 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ПО ЧЛ. 9 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА 2018 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Виж повече