Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 13.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г.

В сила от 13.07.2018 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 5 760 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. за закупуване на противоградови ракети във връзка с ефективно водене на противоградовата защита през активен сезон 2018 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2018 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Растениевъдство" по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на земеделието, храните и горите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".