Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" - ЕАД, ВАРНА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" - ЕАД, ВАРНА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Решение № 86 на Министерския съвет от 2020 г.


РЕШИ:


Да се извърши приватизация на следната обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна:

Моторен кораб "Атанас Димитров" с рег. № 150420 на Български корабен регистър, вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна, с регистров № 143, том III, стр. 054, с основни характеристики: бруто тонаж 78; нето тонаж 30; дължина, максимална 32,40 м; широчина, максимална 6,30 м; височина на борда 3,00 м, с 2 главни двигателя, тип МВ 846 Ab, с обща номинална мощност 2 х 221 kW, съгласно Удостоверение за регистрация № 12200 от 22 януари 2008 г. на Изпълнителна агенция "Морска администрация", заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките