Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-12 от 14 февруари 2020 г.

Във връзка с необходимостта от модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк от проектен км 1+061 до проектен км 8+409, разположен в землищата на с. Волуяк и гр. София, Столична община, област София, на територията на райони „Сердика“, „Надежда“, „Илинден“, „Люлин“ и „Връбница“, като част от проект „Развитие на железопътен възел София“ се налага изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за землищата на с. Волуяк и гр. София на територията на Столична община, област София, за осигуряване на необходимите площи за развитие на железопътната инфраструктура и осигуряване на прекъснат достъп до прилежащите територии. Участък гара София – гара Волуяк е част от 1-ва жп линия и представлява национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от железопътната магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии от 2001 г.

Предвид това на основание § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“) с № АУ13-11/12.03.2019 г. (изх. № ЖИ-9361/12.03.2018 г.), допълнено с писма № АУ13-11(7)/21.05.2019 г., № АУ13-11(14)/19.09.2019 г., № АУ13-11(16)/10.12.2019 г. и № АУ13-11(22)/10.02.2020 г., Заповед № РД-02-15-132 от 16.12.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения проект за ПУП и ИПУП в „Държавен вестник“, бр. 49 от 2018 г.; доказателства от НАГ – СО, и районните администрации за извършване на действия по разгласяване на обявлението за изработения ПУП и ИПУП по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, в т.ч.: писмо № към САГ17-ГР00-127(25)/8.03.2019 г. (вх. № АУ10-24(13)/8.03.2019 г.) на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община (НАГ – СО), удостоверяващо, че в районните администрации в 30-дневния срок не са постъпили писмени възражения, постъпило извън срока възражение вх. № САГ17-ГР00-127(24)/10.10.2018 г. от X.X., № към САГ17-ГР00-1514(5)/2.05.2019 г. (вх. № АУ13-11(5)/2.05.2019 г.) на НАГ – СО, изразяващо съответствие с ОУП на СО; Удостоверение № 25-205562/23.11.2018 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; Решение по ОВОС № СО-03-02 от 17.04.2014 г. на РИОСВ – София, и писмо № 26-00-6138/14.07.2014 г. на РИОСВ – София, че решението е влязло в сила, писмо № ОВОС-80/10.11.2016 г. на МОСВ с преценка, че за инвестиционното предложение „Развитие на железопътен възел София“ е проведена процедура по ОВОС, в рамките на която е извършена и оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони, приключила с Решение по ОВОС № СО-03-02 от 17.04.2014 г. на РИОСВ – София, по алтернатива „С“ за участък „София – Волуяк“, което е достатъчно основание за одобряване на ПУП и съдържащо произнасяне по чл. 104 от раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“ от Закона за опазване на околната среда, писмо № 2219/10.04.2019 г. на РИОСВ – София, с преценка, че Решение по ОВОС № СО-03-02 от 17.04.2014 г. на РИОСВ – София, не е загубило правно действие, писма с изх. № 5931/13.05.2018 г. и № ОБ-5931(1)/22.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, писмо № АО-2438/10.01.2019 г. на дирекция „Поземлени отношения и собственост и комасация“ при Министерството на земеделието, храните и горите, потвърдено с изх. № 0406-334/9.01.2020 г. (вх. № АУ13-11(18)/9.01.2010 г.) на заместник-министъра на земеделието, храните и горите; Здравно заключение изх. № 10-00-0684/19.09.2018 г. на Столичната регионална здравна инспекция, съгласуване във връзка с изискването на чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ: предоставена информация за територията на Столична община с писмо № АУ13-11(6)/17.05.2019 г. (към № САГ17-ГР00-1514(6)/10.05.2019 г.) на НАГ – СО, София; съгласуване във връзка с изискването на чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно картотекирана растителност с писмо № към САГ17-ГР00-1514(8)/4.12.2019 г. на НАГ – СО; съгласуване със: становище № ЗЗ-НН-448/17.11.2017 г. на Министерството на културата, Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00-513/5.12.2017 г., МВР с писмо рег. № 812100-25114/12.12.2017 г., Държавна агенция „Разузнаване“ – с имейл от 3.11.2017 г. и присъствие на заседанието на НЕСУТРП, Столична дирекция „ПБЗН“ – София, със становища рег. № ДП-964/10.11.2017 г. и рег. № 764000-1329/16.05.2019 г., Главна дирекция „ПБЗН“ с рег. № 198300/3.02.2020 г., Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо рег. № Д-2356/1.12.2017 г., Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-5448/6.11.2017 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо изх. № 24-00-2356/13.11.2017 г., „Геозащита“ – ЕООД – Перник, с писмо № 121/5.07.2019 г. (вх. № АУ13-11(12)/10.07.2019 г.); съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска вода“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД, „Метрополитен“ – ЕАД, Консорциум „Сиберия – Техно Лайтинг“, „Лукойл България“ – ЕООД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, „Овергаз Мрежи“ – АД, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, „Мобилтел“ – ЕАД, „Теленор България“ – ЕАД, Решение от протокол на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/15.01.2020 г., Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на територията на Столична община, област София-град, във връзка с реализацията на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“, разположен в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, и гр. София, ЕКАТТЕ 68134, Столична община, област София-град, от проектен км 1+061 до проектен км 8+409 за обособяване на урегулирани поземлени имоти за развитие на железопътната инфраструктура, съоръжения за достъп – пешеходни подлези, алеи и пътен надлез на км 7+579, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед, както следва:

1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за формиране на УПИ XI „за жп ареал“, УПИ XII „за движение и жп ареал“ и УПИ XIII „за жп ареал“ в кв. 860 от ж.к. Триъгълника – Надежда, формиране на УПИ XX „за река и жп ареал“ в кв. 10 от местност НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“ – местност НПЗ „Орион и съседни жилищни територии – част север“, УПИ VI „за жп ареал“ в кв. 91б, УПИ II-2716, УПИ III-2717, УПИ V-1082 и улица за достъп с ширина 4,5 м, УПИ VI-2718, УПИ VII-285, УПИ VIII-285, 1081, 1321, 1322, УПИ IX-285, 1081, 1322, УПИ X-2609, УПИ XII-872, 873, УПИ XIV-2554 в кв. 91 към местност Волуяк – гарата.

2. Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на:

- УПИ V „за озеленяване и трафопост“ и УПИ V „за обществен паркинг – гараж“, кв. 860, за създаване на нови УПИ ХI „за жп ареал“, УПИ V „за озеленяване и трафопост“ и УПИ Х „за озеленяване и трафопост“ в кв. 860, ж.к. Триъгълника – Надежда;

- УПИ „за жп ареал“, УПИ V „за озеленяване“ в кв. 10, УПИ „за озеленяване“ в кв. 12, УПИ I „за озеленяване“ и УПИ IX „за озеленяване“ в кв. 20б за създаване на нови УПИ ХVI „за жп ареал“, УПИ XVII „за жп ареал“, УПИ XVIII „за жп ареал“, УПИ XIX „за жп ареал“, кв. 10, УПИ V „за озеленяване“, УПИ I „за озеленяване“ и УПИ ХI „за озеленяване“, кв. 12, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“ – м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии – част север“;

- изменение на улична отсечка от о.т. 60б до о.т. 60а чрез приобщаване към нея на остатъка от УПИ I „за озеленяване“, кв. 20б, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“ – м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии – част север“;

- профила на улицата от о.т. 71 до о.т. 77 с промяна на широчината на тротоара на 1,5 м в м. Северен парк – Гробищен парк – Бакърена фабрика;

- УПИ „жп ареал“, кв. 2 в м. Гробищен парк „Бакърена фабрика“ за създаване на нови УПИ II „жп ареал“, УПИ III „жп ареал“, УПИ V „жп ареал“, УПИ VI „жп ареал“, УПИ VII „жп ареал“, кв. 2, м. Гробищен парк „Бакърена фабрика“;

- УПИ IV „за озеленяване“, кв. 29, и създаване на нови УПИ IV „за озеленяване“ и УПИ V „за озеленяване“, кв. 29, ж.к. Обеля-1;

- ПИ 68134.2818.2044 – публична общинска собственост, УПИ IV „за озеленяване“ в кв. 29 и на улична отсечка от о.т. 8 до о.т. 7а за образуване на нова отсечка от о.т. 8 – нова о.т. 8а – о.т. 151, ж.к. Обеля-1;

- УПИ I „за училище“, кв. 29, кв. Обеля, УПИ IV „за озеленяване“, кв. 29, кв. Обеля и ж.к. Обеля 1, УПИ II „за озеленяване“, кв. 38, кв. Обеля, за създаване на нови УПИ I „жп ареал“ в нов кв. 20, УПИ I „жп ареал“ в нов кв. 21 и нови УПИ II „за озеленяване“ и УПИ IV „за озеленяване“, кв. 38, кв. Обеля;

- УПИ „жп ареал“ и създаване на нови УПИ I „за жп ареал“, УПИ II „за жп ареал“ и УПИ III „за жп ареал“, нов кв. 20, УПИ VI „за река и жп ареал“, УПИ I „за жп ареал“, УПИ II „за жп ареал“ и УПИ III „за жп ареал“, нов кв. 21, м. Складово-производствена зона – Модерно предградие – разширение;

- УПИ „за озеленяване“ от югозападната страна на жп линията и създаване на нови УПИ IV „за озеленяване“ и УПИ V „за озеленяване“ в нов кв. 20, УПИ IV „за озеленяване“ и УПИ V „за озеленяване“ в кв. 21, м. Складово-производствена зона – Модерно предградие – разширение;

- улична отсечка от о.т. 431 до о.т. 432 и изменение на улично кръстовище при о.т. 431 с промяна на радиуса на закръгление на бордюра на запад от 15 м на 12 м и формиране на изток на два нови бордюра с радиуси 1,5 и 6 м, улична отсечка от о.т. 341а до о.т. 341б за осигуряване на достъп до УПИ I-1626 „за производствена и складова дейност“ в кв. 91а, улична отсечка от нова о.т. 460 до нова о.т. 461 с промяна на радиуса на осовата линия от 33,5 м на 35 м и ширина на платното 7 м, м. Волуяк – гарата;

- заличава улични отсечки: от нова о.т. 432 до нова о.т. 339е, от о.т. 339 до о.т. 428, от о.т. 425 до о.т. 426, м. Волуяк – гарата;

- формиране на нова улична отсечка от нова о.т. 339а – нова о.т. 339б – нова о.т. 339в – нова о.т. 339г – нова о.т. 339д до нова о.т. 339е с ширина на платното 8 м, м. Волуяк – гарата;

- УПИ IV-1320, УПИ VII-1321, УПИ XI „за жп ареал“, УПИ XI-1666, УПИ XVI-871 в кв. 91, м. Волуяк – гарата, и заличава УПИ III-1083 и УПИ V-1092 в кв. 91, м. Волуяк – гарата;

- УПИ III „за тп, техн. инф. и оз“, в кв. 1а, м. Бел камък и м. Зад ливаде, кв. 1, 1А, 2, 2А и 3;

- УПИ IV-2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.199 „за хладилно-складова база и офиси“, кв. 91б, м. Волуяк – гарата, УПИ I-2805.2, 2805.3, 2805.55, 2804.120, 2804.7, 2804.28 „за интермодален терминал – административни и офис сгради, закрити и покрити складови площи, бензиностанция, автомивка, паркинги, жп линии и трафопост“, кв. 1, и УПИ IV-2804.29 „за обществено обслужване и трафопост“ в кв. 1, м. Бел камък и м. Зад ливаде, кв. 1, 1А, 2, 2А и 3, за създаване на нов УПИ VI „за жп ареал“, кв. 91б, м. Волуяк – гарата.

3. План-схема на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За министър: Н. Нанков

1854

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 534 от 11 февруари 2020 г.

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Виктория“, разположена в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 46 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на ЕТ „Еврокварц – X.X.“, гр. Плевен – титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201392218, със седалище и адрес на управление – Плевен, ул. Цар Самуил № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 13, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Виктория“, разположена в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.

2. Размерът на площта е 0,977 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Виктория“

Координатна система 1970 г.

Х (m)

Y (m)

1.

4702640

8636585

2.

4702981

8636652

3.

4702966

8636862

4.

4703095

8636934

5.

4703178

8637043

6.

4703364

8637046

7.

4703489

8637238

8.

4703621

8637186

9.

4703715

8637225

10.

4703671

8637432

11.

4703644

8637576

12.

4703514

8637656

13.

4703448

8637713

14.

4703327

8637867

15.

4703322

8637972

16.

4703286

8638033

17.

4703140

8637997

18.

4703119

8638078

19.

4703242

8638108

20.

4703122

8638314

21.

4703161

8638411

22.

4703057

8638555

23.

4702840

8638724

24.

4702809

8638591

25.

4702817

8637955

26.

4702828

8637352

27.

4702817

8636825

 

1841

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 536 от 11 февруари 2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Росен“, разположена в землищата на с. Стефаново, с. Друган и с. Кондофрей, община Радомир, област Перник

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. № 34 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на „Терра Вижън“ – ООД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 131364412, със седалище и адрес на управление – София 1309, район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 7, ап. 22, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Росен“, разположена в землищата на с. Стефаново, с. Друган и с. Кондофрей, община Радомир, област Перник, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е три години.

2. Размерът на площта е 1,5 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.

7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Росен“

Координатна система 1970 г.

Х (m)

Y (m)

1.

4578022

8474875

2.

4577756

8475344

3.

4577884

8475918

4.

4577225

8476164

5.

4577080

8475884

6.

4577446

8475731

7.

4577080

8475125

8.

4576604

8474647

9.

4577178

8474147

 

1842

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 537 от 11 февруари 2020 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Орешница“, разположена в землището на с. Орешница, община Кърджали, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. № 35 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на „Кварц 5“ – ЕООД, Плевен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 203411628, със седалище и адрес на управление – Плевен 5800, ул. Стара планина № 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Орешница“, разположена в землището на с. Орешница, община Кърджали, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е три години.

2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.

7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Орешница“

Координатна система 1970 г.

Х (m)

Y (m)

1.

4551170

9419662

2.

4551385

9420079

3.

4551385

9420481

4.

4550110

9420481

5.

4550110

9419662

 

1843

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 538 от 11 февруари 2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Розита“, разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 41 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на „Родопски камък“ – ЕООД, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 204253348, със седалище и адрес на управление – с. Плетена 2954, община Сатовча, област Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Розита“, разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е две години.

2. Размерът на площта е 0,17 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Розита“

Координатна система 1970 г.

Х (m)

Y (m)

1.

4487705

8553665

2.

4487960

8553895

3.

4488100

8554140

4.

4487840

8554290

5.

4487800

8554145

6.

4487640

8554080

7.

4487555

8553850

 

1844

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 539 от 11 февруари 2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Мерилин“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. № 39 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на „Натурал Стоун“ – ООД, Ивайловград – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201681233, със седалище и адрес на управление – Ивайловград 6570, ул. 6 септември № 10, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Мерилин“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е осемнадесет месеца.

2. Размерът на площта е 0,18 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Мерилин“

Координатна система 1970 г.

X (m)

Y (m)

1.

4530270

9463790

2.

4530212

9464365

3.

4529991

9464282

4.

4530061

9463934

5.

4529950

9463909

6.

4529878

9464240

7.

4529769

9464200

8.

4529832

9463981

9.

4529749

9463958

10.

4529805

9463760

11.

4530120

9463860

12.

4530140

9463780

 

1845

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 540 от 11 февруари 2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Слатина“, разположена в землищата на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 38 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2019 г. разрешавам на „Стоун трейд 2000“ – ООД, с. Фъргово, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 204467551, със седалище и адрес на управление – с. Фъргово 2952, община Сатовча, област Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Слатина“, разположена в землищата на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е две години.

2. Размерът на площта е 0,7 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Слатина“

Координатна система 1970 г.

Х (m)

Y (m)

1.

4478298,0

8554779,0

2.

4477901,0

8555295,0

3.

4477662,0

8556160,0

4.

4477265,0

8556130,0

5.

4477439,0

8555116,0

6.

4477633,0

8554779,0

Изключена площ

7.

4477828,7

8554971,0

8.

4477903,0

8555032,8

9.

4477849,9

8555258,8

10.

4477818,8

8555335,7

11.

4477806,6

8555337,8

12.

4477774,0

8555343,0

13.

4477765,4

8555343,4

14.

4477730,5

8555338,5

15.

4477600,7

8555280,8

16.

4477581,0

8555229,4

 

1846

 

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 38 от 15 януари 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Челопеч, реши:

Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Челопеч заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.

Проектът и документите се намират в сградата на Община Челопеч, пл. Освобождение, ет. 2, отдел „Техническа служба“.

Председател: Д. Въжаров

1836

147м. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2020 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., Стара Загора, радиоинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

X.X.X., Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

Д-р инж. X.X.X., н.с. I ст., Казанлък, специално машиностроене – производство на корпуси, доктор по „Въоръжение и военна техника“, 13 патента и 3 авторски свидетелства в специалното машиностроене, ръководител лаборатория в отдел „Минометни боеприпаси“ БРВ в „Арсенал“ – АД, Казанлък, съдебно-балистични експертизи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, съдебно-дактилоскопични експертизи.

X.X.X., Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Д-р X.X.X., Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., София, молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.

Д-р X.X.X., Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., София, молекулярна биология, микробиология, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.

Д-р X.X.X., Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, детски болести, педиатрия, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X.-X., дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., с. Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти); молекулярно-генетична информация и определяне на произход на животни и пол на птици; определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.

Д-р X.X.X., Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., биохимик, микробиолог със специализация „Вирусология“, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники.

Д-р X.X.X., Стара Загора, УНГ, онкология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, нервни болести, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, специалист клиничен психолог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Казанлък, психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология и социални дейности, фамилен консултант, системна, фамилна и брачна консултация, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебнопсихологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, педагогика и психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Казанлък, психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология, клинична психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, социални дейности, психология, съдебнопсихологична експертиза.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, консултативна психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите.

Д-р X.X.X.-X., Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, експерт по девиантно поведение, работа с криминално проявени деца и младежи, работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение, психолог, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Казанлък, психология и социална педагогика, съдебнопсихологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., Стара Загора, аграрна икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Ангелика Сава Теохариду-Господинова, Стара Загора, счетоводство и контрол, външен одитор за управление на система, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Стара Загора, индустриален мениджмънт, съдебно-стокова експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза, съдебно-енергийна експертиза.

X.X.X., Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X., Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво „Поверително“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-стоковед, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., София, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводна отчетност, финанси и кредити, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, финансов контрол и финансово право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Нова Загора, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Кърджали, технология на металите и металообработващата техника, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономист – системен организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Пловдив, макроикономика, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист по промишлеността, управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и одит в банките, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика на търговията, МИО, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., София, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „Строго секретно“.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финансов мениджмънт, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Раднево, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист по счетоводна финансово-контролна дейност, сертификат: „Финансов мениджмънт“, учителска правоспособност, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, следдипломна квалификация „Международни счетоводни стандарти“, електроинженер, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, финанси и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Гълъбово, регионално планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

X.X.X., Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

X.X.X., Стара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на класифицирана информация „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, аграрикономика, финансово счетоводство и данъчно законодателство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., Стара Загора, машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Гълъбово, минен инженер, технология на минното производство, майстор по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, металургия на черните метали: металургия на чугун и стомана, металургия на феросплавите, леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка на метали, икономика на производствената индустрия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърнотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – машини и апарати на хранително-вкусовата промишленост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на машини и съоръжения, професионална подготовка по външна търговия и международно право.

X.X.X., Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане, метрология – измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, електроника и автоматика, счетоводство и контрол, банки и финансов миниджмънт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по автоматика – автоматика, информационна и управляваща техника, метрология, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

5.8. Съдебнооценителна автотехническа експертиза

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

X.X.X., Стара Загора, транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Раднево, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна– автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист – икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, брокер на недвижими имоти.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, застрахователно дело на МПС.

X.X.X., Казанлък, инструктор за обучение на водачи за МПС, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., гр. Шипка, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, транспортна техника и технологии, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, екология и опазване на околната среда, анализ на ПТП, съдебни автотехнически експертизи.

X.X.X., Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

Проф. X.X.X., Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физикомеханични експертизи, механика и механични технологии.

X.X.X., Стара Загора, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза, оценителна експертиза на бронетанкова техника.

X.X.X., Стара Загора, технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви, експертизи на катастрофи (аварии) в железопътния транспорт, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, машинен инженер – ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна – автотехническа експертиза.

5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза

X.X.X., с. Лясково, област Стара Загора, изчислителна техника, информационни технологии, изследване на компютърни системи, възстановяване на данни от персонални компютри и смартфони, установяване на електронни следи при кореспонденции чрез ел. поща и сърфиране в интернет, съдебна компютърнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по електроника и автоматика – изчислителна техника, съдебна компютърнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, техническа безопасност и електротехническа експертиза, информатика и компютърни науки, съдебна компютърнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, компютърни системи и технологии, машиностроителна техника и технологии, съдебна компютърнотехническа експертиза, разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „Поверително“.

X.X.X., Стара Загора, компютърна техника и технологии, монтаж и измерване на комуникационна система CTSe, съдебна компютърнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебни строителнотехнически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строителнотехнически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, техник по геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, строителство на сгради и съоръжения, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, съдебна строителнотехническа експертиза.

Арх. X.X.X., Казанлък, архитектура и градоустройство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.

Арх. X.X.X., Стара Загора, архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част „конструктивна“, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, техник по строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X., Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X., Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Доц. д-р инж. X.X.X., София, инженер-химик, висше военно, доц. по специалността „Техника и технология на взривните работи“, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-химик, безопасност на труда.

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

X.X.X., Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомната физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама-спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X., Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Проф. д-р X.X.X., Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., Стара Загора, зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.

Ст.н.с.к.н. X.X.X., Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни агротехнически експертизи.

X.X.X., Казанлък, агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.

X.X.X., Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

10. Клас „Оценителни експертизи“

(включени са всички вещи лица от предходните и следващи класове, декларирали, че извършват съответната оценка)

X.X.X.-X., Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

Ст.н.с.к.н. X.X.X., Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции.

X.X.X., Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърнотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – машини и апарати на хранително-вкусовата промишленост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на машини и съоръжения, професионална подготовка по външна търговия и международно право.

X.X.X., Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини и съоръжения, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., София, топлинна и масообменна техника, икономика и управление на патентно-лицензионната дейност, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост.

X.X.X.-X., Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.

X.X.X., Димитровград, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „Строго секретно“.

X.X.X., Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист – икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт – оценител, брокер на недвижими имоти, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, застрахователно дело на МПС.

X.X.X., Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.

Доц. д-р инж. X.X.X., София, инженер-химик, висше военно, доц. по специалността „Техника и технология на взривните работи“, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Гълъбово, регионално планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част „Конструктивна“.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество.

X.X.X., Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строителнотехническа експертиза.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., Стара Загора, обществено здраве и здравен мениджмънт, медицинска сестра, управление на здравните грижи, специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология, свидетелство за призната специалност по анестезиология и интензивни грижи.

X.X.X., Стара Загора, машинно средно специално образование – механизация на селското стопанство, консултант по безопасността при превоз на опасни товари – класове – 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.

X.X.X., Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.

X.X.X., Стара Загора, педагог.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2020 г.

X.X.X., Стара Загора, преводач по френски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по италиански език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по английски, немски и руски език.

X.X.X., София, преводач по полски език.

X.X.X., Сливен, преводач по английски език.

X.X.X., София, преводач по словенски, сръбски и хърватски език.

X.X.X., София, преводач по полски и литовски език.

X.X.X., София, преводач по английски и арабски език.

X.X.X., Хасково, преводач по немски и руски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач – тълковник от и на жестомимичен език.

1837

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, срещу Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Симитли, приета с Решение № 532 по протокол № 33 от заседание на Общинския съвет – гр. Симитли, на 4.07.2013 г., е образувано адм. дело № 66/2020 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.03.2020 г. от 10 ч.

1857

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, с което са оспорени разпоредбите на чл. 48, ал. 4 и 5 от Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, приета с Решение № 72 по протокол № 5 от 26.01.2012 г., последно изменена с Решение № 538 по протокол № 66 от 31.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Оряхово, по което е образувано адм. д. № 901/2019 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 28.04.2020 г. от 10,30 ч.

1877

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, с което се иска прогласяване нищожността на Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Враца, приета с Решение № 224 по протокол № 16 от 26.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Враца, по което е образувано адм. д. № 886/2019 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 28.04.2020 г. от 10,30 ч.

1879

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 45/2020 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 11, чл. 15, чл. 32, ал. 3, чл. 41, ал. 8 и 9, чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 61ч, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Медковец, приета с Решение № 354 от протокол № 41 от 27.01.2011 г., изм. и доп. многократно и последно с Решение № 379 от протокол № 44 от 20.12.2018 г. на Общинския съвет – с. Медковец. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Медковец, чрез председателя, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 45/2020 г. е насрочено за 13.03.2020 г. от 10,15 ч.

1876

 

Плевенският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр.д. № 35/2020 г. по предявена искова молба от КПКОНПИ против X.X.X., ЕГН **********, от с. Асеновци, община Левски, област Плевен, ул. Гено Борисов № 25, и X.X.X., ЕГН **********, от с. Асеновци, община Левски, област Плевен, ул. Гено Борисов № 25, като е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество – парични суми с цена на иска 116 337,40 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

сума в размер 836,16 лв., представляваща левовата равностойност на получен превод от трето лица чрез системата „Western Union“;

сума в размер 10 000 лв., представляваща заплатената от X.X.X. на X.X. цена за л.а. „Мерцедес Е 220ЦДИ“ с белгийски peг. табели RDS 810.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

сума в размер общо 2275 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 71 BPBI 7923 1071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер общо 10 469 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер общо 128,08 лв., представляваща изплатени лихви по спестовен влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер 10,20 евро с левова равностойност 19,95 лв., представляваща вноска на каса от титуляря по спестовна сметка в евро с IBAN BG 15 BPBI 7923 1071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

сума в размер общо 56 344,89 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по спестовен влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер общо 33 158,75 лв., представляваща входящи преводи от трето лице по спестовен влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер общо 74,04 лв., представляваща изплатени лихви по спестовен влог в левове с IBAN BG 33 BPBI 7923 4071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер 1550 евро с левова равностойност 3031,54 лв., представляваща вноска на каса от титуляря по спестовна сметка в евро с IBAN BG 15 BPBI 7923 1071 4080 01 в „Юробанк България“ – АД.

Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е насрочено за 9.06.2020 г. от 14 ч.

1856

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по бейзбол и софтбол „Академиците“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.04.2020 г. в 17 ч. на адрес: София, ул. Цар Самуил № 97, офис на БРТД – АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и годишен отчет на председателя за периода 2016 – 2019 г.; 2. програма за дейността за 2020 г.; 3. освобождаване от отговорност на УС; 4. избор на управителни органи; 5. промени в устава; 6. прием и освобождаване на членове; 7. други. При липса на кворум па основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на заинтересованите на адрес: София, бул. Цар Самуил № 97.

1838

3. – Управителният съвет на сдружение „Дружество за автомобилизъм „Астра рейсинг“ – София, на основание чл. 23, ал. 1, изречение първо от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 6.04.2020 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – София, район „Витоша“, ул. Синя скала № 10, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на общото събрание на сдружението; предложение за решение – ОС приема за членове на сдружение „Дружество за автомобилизъм „Астра рейсинг“ X.X.X. и X.X.X.; 2. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението и избор на нови членове; предложение за решение – ОС освобождава като членове на управителния съвет на сдружение „Дружество за автомобилизъм „Астра рейсинг“ X.X.X. и X.X.X., като ги освобождава и от отговорност; избира за членове на управителния съвет на сдружение „Дружество за автомобилизъм „Астра рейсинг“ X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за срок от 5 години; 3. приемане на актуализиран устав на сдружението; предложение за решение – ОС приема актуализиран устав на сдружението, като: 3.1. отменя разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от устава и я изменя по следния начин: „Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението чрез писмена покана, изпратена по пощата, чрез факс, по електронен път или връчена, отправена персонално до всеки член, без поканата да се обнародва в „Държавен вестник“; 3.2. отменя разпоредбата на чл. 23, ал. 5 от устава и я изменя по следния начин: „Времето от връчване на поканата по реда на алинея 3 до откриването на общото събрание не може да бъде по-кратко от 14 дни.“ Материалите за общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на сдружението на адрес: София, район „Витоша“, ул. Синя скала № 10.

1864

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Боксов клуб „Тракиец“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 2 от устава свиква общо събрание на 4.04.2020 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Завоя на Черна № 3, при дневен ред: изменение на чл. 13, чл. 16, ал. 4, чл. 17, ал. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 2, чл. 27, ал. 2, чл. 31, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 3, т. 3 и 4 и ал. 4, чл. 42, ал. 2, т. 6 от устава на сдружението, от които да отпаднат членовете, свързани със членството на „юридически лица“ в сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Канят се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.

1863

9. – Управителният съвет на сдружение „Териториална организация на научно-техническите съюзи“ (ТО на НТС) – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13 от устава на ТО на НТС свиква общо събрание на ТО на НТС на 24.04.2020 г. в 18 ч. в Пазарджик, ул. Цар Шишман № 2, ет. 3, зала № 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на ТО на НТС за периода 2017 – 2019 г. и приемане на годишните финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3. освобождаване на членове на управителния съвет и избор на нови членове. Условието за представителство е: всеки редовен член на сдружението съгласно чл. 11, ал. 2 от устава може да участва в общото събрание на ТО на НТС чрез двама упълномощени представители – физически лица. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

1892

6. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при НУИ „Проф. X.X.“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.04.2020 г. в 18 ч. в сградата на НУИ „Проф. X.X.“ – Русе, ул. Пирот № 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на годишни финансови отчети; 3. промяна в устава; 4. приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението; 5. избор на нов управителен съвет и нов контролен съвет; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата е поставена на видно място на табло при входа на сградата на НУИ „Проф. X.X.“ – Русе, ул. Пирот № 12.

1875

Промени настройката на бисквитките