Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2021 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, КАКТО И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2021 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, КАКТО И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г., отм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

Изтекъл срок на действие.

Актуален списък за 2022 г. - ДВ, бр. 28 от 8 април 2022 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2021 г. за съдебния район на Окръжния съд - Ямбол, Административния съд - Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд

Преводачи от/на полски език

Десислава Янушова Желязкова - сертификат за владеене на полски език - С1 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на арабски и кюрдски език

Бадри Али Шихо - роден в Аврин - Сирия, свидетелство за завършено гимназиално образование, хуманитарен профил, преводи от арабски и кюрдски език.

Преводачи от/на турски език

Милка Янева Шигулова - сертификат за владеене на турски език - С1 и С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.


Извадка от Неофициален раздел бр. 24 от 22.03.2021 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките