Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 9.IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ"

Обн. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Министерският съвет приема национални планове за действие по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" и доклади за изпълнението им.

Чл. 2. (1) Създава Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление", наричан "съветът".

(2) Съветът:

1. осигурява разработването на проект на национален план за действие чрез координация в сферата на изпълнителната власт и сътрудничество и диалог с гражданското общество;

2. осъществява сътрудничество със заинтересованите страни и с представители на местната, законодателната и съдебната власт по повод и във връзка с разработването и изпълнението на мерки от националните планове за действие;

3. осигурява текущо проследяване на изпълнението на мерките от действащите национални планове за действие;

4. осигурява разпространение на информация и популяризиране на инициативата "Партньорство за открито управление" и принципите на отвореното управление.

(3) Съветът се председателства съвместно от заместник министър-председател, определен от Министерския съвет за координатор по инициативата "Партньорство за открито управление", и от представител на юридическите лица с нестопанска цел, членове на съвета.

(4) Членовете на съвета се определят се определят в зависимост от мерките, включени в национален план за действие, и са:

1. представители на органите на държавна власт, които отговарят за изпълнението на конкретни мерки от национален план за действие;

2. представители на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които участват в разработването и/или изпълнението на мярка от национален план за действие.

(5) Към съвета действа комитет в състав: заместник министър-председателят по ал. 3 и заместник-министри от министерствата, отговарящи за изпълнението на мерки, включени в национален план за действие. Комитетът обсъжда и взима решения по конкретни въпроси и затруднения, възникнали при изпълнението на мерките от националния план за действие. Председателят на съвета, представляващ юридическите лица с нестопанска цел, участва в заседанията на комитета със съвещателен глас.

(6) Мандатът на членовете на съвета и на комитета изтича след отчитането на националния план за действие по реда на чл. 5, ал. 3.

(7) След изтичането на мандата на съвета при условията на ал. 6, до приемането на нов национален план за действие функционира преходен състав на съвета, определен според критериите по ал. 4, като се взимат предвид предложенията за мерки, направени по реда на чл. 4, ал. 4. Преходният състав се свиква на първо заседание от заместник министър-председателя по ал. 3. На първото заседание на съвета измежду членовете по ал. 4, т. 2 с обикновено мнозинство се избира председателят на съвета, представляващ юридическите лица с нестопанска цел, като мандатът му може да е по-кратък от мандата на съвета с оглед на осигуряване на ротация.

(8) Окончателният състав на съвета и на комитета се определя с решението на Министерския съвет, с което се приема новият национален план за действие.

(9) Дейността на съвета и на комитета се осигурява от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

Чл. 3. (1) Съветът провежда редовни и извънредни заседания. Заседанията могат да се провеждат дистанционно.

(2) Редовните заседания се провеждат четири пъти годишно.

(3) Извънредните заседания се свикват по искане на една трета от членовете на съвета, отправено до председателя.

(4) Съветът заседава при присъствието на повече от половината от членовете си и приема решенията си с общо съгласие на присъстващите.

(5) За осигуряване публичност и прозрачност на дейността на съвета на Портала за консултативни съвети и на Портала за обществени консултации се публикува следната информация:

1. състав на съвета;

2. дневен ред и протоколи от заседанията на съвета;

3. контактна информация за служителите от дирекция "Модернизация на администрацията", осигуряващи дейността на съвета;

4. план-графици за консултиране със заинтересованите страни при подготовката и/или отчитането на национален план за действие;

5. дневен ред и протоколи от заседанията на работните групи към съвета;

6. националните планове за действие;

7. междинните оценки и окончателните доклади за самооценка на изпълнение на действащи или приключили национални планове за действие;

8. докладите на Независимия механизъм за оценка на изпълнението на национални планове за действие.

(6) Съветът приема правила за работата си.

Чл. 4. (1) Националният план за действие се приема за срок две години и включва не повече от 15 мерки за подобряване на дейността на централната изпълнителна власт в следните тематични области:

1. почтено управление и борба с корупцията;

2. гражданско участие;

3. прозрачност и достъп до информация;

4. отворени данни;

5. други.

(2) За да бъде включена мярка в изброените по ал. 1 тематични области, тя трябва да отговаря на следните условия:

1. да е свързана с принципите на инициативата "Партньорство за открито управление" за прозрачност, гражданско участие, отчетност и технологично обновление;

2. да е конкретна, с определени финансови параметри на изпълнение и измерими резултати и да е изпълнима в рамките на срока на съответния национален план за действие;

3. да включва съвместни действия с гражданското общество при нейното планиране, изпълнение или контрол;

4. да има преобразяващ потенциал за функционирането на държавната власт.

(3) По предложение на или съгласувано с представители на местната власт, с Народното събрание или със съдебната власт, националният план за действие може да включва и мерки от тяхна компетентност, отговарящи на условията по ал. 2.

(4) Подготовката на националния план за действие преминава през следните етапи:

1. оповестяване от дирекция "Модернизация на администрацията" на график за подготовката на плана на Портала за обществени консултации заедно с информация за целите и принципите на инициативата и за начина на включване на гражданите и юридическите лица в разработването на плана;

2. събиране на предложения за мерки в плана от държавни органи, граждани и юридически лица;

3. обсъждане на проекта на план от преходния състав на съвета и взимане на решение за структурата и съдържанието му в съответствие с приложението;

4. внасяне на плана за приемане от Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по чл. 2, ал. 3.

(5) Подготовката на нов национален план започва най-късно три месеца преди изтичането на срока на действащ национален план.

(6) За подпомагане на дейността на съвета могат да се създават работни групи за разработване на отделни области или мерки за нов национален план за действие или за мониторинг на изпълнението на действащ план. За участие в работните групи може се канят и лица извън състава на съвета.

Чл. 5. (1) След изтичането на първата година от срока на националния план за действие въз основа на информация от членовете на съвета, отговарящи за прилагането на мерките, се извършва междинна оценка на напредъка по изпълнението им, която се обсъжда от съвета. При констатирана необходимост на този етап могат да се предлагат нови или да се изменят мерки от плана чрез обсъждане в съвета и решение на Министерския съвет, като съответно се актуализира и съставът на съвета.

(2) Най-късно три месеца преди изтичането на срока на националния план за действие по инициатива на заместник министър-председателя по чл. 2, ал. 3 се подготвя окончателен доклад за самооценка, включващ постигнатите резултати и степента на изпълнение на заложените мерки.

(3) Докладът за самооценка се обсъжда от съвета преди изтичането на срока на националния план, като становищата на членовете се отразяват в протокол, и се приема с решение на Министерския съвет.

Чл. 6. Всички държавни органи са длъжни да предоставят навременна и точна информация за изпълнението на мерките от националните планове за действие при поискване от представителите на съвета и на Независимия механизъм за оценка на Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление".

Чл. 7. Средствата за годишната вноска за участие на България в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" се предвиждат ежегодно по бюджета на Министерския съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет публикува график за разработването на Националния план за действие за периода 2022 - 2024 г.

(2) В едномесечен срок от събирането на предложенията за мерки за Националния план за действие за периода 2022 - 2024 г. съобразно графика по ал. 1 заместник министър-председателят по чл. 2, ал. 3 свиква преходен състав на Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" за обсъждане на предложенията за мерки.

(3) До 31 декември 2021 г. Министерският съвет взема решение за приемане на Националния план за действие за периода 2022 - 2024 г. и определя окончателния състав на Съвета за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление".

§ 3. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административна реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 54 от 2020 г.) в чл. 1, ал. 2 т. 9 се отменя.

Приложение към чл. 4, ал. 4, т. 3


НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

в рамките на инициативата "Партньорство за открито управление"

I. Въведение

II. Положени усилия в рамките на инициативата "Партньорство за открито управление" до момента

III. Процес на разработване на националния план за действие

IV. Ангажименти (мерки)

1. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ..........................................

Мярка (номер и наименование)

Начална и крайна дата за изпълнение на мярката

Водеща институция/организация

 

Описание на мярката:

Какъв е общественият проблем, който се решава с мярката?

 

В какво се състои мярката?

 

 

Как изпълнението на мярката ще допринесе за решаването на проблема?

 

 

Как мярката е относима към ценностите на инициативата?

 

Допълнителна информация

(в т.ч. бюджет за изпълнение на мярката)

 

Дейности за и измерими резултати от изпълнението на мярката:

 

Начална дата:

Дата на приключване на дейността:

 

 

 

 

 

 

Партньори за изпълнението на мярката

 

Заинтересовани организации

 

Контактна информация:

Име на лицето/лицата за контакт от водещата институция/организация

 

Длъжност/позиция

 

Електронна поща и телефон за контакт

 

2. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ .........................................