Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 25.V

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 43 ОТ 2017 Г.)

В сила от 25.05.2021 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2021г.

§ 1. В чл. 6 ал. 3 се отменя.

§ 2. Член 13 се изменя така:

"Чл.13. (1) В ДДГ към МО се приемат с предимство деца, класирани съобразно сбор от точки от следните критерии, определени по тежест, както следва:

1. Общи критерии:

а) дете, чийто родител е военнослужещ и/или цивилен служител в състава на многонационално формирование или който заема длъжност в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в други международни инициативи на територията на страната или извън нея - 1 точка;

б) дете, чиито двама родители са военнослужещи и/или цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, и/или военнослужещи, и/или цивилни служители в състава на многонационални формирования, или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея - 2 точки.

2. Социални критерии:

а) дете на загинал военнослужещ от Министерството на отбраната, Българската армия или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, или на военнослужещ от състава на многонационално формирование, или който заема длъжност в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната или извън нея при или по повод изпълнение на службата - 2 точки;

б) дете на починал военнослужещ или цивилен служител от Министерството на отбраната, Българската армия или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, или на военнослужещ или цивилен служител от състава на многонационално формирование, или който заема длъжност в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната или извън нея - 1 точка;

в) дете от многодетно семейство и деца близнаци - 1 точка;

г) дете със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, удостоверени с решение на ТЕЛК, като броят за всяка група не надхвърля 3 деца - 2 точки;

д) дете, което към момента на приема има брат или сестра в детската градина, за която кандидатства - 1 точка;

е) дете на самотен родител - 2 точки;

ж) дете на родител/и с трайно намалена работоспособност над 70 на сто, установена с решение на ТЕЛК - 1 точка;

з) дете, чиито родители са настанени в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната - 1 точка.

(2) Децата по ал. 2 на чл. 12 се приемат в ДДГ към МО с предимство по критерии, определени по тежест, както следва:

1. Общи критерии:

а) дете с роднини по права линия от втора степен (баба или дядо), които са военнослужещи и/или цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, или военнослужещи и/или цивилни служители в състава на многонационални формирования, или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея - 2 точки.

2. Социални критерии:

а) дете кръгъл сирак - 2 точки;

б) дете полусирак - 1 точка;

в) дете от многодетно семейство и деца близнаци - 1 точка;

г) дете със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, удостоверени с решение на ТЕЛК, като броят за всяка група не надхвърля 3 деца - 2 точки;

д) дете, което към момента на приема има брат или сестра в детската градина, за която се кандидатства - 1 точка;

е) дете на самотен родител - 2 точки;

ж) дете на родител/и с трайно намалена работоспособност над 70 на сто, установена с решение на ТЕЛК - 1 точка."

§ 3. Член 16 се изменя така:

"Чл. 16. (1) Към заявлението за кандидатстване се прилагат следните документи в зависимост от критериите за предимство по чл. 13:

1. актуална служебна бележка от местоработата на родителя, а в случаите по чл. 13, ал. 2, т. 1, буква "а" - на роднините на детето по права линия от втора степен, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (военно звание); в случай, че местоработата попада в категорията: многонационално формирование, задгранично представителство на Република България, международна организация или друга международна инициатива на територията на страната или извън нея, то изрично следва да бъде отбелязано в служебната бележка; при промяна на местоработата и заеманата длъжност на родителя той е длъжен да уведоми директора на детската градина в едноседмичен срок от настъпване на промяната;

2. удостоверение за сключен граждански брак - за лица, родени преди 1 януари 1984 г.;

3. копие на удостоверение за раждане на детето;

4. копие на смъртен акт на починал родител;

5. копие на удостоверения за раждане на всички деца при многодетни семейства;

6. копие на експертно решение на ТЕЛК за децата и за родителите при наличие на такова;

7. копие на бракоразводно решение и присъдени родителски права;

8. декларация за информирано съгласие в съответствие със Закона за защита на личните данни;

9. други при необходимост.

(2) Председателят на комисията по чл. 17 по служебен ред изисква от общинската администрация следните документи:

1. удостоверение за сключен граждански брак - за лица, родени след 1 януари 1984 г.;

2. удостоверение за семейно положение;

3. удостоверение за семейно положение съпруг/съпруга и деца;

4. удостоверение за съпруг/а и родствени връзки."

§ 4. Заглавието на раздел III "Напускане и изключване на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната" се заменя с "Напускане, изключване и преместване на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната".

§ 5. Създава се чл. 22а:

"Чл. 22а. Преместване на деца от една ДДГ към МО в друга ДДГ към МО може да се извърши по желание на родителите или настойниците с подаване на ново заявление и кандидатстване по установената процедура за прием в ДДГ към МО."

§ 6. Член 31 се изменя така:

"Чл. 31. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите или настойниците заплащат такса в размер, определен от съответната община, в която се намира детската градина, съгласно Закона за местните данъци и такси."

Заключителни разпоредби

§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".