Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 12.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.08.2021 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 12 Октомври 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите "април 2021 г." се заменят с "юли 2021 г.";

б) в т. 2 думите "април 2021 г." се заменят с "юли 2021 г.".

2. В ал. 3 думите "за април 2021 г." се заменят със "за юли 2021 г.".

3. В ал. 4:

а) в основния текст думите "април 2021 г." се заменят с "юли 2021 г.";

б) в т. 1 думите "за април" се заменят със "за юли";

в) в т. 2 думите "за април" се заменят със "за юли".

4. В ал. 6, т. 1 думите "преди 1 януари 2021 г." се заменят с "преди 1 май 2021 г.".

5. В ал. 7 думите "от 1 юни до 31 юли 2021 г." се заменят с "от 1 август до 31 декември 2021 г.".

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите "за април 2021 г." се заменят със "за юли 2021 г.".

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "в случай че са учредени преди 1 декември 2019 г.".

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите "1 юни 2019 г." се заменят с "1 август 2019 г.";

б) в т. 2 думите "1 юни 2019 г." се заменят с "1 август 2019 г.".

3. В ал. 3:

а) в т. 1 думите "1 юни 2019 г." се заменят с "1 август 2019 г.";

б) в т. 2 думите "1 юни 2019 г." се заменят с "1 август 2019 г.".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 5. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и септември 2021 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 31 октомври 2021 г.

§ 6. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за ноември 2021 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 10 декември 2021 г. в условията на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 до 31 декември 2021 г.

§ 7. Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на средства за декември 2021 г. след и в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.

§ 8. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) и чл. 1, ал. 5, т. 9, буква "а" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2021 г.).

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.