Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 20.V

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ"

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ"

В сила от 20.05.2022 г.
Приет с ПМС № 89 от 19.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 20 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала, броят и териториалният обхват на звената на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронно управление", наричана по-нататък "Агенцията".

Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към министъра на електронното управление за изпълнение на държавната политика в областта на електронното управление и на държавната политика в областта на мрежовата и информационната сигурност.

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище гр. София и с адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.

(3) Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на електронното управление (МЕУ).

(4) Агенцията изпълнява самостоятелно или съвместно с други органи или организации проекти и програми в областта на електронното управление и мрежовата и информационната сигурност.

Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на електронното управление съгласувано с министър-председателя.

(2) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(3) Трудовите правоотношения със заместник изпълнителния директор се сключват, изменят и прекратяват от изпълнителния директор съгласувано с министъра на електронното управление.

(4) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник изпълнителния директор, а в случай на необходимост - от друг, определен с писмена заповед, служител на ръководна длъжност от Агенцията.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Агенцията:

1. подпомага министъра на електронното управление в областта на планирането и развитието на споделените ресурси на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление (ЗЕУ), оперативното наблюдение и поддръжка на системи, като:

а) организира дейности по развитие и поддръжка на информационни системи и регистри;

б) съблюдава нивото на качеството и организира прилагането на процедури за обслужване на потребители, управление на инциденти и проблеми за централните компоненти на електронното управление, свързани с предоставянето на услуги;

в) организира реализацията на служебен обмен на данни между регистри в държавната администрация, както и дейностите, свързани с изискванията за вътрешния оборот на електронни документи между лицата по чл. 1 от ЗЕУ и тяхното последващо архивиране, както и участва в контрола по прилагането му;

г) организира поддръжката и развитието на Единния портал за достъп до електронни услуги и хранилището за електронни формуляри за заявяване на електронни административни услуги;

д) осигурява администрирането на хоризонталните и централните системи и компоненти от архитектурата на електронното управление;

е) осигурява планирането, изграждането, експлоатацията, поддръжката и администрирането в режим 24/7/365 на споделените информационни ресурси по ЗЕУ, включващи оптични кабелни линии (ОКЛ), Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), центрове за данни, Държавен хибриден частен облак (ДХЧО);

ж) изпълнява дейности, свързани с използване на споделените информационни ресурси, и осигурява предвидените електронни съобщения при привеждане в готовност за работа при бедствия, извънредно положение, военно положение или положение на война;

з) осигурява наблюдението на комуникационно-информационните системи в системата на МЕУ;

2. подпомага министъра на електронното управление в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) - част от инфраструктурата на ЕЕСМ на държавната администрация, и за нуждите на националната сигурност;

3. подпомага министъра на електронното управление в областта на мрежовата и информационната сигурност и киберсигурността, като:

а) организира изпълнението на функциите на звено за контакт по въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност, на национално ниво и по оперативни въпроси на международно ниво;

б) организира изпълнението на функцията на Национален екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (нЕРИКС; nCSIRT);

в) организира изпълнението на функциите на Секторен екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за административните органи и субектите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗКС;

г) координира и управлява инциденти, уязвимости и данни, събрани при анализ на инциденти, свързани с кибератаки;

д) участва в процесите на планиране, подготовка и провеждане на международни и национални учения в областта на мрежовата и информационната сигурност;

е) организира дейностите по наблюдението и анализа на националното киберпространство;

ж) организира изпълнението на функцията на оперативен център за информационна сигурност (Security Operations Center (SOC);

4. планира и управлява непрекъснато и координирано предоставяне на ИКТ услуги;

5. подпомага министъра на електронното управление при изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на информационните ресурси на електронното управление;

6. подпомага министъра на електронното управление при изпълнение на правомощията съгласно Закона за електронните съобщения и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по отношение на използване на интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война и осигуряване на електронни съобщения при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение;

7. представлява, ръководи, координира, контролира и носи отговорност за осъществяването на цялостната дейност на Агенцията, както и за връзките ѝ с други административни органи и организации;

8. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на Агенцията финансови и материални ресурси;

9. изготвя проекти на програми и проекти за развитие на електронното управление, мрежовата и информационната сигурност и ги предлага за утвърждаване от министъра на електронното управление;

10. издава индивидуални административни актове, свързани с развитието на дейностите и организацията на работа на Агенцията, в рамките на своята компетентност;

11. представя на министъра на електронното управление за утвърждаване проект на годишен план за действие на Агенцията и проект на бюджет на Агенцията;

12. представя на министъра на електронното управление текущи и годишни отчети за дейността на Агенцията;

13. представя на министъра на електронното управление периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на Агенцията;

14. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на Агенцията;

15. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на Агенцията, в рамките на предоставените му правомощия;

16. изпълнява функциите на орган по назначаването по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда по отношение на служителите в Агенцията;

17. утвърждава длъжностното разписание в Агенцията;

18. сформира екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на Агенцията;

19. изпълнява и други функции, възложени му със закон, с друг нормативен акт или със заповед на министъра на електронното управление.

(2) Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи, национално представителни организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.

(3) Изпълнителният директор определя и организира информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Агенцията.

(4) Изпълнителният директор определя със заповед функции и делегира правомощия на заместник изпълнителния директор.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 5. (1) Структурата на Агенцията включва обща администрация, организирана в една дирекция, и специализирана администрация, организирана в Главна дирекция с териториални звена към нея и две дирекции.

(2) Общата численост на персонала на Агенцията е посочена в приложението.

(3) Обхватът на териториалните поделения в рамките на Главната дирекция по ал. 1, техните седалища и числеността на персонала в тях се определят от изпълнителния директор на Агенцията.

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 6. (1) Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на правомощията му;

2. отговаря за изготвяне на ежегодните цели на Агенцията и публикуването им след утвърждаване от изпълнителния директор;

3. организира процеса по оценяване на изпълнението на служителите в Агенцията;

4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Агенцията;

5. организира разпределението на задачите между административните звена в Агенцията и осъществява общия контрол по изпълнението им;

6. утвърждава вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Агенцията;

7. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

8. ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

9. координира и отговаря за изготвянето на годишния отчет за дейността на Агенцията;

10. отговаря за подготовката и съгласуването по възникването, изменението и прекратяването на служебните правоотношения, както и за сключването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;

11. отговаря за изготвянето и контролира изпълнението на заповедите на изпълнителния директор;

12. координира оперативното взаимодействие с администрацията на МЕУ и с другите органи на изпълнителната власт и с юридически лица;

13. представлява Агенцията в случаите, когато е изрично упълномощен от изпълнителния директор;

14. изпълнява и други задачи, възложени с писмена заповед от изпълнителния директор.

Раздел III.
Звено по сигурността на информацията, по мрежова и информационна сигурност и по защита на личните данни

Чл. 7. (1) Ръководителят на звеното по сигурността на информацията, по мрежова и информационна сигурност и по защита на личните данни е на пряко подчинение на изпълнителния директор и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и нормативните актове по прилагането му.

(2) Звеното по сигурността на информацията, по мрежова и информационна сигурност и по защита на личните данни изпълнява следните функции в областта на сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на Агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

4. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;

5. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, които съдържат класифицирана информация;

6. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;

7. организира и контролира дейността в регистратурата за класифицирана информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на материали, които съдържат класифицирана информация;

8. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, което е свързано с достъп до определено ниво на класификация;

9. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

10. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

11. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в Агенцията;

12. организира и провежда обучението на служителите в Агенцията в областта на защитата на класифицираната информация.

Чл. 8. (1) Звеното по сигурността на информацията, по мрежова и информационна сигурност и по защита на личните данни изпълнява следните функции в областта на мрежовата и информационната сигурност:

1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, които са заложени в политиката на Агенцията;

2. участва в изготвянето, поддържането и развитието на политиките и документираната информация, които са свързани с мрежовата и информационната сигурност;

3. консултира ръководните длъжностни лица в Агенцията във връзка с информационната сигурност;

4. периодично (най-малко веднъж на тримесечие) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност и ги представя на изпълнителния директор;

5. координира обученията, които са свързани с мрежовата и информационната сигурност на служителите;

6. сътрудничи с други администрации, организации и експерти, които работят в областта на информационната сигурност;

7. отговаря за водене на регистъра на инцидентите и за реагиране при инциденти с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;

8. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им;

9. ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;

10. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер;

11. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;

12. предлага санкции за лицата, които са нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, които уреждат изискванията към мерките за мрежова и информационна сигурност.

(2) В изпълнение на функциите по ал. 1 звеното работи съвместно с Главна дирекция "Експлоатация", дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" и дирекция "Киберсигурност".

Чл. 9. (1) Звеното по сигурността на информацията, по мрежова и информационна сигурност и по защита на личните данни осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OJ, L 119, 4.5.2016).

(2) Звеното по сигурността на информацията, по мрежова и информационна сигурност и по защита на личните данни:

1. контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и осигурява прилагането на политиката за защита на личните данни в Агенцията;

2. информира и консултира изпълнителния директор и служителите за задълженията им, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 и от нормативните актове, които регламентират защитата на личните данни;

3. следи за осведомеността и обучението на служителите в Агенцията в областта на защитата на личните данни;

4. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработване на личните данни с установените изисквания;

5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните, и отчита рисковете, които са свързани с операциите по обработване на личните данни;

6. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети по отношение на извършването на оценка на въздействието върху защитата на личните данни и наблюдава процеса по извършването на оценката;

7. осъществява сътрудничеството с Комисията по защита на личните данни и е контактна точка за комисията по въпроси, които са свързани с обработването на личните данни.

Раздел IV.
Финансов контрольор

Чл. 10. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор.

(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и осъществява предварителен контрол за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Агенцията съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Раздел V.
Обща администрация

Чл. 11. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово обслужване".

Чл. 12. Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване":

1. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, които са свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите, водене и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите в Агенцията;

2. изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на Агенцията;

3. организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжностите и повишаването на професионалната квалификация на служителите;

4. планира и организира обучението и развитието на служителите, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в Агенцията;

5. оказва правна помощ на изпълнителния директор и на административните звена на Агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;

6. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други институции;

7. изработва или участва в изработването на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на Агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове;

8. изготвя и/или съгласува проекти на договори, заповеди и други актове и документи, които са свързани с дейността на Агенцията;

9. планира, организира и координира всички дейности във връзка с управление на цикъла на обществените поръчки;

10. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация;

11. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на Агенцията;

12. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на Агенцията в съответствие с нормативните изисквания, както и за съхраняването на счетоводните документи;

13. разработва проект на годишен отчет и бюджетна прогноза на Агенцията;

14. изготвя общия годишен финансов отчет на Агенцията;

15. изготвя касов отчет за представяне на първостепенния разпоредител с бюджет;

16. отговаря за управлението на собствеността на Агенцията, организира и отговаря за правилното и законосъобразно ползване и управление на имотите, които са предоставени на Агенцията;

17. осъществява материално-техническото обслужване на дейността на Агенцията;

18. извършва транспортното обслужване на Агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво;

19. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и координира работата по постъпили от тях предложения, сигнали и жалби;

20. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в Агенцията, въвежда информация в административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;

21. организира, осигурява и следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Раздел VI.
Специализирана администрация

Чл. 13. Специализираната администрация е организирана във:

1. дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи";

2. Главна дирекция "Експлоатация";

3. дирекция "Киберсигурност".

Чл. 14. Административните звена на Агенцията съобразно функционалната си компетентност участват в изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на информационните ресурси на електронното управление.

Чл. 15. Дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" подпомага изпълнителния директор на Агенцията, като изпълнява следните функции:

1. участва в дейностите по интеграция на ресурсите на електронното управление с информационните системи на лицата по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ;

2. осигурява интеграцията на ресурсите на електронното управление с тези на държавите - членки на Европейския съюз;

3. развива и поддържа информационните системи и регистри по Закона за електронното управление;

4. изпълнява дейностите по прилагането на процедури за обслужване на потребители, управление на инциденти и проблеми, свързани с централизирано предоставяне на електронни административни услуги и/или електронни услуги във връзка с тях;

5. изпълнява дейностите по реализация на служебен обмен на данни между регистри в държавната администрация;

6. изпълнява дейностите, свързани с изискванията за вътрешния оборот на електронни документи между лицата по чл. 1 от ЗЕУ и тяхното последващо архивиране, както и участва в контрола по прилагането им;

7. поддържа и подпомага развитието на публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на разработчиците на информационни системи в администрациите;

8. поддържа и подпомага развитието на Единния портал за достъп до електронни услуги и хранилище за електронни формуляри за заявяване на електронни административни услуги в съответствие с единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;

9. съблюдава нивото на качеството на обслужване на свързаните с електронното управление централни компоненти на електронното управление, свързани с предоставяне на услуги;

10. осигурява администрирането на хоризонталните и централните системи и компоненти от архитектурата на електронното управление;

11. изгражда, поддържа и администрира тестови среди;

12. разработва оперативни процедури за денонощно наблюдение на параметри на информационни системи на Агенцията, свързани с функционалности по отношение предоставянето на електронни административни услуги;

13. реализира дейностите по технологичната реализация на служебен обмен на данни между регистри и предоставянето на вътрешни електронни административни услуги между лицата по чл. 1 от ЗЕУ;

14. изгражда, проектира, експлоатира, поддържа и администрира в режим 24/7/365 споделените информационни ресурси на електронното управление по смисъла на ЗЕУ, включващи оптични кабелни линии (ОКЛ), Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), центрове за данни (ЦД) и Държавен хибриден частен облак (ДХЧО);

15. осигуряване на работоспособността и наличността на електронните услуги, предоставяни от споделените ресурси;

16. изгражда и поддържа среди за разработване и експлоатация на информационни системи;

17. участва в подготовката и провеждането на учения за използване на споделената КИИ при извънредно положение, военно положение или положение на война;

18. осигурява комуникационни услуги за целите на оповестяване и осигуряване на предвидените електронни съобщения при привеждане в готовност за работа при бедствия, извънредно положение, военно положение или положение на война;

19. осигурява защитата на КИИ от злонамерени и нерегламентирани действия срещу нея и подпомага потребителите на информационни ресурси, ползващи КИИ, за защита на техните ресурси;

20. планира и разпределя софтуерни лицензи, необходими за изграждане и техническа поддръжка на информационната инфраструктура на ДХЧО и за нуждите на МЕУ;

21. организира и провежда обучения на потребители на облачни услуги, предоставяни от ДХЧО;

22. поддържа регистър на инцидентите, свързани с мрежовата и информационната сигурност, възникнали в КИИ в системата на МЕУ, и уведомява Секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;

23. оказва помощ на място (по заявка на Секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 17, т. 4) при инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, възникнали в КИИ в системата на МЕУ;

24. поддържа и развива помощен контактен център за подпомагане потребителите на електронни услуги;

25. осигурява спазването на изискванията за мрежова и информационна сигурност в КИИ в системата на МЕУ;

26. разработва инструкции за ползване на комуникационно-информационните системи, изградени за предоставяне на облачни услуги, и осигуряване на тяхната защита от зловредни и нерегламентирани действия;

27. отговаря за техническата поддръжка и администрирането на споделените информационни ресурси на електронното управление, в т. ч. ресурсите, необходими за централизирана доставка на преносна среда за централизиран интернет за структурите на държавната администрация, и предоставя достъп до тях;

28. отговаря за експлоатацията, техническата поддръжка и развитието на ЕЕСМ на държавната администрация и центрове за данни за нуждите на пунктовете за управление във връзка с националната сигурност;

29. пренасочва и/или ескалира заявки от потребители на електронни услуги към съответните компетентни лица и/или институции за оказване на необходимата помощ;

30. осъществява денонощно оперативно наблюдение на комуникационно-информационните системи в системата на МЕУ;

31. регистрира и подпомага разрешаването на киберинциденти с информационни системи и инфраструктура в системата на МЕУ и уведомява своевременно компетентните лица за тях;

32. изготвя ежедневни доклади за наблюдаваните ресурси;

33. извършва месечни и при необходимост извънредни анализи на състоянието на наблюдаваните ресурси;

34. разработва стандартни оперативни процедури за наблюдение на ресурсите;

35. уведомява отговорните лица при прекъсване на услуги и на нормалното функциониране на отделни компоненти и системи за предприемане на съответните действия по предварително одобрени инструкции и списъци;

36. участва в учения и обучения, свързани с функциите на дирекцията;

37. разработва планове за действие и правила за въвеждането и развитието на споделените информационни ресурси на електронното управление;

38. разработва каталог на споделените ресурси и услуги в областта на ИКТ и разработва планове за действие за изпълнение и разширяване на предлагането на услуги в областта на ИКТ и за държавната администрация;

39. планира и управлява непрекъснато и координирано предоставяне на ИКТ услуги и споделени информационни ресурси на електронното управление;

40. планира и управлява ресурсите, включително персонала, необходим за предоставяне на споделени ресурси на електронното управление и услуги в областта на ИКТ;

41. извършва оценки за готовност на публичните администрации за преминаване към ДХЧО и разработва съответна стратегия и план за действие;

42. разработва методически указания за предоставяне на достъп до споделени ресурси;

43. разработва и въвежда стандарти и стандартизационни документи, свързани със споделените ресурси за държавните администрации, и методики за контрол на съответствието;

44. изготвя и актуализира правила за използване на споделената КИИ и правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи, свързани с поддържането, експлоатацията и развитието ѝ;

45. определя изискванията и планиране на развитието на свързаността на центровете за данни към ЕЕСМ и интернет;

46. организира поддържането на информационната и комуникационната система и свързаност на Агенцията и на вътрешната система за обмен на информация;

47. оказва техническа помощ на служителите на Агенцията при експлоатацията на системния и приложния софтуер;

48. осъществява системната интеграция на комплексни комуникационни и информационни системи, свързани с дейността на Министерския съвет и на неговата администрация;

49. администрира и осигурява техническото поддържане и функциониране на информационните системи на Министерския съвет (с изключение на системите по чл. 75, ал. 1, т. 12 и 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация) и на цялостната информационна инфраструктура, на компютърната и комуникационната техника на Министерския съвет;

50. изпълнява функциите на национален координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите членки - sTESTA.

Чл. 16. (1) Главна дирекция "Експлоатация" подпомага изпълнителния директор в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на Съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) - част от инфраструктурата на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност:

1. координира използването на ЕЕСМ за нуждите на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война и привеждането ѝ в степен на готовност за комуникационно-информационно осигуряване на въоръжените сили;

2. подпомага дирекция "Киберсигурност" в дейностите по повишаване нивото на киберсигурността на държавните органи и институции.

(2) Главна дирекция "Експлоатация" осъществява дейности в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на СОСП чрез:

1. Териториална дирекция "Сердика", която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на СОСП и складовите бази, които са разположени на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Софийска, София-град, Перник, Видин, Враца и Монтана;

2. Териториална дирекция "Мизия", която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на СОСП и складовите бази, които са разположени на територията на областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Търговище и Силистра;

3. Териториална дирекция "Тракия", която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на СОСП и складовите бази, които са разположени на територията на областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

(3) Териториалните дирекции по ал. 2:

1. експлоатират, модернизират и поддържат в готовност СОСП и инсталираните мощности за военно време за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при извънредно положение, военно положение или положение на война по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. организират поддържането на специални обекти за нуждите на отбраната и инсталираните за нуждите на отбраната мощности за военно време;

3. подпомагат дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" в дейностите по поддържане и експлоатация на ЕЕСМ и активното оборудване в защитени СОСП, включително строително-монтажни и демонтажни работи, както и необходимите профилактични и контролни измервания и настройки на пасивната инфраструктура на мрежата;

4. участват в дейностите по планиране и развитие на инженерно-техническите системи и съоръжения на Агенцията;

5. подпомагат дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" в дейностите по изграждане и поддържане на електронната съобщителна инфраструктура на Агенцията;

6. осъществяват дейности по осигуряване на предвидените електронни съобщения при бедствия и при извънредно положение, военно положение или положение на война съвместно с дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи";

7. участват в разработването и актуализирането на План за използване на интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война;

8. поддържат в актуално състояние експлоатационно-техническата документация на електронната съобщителна инфраструктура, всички съоръжения и системи на СОСП;

9. подпомагат експлоатацията на пунктове за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разположени в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

(4) По отношение на инженерно-техническите системи Главна дирекция "Експлоатация":

1. планира, администрира и развива инженерно-техническите системи (ИТС) на Агенцията;

2. организира, координира и участва в строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности;

3. обезпечава контрола върху дейностите по експлоатация и поддръжка на ИТС на защитените СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;

4. разработва планове за развитие, подмяна и ремонт на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;

5. планира и организира дейностите по обезпечаване на ИТС в СОСП и възлите на ЕЕСМ с необходимите материални ресурси и дълготрайни активи за осигуряване на експлоатационната им дейност;

6. разработва правила, инструкции и процедури за експлоатацията на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;

7. осъществява координация и подпомага методически проекти и дейности, свързани с доставката и ползването на електроенергия;

8. организира воденето и актуализирането на паспортизацията на инженерно-техническите съоръжения в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;

9. участва в разработването на план за използване на ИТС при извънредно положение, военно положение или положение на война;

10. отговаря за пожарната безопасност и осигурява функционирането и поддържането на системите за пожароизвестяване и пожарогасене в системата на МЕУ;

11. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на дейности в областта на отбранително-мобилизационната подготовка.

(5) Главна дирекция "Експлоатация" подпомага изпълнителния директор, като:

1. изготвя становища при съгласуване на инвестиционни проекти и задания, свързани с комуникационните възли на ЕЕСМ и СОСП;

2. участва в планирането, проектирането, разработването и експлоатацията на Военновременната автоматизирана система за управление "Електронно управление", подсистема на Комплексната автоматизирана система (КАС) за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война;

3. участва в разработването и изготвя технически спецификации и инвестиционни проекти, свързани с развитието на СОСП;

4. осъществява логистичното обслужване на Агенцията и териториалните ѝ звена;

5. организира и контролира ремонтната дейност, техническото обслужване и доставката на машини, съоръжения и транспортни средства на Агенцията.

6. подпомага поддържането на имотите в системата на МЕУ, прилежащите площи към него и други помещения.

Чл. 17. Дирекция "Киберсигурност":

1. осъществява функциите на звено за контакт по въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност, на национално ниво и по оперативни въпроси на международно ниво;

2. участва в изграждането, експлоатирането, поддържането и развитието на: Национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност; Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС); Национален киберситуационен център (НКСЦ); зала за национални и международни киберучения; лаборатория за зловреден код и лаборатория за анализи на артефакти от инциденти; Център за наблюдения и за реакция при инциденти с компютърната сигурност и Система за мониторинг и съхранение на документи, свързани с мрежовата информационна сигурност (МИС);

3. изпълнява функцията на Национален екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (НЕРИКС; nCSIRT), като:

а) осъществява необходимите дейности, свързани с управление на инциденти в МИС, в рамките на обхвата на чл. 4 от Закона за киберсигурност (ЗКС);

б) изготвя справки за дейностите на НЕРИКС и поддържа необходими за дейността си бази данни и статистически данни;

в) подпомага публични организации и институции във връзка с разрешаването на инциденти в МИС;

г) осъществява взаимодействие със служители и/или звена по МИС;

д) поддържа и обновява списък с контактна информация за секторните ЕРИКС и отговорниците по МИС;

е) уведомява и осъществява взаимодействие с компетентни органи при необходимост;

ж) сътрудничи си с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за отстраняване на установени от него киберинциденти в техните мрежи и/или услуги;

4. изпълнява функциите на Секторен екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за административните органи и субектите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗКС, като:

а) осъществява необходимите дейности, свързани с управление на инциденти в МИС, в рамките на обхвата на чл. 4 от ЗКС за административните органи и субектите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4;

б) поддържа и обновява списък с контактна информация за отговорниците по МИС на административните органи и субектите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗКС;

в) осъществява взаимодействие със служители и/или звена по мрежова и информационна сигурност на административните органи и субектите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗКС;

г) оказва помощ при справяне с инциденти, като осигурява съдействие на ползвателите на услугите при възстановяване на системи вследствие на възникване на инциденти;

д) осъществява дейности, свързани с управление на уязвимости, и определя подходящи действия за смекчаване или поправяне на уязвимостите след тяхното откриване;

е) осъществява дейности, свързани с откриване, управление, анализ и премахване на артефакти;

5. изготвя правила, инструкции и други документи във връзка с инциденти в мрежовата и информационната сигурност;

6. анализира, координира и управлява инциденти, уязвимости и данни, събрани при анализ на инциденти, свързани с кибератаки;

7. оказва експертна подкрепа на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица - разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон, при изграждане, внедряване и поддържане в актуално състояние на системи за управление на информационната сигурност съгласно националните и международно признатите стандарти в тази област;

8. изготвя и разпространява информационни бюлетини във връзка с МИС и информация, свързана с осигуряване на сигурна информационна среда;

9. участва в процесите на планиране, подготовка и провеждане на международни и национални учения в областта на МИС;

10. участва в разработването на проектни предложения и изпълнява дейности по тяхната реализация;

11. подпомага изпълнителния директор при наблюдението и анализа на националното киберпространство;

12. изготвя и разпространява информация, включително в машинно четим вид, до заинтересованите организации с цел превантивна защита от киберинциденти;

13. изпълнява функцията на операционен център за информационна сигурност (security operations center (SOC), като:

а) при идентифициране на киберинцидент незабавно уведомява Националното единно звено за контакт по смисъла на ЗКС в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" при МЕУ и НЕРИКС, както и съответния секторен ЕРИКС и/или организациите, засегнати от киберинцидента, и уведомява и осъществява взаимодействие и със следните организации при необходимост:

аа) с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) при установени случаи на компютърни престъпления;

бб) с Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) в случай на инциденти с МИС на стратегически обекти и дейности със значение за националната сигурност;

вв) с органите по защита на личните данни при инциденти, които заплашват сигурността на лични данни;

б) събира, консолидира, обработва и анализира оперативна информация от информационни системи, журнални записи, сървъри-примамки и други средства за наблюдение на активностите и действията на потребители в киберпространството в рамките на обхвата на чл. 4 от ЗКС;

в) осъществява дейности, свързани със сигнализиране и предупреждение при възникване на оперативни кризисни ситуации, по отношение на мрежовата и информационната сигурност, предоставяне на информация за атаки, вируси и уязвимости, които вече са се проявили, като се описват начините за предотвратяване и предпазване;

г) участва в изграждането, подбора, оперирането и поддържането на технологичните инструменти, бази данни, средства и платформи, необходими за осъществяването на дейността по оперативно наблюдение на събитията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;

д) подпомага дейности по планиране, подготовка, организиране и провеждане на обучения със звената или служителите по информационна сигурност в структурите на публичната администрация и на национални и международни тренировки и учения в областта на киберсигурността и МИС.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА

Чл. 18. Организацията на работата в Агенцията, оперативната дейност и документооборотът се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на изпълнителния директор.

Чл. 19. (1) Работното време на служителите в Агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите в Агенцията е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) За служители в някои от структурните звена на Агенцията с оглед на спецификата на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 2.

(4) Приемното време на изпълнителния директор и на служителите се определя със заповед на изпълнителния директор, като се оповестява на специално обозначено място в сградата на Агенцията.

(5) Установяването на работното време и контролът по спазването му се определят с акт на изпълнителния директор.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията.Приложение към чл. 5, ал. 2


Численост на служителите в Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" -

389 щатни бройки

 

изпълнителен директор

1

заместник изпълнителен директор

1

звено по сигурността на информацията

служител по мрежова и информационна сигурност

длъжностно лице по защита на личните данни

финансов контрольор

главен секретар

5

1

1

1

1

Обща администрация

дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

 

37

Специализирана администрация

341

дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи"

122

Главна дирекция "Експлоатация"

204

дирекция "Киберсигурност"

15