Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 24.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 110 ОТ 2021 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 110 ОТ 2021 Г.)

В сила от 08.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложението към чл. 1а, в т. 2.3 след думите "за 2019 г." се добавя "или които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г.".

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2022 г.), в § 3 ал. 3 се изменя така:

"(3) Средствата за превозвачите, които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г. по т. 2.3 от приложението към чл. 1а, се предоставят след получаването на положително становище от Европейската комисия относно съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз."

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 юни 2022 г.