Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 24.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 110 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 149 ОТ 13.06.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. КАМЕН ДИМОВ ВЕЛЕВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 153 ОТ 17.06.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ СВИВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПЕЧАЛБИ Виж повече
  • УКАЗ № 154 ОТ 17.06.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, ОТ Виж повече
  • УКАЗ № 155 ОТ 17.06.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА (РЕВИЗИРАНА) Виж повече
  • УКАЗ № 156 ОТ 17.06.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 3.12.2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И НА МАКСИМАЛНИТЕ ЗА Виж повече