Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 11 от 2.II

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г.)

В сила от 02.02.2023 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.

Проект: 48-353-07-5/20.01.2023 г.

§ 1. В чл. 18, ал. 1 думите "и приемат" се заменят с "приемат и изменят".

§ 2. В чл. 101 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя "или план-извлечение".

2. В ал. 3 се създават т. 8 и 9:

"8. условията и редът за изготвяне, издаване и одобряване на план-извлеченията и предписанията;

9. условията и редът за провеждане на сечи в изключителни случаи."

§ 3. В чл. 106 след думата "санитарни" се добавя "и принудителни", след думата "станция" се добавя "както и на основание план-извлечение" и изречение второ се изменя така: "С предписанията се определя и краен срок за провеждане на сечта."

§ 4. В чл. 107 думите "предвидени за сеч" се заличават.

§ 5. В чл. 108 се създава ал. 4:

"(4) Алинеи 1 - 3 не се прилагат при провеждане на сечи по чл. 101, ал. 3, т. 9."

§ 6. Член 111 се изменя така:

"Чл. 111. (1) Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея.

(2) Добивът на дървесина от горските територии се извършва от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства или от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1, с изключение на случаите, когато:

1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори;

2. добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба.

(3) Физическите лица, закупили дървесина по реда на ал. 2, т. 2, извършват добива самостоятелно, ако притежават удостоверение по чл. 230, ал. 3, или възлагат добива на общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства или на физически лица, притежаващи удостоверение по чл. 230, ал. 3.

(4) Количеството дървесина, което може да се добива по реда на ал. 2, т. 2, се определя:

1. с решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост;

2. от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 за всяко териториално поделение по предложение на директорите на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства - за горските територии - държавна собственост;

3. от директора на учебно-опитните горски стопанства - за горските територии, предоставени им за управление.

(5) Ежегодно в срок до 31 януари държавните предприятия по чл. 163, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури публикуват на интернет страниците си информация за определените количества дървесина, които могат да се добиват по реда на ал. 2, т. 2 по обекти, подотдели и землища, съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина.

(6) Право на закупуване на дървесина по ал. 2, т. 2 или от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място. За изготвяне на списъка общинските администрации провеждат ежегодно информационна кампания в населените места.

(7) За включване в списъка по ал. 6 за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март.

(8) След изтичане на срока по ал. 7 списъкът по ал. 6 се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска горска структура, държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство, публикува се на интернет страниците им и се предава на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1.

(9) В срок до 15 април общинската горска структура по ал. 8 извършва проверка на списъка и при необходимост приема заявления за изменения и допълнения в него. След изтичане на срока ръководителят на общинската горска структура изпраща списъка до директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство.

(10) В срок до 30 април съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при необходимост може да допълни списъка въз основа на заявления от лица, които отговарят на изискванията по ал. 6, но не са включени в изпратения от общинската горска структура списък по ал. 9. След изтичане на срока окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство и се изпраща на кмета на съответната община за изпълнение. Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство какъв обем от заявените по ал. 2, т. 2 количества дървесина ще бъде добит от горски територии - общинска собственост.

(11) До края на месец май общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства публикуват на своите интернет страници актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуване обекти по чл. 206, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на съответната община.

(12) На лицата, вписани в списъка по ал. 6, се осигурява дървесина от горските територии, собственост на съответната община, а когато това е невъзможно - от горските територии - държавна собственост. Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при достигане на определените количества дървесина по ал. 10.

(13) Общините имат право да извършват свободна продажба на дървесина от горски територии - общинска собственост, след изпълнение на задължението им по ал. 12.

(14) Добив на дървесина по реда на ал. 2, т. 2 се извършва само в насаждения, в които е предвидено:

1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;

2. санитарни и технически сечи;

3. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;

4. принудителни сечи.

(15) Заявленията по ал. 7 се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г., изм., бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 57 и 94 от 2013 г., бр. 53, 63 и 91 от 2014 г., бр. 48 и 56 от 2015 г., бр. 55 от 2016 г., бр. 57 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и бр. 51 от 2019 г.), които имат право да закупуват дървесината от горските територии - общинска или държавна собственост. При установяване на превишение на заявените дърва за огрев над допустимите количества по ал. 4 се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители.

(16) Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по реда на ал. 2, т. 2 за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.

(17) Общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства предоставят дървесината на лицата, включени в списъка по ал. 6, в срок до 1 ноември на текущата година.

(18) Ползването на дървесина от горите, които са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, може да се извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота.

(19) Алинея 18 не се прилага за ползването на дървесина от горски територии, които се стопанисват и управляват от горско сдружение по чл. 183.

(20) (В сила от 01.01.2024 г.) Общините, държавните предприятия по чл. 163 и учебно-опитните горски стопанства създават и поддържат на интернет страниците си публични електронни регистри на подадените заявления по ал. 7 по населени места, които съдържат актуална информация за етапа на изпълнението им. Регистрите се водят по начин, който гарантира сигурността на съдържащите се в тях данни. На контролните органи по този закон се осигурява достъп до регистрите за осъществяване на правомощията им."

§ 7. В чл. 179, ал. 2 се създава изречение второ: "Средствата могат да се разходват и за проектиране и изграждане на съоръжения за съхранение на храни за дивеча, когато проектирането и изграждането се извършват самостоятелно от държавното предприятие или от неговите териториални поделения."

§ 8. В чл. 206, ал. 1, т. 3 след думата "обекта" се добавя "включително на работещите горивни инсталации, използващи биомаса".

§ 9. В чл. 241, ал. 1 след думата "стопанства" се добавя "общинските предприятия по чл. 181, ал. 1, т. 1, буква "в".

§ 10. В чл. 266 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "50 до 3000" се заменят с "500 до 5000".

2. В ал. 2 думите "100 до 5000" се заменят с "2000 до 20 000".

3. В ал. 3 думите "500 до 3000" се заменят с "1000 до 10 000".

§ 11. В чл. 269 думите "50 до 500" се заменят с "200 до 2000".

§ 12. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 56 и 57:

"56. "План-извлечение" е документ, с който се определя насока за стопанисване, когато няма утвърден горскостопански план или с който се изменя насоката за стопанисване при провеждане на санитарна и/или принудителна сеч; за провеждане на сечи с изследователска и опитна цел; за изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 2 - 7; за изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 1, когато обектите се намират извън насаждението, предвидено за сеч; за планиране и провеждане на сечи, когато горскостопанският план или програмата е в процес на изработване.

57. "Изключителни случаи" са случаи, при които е необходимо отсичане на немаркирани дървета с цел предотвратяване или потушаване на пожари, при възникване на природни бедствия и аварии, както и с цел премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, решението за което е взето от компетентните държавни и общински органи, определени в наредбата по чл. 101, ал. 3."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 13. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон държавните предприятия по чл. 163, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури публикуват на интернет страниците си информация за определените количества дървесина, които могат да се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 до края на отоплителния сезон 2022/2023 г. по обекти, подотдели и землища, съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина.

§ 14. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието издава заповед за преобразуване на териториално поделение Държавно горско стопанство "Тунджа" в териториално поделение Държавно ловно стопанство "Тунджа" и определя териториалния му обхват.

§ 15. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г., бр. 17, 61 и 77 от 2018 г., бр. 37 и 74 от 2019 г. и бр. 45 и 102 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 54:

а) създава се нова ал. 13:

"(13) По предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите министърът на земеделието може да ограничи временно, за срок до два месеца, добива на дървесина в отделни държавни горски територии с цел осигуряване спокойствието на дивеча в периоди на размножаване при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.";

б) досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите "и 12" се заменят с "12 и 13".

2. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се създават т. 29 и 30:

"29. Кричим

30. Тунджа".

§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 111, ал. 20, която влиза в сила от 1 януари 2024 г.

-------------------------

Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 27 януари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките