Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

ПОПРАВКА

 

ПОПРАВКА

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Поправка. Във "Финансовите правила по бюджета на Народното събрание" - приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 39 от 2023 г.; доп., бр. 41 от 2023 г.), се прави следната поправка: добавя се чл. 17 със следния текст:

"Чл. 17. Националният център за парламентарни изследвания публикува на сайта на центъра на интернет страницата на Народното събрание плана си за работа, извършените изследвания или проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия и извършените последващи оценки на въздействието на законите, възложени от комисиите по чл. 27, ал. 2, финансирани от бюджета на Народното събрание, направените публикации и архив по години и теми."

Промени настройката на бисквитките