Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г., изм. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 11, чл. 18, ал. 3 и чл. 21, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се състои от 12 народни представители и се формира на паритетен принцип - по 2 от всяка парламентарна група.

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2023 г.) Избира за членове на комисията:

Даниел Павлов Митов

Десислава Вълчева Атанасова

Атанас Петров Атанасов

Петър Георгиев Петров

Николай Георгиев Дренчев

Ивайло Георгиев Чорбов

Ахмед Реджебов Ахмедов

Елхан Мехмедов Кълков

Корнелия Петрова Нинова

Атанас Зафиров Зафиров

Ивайло Ванев Вълчев

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките