Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 13.VI

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ (ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ (ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г.)

В сила от 13.06.2023 г.
Издаден от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на труда и социалната политика."

2. Създава се ал. 4:

"(4) Центърът е Единен сертификационен център за сертифициране на цифрова компетентност на базово, средно, напреднало или високоспециализирано ниво съгласно Европейската рамка за цифрова компетентност (DigComp)."

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "с бюджет към министъра" се заменят с "по бюджета на Министерството".

2. Точка 9 се отменя.

3. Точка 12 се отменя.

4. Създава се нова т. 16:

"16. сертифицира цифрова компетентност на базово, средно, напреднало или високоспециализирано ниво на цифрова компетентност съгласно Европейската рамка за цифрова компетентност (DigComp);".

5. Досегашната т. 16 става т. 17 като числото "15" се заменя с "16".

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 16:

"16. издава сертификати за цифрова компетентност на базово, средно, напреднало или високоспециализирано ниво по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;".

2. Досегашната т. 16 става т. 17.

§ 4. В чл. 10, т. 23 думите "Закона за защита на личните данни" се заменят с "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679".

§ 5. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 6 се отменя.

2. Създава се т. 21:

"21. сертифицира ниво на цифрова компетентност чрез провеждане на изпит и издаване на сертификат за базово, средно, напреднало или високоспециализирано ниво съгласно Европейската рамка за цифрова компетентност (DigComp)."

§ 6. В чл. 14, ал. 1, т. 8 думите "Закона за защита на личните данни" се заменят с "Регламент (ЕС) 2016/679".

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Дейността на центъра се финансира от държавния бюджет, европейски и международни средства, и програми и проекти, и от собствени приходи."

2. В ал. 2 точки 2, 3, 4 се отменят.

Заключителни разпоредби

§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките