Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 9.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 4 ЮЛИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 4 ЮЛИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.)

В сила от 09.07.2024 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 9 Юли 2024г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 6, ал. 3 числото "512" се заменя с "468".

§ 2. Раздел I в "Длъжностно лице по защита на личните данни" с чл. 8в се отменя.

§ 3. Раздел Iг "Експерт по мрежова и информационна сигурност" с чл. 8г се отменя.

§ 4. В чл. 10 се създава т. 13:

"13. извършва проверки по предоставянето на административни услуги."

§ 5. В чл. 14б се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 14 се изменя така:

"14. изготвя годишен план за задължителното и специализирано обучение на служителите в агенцията;".

2. Създава се т. 14а:

"14а. организира и координира обученията за професионално и служебно развитие на служителите;".

3. Създава се т. 14б:

"14б. осъществява дейността по административно обслужване на гражданите и юридическите лица;".

4. Създава се т. 17а:

"17а. организира обработването, експертизата и предаването на документите на хартиен носител с постоянен срок на съхранение в Централния държавен архив, като регулярно осъществява унищожаването на документи, определени като неценни."

5. Точка 22 се изменя така:

"22. осъществява протоколните функции на председателя;".

6. Създава се т. 28:

"28. изпълнява функции, свързани със защитата на личните данни."

§ 6. В чл. 14в, ал. 1 се създава т. 29:

"29. Осигурява изпълнението на задълженията на администрацията на агенцията, свързани с мрежовата и информационната сигурност."

§ 7. Приложението към чл. 6, ал. 4 се изменя така:

"Приложение към чл. 6, ал. 4


Численост на организационните структури и административните звена в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при Министерския съвет - 468 щатни бройки

 

Председател

1

Политически кабинет

2

Главен секретар

1

Звено за вътрешен одит

5

Финансов контрольор

1

Инспекторат

6

Обща администрация

49

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

17

дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"

23

дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"

9

Специализирана администрация

403

Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"

387

в т.ч.:

 

териториални дирекции

364

дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"

16".


"


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 8. В Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2019 г., бр. 70 от 2020 г., бр. 41 от 2021 г., бр. 76 от 2022 г. и бр. 81 от 2023 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10, ал. 2 числото "169" се заменя със "188".

2. Приложението към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 10, ал. 3


Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на културата - 188 щатни бройки

 

Политически кабинет

8

Инспекторат

5

Звено за вътрешен одит

4

Финансов контрольор

1

Служител по сигурността на информацията

1

Главен секретар

1

Обща администрация

58

в т. ч.:

 

дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

21

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

3

дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности"

14

дирекция "Управление на собствеността"

7

дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия"

9

дирекция "Обществени поръчки"

4

Специализирана администрация

110

Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"

40

в т. ч.:

 

Централно управление

16

регионални инспекторати

24

дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

20

дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"

24

дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"

13

дирекция "Авторско право и сродните му права"

13


"


§ 9. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г.; Решение № 1699 на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 17, 43 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 97 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 102 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8, ал. 2 числото "14" се заменя със "17".

2. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3

Численост на персонала в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" - 17 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Дирекция по чл. 8, ал. 1

16

"

§ 10. В Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, приет с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г., бр. 103 от 2013 г. и бр. 70 и 72 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10, ал. 3 числото "57" се заменя със "74".

2. Приложението към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 10, ал. 3

Численост на персонала по организационни структури и административни звена - 74 щатни бройки

 

Директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

6

в т. ч.:

 

дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността"

6

Специализирана администрация

66

в т. ч.:

 

дирекция "Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд"

39

дирекция "Териториалноустройствена защита и мониторинг"

27


"

§ 11. В Постановление № 263 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 64 от 2021 г.; изм., бр. 49 от 2023 г.), в приложението към чл. 2 на ред 13 "Национален фонд "Култура" числото "11" се заменя с "16".

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките