Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

 

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 1993г.

Преамбюл

Република България и Руската федерация (наричани по-нататък "договарящите се страни"),

основавайки се на традициите на приятелските отношения между народите на двете държави и на положителния опит на тяхното сътрудничество,

стремейки се да съдействат за изграждането на нова Европа, обединена от общите ценности на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и основните свободи,

отчитайки дълбоките политически и икономически промени в двете държави, в Европа и в света,

ръководейки се от общоприетите принципи и норми на международното право, преди всичко от Устава на Организацията на обединените нации,

потвърждавайки своята привързаност към задълженията, поети от тях в рамките на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ),

признавайки необходимостта от развитие и усъвършенстване на правната основа на двустранните междудържавни отношения,

убедени, че развитието на равноправни отношения на сътрудничество между тях отговаря на интересите на техните народи,

водени от желанието да придадат на тези отношения съвременни измерения и да ги развиват на нова основа,


се договориха за следното:

Член 1


Република България и Руската федерация ще развиват своите отношения в дух на приятелство, доверие и взаимно уважение.

Договарящите се страни ще се ръководят последователно от принципите на суверенното равенство, неупотреба на сила или заплаха със сила, нерушимост на границите, териториална цялост, ненамеса във вътрешните работи, зачитане на правата на човека и основните свободи, равноправие и право на народите да се разпореждат със своята съдба, добросъвестно изпълнение на задълженията, добросъседство, партньорство и сътрудничество.

Договарящите се страни ще съблюдават принципа на свободен избор от всички държави на пътя на своето политическо, икономическо, социално и културно развитие в съответствие с волята на техните народи, изразена в резултат на свободни и справедливи избори.

Член 2


Договарящите се страни, убедени в необходимостта от изключване от международните отношения на войната, както и заплахата със сила или нейната употреба като средство за разрешаване на споровете между държавите, се задължават да решават своите спорове изключително с мирни средства.

Договарящите се страни ще действат по такъв начин, че в максимално възможна степен да използват механизмите на ООН за урегулиране на международните конфликти и ще предприемат усилия за повишаване на ролята на ООН като гарант за международния мир.

Договарящите се страни ще си сътрудничат в Организацията на обединените нации, другите международни организации и форуми в интерес на запазването на мира, укрепването на сигурността и развитието на взаимноизгодно сътрудничество.

Член 3


Договарящите се страни ще продължат взаимодействието в СССЕ с цел по-нататъшно развитие и укрепване на процеса на сигурност и сътрудничество в Европа, основаващо се на надеждни механизми и институции.

Договарящите се страни считат, че важен фактор за укрепване на процеса на СССЕ е многостранното сътрудничество на европейските държави, в това число на регионална и субрегионална основа.

Договарящите се страни ще съдействат за укрепване на стабилността и засилване на доверието на многостранна и двустранна основа и ще полагат усилия за съкращаване на въоръженията и въоръжените сили в Европа до възможно най-ниско равнище чрез ефективно контролируеми договори.

Член 4


Договарящите се страни ще встъпят в контакт всеки път, когато по мнението на една от страните се създава ситуация, която заплашва, нарушава мира или е способна да породи изостряне на международната обстановка в света, особено в Европа и Черноморския регион, с оглед провеждането на консултации и предприемането на мерки за урегулиране на положението.

Член 5


Договарящите се страни няма да допуснат тяхната територия да бъде използвана за въоръжено нападение или други насилствени действия против другата договаряща се страна.

В случай, че една от договарящите се страни стане обект на въоръжено нападение, другата договаряща се страна няма да оказва на агресора никаква военна или друга помощ или каквато и да е друга подкрепа и ще съдейства за урегулиране на конфликта в съответствие с принципите на Устава на ООН и документите на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа.

Настоящите задължения не засягат правата и задълженията на договарящите се страни, произтичащи от Устава на ООН.

Член 6


Договарящите се страни ще развиват двустранни отношения във всички области, представляващи взаимен интерес. Те считат за необходимо създаването на механизъм за редовни консултации и контакти на различни равнища, включително и на най-високо равнище.

Договарящите се страни изразяват желание да осъществяват сътрудничество във военно-техническата област, конкретните параметри на което ще бъдат определени от съответни споразумения.

Член 7


Договарящите се страни ще усъвършенстват договорно-правната база на своите взаимоотношения в съответствие с развитието на своята политическа, икономическа, социална и правна система и с общите тенденции на развитие на Европа.

Член 8


Договарящите се страни са готови всестранно да съдействат на укрепването на сътрудничеството между парламентите, другите органи на държавна власт на всички равнища, а също на сътрудничеството между административно-териториалните единици.

Договарящите се страни ще съдействат за разширяването на контактите и общуването между гражданите на двете страни.

Член 9


Договарящите се страни ще съдействат на развитието на взаимноизгодното икономическо и търговско сътрудничество.

В съответствие с националното законодателство и международните договори, в които те са участници, договарящите се страни ще създават благоприятни икономически, финансови и юридически условия за предприемаческа и друга стопанска дейност, включително за стимулирането и защитата на взаимните капиталовложения, и няма да прилагат дискриминационни мерки във взаимното икономическо сътрудничество.

Договарящите се страни ще обменят информация и ще си сътрудничат по въпросите на конверсията на военното производство.

Член 10


Договарящите се страни ще стимулират сътрудничеството по актуални въпроси на науката, техниката и високите технологии, в областта на фундаменталните и приложните изследвания, включително за осигуряване на максимална сигурност при използването на атомната енергия за мирни цели. Те ще съдействат за поддържането на контакти и размяната на учени, за подготовката и повишаването на квалификацията на специалисти, за осъществяването на съвместни проекти, включително и такива, които могат да намерят място в европейски и други международни програми, а също така ще си взаимодействат в различни форми на многостранно сътрудничество в тази област.

Член 11


Договарящите се страни ще осъществяват взаимодействие по проблемите на защитата на околната среда на регионално и глобално равнище.

Договарящите се страни ще отделят особено внимание на екологическата защита на Черно море, а също така ще участват в подготовката на съгласувани мероприятия в тази област.

Договарящите се страни ще си оказват съдействие за ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и крупни аварии.

Член 12


Договарящите се страни ще развиват сътрудничество в областта на културата и образованието, опирайки се на близостта на културните традиции на народите на двете страни.

На основата на съответни договори и програми те ще разширяват културния обмен във всички области и на всички равнища, ще поощряват сътрудничеството между културни институти, творчески съюзи, издателства, архиви, средства за масова информация, учебни заведения, преките контакти между дейци на изкуството и културата на двете държави, а също така ще осигуряват широк достъп на всички заинтересувани лица до културата и езика на другата страна и за тези цели ще съдействат на дейността на културните и информационни центрове на двете страни.

Договарящите се страни ще съдействат за обективния обмен на информация в интерес на взаимното разширяване на знанията за двете страни и народи, а също така за историята на своите отношения.

Договарящите се страни ще продължат също така двустранното сътрудничество в сферата на здравеопазването, социалното осигуряване, спорта и туризма.

Член 13


Договарящите се страни ще осигуряват благоприятни условия и ще предприемат съответни мерки, включително и чрез сключването на допълнителни споразумения, за опазване и развитие на националната, езиковата, културната и религиозната самобитност на постоянно живеещите в България граждани на Руската федерация и българските граждани, произхождащи от Русия, и съответно на постоянно живеещите в Руската федерация български граждани и руски граждани от българска националност.

Всяка от договарящите се страни ще оказва съдействие на такива лица и техните организации в рамките на своето законодателство. Договарящите се страни ще улесняват тези организации при осъществяването на съответстваща на уставните им цели дейност.

Член 14


Договарящите се страни се задължават да полагат нужните грижи и да предприемат необходимите мерки за запазване на намиращите се на територията на Руската федерация ценности, свързани с историята и културата на България, както и за намиращите се на територията на Република България ценности, свързани с историята и културата на Русия, а също така и за военните гробища.

До гробовете на руските граждани на територията на България и до гробовете на българските граждани на територията на Русия ще бъде осигурен свободен достъп.

Договарящите се страни ще се консултират за мерките, които те считат за целесъобразно да предприемат относно обектите, упоменати в настоящия член.

Член 15


Договарящите се страни ще си взаимодействат в борбата с организираната престъпност, тероризма, незаконната търговия с наркотични и психотропни вещества, фалшифицирането на парични знаци, на държавни и други ценни книжа, контрабандата с предмети, представляващи културни и исторически ценности, незаконните актове, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и гражданската авиация. Това сътрудничество ще се осъществява както на двустранна основа, така и в рамките на съответните международни организации.

Договарящите се страни ще съдействат за развитие на връзките между правозащитните органи, ще си сътрудничат за решаване на възникващите въпроси по граждански, семейни и наказателни дела.

Член 16


Настоящият договор не засяга правата и задълженията, произтичащи от действащи двустранни и многостранни споразумения на договарящите се страни с други държави.

Член 17


Настоящият договор подлежи на ратификация и влиза в сила от деня на размяната на ратификационните документи.

Настоящият договор се сключва за срок от 10 години.

Неговото действие се продължава автоматично за всеки следващ петгодишен период, ако никоя от договарящите се страни не заяви в писмена форма за своето намерение да го денонсира най-късно една година преди изтичането на съответния срок на действие.


Съставен в София на 4 август 1992 г. в два екземпляра, всеки на български и руски език, като и двата текста имат еднаква сила.

Промени настройката на бисквитките