Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 67 от 19.VIII

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЗАПОВЕД № 104 от 11 август 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1 и чл. 21 и 33 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на обект “Раковица” - гр. Берковица - обособена част от “Клисура” - ЕООД, Берковица.

2. Да се извърши анализ на правното състояние на имуществото на обособената част.

За министър: В. Стоянов

24583

 

ЗАПОВЕД № 105 от 11 август 1994 г.

На основание чл. 3, 4 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка със Заповед № 23 от 11.IV.1994 г. (ДВ, бр. 36 от 1994 г.) за приватизация на “База за ремонт и сервиз на селскостопанска техника и автомобили” - Ловеч - обособена част от “Агромехсервиз” - ЕООД, Ловеч, нареждам:

1. Да се проведе на 26.IX.1994 г. търг с явно наддаване за продажба на “База за ремонт и сервиз на селскостопанска техника и автомобили” - Ловеч, ул. Умаревско шосе, при следните условия:

а) начална цена 7 000 хил.лв.;

б) депозитът за участие в търга - 10% от началната цена, в размер 700 000 лв. се внася по банкова сметка № 661 - 100 - 500 - 7, БНБ - София.

В случай че не се явят купувачи, повторен търг да се проведе на 7.Х.1994 г.

2. Да се считат за утвърдени тръжната документация и договорът за продажба.

За министър: В. Стоянов

24584

 

ЗАПОВЕД № 106 от 11 август 1994 г.

На основание чл. 3, 4 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка със Заповед № 23 от 11.IV.1994 г. (ДВ, бр. 36 от 1994 г.) за приватизация на “Бензиностанция” - Ловеч ­ обособена част от “Агромехсервиз” - ЕООД, Ловеч, нареждам:

1. Да се проведе на 26.IX.1994 г. търг с явно наддаване за продажба на “Бензиностанция” - Ловеч, ул. Умаревско шосе, при следните условия:

а) начална цена 3 000 хил.лв.;

б) депозитът за участие в търга - 10% от началната цена, в размер 300 000 лв. се внася по банкова сметка № 661 - 100 - 500 - 7, БНБ - София.

В случай че не се явят купувачи, повторен търг да се проведе на 7.Х.1994 г.

2. Да се считат за утвърдени тръжната документация и договорът за продажба.

За министър: В. Стоянов

24585

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД № РД - 09 - 197 от 6 май 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, 22, 23, 25, 33 и 34 ЗППДОбП, чл. 2 от ПМС № 155 от 1992 г. и чл. 2, т. 1 и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се приватизира “Тонет” - ЕООД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на “Тонет” - ЕООД, София.

За министър: М. Русинова

24582

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА

ЗАПОВЕД № РД - 21 - 262 от 19 юли 1994 г.

На основание чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите Заповед № РД - 21 - 296 от 22.XII.1993 г. нареждам:

1. Да се проведе пореден конкурс за приватизиране на ДФ “Обнова” - София.

2. Да се считат за утвърдени следните конкурсни условия:

а) представяне на бизнеспрограма за развитие на обекта, включваща размер на инвестиции и брой на работни места, които ще бъдат разкрити;

б) цената се заплаща в 30 - дневен срок от датата на подписване на договора, в който момент се осъществява и прехвърлянето на собствеността;

в) потенциалният купувач поема задълженията на фирмата към кредиторите, персонала и бюджета;

г) обектът се продава с всички активи и пасиви към момента на прехвърляне на собствеността.

Министър: К. Цочев

24575

ЗАПОВЕД № РД - 21 - 266 от 1 август 1994 г.

На основание чл. 20, чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за реда за придобиване при облекчени условия на акции и дялове, собственост на държавата и общините и Заповед № РД - 21 - 238 от 12.XI.1993 г. за приватизиране на “Електрон - универс” - ЕООД, Варна, нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от “Електрон ­ универс” - ЕООД, Варна, като за начална дата на продажбата да се счита 8. VIII. 1994 г.

2. Продажбата да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

3. Декларациите за придобиване на общ дял при облекчени условия да се подават в дружеството, Варна, ул. Генерал Колев 113, в 3 - месечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: К. Цочев

24586

 

КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА

ЗАПОВЕД № 149 от 2 август 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, 23, 25 ЗППДОбП, чл. 2, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Промишлена енергетика - Велико Търново” - ЕООД, Велико Търново.

2. Анализът на правното състояние на имуществото на дружеството да се извърши от “Промишлена енергетика - Велико Търново” - ЕООД, и след удостоверяване от ръководството му да се изпрати в Комитета по енергетика.

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството. Да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и договори за кредит.

Председател: Н. Шервашидзе

24587

 

ЗАПОВЕД № 150 от 2 август 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, 23, 25 ЗППДОбП и чл. 2, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Топлоремонтстрой - Пловдив” - ЕООД, Пловдив.

2. Анализът на правното състояние на имуществото на дружеството да се извърши от “Топлоремонтстрой - Пловдив” - ЕООД, и след удостоверяване от ръководството му да се изпрати в Комитета по енергетика.

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството. Да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и договори за кредит.

Председател: Н. Шервашидзе

11111

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 93 от 16 юли 1994 г.

за приватизация на “Пивоимпексинженеринг” - София

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП Агенцията за приватизация

РЕШИ:

1. Открива процедура за приватизация на ДФ “Пивоимпексинженеринг” - София.

2. Забранява извършване на разпоредителни сделки с имуществото на дружеството.

Изпълнителен директор: Р. Инджова

11111

 

ОБЩИНИ

 

СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 1о от 27 и 28 юли 1994 г.

На основание чл. 21, т. 3 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и 33 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Столичният общински съвет

РЕШИ:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на следните обекти: бакалия, бул. Черни връх 38, бакалия, ул. Полк. Багийски 52, бакалия, ул. Вежен 25, бакалия, бул. Ал. Стамболийски 143, бакалия, ж.к. Красно село, бл. 193, месарница, бул. Г. Делчев 76 (бл.32), бакалия, ул. Цар Иван Асен II № 66 - обособени части от ОФ “Хранителни стоки”; сладкарница “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 109 - обособена част от “Надежда” - ЕООД; сладкарница “Красная пресня”, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2 - обособена част от “Красна поляна” - ЕООД; магазин за домашни потреби, бул. Фр. Нансен 31 - обособена част от ОФ “Наш дом”; ателие за щори, ул. Хр. Силянов, бл. 322 - обособена част от ОФ “Фина механика”, заедно с припадащите им се части от правото на строеж.

2. Открива процедура за приватизация чрез конкурс на следните обекти: супермаркет, ж.к. Овча купел 2, до бл. 18, търговски комплекс, ж.к. Слатина, до бл. 17 и 18, търговски комплекс, ж.к. Дружба 1, до бл. 86 - обособени части от ОФ “Хранителни стоки”; ресторант “Бор”, кв. Княжево - обособена част от “Красна поляна” - ЕООД; магазин за диетични храни, бул. Ал. Стамболийски 37, представляващ нежилищен имот, невключен в състава на общинско предприятие, заедно с припадащите им се части от правото на строеж.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

4. Възлага на Столичната общинска агенция за приватизация като орган на Столичния общински съвет да вземе решение за организацията и провеждането на търговете и конкурсите съгласно Наредбата за търговете, Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация и Наредбата за конкурсите.

5. Възлага на изпълнителния директор на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за обектите - обособени части от ОФ “Хранителни стоки”, ОФ “Наш дом”, ОФ “Фина механика”, както и за магазин за диетични храни, бул. Ал. Стамболийски 37, невключен в състава на общинско предприятие. Възлага на управителите на “Красна поляна” - ЕООД, и “Надежда” - ЕООД, заедно с изпълнителния директор на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за обектите - обособени части от “Красна поляна” - ЕООД, и “Надежда” - ЕООД.

Председател: П. Станков

24593

 

РЕШЕНИЕ № 3 от 27 и 28 юли 1994 г.

Столичният общински съвет изменя Решение № 1н от 29. VI. 1994 г. (ДВ, бр. 62 от 1994 г.), както следва:

“5. Възлага на изпълнителния директор на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за обектите, обособени части от ОФ “Хранителни стоки”. Възлага на управителя на “Средец” - ЕООД, и на изпълнителния директор на СОАП сключването на приватизационните сделки за обектите, обособени части от “Средец” - ЕООД.”

Председател: П. Станков

24594

 

ОБЩИНА - ГР. ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 43 - 6.4 от 28 юли 1994 г.

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите във връзка с отменяне на Решение № 31 - 3Б от 14.Х.1993 г. (ДВ, бр. 93 от 1993 г.) Общинският съвет - Добрич, обявява нов конкурс за продажба на ресторант “Лебед” - обособена част от “Здравец” - ЕООД, Добрич, при следните условия:

а) продажба на изплащане за срок 5 години със запазване на собствеността (приоритет 40%);

б) предлагане на цена не по - ниска от конкурсната (приоритет 20%);

в) първоначална вноска не по - малка от 30% от офертната цена (приоритет 40%);

г) привеждане и поддържане на обекта в добро състояние;

д) приобретателят няма право да продава обекта на конкурс 5 години от сключване на договора.

Председател: К. Коларов

24592

 

ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

 

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА, АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

73. - Техническият университет - София, обявява конкурси за: доцент по радиопредавателна и радиоприемна техника (конструиране на комуникационна апаратура) към катедра “Технология на електронното производство”; преподавател по учебна практика (студена обработка - стругарство и шлосерство) към секция “Учебни практики”, двата със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студентски град “Хр. Ботев”, тел.636 - 32 - 05.

24463

526. - Пловдивският университет “X.X.” обявява конкурси за хонорувани асистенти по: антична и западноевропейска литература - един; природознание с екология - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 111, тел. 22 - 53 - 85.

24526

26. - ВФСИ “Д.А.Ценов” - Свищов, обявява конкурси за асистенти по: финанси, парично обращение, кредит и застраховане (теория на социалното осигуряване) - един; организация на застраховането - един, двата със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, тел.2 - 27 - 22 до 24 (260).

24458

172. - Фармацевтичният факултет - София, обявява конкурс за асистент по физико - химия (по чл. 68 КТ) със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - във факултета, ул. Дунав 2, тел. 88 - 31 - 42 (236).

24507

86. - Институтската болница “Св. X.X.” към Медицинския факултет - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по хигиена към отделение “Епидемиология и екология на професионалните болести”, Катедра по хигиена, екология и професионални болести; доцент по гастроентерология, Катедра по вътрешни болести за нуждите на Клиниката по гастроентерология, двата със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - на адрес: ул. Д. Несторов 15, тел.58 - 12 - 289.

24619

182. - Институтската болница “Александровска” към ВМИ - София, обявява за нуждите на Клиничния център по урология конкурс за старши научен сътрудник II ст. по урология за Отделение по бъбречна трансплантация със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в Клиничния център по урология, ул. Св. Г. Софийски 1, тел.5 - 16 - 21 (356).

24460

345. - Институтът по физикохимия при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по електрохимия за нуждите на секция “Галванични слоеве и корозионни процеси” със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад.Г.Бончев, бл. 11, тел. 72 - 75 - 50.

24620

680. - Археологическият институт с музей при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по археология за нуждите на Антична секция на АИМ - БАН, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Съборна 2, тел.88 - 24 - 06.

24462

145. - Научноизследователският институт по криобиология и лиофилизация при Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по “хранене и диететика към лаборатория “Диететика и хранене” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, бул. Черни връх 65, тел. 62 - 62 - 94; 62 - 61 - 67; 68 - 13 - 63.

24494

167. - Институтът по генетично инженерство - Костинброд, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по технология на алкохолните и безалкохолните напитки със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, 2232 Костинброд 2.

24506

495. - Институтът по овощарство - Кюстендил, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по овощарство със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, тел.(078) 2 - 26 - 12.

24495

8. - Опитната станция по дъбовите гори - Бургас, обявява конкурс за научен сътрудник по горски култури, селекция и горско семепроизводство (генетика и селекция на дъбовете) със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в станцията, ж.к. Изгрев, тел. (факс) 66 - 00 - 74.

24459

 

ОБЩИНИ

4910. - Общинската поземлена комисия - гр. Белоградчик, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землищата на селата Салаш (ЕКНМ 65173) и Дъбравка (ЕКНМ 24431), област Монтана, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24604

467. - Общинската поземлена комисия - гр. Болярово, Бургаска област, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на с. Голямо Крушево, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24738

1153. - Общинската поземлена комисия - гр. Брезово, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделската земя в землището на с. Стрелци (ЕКНМ 69818), Пловдивска област, в срок 100 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметството за извършване въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметството. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ няма да се извършва въвод във владение на имотите в масиви 427 - 003, 541 - 032, 228 - 021, 53 - 034, 427 - 001, 484 - 015, 698 - 047, 228 - 029, 100 - 016, 733 - 003, 725 - 017 и 962 - 008 до влизане в сила на решение на окръжния съд.

24716

111. - Общинската поземлена комисия - гр. Велики Преслав, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Златар (ЕКНМ 30942), Варненска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24739

911. - Общинската поземлена комисия - гр. Велико Търново, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Къпиново (ЕКНМ 36107) и Миндя (ЕКНМ 48278), Ловешка област, в срок 35 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделски земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24614

380. - Общинската поземлена комисия - гр. Ветово, Русенска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Бъзън (ЕКНМ 07231), Русенска област, в срок 130 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметството на селото за извършване въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24597

10. - Общинската поземлена комисия - гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на ливадите до реката на с. Мокреш, който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24595

190. - Общинската поземлена комисия - гр. Генерал Тошево, Варненска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Кардам (ЕКНМ 36467), Йовково (ЕКНМ 34045), Великово (ЕКНМ 10422), Сираково (ЕКНМ 66620), Сърнено (ЕКНМ 70634) и Ал. Стамболийски (ЕКНМ 00360) в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24737

12. - Общинската поземлена комисия - гр. Джебел, Хасковска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Жълъдово (ЕКНМ 29180), Устрен (ЕКНМ 75201), Генерал Гешево (ЕКНМ 14647), Рът (ЕКНМ 63611), Поточе (ЕКНМ 57947), Църквица (ЕКНМ 78642) и Албанци (ЕКНМ 00206) в срок 40 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в общинската поземлена комисия за извършване въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24717

12а. - Общинската поземлена комисия - гр. Джебел, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделската земя в землището на Джебел (ЕКНМ 20746) в срок 40 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графикът за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24718

127. - Общинската поземлена комисия - гр. Димово, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени коригираните проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Извор, Кладоруб, Мали Дреновец, Острокапци, Скомля и Шипот, област Монтана, които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрените планове за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24701

148. - Общинската поземлена комисия - гр. Димово, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Лагошевци (ЕКНМ 43027), област Монтана, който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24702

2474. - Общинската поземлена комисия - гр. Добрич - селска, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Одринци (ЕКНМ 53432), Варненска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24736

540. - Общинската поземлена комисия - Златоград, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Кушла, Пловдивска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделски земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графикът за уточняване земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24609

328. - Общинската поземлена комисия ­ Ивайловград, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Славеево (ЕКНМ 66932), който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24723

328а. - Общинската поземлена комисия - Ивайловград, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени коригираните проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Свирачи (ЕКНМ 65704), Одринци (ЕКНМ 53429), Меден бук (ЕКНМ 47545), Долно Луково (ЕКНМ 22705), Железино (ЕКНМ 29101), Сив кладенец (ЕКНМ 66398), Бели дол (ЕКНМ 03424), Хухла (ЕКНМ 77520), Черни рид (ЕКНМ 80995), Хасковска област, които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрените планове за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24724

318. - Общинската поземлена комисия - гр. Исперих, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Белинци (ЕКНМ 03472), Духовец (ЕКНМ 24150), Капиновци (ЕКНМ 40899), Подайва (ЕКНМ 56945) и Средоселци (ЕКНМ 65650) в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24772

319. - Общинската поземлена комисия - гр. Исперих, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени проекти на плановете за земеразделяне на селата Белинци (ЕКНМ 03472) и Духовец (ЕКНМ 24150), които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проектите на плановете за земеразделяне.

24773

332. - Общинската поземлена комисия - гр. Криводол, област Монтана, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на Криводол (ЕКНМ 39846), който е изложен в кметството на града. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24721

1246. - Общинската поземлена комисия - Крумовград, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Дъждовник (ЕКНМ 24459), Каменка (ЕКНМ 35849), Кожухарци (ЕКНМ 37622), Орешари (ЕКНМ 53713), Падало (ЕКНМ 55097), Сбор (ЕКНМ 65454) и Сладкодум (ЕКНМ 67132), Хасковска област, в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в общинската поземлена комисия за извършване въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24722

180. - Общинската поземлена комисия - гр. Костенец, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Голак (ЕКНМ 15374) и Долна Василица (ЕКНМ 24894), Софийска област, в срок 40 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24715

126. - Общинската поземлена комисия - гр. Лозница, Русенска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Мировец (ЕКНМ 48338) и Миладиновци (ЕКНМ 48091) в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметствата за извършване на въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24778

257. - Общинската поземлена комисия - гр. Лом, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Сталийска махала, област Монтана, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земе - разделяне.

24774

152. - Общинската поземлена комисия - гр. Лясковец, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на с. Джулюница, Ловешка област. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24776

383. - Общинската поземлена комисия - гр. Мездра, област Монтана, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Люти брод (ЕКНМ 44745) и Царевец (ЕКНМ 78135) в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на кметствата.

24777

1558. - Общинската поземлена комисия - гр. Нова Загора, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Радево (ЕКНМ 61310), Полско Пъдарево (ЕКНМ 57371) и Омарчево (ЕКНМ 53518) в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметствата за извършване въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24606

324. - Общинската поземлена комисия - гр. Оряхово, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на Оряхово (ЕКНМ 54020), област Монтана, който е изложен в общината. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24735

627. - Общинската поземлена комисия - гр. Петрич, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на Петрич (ЕКНМ 56126) и селата Михнево (ЕКНМ 48578), Кавракирово (ЕКНМ 35081), Първомай (ЕКНМ 59077), Габрене (ЕКНМ 14091), Скът (ЕКНМ 66901) и Яворица (ЕКНМ 87134), Софийска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделски земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24613

443. - Община “Родопи” - гр. Пловдив, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за застроителен и регулационен план на с. Ситово, Пловдивска област, които са изложени в кметството на селото. На основание чл. 40 ППЗЕК и чл. 70 ППЗТСУ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по плана и проекта чрез кметството до общината.

24727

442. - Община “Родопи” - гр. Пловдив, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за застроителен и регулационен план на с. Лилково, Пловдивска област, които са изложени в кметството на селото. На основание чл. 40 ППЗЕК и чл. 70 ППЗТСУ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по плана и проекта чрез кметството до общината.

24728

688. - Общинската поземлена комисия - гр. Полски Тръмбеш, Ловешка област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделска земя в землищата на селата Масларево (ЕКНМ 47439), Орловец (ЕКНМ 53905) и Петко Каравелово (ЕКНМ 65471) в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметствата на селата за извършване въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24775

8. - Община - гр. Поморие, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № РД - 16 - 276 от 1.VII.1994 г. на кмета на общината са одобрени кадастралният и застроителният и регулационен план на с. Козичино, Бургаска област, които са изложени в кметството на селото. Недоволните могат да обжалват плановете по реда на чл. 138 ЗТСУ пред Окръжния съд - Бургас.

24732

187. - Общинската поземлена комисия - гр. Първомай, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Поройна (ЕКНМ 57806), Пловдивска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметството за извършване въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24608

925. - Общинската поземлена комисия - гр. Радомир, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Житуша (ЕКНМ 29622) и Червена могила (ЕКНМ 80488), Софийска област, които са изложени в кметствата им. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проектите на плановете за земеразделяне.

24768

300. - Общинската поземлена комисия - гр. Раковски, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на гр. Раковски (ЕКНМ 62075), кв. Генерал Николаево, Пловдивска област, който е изложен в общината. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24725

240а. - Общинската поземлена комисия - гр. Сапарева баня, Софийска област, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на гр. Сапарева баня, който е изложен в кметството. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24631

8152. - Общинската поземлена комисия - гр. Септември, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землищата на селата Семчиново (ЕКНМ 66202) и Виноградец (ЕКНМ 11154), Пловдивска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделски земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24602

136. - Общинската поземлена комисия - Симеоновград, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на с. Константиново (ЕКНМ 36368), Хасковска област, който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24780

117. - Общинската поземлена комисия - гр. Сливен, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Тополчане (ЕКНМ 72816), Бургаска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24779

91. - Общинската поземлена комисия - гр. Смядово, Варненска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Бял бряг (ЕКНМ 07729) в срок 35 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24607

1129. - Общинската поземлена комисия - гр. Стара Загора, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени коригираните проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Михайлово (ЕКНМ 48502) и Памукчий (ЕКНМ 55289), които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрените планове за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24767

167. - Общинската поземлена комисия - гр. Трън, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Шипковица, Пенкьовци, Проданча, Софийска област, в срок 40 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24769

63. - Община - гр. Трявна, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изготвено попълване на кадастралния план на Трявна на земеделските земи, влезли в регулацията на града, в местностите Кавалджийското и Качаунски дол, който е изложен в общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания до общината.

24720

474. - Общинската поземлена комисия - гр. Търговище, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Вардун (ЕКНМ 10121), Русенска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24784

311. - Общинската поземлена комисия - гр. Угърчин, Ловешка област, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени коригираните проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Каленик (ЕКНМ 35331) и Орлене (ЕКНМ 53967), които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрените планове за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24741

88. - Общинската поземлена комисия - гр. Цар Калоян, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на с. Церовец (ЕКНМ 78433), Русенска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24740

364. - Общинската поземлена комисия - гр. Червен бряг, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделската земя в землището на с. Ракита (ЕКНМ 61950), Ловешка област, в срок 90 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24719

1019. - Общинската поземлена комисия при община “Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Генерал Инзово (ЕКНМ 32740) и Ханово (ЕКНМ 77150), Бургаска област, които са изложени в кметствата им. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проектите на плановете за земеразделяне.

24771

1222. - Общинската поземлена комисия - гара Хитрино, Варненска област, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на с. Върбак (ЕКНМ 12663), който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24770

2416. - Общинската поземлена комисия - с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Чеканчево (ЕКНМ 80282) и Стъргел (ЕКНМ 70127), Софийска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделски земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24616

442. - Общинската поземлена комисия - с. Ситово, Русенска област, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на с. Босна (ЕКНМ 05757), който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до Окръжния съд - Силистра. Жалбите се придружават от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

24726

2766. - Общинската поземлена комисия - с. Стамболово, Хасковска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделска земя в землищата на селата Пчелари, Тънково, Жълти бряг, Малък Извор, Воденци, Маджари и Силен в срок 70 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

24781

2772. - Общинската поземлена комисия - с. Стамболово, Хасковска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Долно Черковище, който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

24782

 

СЪДИЛИЩА

Великотърновският окръжен съд призовава Хюсеин Чирал с последен адрес Истанбул, ул. Зейтиоолу 13 - 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.т.д. № 238/93, заведено от ликвидационния съвет на Клоново стопанство - с. Драгижево, Ловешка област, за иск за 114 000 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

166668

Пазарджишкият окръжен съд призовава ЕТ “Сервиз - Спасов” - Пазарджик, с президент X.X.X. с последен адрес Пазарджик, кв. Ивайло, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 398/93, заведено от ликвидационния съвет на ТКЗС “Церовене” - с. Горно Церовене, област Монтана, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16852

Плевенският окръжен съд призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Плевен, кв. Сторгозия, бл. 67, вх. Д, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 12.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 429/94, заведено от “Мобил 91” - ЕООД, Плевен, за иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24418

Пловдивският окръжен съд призовава “Квазер - сие М” - ООД, Пловдив, представлявано от X.X.X., с последен адрес Бургас, ул. Александровска 23, да се яви в съда на 14.Х.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 3486/92, заведено от X.X.X. от Свиленград, за иск за 1 041 150,45 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24416

Разградският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Разград, ул. Абритус 19, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 187/94, заведено от X.X.X. от с. Осенец, Русенска област, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17515

Разградският окръжен съд призовава ЕТ “Лаас” - Разград, чрез управляващия X.X.X. с последен адрес Разград, ж.к. Орел, бл. 24, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 803/93, заведено от “Диана - тур АД” - Разград, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17516

Старозагорският окръжен съд призовава СД “X.X., Генчев” - Стара Загора, със съдружници X.X.X. с последен адрес Стара Загора, кв. Три чучура - север, бл. 63, вх. О, и X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Васил Левски 2, сега с неизвестни адреси да се явят в съда на 13.Х.1994 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 597/94, заведено от “Информационно обслужване” - ЕАД, София, за иск за 154 605 лв. Ответниците да посочат съдебни адреси в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17513

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Айтос, ул. Иван Михов 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.Х.1994 ч. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 727/94, заведено от X.X.X. от Айтос, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17564

Белослатинският районен съд, 2 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Бяла Слатина, ул. Хаджи Димитър 68, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 48/94, заведено от X.X.X. от Бяла Слатина, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16432

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1066/94, заведено от X.X.X. от Благоевград, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17057

Варненският районен съд, 20 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, к.к. Златни пясъци, сп. “Писател”, вила № 39, и X.X.X. с последен адрес Варна, м. Каваклар, вила № 319, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 19.Х.1994 г. в 14 ч. като ответници по гр.д. № 2274/93, заведено от X.X.X., за възстановяване право на собственост върху земеделски земи. Призованите да посочат съдебни адреси в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16775

Варненският районен съд, 20 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Славянска 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.1994 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 2272/93, заведено от X.X.X., за възстановяване право на собственост върху земеделски земи. Призованият да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16776

Великопреславският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Провадия, ул. Васил Левски 10, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.Х.1994 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 339/94, заведено от X.X.X. от с. Янково, община Смядово, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

10680

Великотърновският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Лясковец, ул. Росица 4, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2803/93, заведено от X.X.X. от Търговище, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13432

Великотърновският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Хаджи Димитър, бл. 171Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.Х.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 3916/93, заведено от X.X.X. от Велико Търново, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12433

Великотърновският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Велико Търново, ул. Ксилифорска 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4353/93, заведено от X.X.X. със същия адрес, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14082

Великотърновският районен съд, 7 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Велико Търново, кв. Бузлуджа, Зона В, ул. Т. Иванов 1, бл. ЕПЖС № 11, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.Х.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2560/93, заведено от “Дървообработване ВТ” - ООД, Велико Търново, по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 7 ЗНО. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14725

Великотърновският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Велико Търново, ул. Ксилифорска 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4353/93, заведено от X.X.X. със същия адрес, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24108

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 16, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 3002/93, заведено от X.X.X. от Видин, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16223

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Г. Бенковски, бл. 2, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1026/94, заведено от X.X.X. от Видин, за разваляне на дарение. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17205

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Поповци, община Габрово, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.1994 г. в 8 ч. и 50 мин. като ответница по гр.д. № 99/94, заведено от X.X.X. от Габрово, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14878

Горнооряховският районен съд, 2 състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Соколарци, Бургаска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 801/94, заведено от X.X.X. от с. Поликрайще, Ловешка област, за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

10446

Горнооряховският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Янтра, Ловешка област, сега в Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1287/94, заведено от X.X.X. от Горна Оряховица, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24522

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Черна, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.1994 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 535/94, заведено от X.X.X. от с. Черна, Варненска област, по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11816

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Бистрец, община Крушаре, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.1994 г. в 15 ч. като ответник по гр.д. № 53/94, заведено от X.X.X. от същото село, по чл. 11 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13777

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. - представител на ЕФ “Комалович и син” - Казанлък, с последен адрес Казанлък, ул. Шипченска епопея 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 443/93, заведено от “Автотранстакси” - ЕООД, Стара Загора, за иск за 26 050 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16221

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Подвис, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.1994 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2001/94, заведено от X.X.X. от с. Подвис, за издръжка. Призованият да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16423

Кюстендилският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кюстендил, ул. Ст. Димитров 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.1994 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1563/93, заведено от X.X.X. от Кюстендил, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

15247

Ловешкият районен съд, 1 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, бул. България 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 615/92, заведено от X.X.X. от същия град, по чл. 349 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16861

Ловешкият районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Севлиево, ул. Атанас Влаев 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.Х.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 474/94, заведено от “Пътстрой” - ЕООД, Ловеч, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17059

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Лом, ул. Георги Кирков 14а, бл. Мечта, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 166/92, заведено от X.X.X. от с. Расово, област Монтана, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13769

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X. с последен адрес жп спирка Луково, вила № 3 на семейство Белчеви, община Своге, и X.X.X. с последен адрес София, бул. Дондуков 34, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 21.Х.1994 г. в 11 ч. като ответници по гр.д. № 2118/93, заведено от X.X.X. и X.X.X. от с. Крапчене, по чл. 97 ГПК във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5844

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Еленово, община Нова Загора, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 920/94, заведено от X.X.X. със същия адрес, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8082

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Нова Загора, ул. Цар Освободител 44, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.Х.1994 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 953/94, заведено от “Велттед” - ЕООД, Велико Търново, за иск за 10 000 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8474

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 10, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1259/94, заведено от X.X.X. от с. Млекарево, община Нова Загора, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13648

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Росен, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.1994 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 172/93, заведено от X.X.X. от София, за иск за 40 821,50 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

15143

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Фотиново, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.Х.1994 ч. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 502/94, заведено от X.X.X. със същия адрес, по чл. 79 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17535

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 703, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.Х.1994 г. в 8 ч. като ответник по гр.д. № 1265/93, заведено от X.X.X. от Плевен, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

10677

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Винпром 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.1994 г. в 8 ч. като ответница по гр.д. № 612/92, заведено от X.X.X. от Плевен, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14493

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 73, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.1994 г. в 8 ч. като ответник по гр.д. № 223/94, заведено от X.X.X. от Плевен, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14494

Плевенският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, бул. Д. Константинов, бл. Априлов, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.1994 г. в 11 ч. като ответница по гр.д. № 721/94, заведено от управителния съвет на ЖСК “Светкавица” - Плевен, в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., от Плевен, по чл. 108 ЗС. Призованата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17053

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Гривица, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.Х.1994 г. в 8 ч. като ответник по гр.д. № 314/94, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17276

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Г.Костадинов 6А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1640/94, заведено от X.X.X. от Плевен, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24171

Пловдивският районен съд, 3 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Георги Мамарчев 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.Х.1994 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 941/93, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17050

Пловдивският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Ленински съботник 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2390/94, заведено от X.X.X. от Пловдив, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17370

Пловдивският районен съд, 3 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Исперихово, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 783/93, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16773

Пловдивският районен съд, 7 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Тетевен, ул. Иван Туйков 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 9242/93, заведено от X.X.X. със съгласието на майка си X.X.X. от Хисар, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24104

Силистренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Правда, Русенска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.1994 ч. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 11/92, заведено от X.X.X. от Силистра, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17534

Смолянският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Смолян, кв. Устово, бл. Изгрев, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 741/94, заведено от X.X.X. от Смолян, по чл. 99, ал. 1 СК. Призованият да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16431

Смолянският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Смолян, ул. Костадин Аврамиков 47, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IX.1994 г. в 9 ч. и 50 мин. като ответник по гр.д. № 243/94, заведено от X.X.X. от Смолян, по чл. 86 СК за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24629

Софийският районен съд, гр. колегия, 73 състав, призовава X.X.X., собственик на ЕФ “Коен” - София, с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 701, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 6364/93, заведено от КП “Бенакс” - София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16216

Софийският районен съд, 69 състав, призовава X.X.X. като ЕТ “Дайтекс - X.X.” с последен адрес София, ж.к. Овча купел, бл. 40, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.1994 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 3018/94, заведено от “Опъковъчна техника” - ЕООД, Пловдив, за иск за 24 720 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16217

Софийският районен съд, 28 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Добротич 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.1994 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 7008/93, заведено от X.X.X. от София, за личен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16669

Софийският районен съд, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Сердика, бл. 13, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 5603/93, заведено от общинска фирма “Люлин” - София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16764

Софийският районен съд, 25 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Л. Каравелов 70, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.1994 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5190/93, заведено от X.X.X. от София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16766

Софийският районен съд, 25 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Христо Ботев 107, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.1994 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 3811/93, заведено от X.X.X. от София, за личен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16767

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Орландовци, ул. Старата воденица 6 (сем. X.X.), сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 11 ч. и 20 мин. като ответник по гр.д. № 2223/94, заведено от X.X.X. от София, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16769

Софийският районен съд, 48 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Димитър Манов, бл. 25а, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.1994 г. в 15 ч. като ответник по гр.д. № 2570/94, заведено от X.X.X. и X.X.X. от София, за осиновяване. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16843

Софийският районен съд, 49 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. 11 август 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.1994 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 349/93, заведено от X.X.X. и други от Банкя, за иск за собственост. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16847

Софийският районен съд, 60 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Разсадника - Коньовица, ул. Яне Сандански, бл. 22А, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 7203/94, заведено от X.X.X. от София, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17373

Софийският районен съд, бр.колегия, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Обеля, ул. 275 № 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2058/94, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24107

Софийският районен съд, гр.колегия, 77 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Баба Вида 1, бл. 168, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.Х.1994 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5995/94, заведено от “Наука и изкуство” - ЕООД, София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24417

Тервелският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Безмер, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 77/94, заведено от X.X.X. и X.X.X.от същото село, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14885

Тревненският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Трявна, ул. Люляк 2А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 143/94, заведено от X.X.X. от Трявна, за делба по чл. 26, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

14722

Хасковският районен съд призовава X.X.X. (Сали Юсеин Юсеин) с последен адрес с. Стамболийски, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.1994 г. в 9 ч. на I с.з. и на 9.XI с.г. в 9 ч. на II с.з. като ответник по гр.д. № 1070/94, заведено от X.X.X. от с. Стамболийски, по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16428

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Колю Фичето 7, сега в Русия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.1994 г. в 8 ч. като ответник по гр.д. № 1381/94, заведено от X.X.X. от същия град, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

16845

Съдия­изпълнителят при Дупнишкия районен съд на основание чл. 325 ГПК призовава X.X.X. с последен адрес Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 47, сега с неизвестен адрес, да заплати в 7 - дневен срок на Първа частна банка - АД, Благоевград, дължимата сума, представляваща неизплатени вноски по банков кредит и лихви за просрочие, ведно с дължимата законова лихва до окончателно погасяване на задължението, както и направените разноски по делото - задължение по изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 719/93, въз основа на който е образувано изп.д. № 677/93. В противен случай ще се пристъпи към принудително изпълнение един месец след изтичане на срока за доброволно изпълнение чрез опис и изнасяне на публична продан на ипотекирания имот в Дупница по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 54, т. I, н.д. № 758/92, както и заложените две бунгала, машини и съоръжения. Длъжникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай изпълнителното дело ще се движи при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

24510

 

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 251, т. 3, р. 1, стр. 90, по ф.д. № 3077/93 дружество с ограничена отговорност с фирма “Айко” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Места 22, с предмет на дейност: юридически, финансово - административни услуги и консултации, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна, търговска дейност във всички разрешени със закон форми с всички разрешени със закон стоки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от всеки от управителите съдружници заедно и поотделно.

18972

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 272, т. 3, р. 1, стр. 132, по ф.д. № 3314/93 дружество с ограничена отговорност с фирма “ЮПО - трейд - 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Отец Паисий 2, с предмет на дейност: производство и търговия с машиностроителни изделия, селскостопанска продукция, текстил, авточасти, мъжки, дамски, детски облекла, електронна техника, горивно - смазочни материали, нефт и нефтопродукти, кожухарски изделия, търговия на едро и търговия с метали и метални изделия в страната и в чужбина (без благородни метали), външнотърговски, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт, всякакъв вид услуги в областта на строителството и архитектурата, сделки с готови строителни продукти, както и със строителни материали, вътрешна и външна търговия с всички видове стоки, разработване, прилагане на производство на технологии, съоръжения, програмни продукти, технологично оборудване, маркетинг, реклама, посредническа дейност, лизинг, издателска дейност, търговия и разпространение на видео - и аудиопродукти, изграждане и експлоатация на магазини, бутици, туристически и хотелиерски обекти, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, пътна помощ, сервизно обслужване на леки и товарни автомобили, каталожна и оказионна търговия, търговия с патенти, ноу - хау, промишлени образци, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, складова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, с капитал 50 000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20042

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 268, т. 3, р. 1, стр. 124, по ф.д. № 3310/93 дружество с ограничена отговорност с фирма “Лавади” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Николай Петрини 43, с предмет на дейност: производство и търговия с машиностроителни изделия, производство и търговия със селскостопанска продукция, текстил, авточасти, мъжки, дамски, детски облекла, електронна техника, горивно - смазочни материали, нефт, нефтопродукти, кожухарски изделия, търговия на едро и търговия с метали и метални изделия в страната и в чужбина (без благородни метали), външнотърговски, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт, всякакъв вид услуги в областта на строителството и архитектурата, сделки с готови строителни продукти, както и със строителни материали, вътрешна и външна търговия с всички видове стоки, разработване, прилагане на производство на технологии, съоръжения, програмни продукти, технологично оборудване, маркетинг, реклама, посредническа дейност, лизинг, издателска дейност, търговия и разпространение на видео - и аудиопродукти, изграждане и експлоатация на магазини, бутици, туристически и хотелиерски обекти, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, пътна помощ, сервизно обслужване на леки и товарни автомобили, каталожна и оказионна търговия, търговия с патенти, ноу - хау, промишлени образци, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, складова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и със съдружници Ламброс Христодалос Хаджополос, X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от Ламброс Христодалос Хаджополос.

20043

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 269, т. 3, р. 1, стр. 126, по ф.д. № 3311/93 еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Тони Пром” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Цар Симеон 20В, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни стоки, стоки за бита и селскостопанска продукция, бартерна, комисионна и лизингова търговия, превоз на пътници и товари, търговия с петролни продукти, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия, експорт - импорт, външноикономическа дейност, свързана с предмета на дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от собственика X.X.X..

20044

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 270, т. 3, р. 1, стр. 128, по ф.д. № 3312/93 дружество с ограничена отговорност с фирма “Банско холидейс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Банско, Софийска област, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност, атракционни и увеселителни заведения, организиране на ски - училище, ски - гардероб, туризъм и всички видове туристически услуги, ветроходен туризъм и организиране на школи по ветроходство и сърф, информационно и транспортно обслужване на туризма - вътрешен и международен, създаване на смесени предприятия и дружества, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, създаване на малки и смесени предприятия в областта на дърводобива и мебелното производство, хранително - вкусовата и леката промишленост и търговия с продукцията от тях, наемане на движими и недвижими имущества, проектиране, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, и с капитал 51 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., с неопределен срок и се представлява от управителите X.X.X., X.X.X., X.X.X. заедно и поотделно.

20045

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.1993 г. по ф.д. № 2009/92 вписа в търговския регистър промяна за дружество с ограничена отговорност “Йохри” - ООД, Враца (обявление № 11275, ДВ, бр. 84/92): заличава съдружника X.X.X. и преразпределя дяловете от капитала на дружеството, като едноличен собственик на дружествения капитал от 100 000 лв. става съдружникът X.X.X.; преобразува дружеството от “Йохри” - ООД, в “Йохри” - ЕООД, Враца. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

20003

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 3100 от 21.IX.1993 г. по ф.д. № 2771/93 дружество с ограничена отговорност “В+М - маркетинг” - ООД, със седалище Добрич, ул. Л. Каравелов 8, вх. Г, ап. 7, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, проектно - конструкторска, внедрителска, маркетингова, инженерингова, сервизна дейност в областта на машиностроенето, електрониката и енергетиката, производство на стоки за бита, организиране на производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, както и осигуряващите ги видове дейности - транспорт, търговия, преработка и др., представителство, агентство и посредничество, транспортни, търговски и консултантски услуги, туризъм и всички съпътстващи го дейности, ресторантьорство, хотелиерство, производство на ел.технически изделия, изделия от дърво, пластмаси, метални конструкции, маркетинг, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, международни спедиторски услуги, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя X.X.X. и прокуриста X.X.X..

20024

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 2971 от 6.IX.1993 г. по ф.д. № 2664/93 еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Балчик - прес” - ЕООД, със седалище Балчик, пл. Морско око 3, с предмет на дейност: издателство на вестници и книги, брошури, дипляни, афиши, бланкови консумативи и др., реклама, фотоиздателство, фото - и копирни услуги, консултантска дейност и преводи от чужди езици, курсове за управление в областта на управлението, туризма, селското стопанство и други стопански дейности, вътрешно - и външнотърговска дейност, оказион, антиквариат, радиопрограми по общинската транслация, звукозапис, галерийно дело, спедиторски и комисионни услуги, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

20026

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 3064 от 15.IX.1993 г. по ф.д. № 2747/93 дружество с ограничена отговорност “Стожер” - ООД, със седалище Добрич, ул. Кирил и Методий 26, вх. А, ап. 8, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и в чужбина, транспортна дейност, туристически услуги, и с капитал 51 000 лв. Дружеството се управлява от X.X.X..

20028

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 2859 от 19.VIII.1993 г. по ф.д. № 2565/93 дружество с ограничена отговорност “Дже - Не” - ООД, със седалище Балчик, ул. Ген. Вл. Заимов 6, с предмет на дейност: промишлен риболов, изкупуване и продажба на риба и рибни продукти в суров и преработен вид, внос и износ, бартерни сделки, оказион, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство и хотелиерство, посредничество, комисионерство, търговско представителство на физически и юридически лица, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, на животни и животинска продукция, производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, таксиметров превоз, туристически услуги в страната и в чужбина, търговия със занаятчийски изделия и сувенири, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Джелал Ахмед Вахаб и Неджми Йозган заедно и поотделно.

20029

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 3101 от 21.IX.1993 г. по ф.д. № 2772/93 дружество с ограничена отговорност “Египетски експрес” - ООД, със седалище Добрич, ул. Алеко Константинов 1, вх. Б, ет. 3, с предмет на дейност: придобиване и продажба на недвижими имоти, внос, износ и обща търговия, търговско представителство, посредничество и агентство, селскостопанска дейност, вкл. покупка на земя, развитие и мелиорация, фермерство и маркетинг на селскостопанска продукция, морски превози, транспорт и пласмент на стоки, търговия на едро и складова дейност, изграждане и експлоатация на туристически обекти и туристически селища, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, и с капитал 72 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Набил Сайед Мохамед.

20030

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 3072 от 16.IX.1993 г. по ф.д. № 2751/93 дружество с ограничена отговорност “Явашева - софт” - ООД, със седалище Добрич, пл. Свобода 5, офис 209, с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, производство на стоки, транспортна и спедиторска дейност, комплексни услуги на населението, лизингова дейност, посредничество, агентство, туристическа, рекламно - информационна и програмна дейност, експлоатация на заведения за обществено хранене и развлечение, консултантска дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя X.X.X..

20031

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 2893 от 20.VIII.1993 г. по ф.д. № 2594/93 дружество с ограничена отговорност “Алуминий - Балчик” - ООД, със седалище Балчик, ул. Пирин 7, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, заведения за бърза закуска и напитки, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки в страната и в чужбина, комплексни туристически услуги, водно - моторни спортове, производство, търговия, оказионна и комисионна дейност със стоки на едро и дребно и със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, импорт, експорт, реекспорт, строително - монтажни и строително - технически услуги и дейности, дърводелство, металообработване, внос - износ, производство и търговия с алуминиеви профили и аксесоари и алуминиеви изделия, алуминиева дограма, готови къщи, магазини и ателиета, обмяна на валута (след разрешение), представителство на наши и чуждестранни фирми, транспортна дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и Насен Илмаз заедно и поотделно.

20027

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2764/93 дружество с ограничена отговорност “Язган импорт - експорт” - ООД, със седалище Балчик, ул. Черно море 18, с предмет на дейност: производство и търговия с текстилни изделия, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги в областта на вътрешния и международния туризъм, вътрешна и външна търговия - внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, посреднически операции, представителство, агентство и комисионерство, рекламно - информационна и лизингова дейност, строително - монтажна дейност, производство и търговия със строителни материали, таксиметрови и други транспортни услуги, покупко - продажба на права на интелектуална собственост, патенти, лицензи, ноу - хау, промишлени образци и запазени марки, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя Атакан Язган от Турция.

20025

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 140, чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XI.1993 г. по ф.д. № 113/93 вписа в търговския регистър промени за “Ваксман” - ООД, с. Невестино (обявление № 6351, ДВ, бр. 59/89): назначава за управител на дружеството X.X.X..

20032

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 221, ал. 4 ТЗ с решение от 27.Х.1993 г. по ф.д. № 3173а/91 вписа в търговския регистър промени за “Фарма” - ЕАД (обявление № 1195, ДВ, бр. 16/92): освобождаването на X.X.X. като изпълнителен директор от съвета на директорите и назначаването на X.X.X. за изпълнителен директор.

20033

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.1993 г. по ф.д. № 1418/93 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Ридекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Отец Паисий 4, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, незабранена със закон, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), внос - износ и реекспорт на всички видове гориво - смазочни материали, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, лизингова и импресарска дейност, забавни, механични и електронни игри, незабранени със закон, бартерни сделки, посредническа дейност, комисионна търговия, маркетинг, превозна дейност на пътници и товари в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20034

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.Х.1993 г. по ф.д. № 1332/93 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с фирма “Елит 93” - ООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Битоля 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, строителна, охранителна, развлекателна, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно - и външнотърговска дейност, в т.ч. и с лекарствени средства и техни производи. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

20035

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.1993 г. по ф.д. № 416/93 вписа в търговския регистър промяна за “Струма - 93” - ООД, Кюстендил (обявление № 8271, ДВ, бр. 85/93): освобождаването на управителя X.X.X.; назначаването на X.X.X. за управител и представляващ.

20040

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.Х.1993 г. по ф.д. № 1419/93 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Мерлин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Козлодуй 28, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, незабранена със закон, производство на промишлени и селскостопански стоки, незабранени със закон, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), внос - износ и реекспорт на всички видове горивно - смазочни материали, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, лизингова и импресарска дейност, забавни механични и електронни игри, незабранени със закон, внос - износ на всякакъв вид автомобили, бартерни сделки, посредническа дейност, превози, комисионна търговия. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. от Македония.

20041

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10423 от 15.Х.1993 г. по т.д. № 7925/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Фарма - Е” - ООД, със седалище Пловдив, бул. Санкт Петербург 55, с предмет на дейност: търговски сделки, научно - производствена дейност, туризъм, транспортни услуги, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници Бохос Варткес Рупенян, X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

24630

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 6212 от 17.V.1993 г. по ф.д. № 4258/93 регистрира акционерно дружество “Бизнес и търговски център - Пловдив” - АД, със седалище Пловдив, ул. Константин Величков 2, с предмет на дейност: финансиране, изграждане и експлоатация на бизнес - и търговски център Пловдив, всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 2 000 000 лв., разпределен в 2000 неделими акции по 1000 лв. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

20008

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10734 от 26.Х.1993 г. по ф.д. № 8139/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Самол” - ЕООД, със седалище Пловдив, бул. Марица 78, с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, внос и износ, маркетинг, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, посредничество и представителство, проучване на пазари и рекламна дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството се представлява от управителя собственик на капитала Стиляни Маттеос Ставропулу.

20009

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 6215 от 11.V.1993 г. вписа промени по ф.д. № 4260/93: преобразуване на СД “Файт” - Пловдив, в дружество с ограничена отговорност с фирма “Файт” - ООД, със седалище Пловдив, ул. Данаил Николаев 75, с предмет на дейност: експорт, импорт на стоки, производство на селскостопанска продукция и промишлени стоки, както и износа им, хотелиерство, откриване на вериги от магазини за обществено хранене, туризъм, предприемачество и всички дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството поема всички активи и пасиви на СД “Файт”, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

20010

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 262 ТЗ с решение № 9632 от 20.IX.1993 г. вписа промени по ф.д. № 10345/92 за дружество с ограничена отговорност с фирма “Сузана, импорт, експорт, туризъм, транспорт” - ООД: заличава като съдружник Раиф Бай Рактар; преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Сузана, импорт, експорт, туризъм, транспорт” - ЕООД, със седалище Пловдив, хотел “Марица”, стая 203, с предмет на дейност: производствена, търговска, спедиционна, комисионна, складова, превозна, външнотърговска, туристическа, хотелиерска, рекламна дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя собственик на капитала X.X.X. Салтък.

20011

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 262 ТЗ с решение № 9962 от 30.IX.1993 г. вписа промени за “Алунит” - ООД (обявление № 11860, ДВ, бр. 89/92): освобождаване на съдружника X.X.X.; преобразуване в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Алунит” - ЕООД, със седалище Асеновград, Пловдивска област, с предмет на дейност: проектиране, производство, доставка, монтаж и ремонт на елементи за вътрешно и външно оформление на жилища, промишлени и търговски обекти, офиси, кантори, складове и др., строителна дейност, предприемачество, вътрешно - и външнотърговска дейност, агентска, посредническа, рекламна дейност, търговия със санитарни материали и аптечно оборудване, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика на капитала X.X.X..

20014

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8044 от 14.VII.1993 г. по ф.д. № 5801/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Веритис” - ООД, със седалище с. Първенец, Пловдивска област, с предмет на дейност: производство, инженеринг, изкупуване и реализация в страната и трети страни на селскостопанска продукция, промишлени стоки и съоръжения, производство и реализация на вина и спиртни напитки, инвестиционна и консултантска дейност, финансово - брокерски услуги (след съответно разрешение), стопански и делови туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и съпътстващи услуги, покупки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно във всичките є форми в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, импресарска и продуцентска дейност, рекламна и издателска дейност, организиране на спортно - занимателни игри, транспортни и спедиторски услуги, участие в управление на дружества, вкл. чрез придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, лицензи, облигации и др., външноикономическа дейност, специфични външнотърговски операции, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от двамата съдружници управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, като за задължаване банковата сметка за суми над 100 000 лв. или поемане на задължения над тази сума са необходими подписите и на двамата управители.

20015

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10142 от 25.Х.1993 г. по ф.д. № 7688/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Алмин” - ООД, със седалище с. Царацово, Пловдивска област, с предмет на дейност: експертни и консултантски услуги, маркетинг и инженеринг в страната и в чужбина в сферата на промишлеността, селското стопанство и туризма, всички видове транспортни и спедиторски услуги, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, заготвяне, производство, доставка и монтаж на всички модификации алумениева, пластмасова и други видове дограма, всякакъв вид стъклопакети, бронирани стъкла, окачени тавани и офисоборудване, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, суровини и материали, вкл. всички външноикономически операции, реекспорт, бартер, обменни сделки и др., туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство и съпътстващите ги услуги, търговия, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, продажба на стоки и изделия, търговия с промишлени и селскостопански изделия, и с капитал 4 000 000 лв. Дружеството е със съдружници “Туристинженеринг холдинг” - АД, София (чрез дъщерното си дружество “Туристстрой” - Пловдив), ЕТ “X.X. - Игъл” - Пловдив, и Николаос Гамилис и се представлява от управителя X.X.X..

20016

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10726 от 27.Х.1993 г. по ф.д. № 8133/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Балкан Джус” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище Пловдив, ул. Коматевско шосе 24, с предмет на дейност: експорт, импорт на всякакъв вид стоки, незабранени за внос и износ със закон, организиране и провеждане на занимателни, поощрителни, атракционни, видеоелектронни и други игри, даване под наем на съоръжения за такива, туристическа и транспортна дейност в страната и в чужбина със собствени и наети МПС, авторемонт, пътна помощ и др., хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг, инженеринг, ноу - хау, представителство, агентство, посредническа, импресарска, всякаква друга стопанска дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

20017

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10757 от 29.Х.1993 г. по ф.д. № 8160/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “ЕСФ” - ООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: производствена, проучвателна, научноизследователска, инженерингова, консултантска и сервизна дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, изграждане и оборудване на предприятия в хранително - вкусовата промишленост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници “Фил Комерс” - ООД, Пловдив, X.X.X. и X.X.X. и се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20018

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10752 от 28.Х.1993 г. по ф.д. № 8156/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Катком” - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. П. Каравелов 1, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, суровини, материали и услуги, външноикономическа дейност, импорт, експорт и реекспорт, производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, транспортна дейност, всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя X.X.X..

20019

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10749 от 27.Х.1993 г. по ф.д. № 8153/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Митос” - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Кичево 44,14, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, суровини, материали и услуги, външнотърговска дейност, лизинг, маркетинг, посредничество и представителство, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика на капитала Франческо Катаниа.

20020

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10743 от 22.Х.1993 г. по ф.д. № 8147/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “ПСВ” - ООД, със седалище Пловдив, ул. Тракия 26, с предмет на дейност: закупуване, преработка на дървен материал, производство на мебели и всичко друго, свързано с преработка на дървен материал, импорт, експорт и реекспорт, производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

20021

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10736 от 26.Х.1993 г. по ф.д. № 8141/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Финконсулт” - ООД, със седалище Пловдив, ул. П. Славейков 42, с предмет на дейност: финансово - счетоводни, одиторски, данъчни и други подобни консултации и услуги на физически и юридически лица, организация и реализация на всякаква вътрешно - и външнотърговска дейност, производство на стоки и услуги, строителство, транспорт, информационна, маркетингова, рекламна, проектно - проучвателна, експериментално - производствена, стопанска, селскостопанска, туристическа, вътрешна и международна пласментно - снабдителска, предприемаческа, посредническа и представителска дейност в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от съдружниците управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20022

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10735 от 26.Х.1993 г. по ф.д. № 8140/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Одеон” - ООД, със седалище Пловдив, бул. Марица 78, с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, внос и износ, маркетинг, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, посредничество и представителство, проучване на пазари и рекламна дейност, други видове дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници Сократис Фотиос Миланопулос и Фотиос Сократис Миланопулос и се представлява от управителя Сократис Фотиос Миланопулос.

20023

Русенският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър под № 119/3, т. 2, стр. 198, промени за еднолично дружество с ограничена отговорност “Руболт” - ЕООД (обявление № 8405, ДВ, бр. 91/91): прекратяване на представителната власт на X.X.X. и избиране на нов управител X.X.X..

20001

Русенският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър под № 311, т. 4, стр. 95, дружество с ограничена отговорност “Шик” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Николаевска 27, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с предмет на дейност: производство на готово облекло, търговия, внос, износ, реекспорт, представителство, агентство, комисионна дейност със стоки и услуги с производствено предназначение и за населението, рекламна дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от съдружниците заедно и поотделно.

20002

Силистренският окръжен съд на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1665 от 22.Х.1993 г. по ф.д. № 620/92 промяна в капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Поларис” - ЕООД, Силистра (обявление № 3680, ДВ, бр.39/92): капиталът на дружеството се увеличава от 11 428 000 лв. на 36 932 000 лв.

19086

Хасковският окръжен съд на основание § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 21.II.1994 г. регистрира промяна в ликвидационния съвет на “Труд” - ООД: вписва за председател X.X.X..

7156

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър под № 159 от 8.XI.1993 г. еднолично дружество с ограничена отговорност “Бони - комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 5, с предмет на дейност: внос и износ на всички видове стоки в страната и в чужбина, незабранени със закон, в т.ч. бартерни сделки, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински вид в прясно и преработено състояние, покупко - продажба на парфюмерия, пасмантерия, галантерия, кинкалерия, текстил, трикотаж, промишлени стоки, хранителни изделия, авточасти, петролни продукти и техни деривати, откриване на валутнообменни бюра, автосалони за продажба на автомобили, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионна, складова, спедиционна дейност и посредничество, туристическа и рекламна дейност, строителство на недвижими имоти с цел продажба, покупко - продажба на електронна и битова техника, откриване на бюра за охрана на лица и обекти, програмна дейност, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 дяла по 1000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

20004

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър под № 179 от 10.XI.1993 г. дружество с ограничена отговорност “Зора” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Зорница, Хасковска област, с предмет на дейност: производство и покупка на всички видове стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, в т.ч. селскостопанска продукция от растителен и животински произход, птици, риба и рибни продукти, семена и посадъчен материал, хранителни стоки и петрол, комисионна, складова, спедиционна, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, комисионна, оказионна, антикварна и консигнационна търговия, ресторантьорство, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с видео - и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, представителство и посредничество в страната и в чужбина, издателска и печатарска дейност и всички други дейности, незабранени със закон, в т.ч. и в трети страни, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност, мениджмънт, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X., Касим Мутлу и Улви Корал заедно и поотделно.

20005

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър под № 178 от 10.XI.1993 г. дружество с ограничена отговорност “Гефикс” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Ботев 35, вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на всички видове стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на всички видове стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, производство на филми, видео - и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, и с капитал 50 000 лв., разпределен в дялове по 500 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. с контрольор X.X.X..

20006

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12113, т. 165, р. 1, стр. 50, по ф.д. № 21230/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Макром” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, ул. Милин камък 36, и с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия във всички разрешени със закон форми, търговско представителство, посредничество и агентство за местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионерство, покупко - продажба на недвижими имоти, услуги и консултации във връзка с приватизацията, инженерингова дейност, консултантски услуги, строително - монтажна дейност, софтуер, хардуер, проучване, проектиране и геодезични работи, организиране и експлоатация на мрежа от магазини, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, селскостопанска дейност и свързаните с тях спомагателни дейности, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 56 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и зам. - управителя X.X.X. заедно и поотделно.

20142

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11853, т. 162, р. 1, стр. 128, по ф.д. № 23281/93 на 3 състав българо - украинско - германско дружество с ограничена отговорност с фирма “Европа ЛВД” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Подуяне”, ул. Момина клисура, бл. 105, вх. А, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: производство и реализация на изделия от месо и полуфабрикати и стоки, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, вътрешно - и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица, бартерни сделки и реекспорт, търговия с лекарства, медицинско оборудване и медицински консумативи, търговия със средства за самозащита, разрешени със закон, търговия с ловно и спортно оръжие, муниции и принадлежности (след лиценз от компетентните власти), транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, екскурзионно - туристическо обслужване, комисионерство, търговия с автомобилна, тракторна и селскостопанска техника, резервни части за тях, гуми, акумулатори, както и сервизното им обслужване, проектантска и строителна дейност и инвеститорски контрол, складова и лизингова дейност и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 54 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., Уте - Марта Манцел, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20145

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12400, т. 168, р. 1, стр. 28, по ф.д. № 24963/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Симпо - Бул” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Стара планина 16, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с всички стопански дейности, незабранени със закон, експорт, импорт, търговия на едро и дребно, представителство на чуждестранни компании и продажба на стоки на консигнация, маркетинг и пълен инженеринг на българския и чуждестранния пазар. Дружеството е с капитал 100 000 лв. и се управлява и представлява от управителния директор Драган Стоянович.

20146

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 19893/93 на 3 състав за “Муун Лайт - Д.Ш.Д.” - ЕООД (обявление № 15505, ДВ, бр. 87/93): вписва ново седалище и адрес на управление - София, община “Възраждане”, ж.к. Сердика, бл. 15, вх. Б, ет. 1, ап. 17.

20147

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12343, т. 167, р. 1, стр. 110, по ф.д. № 23898/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Назар - С” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 217, вх. Б, ап. 14, и с предмет на дейност: производство, външна и вътрешна търговия и всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Назар Салих Хамад и Нагам Назар Салих и се управлява и представлява от Назар Салих Хамад.

20148

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12358, т. 168, р. 1, стр. 140, по ф.д. № 24430/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “АКТ Софт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Денкоглу 15А, ет. 1, и с предмет на дейност: разработване и разпространение на програмни продукти, търговска дейност в страната и в чужбина и свързаните с това развойна, внедрителска, производствена, инженерингова, сервизна, рекламна, маркетингова и квалификационна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

20149

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12356, т. 167, р. 1, стр. 138, по ф.д. № 24783/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Контракт Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 209, вх. Б, ет. 5, ап. 32, и с предмет на дейност: производство на стоки за масово потребление, хранителни и селскостопански продукти, откриване на магазини, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, рекламна и вътрешнотърговска дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, както и всякакви услуги, разрешени със закон, маркетингова дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници “Контракт холдинг къмпани” - ООД, X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20150

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12307, т. 167, р. 1, стр. 38, по ф.д. № 21956/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Мием” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица” ул. Ангел Кънчев 6, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за бита, хранителни продукти и промишлени изделия, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, вкл. шопингова дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, строителна, предприемаческа, ремонтна, сервизна и външнотърговска дейност, агентство и комисионерство. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

20151

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12342, т. 167, р. 1, стр. 108, по ф.д. № 23900/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Софбел” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Сердика” ул. Веле Митров 21, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на всякакъв вид стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова, хотелиерска, рекламна, импресарска, туристическа и програмна дейност, ноу - хау, софтуер, хардуер, бартерни, компенсационни и ликвидационни сделки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лицензионна дейност, както и всякакви дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Александрич Сърджан и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

20152

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11761, т. 161, р. 1, стр. 146, по ф.д. № 22971/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “МИККА” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, ул. Криволак 61, и с предмет на дейност: рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, вътрешно - и външноикономическа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници “Макра Т” - ООД, X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20153

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11765, т. 161, р. 1, стр. 154, по ф.д. № 23185/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Амар Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. Хайдушка поляна 4, и с предмет на дейност: производство на всякакви стоки и услуги, незабранени със закон, вътрешно - и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), посредническа и комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, пчелни и млечни продукти, гъби и билки, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Амар Шарифа, Зиад Ал Шами и се управлява и представлява от управителя Амар Шарифа.

20154

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11946, т. 163, р. 1, стр. 116, по ф.д. № 23442/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Ксени” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. Софийски герой, бл. 116, вх. Б, ет. 7, ап. 43, и с предмет на дейност: всички видове транспорт на течни и твърди товари вътре и извън страната, внос, износ и търговия с петролни, химически и целулозно - хартиени продукти и торове, плодове, зеленчуци, тестени, млечни и хранителни продукти и всички видове индустриална продукция и всякакви дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Валахис Яковос Ефстратиос, Каменикис Христос Николаос, Константиниду Партена Константинос и X.X.X. и се управлява и представлява от Константиниду Партена Константинос и X.X.X. заедно и поотделно.

20155

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 496, т. 10, р. 2, стр. 17, по ф.д. № 24210/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Галерия Отечество” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, бул. Витоша 18, и с предмет на дейност: комисионна и консигнационна дейност в страната и в чужбина с художествени творби на живописта, графиката, скулптурата, малката пластика, приложните и декоративните изкуства, антикварни предмети, уникати, копия от образци на българската художествена култура и бит, организация на изложби, международни културни прояви и курсове, бизнесшколи в областта на изкуството и свързаните с тях информационна и импресарска дейност, провеждане на публични разпродажби и търгове, организация на издаването на фирмени каталози, наръчници, сборници и проекти, рамкиране и паспортизиране на художествени произведения, реставрация и консервиране, приложно - графични поръчки, аранжиране на вътрешни пространства, издаване на сертификати и специализирани експертизи за художествени произведения, представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5 275 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

20156

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11783, т. 161, р. 1, стр. 190, по ф.д. № 23544/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Българска търговска мрежа” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Възраждане”, Зона Б - 18, бл. 4, ет. 14, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с хранителни и нехранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство, развиване на хранително - вкусова промишленост, услуги, представителство и посредничество, маркетинг и всички незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X., X.X. и X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

20158

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11768, т. 161, р. 1, стр. 160, по ф.д. № 23093/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Никан Трейд Лимитед” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 222А, вх. В, ап. 70, и с предмет на дейност: внос, износ на компютри и входни и изходни устройства за тях (плотери, таблети, дигитайзери, графични и др.), агентство, посредничество и представителство в страната и в чужбина и всякаква друга търговска дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20159

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11983, т. 163, р. 1, стр. 188, по ф.д. № 23485/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Сорсоф” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Л. Каравелов 87, и с предмет на дейност: производство, услуги и търговия във всички разрешени със закон форми с всички разрешени със закон стоки, превозна, спедиционна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, консултантска, предприемаческа, финансова, строителна, инженерингова, маркетингова и външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, представителство, агентство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20160

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11966, т. 163, р. 1, стр. 154, по ф.д. № 23466/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Орияна” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 405, вх. В, ап. 52, и с предмет на дейност: производствена и търговска дейност, инженеринг, лизинг, рекламна, консултантска, външноикономическа, туристическа, транспортна и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20161

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11956, т. 163, р. 1, стр. 134, по ф.д. № 23779/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Б.О. - Киро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Възраждане”, бул. Ал. Стамболийски 37, ап. 5, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, оказион, битови и автосервизни услуги и всякакви търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Касраои Карим.

20162

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11767, т. 161, р. 1, стр. 158, по ф.д. № 23076/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Арон Интернешънъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 69, вх. 6, ет. 3, и с предмет на дейност: производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, експорт, импорт, реекспорт, търговия със селскостопански произведения от растителен и животински произход, промишлени и хранителни стоки, домакинска и битова техника, облекло, обувки, машини, резервни части, тютюневи изделия и всички други стоки, всякаква търговска дейност, услуги и развлечения, незабранени със закон, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Раад А. Мохамед.

20163

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11903, т. 163, р. 1, стр. 30, по ф.д. № 23133/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Булметал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красна поляна”, ж.к. Илинден, бл. 55, вх. Б, ап. 46, и с предмет на дейност: производство и продажба на тръбна мебел, външна и вътрешна търговия, внос, износ, бартер на селскостопанска продукция и помишлени стоки, търговско представителство и посредничество, откриване и експлоатация на павилиони, бутици и магазини, комисионна, спедиционна, складова, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна и информационна дейност, международен туризъм, организиране на забавни и увеселителни мероприятия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X..

20164

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12326, т. 167, р. 1, стр. 76, по ф.д. № 24436/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Донов и Донев” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 710, вх. Е, ап. 107, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, ресторантьорство, хотелиерство, кафетерия, превозна дейност на пътници и товари, организиран туризъм в страната и в чужбина, информационна, програмна и рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска, печатарска, складова и лизингова дейност, всички видове услуги на физически и юридически лица, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговска дейност, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

20165

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12251, т. 166, р. 1, стр. 88, по ф.д. № 24019/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Лъки енд Д” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 212, вх. Г, ет. 5, ап. 80, и с предмет на дейност: производство на промишлена, хранително - вкусова и селскостопанска продукция, транспортни услуги, курсове за обучение, посредничество, услуги на населението, външна и вътрешна търговия и друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20166

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12237, т. 166, р. 1, стр. 60, по ф.д. № 23752/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Роял - Електроникс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Студентска”, Студентски град, студентски общежития, бл. 61, вх. А, ет. 5, и с предмет на дейност: производствена, строителна, посредническа, представителска, комисионна, лизингова, иновационна, магазинна, протоколна, административна, вкл. всички видове обработка на стока, в т.ч. и пред митници, транспортна (без жп), складова, консигнационна, вътрешно - и външнотърговска, охранителна, монтажна, сервизна, реализаторска, до - и преработвателна, аудио - и видео - , копирна и фото - , издателска (до печат), рекламна (без кино и печат), бутикова, комунално - битова, компютърна, хотелиерска, ресторантьорска, спортна и туристическа, хардуерна и софтуерна и електронноизчислителна дейност и услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

20167

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11763, т. 161, р. 1, стр. 150, по ф.д. № 23306/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Тамар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Лозенец, бл. 814, вх. Б, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, посредническа, маркетингова, рекламно - информационна (без кино и печат), туристическа, транспортна, сервизна, проектантска, строителна, монтажна, производствена (без благородни метали) и селскостопанска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, забавни игри (без хазарт), битови услуги, представителство (без процесуално) и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Амар Джуджа.

20168

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12317, т. 167, р. 1, стр. 58, по ф.д. № 24311/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Роберт Бош” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, ул. Арсеналска 115, ет. 5, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, дистрибуция и продажби на стоки от всякакъв вид, оборудване за автомобили, мотори, велосипеди, радио - и телевизионни приемници, газови и отоплителни уреди заедно с принадлежности, посредническа, маркетингова, консултантска и сервизна дейност. Дружеството е с капитал 5 600 000 лв. и се управлява и представлява от Харолд Маркграйтер, Готхард Ромберг заедно и поотделно.

20169

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12306, т. 167, р. 1, стр. 36, по ф.д. № 23971/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “ТМ - Ауто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, бул. Васил Левски 66, и с предмет на дейност: дистрибуторски сделки с моторни превозни средства “Тойота”, финансова и лизингова дейност и свързаните с това различни видове материали, продукти, стоки и др. за търговия, както и всякакви други търговски дейности в страната, незабранени от българските закони. Дружеството е с капитал 2 600 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Томоаки Уно.

20170

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12086, т. 164, р. 1, стр. 192, по ф.д. № 21294/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Джамбо Импекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Любен Каравелов 25, и с предмет на дейност: внос, износ, производство и търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни стоки, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, посредническа и транспортна дейност, консултантски, сервизни и други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 120 000 лв., със съдружници Махтани Сундер Шеуакрам, Ашок Кумар Утамшандани, Винот Кумар Кишу Утамшандани, Шарма Джиуан Рамчанд и се управлява и представлява от управителите Махтани Сундер Шеуакрам и Ашок Кумар Утамшандани заедно и поотделно.

20176

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12289, т. 167, р. 1, стр. 2, по ф.д. № 23741/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Строителна борса - Бояна” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, бул. Витоша 86, и с предмет на дейност: строително - ремонтна и предприемаческа дейност на жилищни, индустриални и търговски обекти, вътрешно и външно обазвеждане, вътрешна и външна търговия, инвестиции в страната и в чужбина, туризъм и друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20177

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12227, т. 166, р. 1, стр. 40, по ф.д. № 23346/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Посоки” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, бул. Васил Левски 82А, и с предмет на дейност: издателска и рекламна дейност, образователни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, представителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със срок 10 години, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20178

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12295, т. 167, р. 1, стр. 14, по ф.д. № 23733/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Цънг Сияо” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ж.к. Слатина, бл. 1, вх. А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на всякакви стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност, внос, износ, китайска традиционна медицина, хотелиерска, рекламна, импресарска, туристическа и програмна дейност, ноу - хау, софтуер, хардуер, бартерни, компенсационни и ликвидационни сделки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лицензионна дейност, както и всякакви дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Цънг Жонг Инг, Сияо Уей Фън, Дзин Ай Фън и се управлява и представлява от управителите Цънг Жонг Инг и Сияо Уей Фън заедно и поотделно.

20182

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12291, т. 167, р. 1, стр. 6, по ф.д. № 23842/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Нико - Н.Д.Н.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ул. Павел Лилов 24, и с предмет на дейност: производство на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, автосервизни, копирни и машинописни услуги, издателска и рекламна дейност, забавни и електронни игри, проектантска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, оказион, строителна дейност, битови услуги и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X. и от назначения от него управител X.X.X. заедно и поотделно.

20183

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12142, т. 165, р. 1, стр. 108, по ф.д. № 23451/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Ал Малек” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Възраждане”, бул. Ал. Стамболийски 147, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, транспортна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, проектиране и строителство, производство и търговия със стоки, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Малек Тума, Луай Захед, Мохамед Тахер Сауаз и се управлява и представлява от Малек Тума.

20184

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11625, т. 160, р. 1, стр. 74, по ф.д. № 22406/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Юнхун” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, кв. Редута, ул. Владо Тричков 7А, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско посредничество, производствена дейност, обществено хранене, транспорт, туризъм, битови услуги, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Джу Чаоронг, Лин Уейонг и У Цие и се управлява и представлява от управителите Джу Чаоронг и Лин Уейонг заедно и поотделно.

20559

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11802, т. 162, р. I, стр. 26, по ф.д. № 22138/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Аллия” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. Виктор Григорович 8, вх.В, ет. 11, ап. 7, и с предмет на дейност: всички видове транспорт на течни и твърди товари вътре и извън страната, внос, износ и търговия с петролни и химически продукти, с плодове, зеленчуци, тестени и хранителни продукти и всички видове индустриална продукция, със суровини на споменатите стоки и всички дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници Теофилос Атромитос Паксимадас и Ставрула Йоанис Фотиаду, със срок 99 години, с капитал 50 000 лв., управлява се от общото събрание на съдружниците и управителя и се представлява от управителя Теофилос Атромитос Паксимадас.

20379

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11915, т. 163, р. I, стр. 54, по ф.д. № 21702/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Тин - Ли” - ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Голаш 33, бл. 10, ет. 4, и с предмет на дейност: производство, внос и износ на суровини и готови изделия на химическата промишленост, на нефт и нефтени продукти, каменни въглища, строителни материали, външна и вътрешна търговска дейност на едро и дребно със стоки за масова употреба, консултантски, преводачески и посреднически услуги, обменни, компенсационни и бартерни сделки в страната и в чужбина, сервизна и консигнационна дейност, хотелиерски и туристически услуги и заведения за обществено хранене, транспортни услуги, преработка и търговия със селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Ли И, Уонг Ксиаотонг, Шан Тао, със срок 10 години, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Ли И.

20380

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11566, т. 159, р. I, стр. 158, по ф.д. № 21325/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Печатни продукти” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, ул. Парчевич 27, и с предмет на дейност: подготовка и издаване на всички видове печатни изделия (литература, периодика, реклама и др.), организиране на отпечатването и реализацията им, художествено и графично оформяне на авторски произведения и осигуряване права върху интелектуална собственост в областта на литературата, публицистиката, приложните и изобразителните изкуства, музиката, архитектурата и дизайна, художествено и дизайнерско проектиране на средства за производство, предмети на бита, печатни материали, импресарска и рекламна дейност, свързана с всички видове изкуства, размножителна, копирна и фотографска дейност, маркетинг, лизинг, иновации, производство и реализация на програмни продукти и всякаква друга дейност, подпомагаща гореизброената и незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Елза Исак Зинченко, X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

20381

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11919, т. 163, р. I, стр. 62, по ф.д. № 23214/93 на 5 състав акционерно дружество “Примагаз” - АД, със седалище и адрес на управление София, община “Изгрев”, ж.к. Изгрев, бл. 45 - 46, вх. 10, ап. 167, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на газопроводи, газопроводни системи, инсталации и съоръжения, инвестиционна дейност, външно - и вътрешноикономическа дейност, създаване на и участие в други дружества в страната и в чужбина, инженерингови, строителни и други услуги, както и всякаква дейност у нас и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции по 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от съвета на директорите и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

20382

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11825, т. 162, р. I, стр. 72, по ф.д. № 22825/93 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Яшар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Възраждане”, бул. Хр. Ботев 10, и с предмет на дейност: производство на всякакви стоки и услуги, незабранени със закон, вътрешно - и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), посредническа и комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, пчелни и млечни продукти, гъби и билки, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Мохамед Абдулла Тахан.

20383

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11556, т. 159, р. I, стр. 138, по ф.д. № 21696/93 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “ОДСОФ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Изгрев”, ул. Никола Мирчев 27, вх. А, ет. 4, и с предмет на дейност: внос и износ, търговско посредничество и представителство, складова, лизингова, маркетингова и консултантска дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

20384

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11656, т. 160, р. I, стр. 136, по ф.д. № 21975/93 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Лакмани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Панчарево”, с. Кокаляне, ул. 23 № 2, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност във всички разрешени форми, производство на стоки и услуги за бита, в областта на промишлеността и селското стопанство, маркетингова, лизингова, инженерингова, лицензионна, инвестиционна и рекламна дейност (без кино и печат), мениджмънт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, обществено хранене и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, консигнация, комисионерство, транспортна, рент - а - кар и спедиторска дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Куранаге Тенисон Тиедор Переира.

20385

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11806, т. 162, р. I, стр. 34, по ф.д. № 22697/93 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Ди Ем Ес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Младост”, кв. Малинова долина, ул. 186 № 9, и с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги на едро и дребно в страната и в чужбина, транспорт на хора и товари, вътрешен и международен туризъм, производство на стоки и услуги, комисионерство, агентство и посредничество на български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

20386

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11387, т. 157, р. I, стр. 196, по ф.д. № 21556/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Мегасаунд Дорзи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. Балканджи Йово 15, и с предмет на дейност: издателска, печатарска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки в страната и в чужбина от всякакъв вид, права върху изобретения, търговски марки, промишлени образци, авторски произведения и други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, търговска дейност и в чужбина, комисионна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране на спортни и увеселителни прояви, пресконференции, пресцентрове, симпозиуми и конференции, консултантска дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., с неограничен срок, с капитал 51 000 лв. и се управлява и представлява от общото събрание на съдружниците и управителя X.X.X..

20387

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 28262/91 на 5 състав за “Кремиковци” - ЕАД (обявление № 1775, ДВ, бр. 23/92): вписва освобождаването на X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписва новоназначените членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва в съвета на директорите за председател X.X.X. и за зам. - председател X.X.X.; съветът на директорите е в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.

20689

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 500, т. 10, р. II, стр. 29, по ф.д. № 4610/91 на 5 състав преобразуването на ДФ “Ел Би Сервиз” в еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество с фирма “Ел Би Сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. Костенец 1, и с предмет на дейност: инженеринг, сервизна, консигнационна и складова дейност, производство на резервни части, търговско посредничество на чуждестранни фирми в България, лизинг и услуги, авторемонтни услуги, проектантска дейност, търговия с хранителни стоки в страната и в чужбина. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 4 017 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

20690

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8082/90 на 5 състав за “Строма - 3” - ООД (обявление № 10560, ДВ, бр. 56/93): вписва изключването на съдружника ОФ “Строймат” - Трън; вписва намаляване на капитала от 120 000 лв. на 70 000 лв. поради изплащане дяловете на изключения съдружник ОФ “Строймат” - Трън; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

20691

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 3883, т. 83, р. I, стр. 16, по ф.д. № 19889/92 на 5 състав преобразуването на “Амира Къмпани” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност с фирма “Амира Къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Витоша”, кв. Симеоново, хотел “Каменица”, и с предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени със закон, извършване на всякакви услуги, незабранени със закон, вътрешно - и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), посредническа и комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, пчелни и млечни продукти, гъби и билки, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност, организация на развлекателни мероприятия и електронни игри (без хазарт). Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от тримата управители Али Мохамед Али Хамад Абд Шоркх, Амира Абд Алла Гома Абд Алла Салим и Маха Али Мохамед Али Хамад Шоркх.

20692

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12370, т. 167, р. I, стр. 166, по ф.д. № 24572/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Азар - София” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Искър”, ж.к. Дружба, ул. 5042, бл. 114, вх. А, ет. 6, ап. 15, и с предмет на дейност: внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, агентство, комисионерство и представителство на чуждестранни и български физически и юридически лица, инженерингова дейност, рекламно - информационна дейност, лизингови сделки, маркетингови проучвания в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност с лек и товарен превоз, складова дейност, предоставяне на всякакви услуги, незабранени със закон, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с обекти на интелектуална собственост, организиране на търгове, изложби, базари, търговия с фармацевтични продукти, нови производства, разрешени със закон, и със съдружници Хасан Машади Мохамед Ализаде и Аскар Фрузеш. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Хасан Машади Мохамед Ализаде и Аскар Фрузеш заедно и поотделно.

20693

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11937, т. 163, р. I, стр. 98, по ф.д. № 22698/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Ойл ГПД” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 239, вх. 5, с предмет на дейност: строителство и строително предприемачество, маркетингова, инженерингова и търговска дейност (вътрешна и външна търговия) в областта на строителството, туризма, селското стопанство, промишлеността и петролните продукти, консултантска и експертна дейност, бартерни и реекспортни сделки, лизинг, представителска и посредническа дейност, и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

20694

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12386, т. 167, р. I, стр. 198, по ф.д. № 25014/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Оникс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ул. Плачковски манастир 18, бл. 3, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност със стоки и услуги, незабранени със закон, производство, търговия, пласмент, внос, износ, реекспорт, бартер, лизинг, маркетинг, компенсационни и обменни сделки, издателска, рекламна, консултантска и преподавателска дейност, търговия с промишлени стоки и стоки за бита, хранителни и нехранителни стоки - производство на фирмата, на местни и чуждестранни лица, вътрешна и външна, бартерна, комисионна, на консигнация, оказионна, подвижна и стационарна в собствена или наета база, производство, изкупуване, преработка, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция, битова електроника и аудио - визуална техника, вътрешен и международен туризъм с всички видове туристически услуги в страната и в чужбина със собствен и нает превоз, инженерингова дейност, технически проекти и варианти на решенията от областта на електрониката и машиностроенето, импресарска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и със съдружници Александър Янкович и Драган Шолак. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителите Александър Янкович и Драган Шолак заедно и поотделно.

20695

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12375, т. 167, р. I, стр. 176, по ф.д. № 24897/93 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Таня - 93” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 421, вх. А, ет. 4, и с предмет на дейност: външно - и вътрешнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на фирми и граждани от страната и от чужбина, туризъм, транспортни и спедиторски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Мохамед Реяд Маруф.

20697

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 492, т. 10, р. II, стр. 5, по ф.д. № 7860/91 на 5 състав преобразуването на ДФ “ИПП Испроект” в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “ИПП Испроект” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, община “Сердика”, ул. Опълченска 112А, и с предмет на дейност: комплексно изследване, планиране, проучване и проектиране в страната и в чужбина на телефонни и телеграфни мрежи, мрежи за предаване на данни, радио - телефонни мрежи и системи с физикални и уплътнени линии, радио - и телевизионни приемни и предавателни станции от всички честотни обхвати, вкл. и инженерните съоръжения към тях, радио - и телевизионни центрове за производство на програми, акустика, производствено - технически, промишлени и граждански сгради и инженерни съоръжения, геодезични работи, упражняване на инвеститорски контрол (супервайзер), шефмонтаж, монтаж на техника с информационно - съобщително предназначение, квалификация на кадри, вътрешно - и външнотърговски операции, представителство и сервиз, консултантска и експертна дейност в областта на съобщенията, транспортни, таксиметрови и автосервизни услуги. Дружеството е с капитал 7 407 000 лв., разпределен в 7407 поименни акции по 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се от X.X.X. и е правоприемник на всички права и задължения, активи и пасиви на ДФ “ИПП Испроект” по баланса є към 31.XII.1992 г.

20688

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 870/91 на 5 състав за “Фармаген” - ООД (обявление № 4843, ДВ, бр. 58/91): заличава досегашния управител X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

20369

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11928, т. 163, р. I, стр. 80, по ф.д. № 8475/91 на 5 състав преобразуването на СД “Елвин - 91 - Гогишков и съдружие” в дружество с ограничена отговорност с фирма “Елвин - 91” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна, ул. Пчиня, бл. 43, вх. В, ет. 6, ап. 63, и с предмет на дейност: проектиране, монтаж, пуск и наладка, гаранционно поддържане и ремонт на електрически мрежи и уредби с високо и ниско напрежение в страната и в чужбина, производство на електроматериали и изделя и трговия с тях в страната и в чужбина, търговска дейност, в т.ч. оказионна, комисионна, консигнационна и обменна трговия с всякакви стоки, незабранени със закон, външноикономическа дейност, в т.ч. бартерни, реекспортни, консигнационни, обменни и други обвързани сделки, лизингова дейност и услуги, посредническа дейност и представителство на местни и чуждестранни фирми, организации и граждани в страната и в чужбина, транспортна дейност и таксиметрови услуги на фирми, организации и граждани в страната и в чужбина, хотелиерска дейност и услуги, преводни услуги, проектиране, строителство, инженеринг в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20370

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12405, т. 168, р. 1, стр. 38, по ф.д. № 24440/93 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Инджи Експорт - Импорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Банкя”, ул. Хр. Смирненски 58, вх. Б, ап. 13, и с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки за бита, леката и хранително - вкусовата промишленост, селското стопанство, индустрията, произведения на изкуството и художествените занаяти, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения, магазини, заведения за обществено хранене, хотели, ресторанти, ваканционни селища, увеселителни заведения и заведения за развлекателни игри (без хазарт), туризъм и съпътстващите го услуги, спедиторска и транспортна дейност, комисионна и консигнационна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни, паметници на културата и медикаменти), маркетинг, лизинг, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Инджи Халис и от определения от него за срок 3 години управител заедно и поотделно.

20371

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 34740/92 на 5 състав за “Делви - Т” - АД (обявление № 243, ДВ, бр. 5/93): дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Константинос Апостолос Франкоянис.

20372

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11889, т. 163, р. 1, стр. 2, по ф.д. № 22683/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Лотус - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, ул. Теодосий Търновски 14, вх. А, ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен транспорт и туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, комисионна, консигнационна, складова, лизингова, инвестиционна, информационна, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Хани Махмуд Юсеф, Мишел Шехаде Батчун, X.X.X. и X.X.X. с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Хани Махмуд Юсеф.

20373

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11384, т. 162, р. 1, стр. 90, по ф.д. № 22879/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Фармекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Изгрев”, ул. А.П. Чехов 58А, и с предмет на дейност: производство и търговия с лекарствени препарати, други потребителски стоки и средства за производство. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

20374

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11836, т. 162, р. 1, стр. 94, по ф.д. № 22880/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “МТМ - СХ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, кв. Ем. Марков, ул. 419 № 4, и с предмет на дейност: строително - предприемаческа дейност и търговия със стоки и услуги за строителството. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и предствалява от управителите X.X.X. и X.X.X..

20375

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11684, т. 160, р. 1, стр. 192, по ф.д. № 21831/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Микаела” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Витоша”, с. Владая, ул. Елешница 7, и с предмет на дейност: внос и износ на стоки, продажба на стоки от внос на едро и дребно в собствени и наети магазини, производство и търговия с бижутерни изделия и сувенири (без такива от скъпоценни камъни и благородни метали), изкупуване, преработка и продажба на растителна и животинска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги, изработка и поправка по установения със закон ред на златни и сребърни изделия с материали на клиента. Дружеството е със съдружници Джавад Мохарамян и Надр Мохарамян, с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от общото събрание и управителя Джавад Мохарамян.

20377

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 17239, т. 216, стр. 152, по ф.д. № 10977/94 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Чери България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Овча купел”, ул. Любляна 46, и с предмет на дейност: организиране и експлоатация на хазартни игри. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Жан - Ерик Стефан Андерсон, Ларш Йоран Клинг и “Вест” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

14994

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11910, т. 163, р. 1, стр. 44, по ф.д. № 22118/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Самара - Трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, ул. Хан Аспарух 18, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност с хранителни и промишлени стоки, селскостопанска и животинска продукция, изделия на леката промишленост, търговско - посреднически, комисионерски, консигнационни, туристически и транспортни услуги и извършване на други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Махмуд Хамид Ахмед Салахат.

20553

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11603, т. 160, р. 1, стр. 32, по ф.д. № 22115/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Басма” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 218, вх. Е, ап. 141, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност с хранителни и промишлени стоки, селскостопанска и животинска продукиця, изделия на леката промишленост, търговско - посреднически, комисионерски, консигнационни, туристически и транспортни услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Наел Асли, МХД. Зиад Карзон и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

20554

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11864, т. 163, р. 1, стр. 150, по ф.д. № 22806/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Хай Тонг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Младост”, ж.к. Младост, бл. 42, вх. А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на всякакви стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност, внос, износ, китайска традиционна медицина, хотелиерска, рекламна, импресарска и туристическа дейност, програмна - ноу - хау, софтуер, хардуер, бартерни сделки, компенсационни и ликвидационни сделки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лицензионна дейност, както и всякакви дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Джанг Хан Дзиянг, У Яо Бин, Чън Дзин Нан и се управлява и представлява от Джанг Хан Дзиянг и У Яо Бин заедно и поотделно.

20555

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11859, т. 162, р. 1, стр. 140, по ф.д. № 23097/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Практика - О.К.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Искър”, бул. Искърско шосе 12, и с предмет на дейност: консултантска и инженерингова дейност в областта на качеството, стандартизацията, метрологията и сертификацията за сферата на производството и услугите, търговско представителство и посредничество на чуждестранни фирми в България, управление на чужди инвестиции и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20556

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 11043, т. 154, р. 1, стр. 109, по ф.д. № 20201/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Стил Импорт Експорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 225, вх. Е, ап. 106, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност на едро и дребно с потребителски и промишлени стоки, производство и организация на производство, вкл. и на ишлеме, на потребителски и промишлени стоки, рекламна и маркетингова дейност, транспортни услуги и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и други стопански дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

20558

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 503, т. 5, р. II, стр. 99, по ф.д. № 2010/90 на 3 състав промени за “Българска външнотърговска банка” - АД: промяна в наименованието на банката “Булбанк” - АД (Българска външнотърговска банка).

17620

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под № 24, т. 1, р. Х, стр. 94, по ф.д. № 94/90 промени за политическа партия “Демократическа партия” по силата на решения на XIV конгрес, проведен на 18 - 20.XII.1993 г.: нов устав, приложен към делото, който се счита неразделна част от решението. Централно бюро в състав: председател - X.X.X., зам. - председатели X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., секретар - X.X.X., и членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Демократическата партия се представлява от председателя на ВПС X.X.X..

24633

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под № 124, т. 3, р. Х, стр. 135, по ф.д. № 12466/94 на 5 състав политическа партия Движение “Напред България” със седалище София, програмни задачи и цели, ред за встъпване и прекратяване на членството, права и задължения на членовете, ръководни органи, символи на партията, източници на финансиране, ред и условия за прекратяване на партията съгласно устава, приет от учредителното събрание на 11.VI.1994 г., който се счита неразделна част от това решение. Ръководни органи - председателство в състав: председател - X.X.X., членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията се представлява от председателя на председателството X.X.X. и члена на председателството X.X.X..

24632

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

327. - Съветът на директорите на “Елтекс холдинг” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.IX.1994 г. в 11 ч. в София, пл. Македония 1, ет. 15, при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала на дружеството; 2. промени в състава на съвета на директорите; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.IX.1994 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.

24733

203. - Съветът на директорите на “Контракт - недвижими имоти” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.IX.1994 г. в офиса на дружеството, ул. Баба Неделя 8, в 10 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1993 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 1993 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 4. промяна на устава на дружеството относно увеличаването на капитала, разпределението на новите акции, включително и приемането на нови акционери; 5. промяна на устава на дружеството относно увеличаването на броя на членовете на съвета на директорите; избор на нов председател на съвета на директорите и промяна на представителството на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в кабинета на изпълнителния директор на дружеството всеки ден от 9 до 18 ч. на ул. Баба Неделя 8.

24714

780. - Съветът на директорите на “О. Кей Супертранс” - АД - София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.Х.1994 г. в 10 ч. в сградата на ЦС на КНСБ, пл. Македония 1, заседателната зала на ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт - счетоводителя; 3. приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 1993 г.; 4. изменение на устава на дружеството; 5. освобождаване от отговорност на членове на съвета на директорите; 6. промени в състава на съвета на директорите; 7. избор на експерт - счетоводител. Поканват се да вземат участие всички акционери или упълномощени от тях представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

24469

16. - Съветът на директорите на “Шел България” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно събрание на акционерите на 30.IX.1994 г. в 10 ч. в дружеството, ул. Луи Айер 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1993 г.; 2. приемане доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството; 3. назначаване на експерт - счетоводители на дружеството за финансовата 1994 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; 5. увеличаване на капитала на дружеството и извършване на свързаните с това промени в устава на дружеството.

24395

2103. - Съветът на директорите на “Кърджали - Булгартабак” - АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.Х.1994 г. в 14 ч. в сградата на Драматичен театър “Д. Димов” - Кърджали, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; 2. промяна на договорите за управление на съвета на директорите; 3. разни. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извършва от 12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 16 ч. и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на “Кърджали Булгартабак” - АД, Кърджали.

17362

114. - Съветът на директорите на “Тополовград - БТ” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.Х.1994 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, ул. Хр. Ботев 10, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на дружеството; 2. промяна на договорите за управление на съвета на директорите; 3. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

24470

Промени настройката на бисквитките