Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 4.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2015 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2015 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 943 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-24 КИТКА", РАЗПОЛО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 935 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2016 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И НА ПЕД Виж повече
Промени настройката на бисквитките